Přítomni: pp. Jelínek, Mach, Chyba, pí Kovářová, pí Bělková a pí Vrančíková

Nepřítomní: pp. Čáp, Barek, Novotný

Hosté: 13 občanů

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti

6. Schválení rozpočtu obce Chýně na rok 2010

7. Schválení závěrečného účtu obce Chýně za rok 2009

8. Pronájem obecních pozemků

Číslo pozemku KN Výměra v m2
872 1.577
895 2.285
650 6.590
642 10.252
898 34.421
632 1.733
910 5.224
628 20.133
629 4.354
631 509
610 3.510
608 705
833 739
864 16.081
888 2.429
841 5.150
877 1.399

9. Pronájem části nebytových prostor v I. patře budovy Obecního úřadu Chýně pro potřeby KABELOVÉ TELEVIZE CZ, s.r.o., Ruská 8, Praha 10

10. Diskuse

11. Usnesení

12. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,05 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla k doplnění následující body programu:

· 7a. – Schválení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na projekt „Rekonstrukcve a rozšíření kapacity ZŠ Chýně“

· 7b. – Personální doplnění členů finančního výboru.

· 7c. – Projekt rozšíření MŠ – etapizace a financování

· 7d. – Urbanizace obecních pozemků pro budoucí ZŠ a sportoviště v lokalitě Za Ovčínem.

· ředitelka ZŠ a MŠ pí Štrosová navrhla doplnit program zastupitelstva o bod 7e. – Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ.Program zasedání zastupitelstva obce Chýně včetně jeho navrženého doplnění byl schválen všemi 5 hlasy (pí. Vrančíková se dostavila později).

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 41 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.5.2010 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny nebo se plní. Dále p. Jelínek přečetl zápis z kontrolního výboru konaného dne 10.6.2010 a konstatoval, že kontrola provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Chýně bude dokončena až po dodání požadovaných dokumentů od provozovatele, tj. po 15.6.2010 (za předpokladu, že dokumenty budou dodány).

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a p. Macha – oba byli schváleni všemi 5 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 5 hlasy p. Chyba a pí Bělková; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Starostka obce v rámci bodu 5. – zpráva starostky o činnosti konstatovala, že informace budou sděleny v rámci jednotlivých projednávaných bodů a příp. doplněny v rámci bodu diskuse.

6. V bodu 6. programu byl projednán rozpočet obce Chýně na rok 2010; pí Kovářová ocitovala několik vět z Rozpočtového výhledu obce Chýně, který pro obec zpracoval Ing. Tesař; v tomto výhledu mimo jiné je uvedeno, že obec hospodaří excelentně, obec má dobré provozní saldo, nemá dluhy (až na závazky vůči Středočeskému kraji); dále pí Kovářová hovořila o rozpočtu obce na rok 2010 – rozpočet je schodkový, schodek bude hrazen z přebytků minulých let; uvedla, že člen FV p. Stoklasa pomáhal obci při sestavení rozpočtu , rozpočet byl sestaven velmi podrobně, položku po položce; dále pí Kovářová přečetla stanovisko FV, resp. p. Stoklasy – p. Stoklasa potvrdil, že rozpočet byl stanoven správně a dle platné legislativy; dle slov pí Kovářové p. Stoklasa doporučil schválit rozpočet obce na rok 2010 v navržené podobě; rozpočet obce byl schválen bez připomínek všemi 5 hlasy.

7. V dalším bodu byl projednán závěrečný účet obce za rok 2010; pí Kovářová seznámila přítomné s příjmy a výdaji obce za předchozí rok a uvedla, že v materiálu se omylem vyskytla položka účelové dotace MMR a požádala přítomné, aby si ji vyškrtli ze svých podkladů; zastupitelstvo schválilo bez připomínek všemi 5 hlasy závěrečný účet obce za rok 2009 s výhradami a zároveň přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 ze dne 12.3.2010 (poté se dostavila na zasedání pí Vrančíková).

7a.V tomto bodu bylo projednáno rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na projekt „Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Chýně“; pí Kovářová uvedla, že proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla a předala slovo předsedkyni výběrové komise pí Štrosové; pí Štrosová konstatovala, že 7.6.2010 proběhlo otevírání obálek a 10.6.2010 proběhlo vlastní výběrové řízení; výběrového řízení se zúčastnilo celkem 5 zájemců, z nichž byl vyřazen 1 zájemce z důvodu, ze nepředložil čestné prohlášení; z dalších 4 zájemců – firma FISA s.r.o., POHL cz, a.s., ALBET stavební, s.r.o. a Stavební řemesla – Zeman, s.r.o. byla nakonec doporučena k výběru firma Stavební řemesla – Zeman, s.r.o., která při hodnocení obdržela nejvyšší počet bodů (ze tří hodnocených kriterií – výše nabídkové ceny, podmínky smlouvy o dílo a záruky za dílo obdržela 97,07 bodu); p. Jelínek se dotázal, jak bude zakázka obcí financována; pí Kovářová odpověděla, že obec požádala o dotaci, dílo se bude realizovat, pokud obec dotaci obdrží; pí Štrosová dodala, že pokud bude přidělená dotace nižší, než jakou obec požadovala, bude se stavba etapizovat; zastupitelstvo schválilo všemi 6 hlasy rozhodnutí o přidělení zakázky „Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Chýně“ firmě Stavební řemesla Zeman, s.r.o., U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 za cenu 8 302 133,- Kč bez DPH.

7b.V tomto bodu bylo projednáno personální doplnění členů finančního výboru; pí Kovářová úvodem tohoto bodu uvedla, že předseda FV p. Barek rezignoval na svou funkci, stejně tak p. Stoklasa rezignoval na funkci člena KV; je proto nutné počet členů KV doplnit; KV musí být dle zákona o obcích nejméně tříčlenný, předsedou KV je vždy člen zastupitelstva obce; pí Kovářová přečetla rezignační dopis p. Barka, ve kterém p. Barek uvádí jako důvod své rezignace dvě skutečnosti; první, že na zasedání zastupitelstva bylo zpochybňováno doporučení FV schválit finanční příspěvek obce na Višňovku zároveň s rozpočtem obce na rok 2010 v případě, že částka příspěvku převýší 100 tis. Kč; druhou skutečností dle p. Barka byla relativizace a trvalé zpochybňování žádosti o přidělování finančních příspěvků obcí Chýně ze strany paní starostky; pí Kovářová uvedla k rezignačnímu dopisu p. Barka následující; p.Barek předložil na zasedání zastupitelstva návrh usnesení, které nebylo zastupiteli přijato; zastupitelstvo schválilo jiný obsah usnesení ve věci finančního příspěvku obce na Višňovku; k druhému rezignačnímu důvodu p. Barka pí Kovářová uvedla, že žádost o přidělování finančních příspěvků obcí Chýně nikdy nezpochybňovala, pouze navrhla, aby žádost byla jednodušší, neboť p. Barek předložil zastupitelstvu žádost z velkého města; dále pí Kovářová konstatovala, že krajský audit v loňském roce konstatoval, že činnost FV je nedostatečná na rozdíl od KV, pouze p. Stoklasa z FV byl pí Kovářové oporou; pí Kovářová sdělila, že navrhuje doplnit FV na 5 členů, zůstal p. Fousek, zbývá doplnit 4 členy – pí Kovářová navrhla za člena FV p. Josefa Macha, p. Viléma Stejskala, p. Pavla Švarce a pí Lenku Pokornou; všichni nově navržení členové přijali nabídku a zastupitelé všemi 6 hlasy schválili personální doplnění FV s tím že p. Mach jako člen zastupitelstva byl ustanoven předsedou tohoto výboru;

7c. V tomto bodu bylo projednáno rozšíření MŠ – její etapizace a financování; pí Kovářová konstatovala, že stav míst v MŠ je katastrofální, ze 39 žádostí bylo uspokojeno jen 11, jedno dítě chodí pouze na odpoledne; p. Havel se zavázal, že se již nebude s obcí soudit a vydání stavebního povolení na rozšíření MŠ je tudíž reálné; původní projekt – rozšíření MŠ o 2 oddělení + zázemí a spojovací tubusy se stávající zástavbou je nad finanční možnosti obce, proto navrhuje projekt etapizovat a postavit v první fázi pouze 1 oddělení bez tubusů; tato část stavby je odhadnuta na 6 – 7 mil. Kč; nabízí se financování z dotace, dotační tituly však budou vypsány až na podzim a výsledek je velmi nejistý; pokud by zastupitelstvo odsouhlasilo etapizaci stavby, připravila by do příštího zastupitelstva financování 1. etapy rozšíření MŠ; k tomu dodala pí Štrosová, že bude žádat o navýšení kapacity stávající jídelny, aby se v této jídelně mohlo stravovat i nově vzniklé oddělení dětí; zastupitelstvo schválilo všemi 6 hlasy etapizaci projektu na rozšíření mateřské školy s tím, že pověřuje starostku, aby zjistila možnost financování této stavby.

7d.V dalším bodu byla projednána urbanizace obecních pozemků pro budoucí ZŠ a sportoviště v lokalitě Za Ovčínem; pí Kovářová uvedla, že pro tuto záležitost jí byl doporučen p. arch. Feistner z ateliéru Dům a město v Hostivici; p. architekt obci sdělil, že lokalitu Za Ovčínem lze zurbanizovat a navrhl vypracovat komunikační systém v lokalitě pro spojení v rámci lokality i mimo ni; cena za tuto studii by byla ve výši 82 tis. Kč; p. architekt sdělil pí Kovářové, že bez studie by se on sám nepouštěl v dané lokalitě do čehokoliv; navrhl 2 varianty studie – první buď jen pro budoucí ZŠ a sportoviště, druhá budoucí ZŠ + sportoviště + okolní soukromé pozemky s tím, že by byly respektovány požadavky vlastníků soukromých pozemků na toto území; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:

· p. Jelínek – obec má parcelu v dané lokalitě, kolem vede silnice, pro obec není studie potřeba, je nadbytečná;

· p. Kovář – jde o fatální řešení pro obec, členové SDK na sebe nemohou brát odpovědnost profesionálů za špatné rozhodnutí; potom by mohli být i sankcionováni, jde o to najít optimální řešení pro obec, jde o poslední lokalitu, kde je šance postavit území včetně napojení;

· p. Fousek – šlo by o finanční spoluúčast soukromých vlastníků na studii?· pí Kovářová – obec by mohla udělat vstřícný krok a zpracovat celou studii na vlastní náklady; řešením v této lokalitě by mohlo být dle architekta i vypracování regulačního plánu; odborníci doporučují urbanizaci této lokality, studie by navrhovala i velikost ZŠ od 1. do 9. ročníku, velikost ostatních ploch (sportoviště) a další občanskou vybavenost; byl by p. Fousek ochoten se přiměřeně finančně podílet na studii?

· p. Fousek – ano, myslím si, že i p. Rajtora by byl ochoten finančně přispět na studii;

· p. Kratochvíl – mohl by architekt předložit již jinou hotovou studii, aby ji SDK projednala?· p. Mach – výstavba v daném území je velká zakázka, nevyplatí se šetřit 82 tis. na základní věci – jak má území vypadat;

· pí Vrančíková – obec bude zřejmě žádat o dotaci na výstavbu – nedá se částka na studii započítat do budoucí dotace na výstavbu ZŠ?

· pí Kovářová – záleží na podmínkách dotace, obec nejprve musí zajistit finance na projekt – bude drahý;

· p. Švarc – pokud by projekt zpracovávala stejná firma jako studii, možná by se dala cena studie zahrnout (odečíst) z ceny projektu;

· pí Kovářová – v rozpočtu obce je rezerva na projekty;

· p. Fousek – i obec se musí z tohoto důvodu účastnit na změně č. 2 ÚPO;po ukončení diskuse zastupitelé schválili 5 hlasy, aby bylo zadáno vypracování urbanistické studie na využití lokality Za Ovčínem – pozemky obce určené pro výstavbu nové školy a sportoviště; studie bude obsahovat návrh komunikačního systému pro obsluhu občanské vybavenosti a obsluhu soukromých pozemků; cena za studii nepřevýší částku 82 tis. Kč včetně DPH s tím, že obec bude jednat s vlastníky soukromých pozemků o poskytnutí finančního příspěvku na tuto studii (p. Jelínek se zdržel hlasování).

7e.V tomto bodu zastupitelstvo obce projednalo žádost pí Štrosové o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ; pí Štrosová konstatovala, že povolený počet dětí je 24, pokud MŠ chce přijmout více dětí, musí to být odsouhlaseno zřizovatelem, tedy obcí Chýně; v současné době má jedno oddělení 17 dětí, ve druhém oddělení žádá o povolení 27 dětí; zastupitelé schválili všemi 6 hlasy výjimku z počtu dětí umístěných v místní mateřské škole, a to na 27 dětí ve 2. oddělení MŠ dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

8. V rámci bodu 8. programu byl projednán pronájem obecních pozemků za účelem provozování zemědělské výroby; zájemci jsou 2 – firma Agrosa a p. Chlupatý; zastupitelstvo projednávalo tento bod již na minulém zasedání zastupitelstva, kde bylo konstatováno, že obec ani nájemce obecních pozemků neplatí daň z nemovitosti za tyto pozemky; vzhledem k této skutečnosti zastupitelé rozhodli na minulém zasedání, aby oba zájemci byli znovu obesláni s tím, aby upřesnili své nabídky, neboť jeden ze zájemců uvedl ve své původní nabídce částku nájemného a placení daně z nemovitosti; nebylo jednoznačné, zda v případě neplacení daně se částkou nájemného rozumí původní částka plus daň či nikoliv; zastupitelé posoudili nové cenové nabídky obou původních zájemců (p. Chlupatý nabídl 1840,- Kč/ha, firma Agrosa 3011,- Kč/ha) a rozhodli všemi 6 hlasy o pronájmu obecních pozemků firmě Agrosa, a.s., a to z důvodu vyšší cenové nabídky.

9. V dalším bodu zastupitelé projednávali pronájem části nebytových prostor v I. patře budovy Obecního úřadu Chýně pro potřeby KABELOVÉ TELEVIZE CZ, s.r.o., Ruská 8, Praha 10; bylo konstatováno, že KT užívá část prostor v I. patře budovy OÚ Chýně, kde má uloženo zařízení pro provozování kabelové televize; jde o to uzavřít nájemní smlouvu s KT, stanovit částku nájemného vč. částky za spotřebovanou el. energii (v místnosti má KT zabudovanou klimatizaci); navržené nájemné je 1 tis. Kč měsíčně a záloha na spotřebovanou el. energii 3 800,- Kč měsíčně s tím, že na konci roku bude provedeno vyúčtování elektřiny; v rámci diskuse k tomuto bodu

· p. Fousek – je do nájemného započtena i plocha vedle úřadu? Na OÚ by mělo být nainstalováno měřidlo na spotřebovanou energii KT;

· pí Kovářová – měřidlo je již dávno nainstalováno, z toho právě byla vypočítána záloha ve výši 3 800,- Kč měsíčně; satelity by měly časem zmizet, KT usiluje o přivedení optického kabelu do obce; obec jedná s KT o sponzorském daru za spotřebovanou el. energii v minulém období;

· p. Stejskal – obec může pronajaté prostory potřebovat pro sebe – OÚ;

· pí Kovářová – obec stejně musí mít spisovnu a archiv; po ukončení diskuse k tomuto bodu se zastupitelé dohodli, že nájemní smlouva by měla být uzavřena na dobu neurčitou (nikoliv na dobu určitou, jak je uvedeno v návrhu) s výpovědní lhůtou 1 rok; dále ve smlouvě bude uvedeno, že obec nebude kompenzovat KT vzniklé výpadky el. energie; KT by si měla najít náhradní zdroj v případě výpadku; dále zaznělo, že ve smlouvě by mělo být uvedeno, že kabelová televize bude mít své zařízení pojištěno proti příp. škodám na zařízení; zastupitelé schválili všemi 6 hlasy pronájem části nebytových prostor v 1. patře budovy Obecního úřadu Chýně pro potřeby KABELOVÉ TELEVIZE CZ, s.r.o., Ruská 8, Praha 10 za nájemné 1 tis. Kč měsíčně, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců; ve smlouvě bude uvedena podmínka obce, že neručí za příp. výpadky elektrické energie či jiné překážky v provozu zařízení kabelové televize.

10. V bodu diskuse

pí Kovářová uvedla, že obec obdržela dopis p. Káchy, který nabízí obci zdarma 50 ks vzrostlých jehličnanů pro podzimní výsadbu do nového biokoridoru; p. Jelínek k tomu uvedl, že OŽP Černošice zřejmě neodsouhlasí jehličnany, nýbrž jen listnaté stromy; p. Fousek dodal, že jehličnany by možná bylo možné vysadit na Malé Skále nebo V Roklích; bylo dohodnuto, že p. Jelínek zjistí na OŽP, zda by bylo možné stromy v obci vysázet;
pí. Kovářová – vysvětlila, proč došlo ke třem výpadkům vody v poměrně krátké době po sobě – třetí výpadek byl způsoben velkým odběrem vody, kdy voda nestačila natéci do zásobníku; lidé si napouštějí bazény, ačkoliv ve SP mají uveden zákaz používat vodu do bazénů z vodovodní sítě; výpadek vody byl způsoben rovněž technickým problémem – čerpadla nasávají vzduch a nejsou plně funkční; obec jedná s městem Hostivice ve věci technického řešení a financování oprav; obec rovněž jedná o dodatku ke smlouvě na dodávku vody s městem Hostivicí, ve kterém bude uvedeno i minimální množství nátoku vody pro Chýni;
pí Kovářová – obec jedná s TS Rudná; TS poslaly návrh smlouvy ohledně dodávání vody do Chýně; smlouva bude předána vybrané advokátní kanceláři k posouzení; TS Rudná zatím nesdělily přesnou částku nákladů na výstavbu vodovodu; obec bude ve vodném a stočném splácet náklady na stavbu vodovodu do Chýně; zatím obec nemá informaci, kdy bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu vodovodu do Chýně; starosta Chrášťan p. Hrdlička sdělil Chýni, že žádnou oficiální žádost TS Rudná o souhlas s projektem vedeným přes Chrášťany zatím nedostal; stanovisko zastupitelů Chrášťan proto ke stavbě vodovodu není (p. Hrdlička se domnívá, že bude zamítavé);
pí Kovářová – obec obdržela od p. Klofy návrh plánovací smlouvy - lokalita Pod Horou; SDK nyní jedná s firmou Embalador o jejich lokalitě; člen komise pro jednání s investory p. Plos návrh smlouvy p. Klofy neviděl a doporučil nepřijímat projekt od p. Klofy; p. Jelínek potvrdil, že p. Plos doporučuje obci, aby p. Klofa nejprve jednal s SDK o projektu výstavby v lokalitě Pod Horou, teprve po dohodě s obcí o projektu lze jednat o plánovací smlouvě; dále p. Jelínek uvedl, že p. Klofa by měl navázat na jednání s SDK, která byla vedena před rokem; p. Fousek – poslední jednání komise pro vyjednávání s investory s p. Klofou bylo jednání o finanční spoluúčasti; p. Fousek doporučil, aby se p. Klofa zúčastnil jednání komise pro vyjednávání s investory; pí Kovářová – obec by přivítala příspěvek investorů na ZŠ;
p. Jelínek – jak pokračuje jednání s vybranou advokátní kanceláří? Pí Kovářová – proběhlo první osobní setkání, byly dohodnuty podmínky a bude uzavřena smlouva; první věc k řešení budou smlouvy s OXES;
p. Jelínek – firma Global Property by chtěla uzavřít plánovací dohodu s obcí; nutno domluvit, co udělá obec, co SDK a co komise pro vyjednávání s investory; nutno řešit obchvatnou komunikaci;
pí Kovářová – zástupce komise pro jednání s investory by se měl zúčastnit jednání SDK; záležitost je nutno řešit rovněž s firmou A.LT Architekti – má vazbu na budování nového centra obce; Embalador může říci, že nemá finance pro budování další etapy výstavby v dané lokalitě a nebude chtít zatím stavět obchvatnou komunikaci;
p. Fousek – obě komise by se měly sejít a společně jednat; byla dohodnuta schůzka na pondělí, 14.6.2010 v 18,00 hod.
p. Jelínek – kdy a jak bude obec dávat návrhy na změnu č. 2 ÚPO; je nutno sladit ÚPO s plánem společných zařízení;
pí Kovářová – obec by se neměla vůči investorům rozhodovat pod tlakem; již nyní začínají problémy v lokalitě V Roklích; vsakovací šachty na pozemcích – znamenalo by to zvýšené provozní náklady pro obec;
pí Štrosová- poděkovala občanům za třídění odpadu (zejména papír); ZŠ Chýně se ve sběru surovin umístila na 3. místě a dostane za to šek na nákup kancelářských potřeb v hodnotě 7,5 tis. Kč; informovala o sportovních aktivitách dětí v ZŠ a jejich umístění na závodech; děti jsou šikovné;
pí Kovářová – poděkovala p. Kuchařovi za práci a čas, který věnuje činnosti fotbalového týmu; proběhla utkání mezi Chýní a Bílou Horou (Chýně vyhrála);
pí Štrosová – jak je to s revizí zařízení na dětském hřišti? dohodnuto, že pí Štrosová objedná revizi;
p. Mach – již velmi brzy bude nainstalován vysoký plot kolem dětského hřiště, aby míče z velkého hřiště nepadaly na dětské hřiště;
p. Kratochvíl – předal starostce požadavek na opravu komunikace v ulici Lomená;
pí Kovářová – p. Kratochvíl neustále bombarduje obec opravami v ulici Lomená; obec má však strategický plán, kde jsou stanoveny priority obce – ZŠ, MŠ apod., komunikace v Lomené ulici není prioritou; v obci je několik ulic v horším stavu, než je Lomená, která byla v loňském roce opravena; někteří občané z ulice Lomené s rétorikou p. Kratochvíla nesouhlasí; v předaném dopise obci na opravu komunikace v ulici Lomené je uvedeno několik občanů, podpis je v dopise však pouze od p. Kratochvíla;
pí Solařová – bydlí v ulici Sluneční řadu let, komunikace je ve velmi špatném stavu, musí se s tím však smířit, obec nemá finance na tyto opravy, jsou důležitější priority;
p. Stejskal – jako člen SDK projížděl po deštích ulice v obci a ulice Lomená byla perfektní;
p. Dočekal – mají občané po vzoru p. Kratochvíla také napsat petici?
P. Horák – u náhradní výsadby stromů firmou Berger Beton za pokácené stromy by obec měla požadovat vyšší stromy; p. Jelínek – výška stromů, následná péče, chránička proti okusu apod. je dána rozhodnutím obce, které obdržela firma Berger Beton;
Pí Kovářová – 1 strom z náhradní výsadby by bylo dobré umístit na hřišti; p. Jelínek – to není možné; náhradní výsadba a její umístění je již stanoveno usnesením zastupitelstva;
11. Starostka obce ukončila jednání ve 20,20 hod. a poděkovala přítomným za účast.

V Chýni dne 16.6.2010

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Roman Chyba

Jitka Bělková

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz