Zastupitelstvo obce
A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;

c) rezignaci pana Stanislava Barka na funkci předsedy finančního výboru a rezignaci pana Petra Stoklasy na funkci člena finančního výboru.

B. schvaluje

a) rozpočet obce Chýně na rok 2010;

b) závěrečný účet obce Chýně za rok 2009 s výhradami a zároveň přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 ze dne 12.3.2010;

c) rozhodnutí o přidělení zakázky „Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Chýně“ firmě Stavební řemesla Zeman, s.r.o., U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 za cenu 8 302 133,- Kč bez DPH;

d) aby byl finanční výbor doplněn o nové členy – pana Josefa Macha na funkci předsedy FV, pana Viléma Stejskala, pana Pavla Švarce a paní Lenku Pokornou na funkci členů FV;

e) etapizaci projektu na rozšíření mateřské školy s tím, že pověřuje starostku, aby zjistila možnost financování této stavby;

f) aby bylo zadáno vypracování urbanistické studie na využití lokality Za Ovčínem – pozemky obce určené pro výstavbu nové školy a sportoviště; studie bude obsahovat návrh komunikačního systému pro obsluhu občanské vybavenosti a obsluhu soukromých pozemků; cena za studii nepřevýší částku 82 tis. Kč včetně DPH s tím, že obec bude jednat s vlastníky soukromých pozemků o poskytnutí finančního příspěvku na tuto studii;

g) výjimku z počtu dětí umístěných v místní mateřské škole, a to na 27 dětí ve 2. oddělení MŠ dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání;

h) pronájem uvedených obecních pozemků firmě AGROSA a.s., Chrášťany 43 za cenu 3011,- Kč za 1 ha plochy:

                        

Číslo pozemku KN Výměra v m2
872   1.577
895   2.285
650   6.590
642 10.252
898 34.421
632   1.733
910   5.224
628 20.133
629   4.354
631      509
610   3.510
608      705
833      739
864 16.081
888   2.429
841   5.150
877   1.399

i) pronájem části nebytových prostor v 1. patře budovy Obecního úřadu Chýně pro potřeby KABELOVÉ TELEVIZE CZ, s.r.o., Ruská 8, Praha 10 za nájemné 1 tis. Kč měsíčně, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců; ve smlouvě bude uvedena podmínka obce, že neručí za příp. výpadky elektrické energie či jiné překážky v provozu zařízení kabelové televize.

V Chýni dne 11.6.2010

Ing. Věra Kovářová, M.I.M., starostka obce

místostarosta obce x)


Vyvěšeno dne 11.6.2010

Sejmuto dne 27.6.2010

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz