Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;

c) informaci o realizovaných stavbách obce – Višňovka, kanalizace v ulici Okružní, ČOV, ZŠ;

d) žádost pana Ing. Jiřího Zezuly, Sluneční náměstí 2569, Praha 58, aby byl jeho pozemek p. č. 185/237 změnou č. 2 územního plánu obce určen pro stavbu rodinného domu tak, jak tomu bylo před změnou č. 1 územního plánu.

B. schvaluje

a) náplň plánovací smlouvy s firmou Embalador s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 (výši finančního a nefinančního plnění), která byla zastupitelům předložena a pověřuje starostku obce, aby tuto smlouvu nechala prověřit právní kanceláří; případné právní připomínky budou následně předloženy zastupitelům k dalšímu projednávání;

b) sazebník hřbitovních poplatků na období 2011 – 2020 ve stávající výši, tj. dle poplatků pro období 2004 – 2010;

c) poskytnutí finančního příspěvku společnosti PATRIA, společnost pro ochranu kulturního dědictví, Masarykovo nám. 159, Slaný na vydání publikace o klášteře Hájek ve výši 2 tis. Kč s tím, že budou obci předány 3 zmíněné publikace;

d) poskytnutí finančního příspěvku o.p.s. Strahovský rybník, Hlavní 200, Chýně ve výši 10 tis. Kč;

e) přijetí dotace na zlepšení technického vybavení a mobiliáře obecní knihovny Chýně z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 45 752,- Kč;

f) přijetí dotace na přestavbu a rozšíření základní školy Chýně z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5 295 578,- Kč.

C. pověřuje

a) starostku obce, aby připravila dodatek ke smlouvě mezi obcí a o.p.s. Strahovský rybník; smlouva by měla být změněna na pronájem na dobu určitou.

D. odkládá

a) schválení plánovací dohody s p. Řehořem Klofou, Otradovická 730/9, Praha 4 – Kamýk s tím, že se k dohodě do 20 dnů ještě vyjádří Komise pro vyjednávání s investory a Stavební a dopravní komise na své společném zasedání;

b) vyjádření obce k napojení ČOV a povolení průstupu inženýrských sítí přes obecní pozemky pro obytné soubory V Roklích a Pod Horou do doby, než bude doplněna příslušná dokumentace;

c) vyjádření obce k umístění stavby komunikace v rámci obytného souboru Pod Horou pro účely souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF do doby, než bude doplněna příslušná dokumentace.

E. neschvaluje

a) poskytnutí finančního příspěvku Renatě Černé Blahovcové, K Rybníčkům 521, Chýně na pořádání festivalu Folková tChýně;

b) návrh KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, Praha 10 na změnu nájemní smlouvy a trvá na svých podmínkách schválených 10.6.2010.

F. deklaruje

a) záměr odprodat budovy v bývalém vojenském objektu Hájek; pro další postup je nutné získat znalecký odhad ceny nemovitostí, a proto pověřuje starostku dalším jednáním v této záležitosti.


V Chýni dne 31.8.2010

 

….............................................. ….....................................

Ing. Věra Kovářová, M.I.M. místostarosta obce x) starostka obce

Vyvěšeno dne 31.8.2010

Sejmuto dne 16.9.2010

x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz