Přítomni: pp. Jelínek, Mach, Barek, Čáp, Novotný, Chyba, pí Kovářová, pí Bělková a pí Vrančíková

Nepřítomní: pp. Čáp, Chyba

Hosté: 12 občanů

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti

6. Návrh na vydání změny č. 1 územního plánu obce Chýně

7. Posouzení cenových nabídek opravy dešťové kanalizace v ulici Okružní – výběr firmy dle stanovených kriterií

8. Pronájem obecních pozemků

Číslo pozemku KN Výměra v m2
872 1.577
895 2.285
650 6.590
642 10.252
898 34.421
632 1.733
910 5.224
628 20.133
629 4.354
631 509
610 3.510
608 705
833 739
864 16.081
888 2.429
841 5.150
877 1.399

9. Žádost občanského sdružení ALTERNATIVA II, Terronská 56, Praha 6 o prodloužení nájemní smlouvy

10. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Chýně pro volební období 2010 - 2014

11. Diskuse

12. Usnesení

13. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,10 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starostka přečetla návrh programu a vyzvala přítomné k doplnění:

· p. Jelínek navrhl doplnit nový bod 10a. – Náhradní výsadba a umístění stromů do biokoridoru a bod 10b. – Vytyčení nového pozemku v lokalitě Za Ovčínem – Višňovka, dále doplnit bod 9 o slova “a odkup budov“ a bod 10 o slova „a stanovení jejich odměn“.

· pí Kovářová navrhla doplnit program zastupitelstva o bod 10c. – Výběrové řízení na realizaci projektu Chýně – revitalizace areálu Višňovka, o bod 10d. – Stanovisko obce Chýně k projektu ČEZ Distribuce –výstavba transformovny a bod 10e. – Změna č. 2 územního plánu obce Chýně.

Program zasedání zastupitelstva obce Chýně včetně jeho navrženého doplnění byl schválen všemi 6 hlasy (p. Mach se dostavil až při projednávání bodu 6 programu).

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 40 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.5.2010 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny nebo se plní, s výjimkou bodu H.; k tomuto bodu H. usnesení zastupitelstva ze dne 10.5.2010 dodala pí Kovářová, že ve věci jednala s arch. Körnerem, který doporučil obci kancelář, jež by připravila příslušné podklady; dále pí Kovářová dodala, že návrh rozpočtu obce Chýně na rok 2010 předložila a projednala s Ing. Stoklasou, který s návrhem souhlasí; proto by již mohlo dojít k nákupu sekačky (traktůrku) pro obec Chýně.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 6 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 6 hlasy p. Novotný a pí Bělková; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o vyhlášení výběrového řízení na rozšíření ZŠ; obec zatím neví, jak dopadne žádost o dotaci, nicméně výběrové řízení na dodavatele prací by mělo být připraveno.

6. V bodu 6. programu pořizovatel změny č. 1 územního plánu obce Chýně Ing. Vich zrekapituloval všechny postupy a dokumenty, které vedly k závěrečným krokům pro vydání této změny územního plánu; zmínil, že změna č. 1 ÚPO není v rozporu s nadřazenými plánovacími dokumenty ani se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje; v průběhu řízení nebyl rozpor ani s postupem dle správního řádu; (dostavil se p. Mach); lokalita Z 1-12 má podmínku zpracování regulačního plánu, kde je podmínka 30% plochy pro funkci veřejné zeleně; poté se rozvinula diskuse k této lokalitě:

· p Jelínek – 30% veřejné zeleně na soukromém pozemku je příliš, SDK doporučila, aby zastupitelstvo neschválilo doporučení orgánu přírody na 30% zeleně;

· p. Vich – na lokalitu je stanoven regulační plán, ve kterém nemusí být 30% zeleně zrealizováno; zastupitelstvo v celém procesu změny č. 1 schválilo 30% zeleně v lokalitě Z 1-12; nyní toto rozporovat by znamenalo vrátit celý proces změny č. 1 na začátek a není jisté, jak by veřejný orgán reagoval na nové stanovisko obce – proto byl zvolen regulační plán;

· p. Fousek – z původní průmyslové zóny v dané lokalitě se přešlo na výstavbu rodinných domů, kde budou zahrady a bohatě se tak naplní regulativ 30% zeleně; nebude to však veřejná zeleň;

· pí Kovářová – veřejná zeleň není tak nesmyslná; pokud se v dané lokalitě postaví komunikace, majitelé rodinných domů pak požadují odhlučnění a veřejnou zeleň; · p. Nekvasil – bude v této lokalitě vůbec 30% veřejné plochy? pokud ne, pak je 30% zeleně nesmyslný požadavek;

· pí Pokorná – nešla by tato plocha dát znovu do změny č. 2 územního plánu?

· P. Vich – stanovisko dotčeného orgánu by bylo stejné jako nyní;

· P. Kovář – obci nic nebrání schválit změnu č. 1 tak jak je navržena, neboť území Z 1 -12 bude řešeno v regulačním plánu, kde si obec sama stanoví regulativy;

· P. Vich – může být stanovena vazba z regulačního plánu lokality na změnu č. 2 územního plánu obce;

Po ukončení diskuse k tomuto bodu programu zastupitelstvo obce schválilo všemi 7 hlasy vydání změny č. 1 územního plánu obce Chýně (zhotovitel Ing. Stanislav Zeman – AUA – agro-urbanistický atelier, IČ 14938634, projektant Ing. Stanislav Zeman, autorizovaný urbanista ČKA 02220) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, jako opatření obecné povahy č. 1/2010.

7. V dalším bodu pí Kovářová informovala o výběrovém řízení na opravu dešťové kanalizace v ulici Okružní; obcí byly osloveny firmy doporučené i jiné; 20.5.2010 se sešla výběrová komise, která otevřela obálky s nabídkami; ze 3 zaslaných nabídek byla jedna vyřazena – nabídka firmy ALBET stavební s.r.o., Vráženská 144, Praha 5, a to z důvodu pozdního zaslání nabídky - po termínu (nabídka nebyla hodnocena); další zúčastněná firma Energie – stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, Kladno byla vyloučena z účasti v zadávacím řízení proto, že v nabídce uvedla delší termín realizace, než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci; přidělení zakázky bylo doporučeno firmě POHL cz, a.s., Nádražní 25, Roztoky, a to z důvodu, že tato firma předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku a v souladu se zadávací dokumentací; termín zhotovení byl stanoven 60 dnů od podpisu smlouvy; dále pí Kovářová uvedla, že firma POHL cz, a.s. v současné době buduje ČOV a má zatím výborné výsledky – technický dozor je s její prací velmi spokojen; p. Fousek dodal, že stavbu ČOV dokumentuje a potvrzuje, že firma byla dobře vybrána; p. Kovář a p. Belza upozornili na to, že vítězná firma by měla od obce obdržet dokumentaci revitalizace jádra obce, aby stavby byly provázané; pí Kovářová ještě dodala, že firma Energie – stavební a báňská, a.s. dá obci neprodleně zprávu, zda budou či nebudou vznášet námitky proti rozhodnutí o výběru firmy; p. Stejskal upozornil, že jedním ze závěrů SDK k této záležitosti bylo doporučení, aby byl v souvislosti s havárií dešťové kanalizace stanoven „zákaz vjezdu“ do ulice Okružní a p. Plaňanský dodal, že občané by neměli parkovat v inkriminovaných místech havárie, aby situaci dále nezhoršovali; bylo dohodnuto, že obec obežene polovinu ulice Okružní páskou, aby místo zůstalo volné a bez automobilů; zastupitelstvo rozhodlo všemi 7 hlasy o přidělení veřejné zakázky Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Okružní firmě POHL cz a.s., Nádražní 25, Roztoky a pověřilo starostku podpisem smlouvy.

8. V rámci bodu 8. programu byl projednán pronájem obecních pozemků za účelem provozování zemědělské výroby; pí Kovářová přednesla 2 nabídky – firmy Agrosa, a.s. a soukromého zemědělce Ing. Chlupatého; p. Chlupatý předložil cenu nájemného se závazkem, že bude hradit daň z nemovitosti; bylo však konstatováno, že obec jako vlastník pozemků ani nájemce obecních pozemků daň neplatí; p. Jelínek uvedl, že pokud se neplatí daň z nemovitosti, znamená to, že p. Chlupatý do výše nájmu započítá i částku daně; pí Kovářová uvedla, že pokud se daň neplatí, znamená to, že do ceny nájmu nelze započítávat výši daně z nemovitosti; po kratší diskusi zastupitelstvo pověřilo starostku obce, aby oslovila přihlášené zájemce o pronájem obecních pozemků za účelem upřesnění jejich finančních nabídek a následně uzavřela smlouvu s tím, kdo podá vyšší nabídku.

9. V dalším bodu zastupitelé projednávali žádost občanského sdružení ALTERNATIVA II, Terronská 56, Praha 6 o prodloužení nájemní smlouvy pro lokalitu Hájek a dále záměr o odkup budov; zástupce sdružení p. Semerád sdělil, že sdružení navrhuje prodloužit stávající nájemní smlouvy o další rok (do konce roku 2011) a dále představil záměr občanského sdružení na vybudování sportovního areálu, který by veřejnosti dával možnost komplexního sportovního a rekreačního vyžití v alternativních a adrenalinových sportech; k tomu sdružení potřebuje pozemky a budovy – navrhují jejich odkup od vlastníků v lokalitě Hájek; dále p. Semerád nastínil představu financování odkupu těchto nemovitostí – navyšování nájemného až do výše předpokládané hypoteční splátky, odpočet nájmu od dojednané kupní ceny, předkupní právo na odkup areálu za předem sjednanou kupní cenu; pí Kovářová doplnila, že na aktivity občanského sdružení v lokalitě Hájek obec nezaznamenala žádné stížnosti, ba právě naopak, sdružení poskytuje volnočasové aktivity mládeži bezplatně za pomoc v areálu Hájek; zastupitelé všemi 7 hlasy schválili prodloužení nájemních smluv s občanským sdružením Alternativa II. na pronájem obecních budov v lokalitě Hájek o 1 rok – do konce roku 2011 za stávajících podmínek; dále zastupitelé konstatovali, že záměr občanského sdružení na získání lokality Hájek formou odkupu je zajímavý, nicméně obci patří pouze budovy v této lokalitě; o záměru nelze rozhodnout ihned, zastupitelé berou informaci o záměru občanského sdružení Alternativa II. odkoupit od obce budovy v lokalitě Hájek na vědomí.

10. V bodu 10. zastupitelé jednali o počtu členů příštího zastupitelstva obce ve volebním období 2010 – 2014 dle stanoviska Ministerstva vnitra k § 67 a 68 zákona o obcích; p, Barek navrhl, aby počet zastupitelů v příštím volebním období zůstal stejný – v počtu 9 členů; tento návrh byl schválen všemi 7 hlasy; p. Jelínek navrhl, aby zastupitelé stanovili odměny neuvolněným zastupitelům pro příští volební odměny; zastupitelé byli seznámení s výší odměn dle platné legislativy, poté bylo konstatováno, že nové zastupitelstvo pro další volební období by si mělo rozhodnout o tom, zda neuvolnění zastupitelé budou honorováni či nikoliv; zastupitelé vzali na vědomí informaci o odměňování členů zastupitelstva;

10a. V dalším bodu jednání p. Jelínek informoval o tom, že firma BERGER BETON pokácela na základě souhlasu (rozhodnutí) Obecního úřadu Chýně topoly vedle stávající betonárky; v rámci tohoto souhlasu byla firmě uložena náhradní výsadba dřevin s tím, že jejich druh a místo výsadby bude stanoveno obcí Chýně; zastupitelstvo schválilo všemi 7 hlasy, aby bylo 58 stromů z náhradní výsadby uložené firmě BERGER BETON (č.j. 1333/Dmu/09/Ko) za pokácení 29 topolů vysazeno v biokoridoru Pod Duškánem; bude se jednat o duby letní a vysazeny budou do aleje dle schváleného projektu na podzim 2010; zastupitelé zmocnili zastupitele Ondřeje Jelínka, aby v tomto duchu jednal se zástupci firmy BERGER BETON;

10b. V bodu 10b. zastupitelé projednali vytyčení nového pozemku v lokalitě Za Ovčínem – Višňovka; pí Kovářová informovala, že obec bude jednat s geodetem p. Appeltem o zaměření pozemku a jeho vytyčení; zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o postupu obce ve věci vytyčení pozemků ve Višňovce (lokalita Za Ovčínem);

10c. V dalším bodu zastupitelé projednali závěry výběrového řízení na realizaci projektu Chýně – revitalizace areálu Višňovka; pí Kovářová uvedla, že 18.5.2010 se sešla výběrová komise, projednala nabídky a vyhotovila závěrečnou zprávu, která je předkládána zastupitelům k rozhodnutí; p. Jelínek uvedl, že celkem se komise zabývala 4 nabídkami, z nichž nabídka firmy Gaslines, s.r.o., Žďár nad Sázavou, Horní 1679 byla ze zadávacího řízení vyřazena, a to z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů; hodnotící komise po vyhodnocení jednotlivých kriterií doporučuje vybrat firmu Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice, a to z důvodu ekonomicky nejvýhodnější nabídky; zastupitelé všemi 7 hlasy rozhodli o vítězi výběrového řízení veřejné zakázky Chýně – revitalizace areálu Višňovka firmě Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice a zmocnili starostku k podpisu rozhodnutí o přidělení zakázky a podpisu smlouvy s vítěznou firmou (v případě, že nebude vznesena žádná námitka).

10d. V dalším bodu se zastupitelé vyjádřili k projektu ČEZ Distribuce –výstavba transformovny v obci Chýně; bylo konstatováno, že SDK se zabývala požadavky obce vůči ČEZ Distribuce; celkem zastupitelstvo vydalo 3 usnesení, ve kterých byly formulovány požadavky a stanoviska obce; p. Jelínek přednesl rekapitulaci dokumentů a požadavků obce vůči ČEZ Distribuce; pí Kovářová doplnila, že ČEZ Distribuce dal obci Chýně návrh na umístění transformovny – SDK se tímto návrhem zabývala a dala k němu stanovisko; ČEZ Distribuce přepracoval návrh v duchu připomínek SDK (umístění a délka valu); SDK odsouhlasila upravený návrh; ČEZ Distribuce plní podmínky obce; ČEZ Distribuce předložil obci dopis, ve kterém respektuje minimalizaci hluku a odclonění (kolem transformátorů bude zeď a budou zastřešeny, val bude umístěn směrem k obci); jedná se o uložení kabeláže do země v úseku OÚ – Kačenka a OÚ – ulice Okružní; p. Horák a p. Stejskal oznámili, že vytypují v obci místa, kde lze bez dalších problémů uložit kabeláž do země a dokument (seznam ulic) předají ČEZ Distribuci, aby mohl zahájit přípravu; rovněž pak bude možné smluvně podchytit konkrétní místa; p. Jelínek podotkl, že není smluvně podchycena komunikace vedoucí kolem domku pí Galčanové k transformovně, náklady na změnu č. 2 ÚPO a výsadba stromů vč. následné péče o ně; finanční dar od ČEZ Distribuce byl rovněž zatím poskytnut v poloviční výši; p. Stejskal vyzval p. Jelínka, aby se zúčastnil jednání SDK a sdělil veškeré požadavky obce, ke kterým se ČEZ zavázal; zastupitelstvo schválilo všemi 7 hlasy upravený návrh ČEZ Distribuce a.s. na umístění protihlukového valu a účelové komunikace při výstavbě transformovny, který byl prezentován 10.5.2010 na zasedání zastupitelstva obce Chýně.

10e.V rámci tohoto bodu bylo dále jednáno o změně č. 2 ÚPO Chýně, jejíž proces zahájení byl schválen na minulém zasedání zastupitelstva obce Chýně; bylo konstatováno, že zastupitelé musí následně stanovit, kdo bude pořizovatelem změny č. 2 ÚPO a kdo bude osobou odpovědnou (určeným zastupitelem) pro spolupráci s pořizovatelem a projektantem ve všech záležitostech obce ve věci změny č. 2 ÚPO; poté zastupitelé všemi 7 hlasy schválili, aby pořizovatelem změny č. 2 územního plánu obce Chýně byl Městský úřad Černošice, odbor územního plánování a stavebního řádu a starostku obce pí Kovářovou stanovili určeným zastupitelem – osobou odpovědnou za změnu č. 2 územního plánu obce Chýně, která bude spolupracovat s pořizovatelem a projektantem.
11. V bodu diskuse

pí Kovářová sdělila přítomným, že obci Chýně byl předložen návrh rekonstrukce hospodářské budovy vedle Krčmy v areálu Pivovarského dvora; návrh byl předložen SDK, které se k němu vyjádřila pozitivně; pí Kovářová vyzvala zastupitele, aby si návrh, který má obec v jediném výtisku buď půjčili nebo si jej prohlédli na OÚ Chýně, aby na příštím zasedání zastupitelstva bylo možné dát předkladateli stanovisko obce k návrhu;
p. Stejskal uvedl, že návrh na rekonstrukci budovy Pivovarského dvora se SDK líbil z pohledu architektonického;
pí Vrančíková – v návrhu rekonstrukce Pivovarského dvora by měl zůstat zachován stávající průchod (branka) z prostoru mezi ulicí Hlavní a Družstevní do areálu Pivovarského dvora;
p. Jelínek – vybraná advokátní kancelář Mgr. Šulcové by mimo jiné měla řešit smlouvy uzavřené s firmou OXES – konkrétně točnu autobusu u železničního přejezdu na Hájích a protihlukové valy; p. Jelínek se zúčastní první schůzky s Mgr. Šulcovou dne 7.6.2010 na OÚ Chýně ve 13,30 hod.;
p. Jelínek – vyzval k řešení nekázně stavebníků – neoplocená staveniště, znečištěné komunikace, neposečené pozemky, zábory pozemků apod.; navrhuje najmout osobu, která bude obec monitorovat a řešit dané záležitosti;
pí Kovářová – zaměstnanec obce p. Plaňanský objíždí obec, fotí nedostatky a jedná s vlastníky pozemků; důkazní břemeno je však na obci a těžko se stavebníkům dokazuje, že právě oni se dopustili přestupku či jiného jednání v rozporu se zákonem; zajištění posekání pozemků jednotlivých stavebníků je rovněž obtížně řešitelné; nadřízený orgán dal obci stanovisko, že lze řešit jako přestupek pouze za předpokladu, že se na pozemku nacházejí škodlivé organismy, kterými nejsou běžné plevelné rostliny a tráva; obec každoročně upozorňuje stavebníky, aby posekali své pozemky, dle názoru nadřízeného orgánu však i tato upozornění jsou diskutabilní;
p. Stejskal – doporučuji při zahajování územního řízení nafotit stav daného místa a přilehlých komunikací a zavázat stavebníka, že místo po ukončení stavby předá ve stejném stavu; námitka zúčastněných – stavebníkovi lze těžko dokázat např. při poničení komunikací, že právě on toto poničení způsobil;
· p. Nekvasil – před rokem upozorňoval obec na nebezpečí výbuchu plynu z důvodu utržení plynové přípojky před jeho domem a dále upozorňuje na poničení dopravní značky před jeho domem; odpověď p. Plaňanský – obec má stanovisko plynáren, že únik plynu je v normě; toto stanovisko obec předala p. Nekvasilovi; pí Kovářová – dopravní značka se bude řešit při rekonstrukci chodníků v centru obce.

12. Starostka obce ukončila jednání ve 21,20 hod. a poděkovala přítomným za účast.

V Chýni dne 27.5.2010

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Josef Novotný

Jitka Bělková Ing. Věra Kovářová, starostka obce

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz