Přítomni: pp. Jelínek, Mach, Barek, Čáp, Novotný, Chyba, pí Kovářová, pí Bělková a pí Vrančíková
Nepřítomní: -
Hosté: 29 občanů
Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti
6. Spolufinancování projektu Chýně – revitalizace areálu Višňovka
7. Cena prodeje kabelové televize
8. Žádost p. Josefa Novotného, Okružní 43, Chýně o opravu dešťové kanalizace v ulici Okružní
9. Nákup sekačky (traktůrku) s přídavným zařízením
10. Žádost Hany a Pavla Fouskových, Hlavní 18, Chýně o zpřístupnění pozemků PK 723, 720 a 719
11. Žádost manželů Fouskových, Hlavní 18, Chýně a Romana Rajtory, Za Školou 49, Chýně o zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně
12. Nabídka právních služeb obci Chýně
13. Pravidla pro přidělování finančních příspěvků obcí Chýně
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr.


Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájila v 18,10 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starostka přečetla návrh programu, sdělila, že zastupitelstvo bylo svoláno na základě žádosti 8 zastupitelů z důvodu řešení havarijní situace dešťové kanalizace v ulici Okružní a vyzvala přítomné k doplnění programu:
· p. Čáp navrhl doplnit nový bod 13a. – Vystoupení ze Sdružení místních samospráv
· p. Barek navrhl vyměnit (prohodit) bod 8. za bod 6. a obráceně bod 6 za bod 8. programu
· p. Novotný – navrhl doplnit nový bod programu 13b. – Znovuzprovoznění obecního rozhlasu
· pí Kovářová – navrhla doplnit nové body 6a. – Vyjádření obce Chýně k projektu ČEZ Distribuce – transformovna, bod 13c. – Stanovisko obce Chýně k žádosti o dotaci na projekt pražského přivaděče vody ze Sobína, bod 13d. – Realizace fotbalového hřiště v Chýni, bod 13e. – Rozšíření mateřské školy;
Program zasedání zastupitelstva obce Chýně včetně jeho navrženého doplnění byl schválen všemi 9 hlasy.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 39 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.3.2010 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny s tím, že bod B.f) usnesení – odprodej prvků KT, stanice a technologie nebyl zatím naplněn z důvodu jeho nového projednání na zastupitelstvu dne10.5.2010; dále p. Jelínek přednesl zápis č. 4/2010 ze zasedání Kontrolního výboru konaného dne 20.4.2010 ve věci kontroly provozovatele obecního vodovodu kanalizace v obci Chýně;
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 9 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 9 hlasy p. Barek a p. Čáp; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala
· o chodníku v lokalitě Na Vyhlídce; pojem „provizorní pěšina“ zákon nezná a pro schválení její realizace příslušnými orgány by obec musela vypracovat projekt a požádat o vydání územního rozhodnutí; navrhla proto upravit příslušný terén jako terénní úpravy do 300 m2; je otázkou, zda vlastník pozemku bude s úpravou terénu souhlasit; obec vstoupí do jednání s firmou Embalador a bude hledat další řešení časově nenáročné; pokud by vlastník pozemku nesouhlasil s úpravami terénu, musel by se zatrubnit příkop podél silnice a vybudovat chodník na tomto příkopu; k tomu podotkl p. Chadima, že v zimě by se ale sníh odklízel na tento chodník a chodník by vedl „odnikud nikam“; p. Fousek dodal, že má informaci o tom, že firma Embalador souhlasí s umístěním chodníku na jejich budoucích pozemcích;
· o proběhnuvším odvolacím soudním řízení ve věci pozemků p. Havla; p. Havel nabídl obci, pokud za něj uhradí soudní výlohy, že již nebude obec dále žalovat; po dohodě s právníkem obec na tento návrh přistoupila – dohoda mezi obcí Chýně a p. Havlem je uvedena v soudním protokolu; částka k úhradě za strany obce bude cca 30 tis. Kč bez DPH; po obdržení soudního protokolu obec může pokračovat ve stavebním povolení na rozšíření MŠ;
pí Bělková informovala o přijímacím řízení nových dětí do MŠ Chýně – přijato pouze 11 dětí z kapacitních důvodů (z toho 9 předškoláků); celkem žádost podalo 49 dětí, resp. jejich rodičů; rodiče dětí, které nebyly přijaty do MŠ, mají 15 dnů na odvolání ke KÚ Středočeského kraje; náhradníci mají šanci na přijetí, pokud některé vybrané dítě nenastoupí do MŠ; 1 dítě bylo přijato pouze na odpoledne do MŠ;
6. V dalším bodu byla projednána žádost p. Novotného, Okružní 43, Chýně o opravu dešťové kanalizace v ulici Okružní; pí Kovářová uvedla rekapitulaci kroků, které obec již v této souvislosti podnikla; obec oslovila v říjnu 2009 příslušné firmy za účelem „zmapování“ situace“ ve věci dešťové kanalizace v ulici Okružní; v lednu 2010 obec obdržela hotový projekt od firmy vč. DVD zobrazujícím stav vnitřku dešťové kanalizace, následně v únoru 2010 došlo k přemístění autobusové zastávky a trasy autobusu z ulice Okružní na ulici Hlavní; oprava dešťové kanalizace by stála cca 1,2 mil. Kč; OÚ hledal v poslední době dotační titul na opravu, žádný však vypsán nebyl; v dubnu 2010 p. Novotný oslovil firmu, jejíž zástupce p. Janza je přítomen na zastupitelstvu obce Chýně; starostka obce měla již s p. Janzou schůzku; p. Novotný uvedl, že mu díky špatnému stavu dešťové kanalizace praská dlažba na chodbě v rodinném domu; v místě jsou tekuté písky, vede tudy plyn – je to nebezpečné; p. Barek uvedl, že se sešel s p. Janzou a má připravený návrh usnesení, který přečetl; poté se rozvinula diskuse:
· p. Fousek – dosud nezaznělo, zda dešťová kanalizace v ulici Okružní je v havarijním stavu; odpověď – řeší technická zpráva, kterou má obec k dispozici – stav je téměř havarijní;
· p. Dočekal – dům Novotných praská kvůli spatnému stavu dešťové kanalizace nebo kvůli špatnému stavu rodinného domu a jezdícím těžkým vozům kolem; názor znalce účastnícího se výběrového řízení není rozhodující; v Chýni praská více domů;
· p. Novotný – již před 15 lety byl stav dešťové kanalizace v ulici Okružní špatný; kanalizace byla provizorně opravena a nyní je v havarijním stavu opět;
· p. Janza – zastupuje firmu, která řeší havárie; od p. Novotného obdržel DVD se stavem uvnitř kanalizace, dopisy p. Novotného zasílané na OÚ Chýně, stanovisko firmy Aquastav, technickou zprávu od firmy Vodo Pro; stav kanalizace vyhodnotil jako havarijní; kanalizace se může kdykoliv propadnout;
· p. Chadima – jaké budou následky, kdyby se kanalizace propadla? odpověď p. Janza – zničený RD Novotných, ohrožení osob, žaloba na obec apod.; šachty lze zachovat a vyměnit potrubí;
· p. Dočekal – ale také se nemusí vůbec nic stát;
· p. Kuchař – mám dům na ulici Hlavní – 90 % občanů má popraskané domy na Hlavní;
· p. Mihula – pokud mi praskne kanalizace jako občanovi, ihned to budu řešit jako opravu a nebudu čekat, totéž by měla udělat obec;
· pí Kovářová – firma Vodo Pro byla obci doporučena, firma provedla průzkum dešťové kanalizace v úseku ulice Okružní; zpráva hovoří o tom, že stav je téměř havarijní; je však s podivem, že firmu na opravu kanalizace vybírají někteří zastupitelé; na takovou zakázku by měla obec vypsat výběrové řízení, resp. poptávkové řízení a zveřejnit je na úřední desce obce, nechť se firmy přihlásí se svými nabídkami;
· p. Novotný – nesouhlasím, jde o havarijní stav;
· pí Kovářová – ano, oprava je potřebná, jde však o tom, jak ji bude obec financovat; navrhuji zvolit „dodavatelský úvěr“;
· p. Dočekal – navrhuji zamezit průjezd kamionů obcí Chýně; odpověď pí Kovářová – obec o toto požádá a uvidíme výsledek;
· p. Chadima – rozjeté projekty jsou v havarijním stavu? odpověď pí Kovářová – to, co obec již má „rozjeté“ (ČOV apod.), je zapotřebí dodělat; p. Plaček – co znamená „dodavatelský úvěr? odpověď pí Kovářová - firma dílo vyhotoví a obec splácí firmě cenu díla po stanovenou dobu (např. 12 měsíců); obec si tak nevyčerpá všechny finance, které má na akce řešené již několik let; podmínku dodavatelského úvěru lze dát jako podmínku do výzvy obce;
· p. Mihula – obec stále nemá schválený rozpočet, proto by neměla dávat peníze na investice;
· pí Kovářová – obec má schválené rozpočtové provizorium a má již připraven návrh rozpočtu na rok 2010; po zapracování připomínek FV bude zastupitelstvo projednávat návrh rozpočtu;
· p. Novotný – jde však o havarijní stav, výběrové řízení se musí vyhlašovat až u zakázek nad 6 mil. Kč;
· pí Kovářová – závěr z rozhovoru s p. Janzou – kanalizace čas strávený výběrovým řízením ještě unese;
· pí Chvojková – jde o podlimitní zakázku, VŘ do 6 mil. Kč není nutné, je však lepší jej udělat; stačí jej vyvěsit na dobu 7 dnů, kromě webu obce doporučuji vyvěsit na veřejnou adresu; zastupitelé by však měli stanovit kriteria výběru;
· p. Barek přečetl upravený návrh usnesení;
· p. Plaňanský – doba 2 dnů na přípravu zadání veřejné zakázky je krátká;
· pí Horáková – zastupitelé připraví usnesení, ale nikdo se již nechce podílet na dalším postupu;
· p. Mihula – návrh kriterií: cena 70%, reference, záruka za dílo a splátková úhrada po 10% ;
Po krátké diskusi dohodnuta mezi zastupiteli tato kriteria: cena – 60%, splátková úhrada 30%, záruka za dílo 10%; p. Jelínek přečetl návrh usnesení na vyhlášení havarijního stavu dešťové kanalizace v ulici Okružní v úseku Š1 – Š2 – návrh byl schválen všemi 9 hlasy; p. Barek přečetl návrh usnesení na opravu dešťové kanalizace – zastupitelstvo pověřuje starostku vypracováním zadání k předložení nabídky na opravu dešťové kanalizace v ulici Okružní do 12.5.2010, dále zveřejněním zadání veřejné zakázky na veřejné adrese a adrese obce a oslovením minimálně 3 firem; zastupitelstvo stanovuje termín 20.5.2010 na dodání nabídek; dále zastupitelstvo pověřilo starostku svoláním zastupitelstva na 20.5.2010 na posouzení cenových nabídek opravy dešťové kanalizace v ulici Okružní a vybrání realizace; podmínky výběru: cena 60%, záruka 10%, splátková úhrada 30% – usnesení bylo schváleno všemi 9 hlasy; zároveň bylo stanoveno, že obec požádá o vyloučení kamionové dopravy z Chýně z důvodu havarijního stavu dešťové kanalizace a praskajících rodinných domů.
6a. V dalším bodu byl projednán projekt ČEZ Distribuce k budování transformovny v obci Chýně; pí Kovářová uvedla tento bod výčtem kroků, které již proběhly; 14.1.2009 zastupitelstvo obce dalo souhlas k záměru ČEZ Distribuce (dále jen „ČEZ“) postavit transformovnu s výčtem podmínek, které je ze strany ČEZ potřeba splnit; ČEZ mezi tím jednal s vlastníky pozemků o odkupu pozemků; zástupce ČEZ p. Procházka sdělil, že ČEZ předložil obci Chýně projekt na transformovnu, který projednala SDK a dala k projektu stanovisko; ČEZ předložil 2 varianty protihlukového valu - byla zvolena varianta tzv. zkráceného protihlukového valu směrem k obci; připomínky SDK zapracoval ČEZ do projektu a předložil zastupitelům na zasedání zastupitelstva 10.5.2010; součástí projektu je i příjezdová komunikace od Úhonice směrem k transformovně; je široká 4 m, asfaltová, ozeleněná jednostranným stromořadím - oboustranná zeleň by se nevešla (po obou stranách musí být odvodňovací příkopy); pozemek pod komunikací zůstane ve vlastnictví Chýně a Úhonice; ; ČEZ dále nabízí obci uložení venkovního vedení do kabeláže do země, pokud bude mít od obce informaci cca 2 roky předem; poté se rozvinula diskuse:
· p. Chadima – jaká bude vzdálenost transformovny od obce – odpověď p. Procházky – 350 m od obytné části obce; transformovna bude postavena se zastřešeným stáním transformátorů se sníženou hlučností – 20 m od transformovny již není žádný hluk; transformovna se po výstavbě již nikdy nebude rozšiřovat;
· p. Jelínek – s ČEZ obec jedná od roku 2008, postupně vznikly 3 usnesení – žádá, aby podmínky stanovené obcí byly ze strany ČEZ splněny; odpověď p. Smola – ČEZ stanovené podmínky obcí postupně plní;
· pí Kovářová – měla by být uzavřena dohoda (smlouva) mezi obcí a ČEZ; odpověď p. Smola - předají právníkům a zkusí připravit konkrétní návrh; návrh smlouvy o smlouvě budoucí zaslaný obcí v minulosti nechtějí právníci ČEZ odsouhlasit;
· p. Fousek – ve smlouvě by mělo být obsaženo, že do 4 let ČEZ uloží veškeré sítě do země; p. Procházka odpověď – šlo by velký investiční náklad v tak krátké době;
pí Kovářová závěrem projednávání tohoto bodu uvedla, že zastupitelé dostali upravený projekt od ČEZ až na dnešním zastupitelstvu a potřebují se s ním seznámit; SDK dne 17.5.2010 projedná upravený projekt a na dalším zastupitelstvu bude tento projekt znovu projednán; zastupitelstvo odložilo vyjádření obce k návrhu ČEZ Distribuce – výstavba transformovny na další jednání zastupitelstva.
7. V dalším bodu jednání byl projednán prodej kabelové televize; pí Kovářová uvedla, že usnesením č. 39 zastupitelstva obce Chýně dne 17.3.2010 zastupitelé schválili prodej prvků kabelové sítě, přijímací stanice a nosné technologie společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s.r.o., Ruská 8, Praha 10 (dále jen „KT“); do stanovené ceny prodeje byla nesprávně započítána i částka 372 309,- Kč, což byl úrok z nezaplacených faktur obcí Chýně společnosti KT, který KT obci prominula; správná cena prodeje má být 2 343 236,- Kč; zastupitelé vzali informaci o důvodech změny ceny prodeje kabelové televize na vědomí a schválili všemi 9 hlasy, aby cena za prodej kabelové televize kabelové televize byla opravena na částku 2 343 236,- Kč, a to z důvodu početní chyby; ředitel společnosti KT požádal obec, aby v případě, kdy ČEZ bude ukládat el. sítě do kabelů do země, mohla společnost KT využít tuto situaci a uložit rovněž sítě KT do země spolu se sítěmi el. energie; zastupitelé k této žádosti neměli námitek.
8. V rámci bodu 8. programu bylo projednáno spolufinancování projektu Chýně – revitalizace areálu Višňovka obcí Chýně; pí Kovářová k tomuto bodu uvedla, že obec se nachází ve stadiu před podpisem smlouvy o přidělení dotace a v této fázi řízení je potřebné doložit souhlas zastupitelstva obce se spolufinancováním projektu Višňovka ze zdrojů obce; zrekapitulovala dosavadní průběh akcí spojených s Višňovkou – v roce 2007 došlo k úklidu skládky ve Višňovce, v roce 2008 byl vyhotoven projekt na rekultivaci Višňovky, posléze byla vypracována dokumentace k územnímu rozhodnutí; dále byla vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vč. chodníku a osvětlení, poté projekt na ozelenění parku; podklady zpracoval arch. Kovář pro obec zdarma; následovala příprava výběrové řízení na firmu, která provede dodávku díla; zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Višňovka, dotace byla přidělena obci ve výši 8 mil. Kč z celkových nákladů 10 mil. Kč; pí Kovářová předložila zastupitelům finanční analýzu projektu spolu s harmonogramem projektu; dále pí Kovářová uvedla, že výběrové řízení, resp. poptávku na výběr firmy organizovala firma ACCON – povinně bylo osloveno 5 firem a další se mohli na základě zveřejnění poptávky hlásit; dne 11.5.2010 proběhne otevírání obálek a výběr firmy na dodávku díla se uskuteční záhy; poté se rozvinula diskuse:
· p. Jelínek – jak je ošetřeno pochybení firmy ACCON při výběrovém řízení? odpověď pí Kovářová – podmínky schvaluje Regionální rada soudržnosti, ta kontroluje, zda veškeré podklady jsou v pořádku a příp. žádá o doplnění;
· p. Barek – finanční výbor byl svolán kvůli bodu programu Višňovka a konstatoval, že dosud není schválen rozpočet obce na rok 2010, a proto by spolufinancování obce na Višňovku mělo být schváleno až po schválení rozpočtu obce, neboť se jedná o výdaj nad 100 tis. Kč;
· pí Kovářová – dotace před podpisem smlouvy se nedávají do rozpočtu; prostředky na spolufinancování obce jsou připraveny v návrhu rozpočtu na rok 2010; kromě toho obec jedná s investory, pokud ti by přispěli na rozšíření ČOV, lze tyto zdroje použít;
· p. Mihula – peníze od investorů obdrží obec až poté, kdy investoři začnou stavět, nikoliv nyní;
· pí Kovářová – obec dá ze svých zdrojů 2 mil. Kč a bude mít celkem 10 mil. Kč; chodník Ke Skále se stejně musí postavit a bude v ceně 2 mil. Kč; spolu s realizací projektu Višňovka obec získá dalších 8 mil. Kč – projekt je určen pro maminky s dětmi, mládež, seniory, tj. pro všechny obyvatele Chýně; projekt byl hodnocen jako 3. nejlepší projekt, mnoho lidí na něm pracuje již dlouhou dobu, byla by velká škoda jej nezrealizovat; obec má šanci ze skládky vybudovat přírodní park – prostor pro setkávání všech obyvatel; pokud by obec dotaci odmítla, udělal by velkou chybu;
· p. Barek – obec nechce dotaci odmítnout, nýbrž chce, aby se dotace schválila až poté, kdy bude schválen rozpočet obce na rok 2010;
· pí Kovářová – obec musí předložit souhlas se spolufinancováním do 14.5.2010;
· pí Pokorná – provizorní chodník Ke Skále je dobrý, občané však chtějí finální stavbu vč. osvětlení a místo, kde se mohou scházet;
· pí Beranová – v obci Chýně chybí setkávací místo pro občany, park by byl velmi vhodným místem pro toto;
· p. Stejskal – na Višňovce se pracuje od roku 2007, obec se tímto stále zabývá a zastupitelstvo schválilo již mnoho kroků na cestě k výsledku, co brání zastupitelstvu nyní schválit spolufinancování?
· p. Dočekal – kdyby mi někdo dával 8 mil. Kč, byl bych blázen, abych je nepřijal; zbylé 2 mil. Kč bych si např. i půjčil;
· pí Kovářová – obec by v letošním roce investovala jen 800 tis. Kč, ne 2 mil. Kč; obec zdědila dluhy, nicméně se je podařilo všechny zaplatit, v letošním roce obec uhradí poslední splátku; je zcela běžné, že obce si berou úvěry, pokud nemají peníze, ale obec má peníze na spolufinancování projektu Višňovka;
· p. Stejskal – schválila se cena na prodej KT, lze je využít na Višňovku;
· pí Horáková – chodník Ke Skále se stejně musí postavit, nevyužít dotaci 8 mil. Kč by byl nesmysl;
· p. Mach – o Višňovce obec jedná 20 let, když konečně máme na dosah výsledek, bylo by plýtváním času a energie nevyužít dotaci;
· p. Kuchař – Višňovka by měla v budoucnu být součástí nové ZŠ, pro kterou je místo dle ÚPO vedle Višňovky;
· pí Kovářová – od regionální rady soudržnosti přišla změna podmínek – obec musí do 14.5.2010 dodat souhlas se spolufinancováním projektu;
· p. Fousek – měl by být alespoň provizorní rozpočet, zastupitelé by jej měli znát, než dají souhlas ke spolufinancování projektu;
· pí Kovářová – obec má peníze na spolufinancování projektu; i kdyby je neměla, není problém pro obec, která není zadlužena, půjčit si pro rok 2010 800 tis. Kč;
po ukončení diskuse pí Kovářová přečetla návrh usnesení a 7 zastupitelů dalo souhlas s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou soudržnosti Střední Čechy a schválilo spolufinancování projektu „Chýně – revitalizace areálu Višňovka“ (reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/36.00773) z rozpočtu obce ve výši 2 008 915,20 Kč, což odpovídá 20 % podílu žadatele z předpokládaných celkových nákladů projektu; 2 zastupitelé se zdrželi hlasování – p. Barek a p. Čáp.
9. V dalším bodu zastupitelé projednávali nákup sekačky (traktůrku) pro obec Chýně; p. Plaňanský uvedl, že obec v současné vlastní pouze jednu malou ruční sekačku a 2 křovinořezy; obec obhospodařuje velké zelené plochy, kde ruční práce je příliš zdlouhavá a namáhavá; proto obec přistoupila k výběru větší automatické sekačky (traktůrku), který by znamenal větší produktivitu práce obecních zaměstnanců; p. Plaňanský uvedl, že obec potřebuje sekačku, která je uzpůsobena pro použití ve svahu s větším sklonem než 8 stupňů, který je u běžných (levnějších) sekaček; cena takové sekačky (traktůrku) se pohybuje v rozmezí 70 – 100 tis. Kč; v rámci diskuse bylo obci doporučeno, aby oslovila rovněž firmu Agromak v Jenči, na kterou má obec dobré kontakty; zastupitelé odsouhlasili všemi 9 hlasy nákup sekačky na trávu do ceny 100 tis. Kč; nákup bude realizován až po předložení rozpočtu obce na rok 2010.
10. V dalším bodu byla projednána žádost Hany a Pavla Fouskových, Hlavní 18, Chýně o zpřístupnění pozemků PK 723, 720 a 719; p. Fousek uvedl, že domy v lokalitě Za Baštou jsou postaveny na navážce; v současné době existuje provizorní sjezd z ulice Březové na pozemky p. Fouska (nedávno tam byla ještě strž); nicméně přístup na jeho pozemky nevede po obecní cestě jako před výstavbou v lokalitě Za Baštou, nýbrž po cizích soukromých pozemcích; p. Fousek žádá obec, aby zpřístupnila (obnovila) bývalou obecní cestu a umožnila mu tak přístup na jeho pozemky po této cestě; p. Horák potvrdil, že je nutno obecní cestu zpřístupnit i pro ostatní občany; p. Stejskal uvedl, že přebytečnou zeminu ze soukromých pozemků občanů by lidé určitě rádi dali na zpevnění cesty, pí Kovářová však uvedla, že nechce, aby se z cesty stala skládka; p. Jelínek doporučil využít cementový odpad firmy BERGER BETON, která jej odváží na skládku; p. Fousek navrhl schůzku na místě za přítomnosti jeho osoby a zástupce obce za účelem vytyčení bývalé obecní cesty; po krátké diskusi zastupitelstvo všemi 9 hlasy pověřilo starostku obce, aby do jednoho měsíce vyřešila problém sjezdu na konci ulice Březová na obecní cestu.
11. V bodu 11. byla projednána žádost manželů Fouskových, Hlavní 18, Chýně a Romana Rajtory, Za Školou 49, Chýně o zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně – parcelu p. č. 166/2 a část obecní parcely p. č. 166/151 k. ú. Chýně určit jako parcelu pro výstavbu individuálních RD a případně pro výstavbu soukromé MŠ; pí Kovářová sdělila, že obec v současné době provádí změnu č. 1 ÚPO; dále uvedla, že je otázkou, zda obec bude dělat změnu č. 2 či zda bude dělat nový ÚPO, který musí byt hotový do 31.12.2015; poté se rozvinula diskuse:
· p. Jelínek uvedl, že již bylo schváleno 18.11.2009 v zastupitelstvu, že žádost p. Fouska bude začleněna do změny č. 2 ÚPO, až se tato změna bude provádět;
· p. Fousek – nevidí problém v tom, aby obec začala změnu č. 2, aniž skončila změnu č. 1;
· pí Kovářová – občan může žádat změnu č. 2 ÚPO, ale změna se realizuje především tehdy, když obec má potřebu dělat změnu ÚPO; proces změny je zdlouhavý a náročný;
· p. Dočekal – není rozumné rozhodnout o dílčích změnách (RD místo sportoviště), když v daném místě má být dle ÚPO ZŠ a dle žádosti občanů fotbalové hřiště;
· pí Kovářová – v minulosti navrhovala zadat studii, kolik a jak velké plochy bude obec potřebovat v dané lokalitě na výstavbu ZŠ, hřiště a občanskou vybavenost, zastupitelstvo však tento návrh zamítlo;
· pí Vrančíková – na pozemcích p. Fouska bylo sportoviště a na pozemcích obce RD – jde jen o narovnání (výměnu účelu využití);
· pí Kovářová – RD obce jsou dle ÚPO na ploše pouhých 2 tis. m2, na tuto plochu se hřiště nevejde; zastupitelstvo rozhodlo bez jakýchkoliv vazeb na potřeby obce;
· p. Fousek – o pozemcích bylo již rozhodnuto zastupitelstvem obce; obec má k dispozici plochu 1,7 ha a na hřiště je potřeba 0,6 ha plochy;
· p. Dočekal – záměr obce by měl být zpracován jako celek;
· zastupitelstvo v minulosti přistupovalo k řešení s tím, že se jedná o soukromé vlastnictví p. Fouska – nejsme v 50. letech;
· pí Kovářová – soukromé vlastnictví p. Fouska nikdo nezpochybňuje, nicméně ÚPO byl schválen v roce 2004 a platí vč. využití jednotlivých ploch bez ohledu na vlastnictví; p. Fousek v r. 2004 ÚPO nenapadl;
· p. Jelínek – p. Fousek při projednávání ÚPO v r. 2004 protestoval a psal dopisy p. Fingerhutovi; chce zastupitelstvo zadat v tomto volebním období změnu č. 2 nebo ne? žádost p. Fouska obsahuje kromě změny č. 2 ÚPO řadu dalších požadavků (kroků), které lze řešit beze změny č. 2 ÚPO;
· p. Kovář – se změnou využití pozemků p. Fouska souvisí další změny – RD na pozemcích obce; hřiště pro ZŠ se musí řešit v souvislostech – jde rovněž o změnu ÚPO;
po ukončení diskuse zastupitelé 6 hlasy schválili, aby byl zahájen proces změny č. 2 územního plánu obce Chýně, pí Kovářová byla proti, pí Bělková a p. Chyba se zdrželi hlasování.
12. V bodu 12. zastupitelé projednali nabídky právních kanceláří zaslané obci Chýně na její výzvu o využití právních služeb některé z kanceláří; na základě výzvy obec obdržela celkem tři nabídky; zastupitelé posuzovali zejména výši navrhované ceny právních kanceláří – buď hodinové nebo paušálu; p. Mihula dodal, že navrhuje vypracovat metodiku, jak budou poskytované právní služby sledované, jaké záležitosti obce byly prostřednictvím advokátní kanceláře řešeny, jaký byl počet hodin, za jakou cenu apod.; rovněž navrhl uzavřít rámcovou smlouvu s advokátní kanceláří a v ní řešit finance, dokdy bude právní kancelář reagovat na dotazy a úkoly zadané obcí apod.; zastupitelé navrhli, aby obec zatím využila služeb právní kanceláře „zkušebně“ např. na ½ roku a poté se rozhodla jak dál; poté zastupitelé rozhodli, že obec začne využívat právních služeb Mgr. Šulcové v hodinové sazbě 1 400,- Kč/hod. všemi 9 hlasy.
13. V dalším bodu zastupitelé projednali návrh Pravidel pro přidělování finančních prostředků obcí Chýně žádajícím subjektům; rozběhla se krátká diskuse, ve které pí Kovářová uvedla, že p. Barek připravil návrh žádosti o poskytnutí finančního příspěvku – dle jejího názoru je žádost příliš složitá vzhledem k tomu, že obec poskytuje žadatelům částky ve výši cca od 1do 6 tis. Kč; pí Horáková označila za nesmyslné tu skutečnost, že obec poskytne subjektu např. částku 2 tis. Kč a žádá od něj předložení rozpočtu dle žádosti; p. Barek oponoval, že obec musí mít kontrolu nad penězi, které někomu poskytuje; po ukončení diskuse zastupitelé schválili všemi 9 hlasy navržená pravidla včetně žádosti o finanční příspěvek;
13a.V tomto bodu programu zastupitelé jednali o návrhu p. Čápa, aby členství obce ve Sdružení místních samospráv bylo ukončeno; jako důvod p. Čáp uvedl, že členství obce v tomto sdružení nemá význam a p. Gazdík jej využívá na předvolební kampaň; poté se rozvinula diskuse:
· pí Horáková – ví pan Čáp, proč SMS vzniklo?
· pí Kovářová – Svaz měst a obcí má ve svém čele i představitele politických stran – většinou z ODS; před 4 roky malé obce požadovaly, aby se SMO zasadil o to, aby se odstranily rozdíly ve financování měst a malých obcí (aby velká města nedostávala šestinásobek toho, co malé obce, ale např. 3,5 násobek); kromě toho SMO konstatoval ve svém usnesení z r. 2009, že bude spolu s SMS prosazovat rozpočtové určení daní pro malé obce a souhlasil s doplněním analýzy příjmů a odsouhlasil, že společně bude podán nový návrh zákona; předseda p. Bartoněk jedná s SMO na MF; obec Chýni stojí členství v SMS ročně 2,4 tis. Kč, členství ve SMO 3-4 tis. ročně; ve SMO se hlasuje tříkomorově (města, statutární města a obce); tímto způsobem hlasování malé obce nemají šanci cokoliv prosadit;
· p. Barek – SMO má právní servis, SMS nemá nic; kam jdou peníze, které SMS vybere? SMO rovněž řešil RUD;
· pí Kovářová – rozpočtové určení daní je pro obec stěžejní;
· p. Novotný – co SMS udělalo?
· Pí Kovářová – šestinásobek se snížil na 4,5 násobek rozdílu mezi financováním měst a obcí;
· p. Kovář – SMS se snaží řešit problémy malých obcí; za koho p. Čáp vystupuje, když říká „my si myslíme, že obec by měla vystoupit z SMS? odpověď p. Čáp – míním tím sebe a p. Barka;
· pí Horáková – proč to řešit nyní, proč nepočkat na podzim po volbách?
· pí Kovářová – pro obec je výhodné, když se já osobně mohu zúčastnit jednání na MF za SMS a podporovat zájmy obce; zástupci SMO jsou proti tomu, aby malé obce měly více peněz;
Po diskusi zastupitelé hlasovali, zda obec má vystoupit z SMS – 4 zastupitelé byli proti – pí Kovářová, pí Bělková, pp. Mach a Chyba, 4 zastupitelé pro, p. Jelínek se zdržel hlasování, takže návrh na vystoupení obce Chýně z SMS nebyl schválen; pí Vrančíková závěrem tohoto bodu uvedla, že pro příští období žádá, aby zastupitelé byli informováni, když SMS bude podnikat nějaké záležitosti týkající se obce – viz případ tabule „daňově diskriminovaná obec“.
13b. V tomto bodu byla projednána žádost p. Novotného o znovuzprovoznění místního rozhlasu; pí Kovářová uvedla, že zařízení rozhlasu, které bylo původně umístěno v kanceláři ředitelky ZŠ, bylo přemístěno do budovy OÚ Chýně, a to z důvodu nedostatku místa v ZŠ; p. Mach a další občané se nyní zabývají zprovozněním místního rozhlasu – bude zrealizováno, jde však o náročnější operaci, která bude chvíli trvat; p. Stejskal se dotázal, zda budou napojeny na místní rozhlas i nové lokality; odpověď pí Kovářová – nové lokality mohou být napojeny jedině bezdrátově – jde však o finančně náročnou akci – minimálně 0,5 mil. Kč; zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu obecního rozhlasu a plánu jeho zprovoznění.
13c. V dalším bodu jednání zastupitelé diskutovali stanovisko obce k žádosti o dotaci na projekt pražského přivaděče vody ze Sobína; pí Kovářová uvedla, že obec Chýně dle usnesení zastupitelstva požádala o dotaci na pražský přivaděč vody; nyní však obec musí předložit další podklady, a proto je potřeba rozhodnout, zda obec bude pokračovat v žádosti o dotaci či žádost stáhne; zároveň pí Kovářová navrhla, aby žádost o dotaci byla stažena a obec vyčkala, zda TS Rudná pokročí v jednáních ohledně přivaděče pražské vody přes Chrášťany do Chýně; p. Novotný k tomu dodal, že má informaci, že TS Rudná budou mít příští týden územní rozhodnutí na přivaděč vody; zastupitelé 8 hlasy odsouhlasili, aby byla stažena žádost obce o dotaci na stavbu pražského přivaděče vody ze Sobína; pí Kovářová se zdržela hlasování.
13d. V bodu 13d. byla projednána žádost občanů Chýně o realizaci fotbalového hřiště v Chýni; žádost předložil p. Kuchař s velkým množstvím podpisů obyvatel Chýně s tím, že občané iniciativně nabízejí podílet se na výstavbě fotbalového hřiště; p. Kuchař vede již tři troky žákovské družstvo mladých fotbalistů, avšak podmínky v Chýni nejsou dobré – děti hrají na hřišti v Úhonici; dále p. Kuchař uvedl, že je celkem lhostejné, jaké místo bude zvoleno pro výstavbu hřiště, avšak ví, že existují pozemky vyčleněné dle ÚPO na sportoviště; p. Kuchař nabídl svoje služby a iniciativu podílet se na výstavbě hřiště; poté se rozvinula diskuse:
· pí Vrančíková – co by stálo vybudovat hřiště?
· p. Kuchař – záleží na vybavení; hřiště s minimálním zázemím se dá vybudovat za 3 – 5 mil. Kč; dá se však na jeho výstavbu získat dotace;
· p. Jelínek - tento bod jednání souvisí s předchozím bodem – žádostí p. Fouska o změnu č. 2 ÚPO;
· p. Kovář – uvnitř obce je lokalita Za Ovčínem, kde je jediné místo na hřiště; spolu s tím obec musí stanovit velikost ZŠ plánované v dané lokalitě, zázemí sportoviště, občanskou vybavenost, aby se vyhovělo oběma stranám – obci i p. Fouskovi;
· pí Kovářová – ideální by bylo umístění hřiště vedle nové ZŠ a navazující na Višňovku; nutno však řešit spolu se ZŠ komunikace, parkování, občanskou vybavenost, je správné, aby obec na toto měla nějakou studii;
· p. Mihula – z dob p. Fingerhuta existuje nějaká studie ZŠ; rovněž p. Klofa nabízí obci prostor na svých pozemcích na fotbalové hřiště, jde o to, jakou kompenzaci by požadoval;
· pí Kovářová – navrhuje sejít se společně zástupci obce, p. Kuchař, p. Fousek – vše spěje k tomu, aby obec zadala urbanistickou studii;
· p. Kuchař – chci znát stanovisko obce k žádosti občanů o vybudování fotbalového hřiště – ano či ne; nechci usnesení zastupitelstva, že žádost byla vzata na vědomí;
· p. Kovář – území za Višňovkou znamená změnu stávajícího ÚPO; p. Klofa se rýsuje jako nová možnost; je nutné mít zadání se zájmy všech zúčastněných stran;
· p. Fousek – zadejte změnu č. 2 ÚPO – pak bude pozemek obce v lokalitě Za Ovčínem oficiálně určen pro sportoviště;
· pí Kovářová – obec má sportoviště s rozlohou přes 4 tis. m2 dle stávajícího ÚPO; tato plocha se dá využít beze změny ÚPO;
· P. Kovář – starostka by měla být pověřena zjištěním, zda lze hřiště vybudovat beze změny ÚPO;
Zastupitelstvo deklarovala všemi 9 hlasy, že bude podporovat záměr postavit v obci fotbalové hřiště, což bude zohledněno při zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně a pověřuje starostku obce, aby do příštího zasedání zastupitelstva připravila podklady k dalšímu jednání.
13e. V tomto bodu – rozšíření MŠ v Chýni – starostka informovala přítomné o tom, že p. Havel, podepsal s obcí dohodu, že nebude již podávat na obec žaloby, a proto by bylo možné na podzim podat žádost o dotaci do ROP; cena rozšíření MŠ je cca 13 mil. Kč; bude rovněž možné, aby obec pokračovala v započatém stavebním povolení na rozšíření MŠ; zastupitelé vzali na vědomí informaci starostky o procesu rozšíření mateřské školy a získání stavebního povolení na tuto stavbu.
14. V bodu diskuse pí Kovářová sdělila přítomným, že p. Hrnčíř požádal obec o pronájem obecních za účelem zemědělského obhospodařování; jde o pozemky, které vznikly po pozemkových úpravách realizovaných v roce 2009; tyto pozemky mají tvořit biokoridor, cesty a zeleň; v případě pronájmu by byly nájemcem postupně uvolňovány dle vzájemné dohody nájemce a pronajímatele na původně stanovaný účel; vzhledem k tomu, že záměr obce disponovat s obecním majetkem musí být vyvěšen na ÚD obce minimálně 15 dnů před rozhodnutím zastupitelstva, bude žádost p. Hrnčíře předložena zastupitelům na příštím zasedání zastupitelstva; obec byla upozorněna, že výpovědní lhůta u nájemní smlouvy v tomto případě činí 1 rok a běží od 1. 10. příslušného roku.
15. Starostka obce ukončila jednání v 0,15 hod. 11.5.2010, poděkovala přítomným za účast a sdělila, že příští zasedání zastupitelstva se koná 20.5.2010.

Příloha: Zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 7.5.2010
V Chýni dne 13.5.2010

Zapisovatel : Dagmar Musilová
Ověřovatelé zápisu:
Petr Čáp
Stanislav Barek

Ing. Věra Kovářová, starostka obce


Příloha


Zápis ze zasedání Finačního výboru obce Chýně
ze dne 07.05.2010

Přítomni:
Stanislav Barek – předseda FV, Pavel Fousek, Petr Stoklasa


Finanční výbor se sešel na základě předloženého programu zasedání zastupitelstva obce svolaného na 10. května 2010, především pak bodu 6 – Spolufinancování projektu Chýně – revitalizace areálu Višňovka.
Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyl odsouhlasen Rozpočet obce na rok 20101, přijal FV následující závěr: Pokud by částka poskytnutá obcí na revitalizaci areálu Višňovka měla převýšit 100.000,- Kč, pak FV doporučuje zastupitelům tento výdaj schválit společně s celým rozpočtem na rok 2010 a posoudit především jeho dopad na ostatní kapitoly rozpočtu obce.

…………………………..
Stanislav Barek


……………………………
Pavel Fousek


……………………………
Petr Stoklasa

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz