Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;

c) informaci o záměru občanského sdružení Alternativa II. odkoupit od obce budovy v lokalitě „Hájek“;

d) informaci o odměňování členů zastupitelstva;

e) informaci o postupu obce ve věci vytyčení pozemků ve Višňovce (lokalita Za Ovčínem);

f) informaci pořizovatele změny č. 1 územního plánu obce Chýně k dokumentům

· vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu obce Chýně (dále jen „změna č. 1“), uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení

· pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 po společném jednání, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení

· zprávu pořizovatele o projednání návrhu změny č. 1, uvedenou v příloze č. 3 tohoto usnesení

· záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 1 dne 15.3.2010, uvedený v příloze č. 6 tohoto usnesení

· vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1, uvedené v příloze č. 7 tohoto usnesení;

g) stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje (dále jen „krajský úřad“), č.j. 175852/2009/KUSK ze dne 27.11.2009, k posouzení návrhu změny č. 1, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení.

B. ověřilo návrh změny č. 1 územního plánu obce Chýně podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a konstatuje, že

· není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 dne 20.7.2009

· není v rozporu s územním plánem velkého územního celku Pražského regionu, schváleným usnesením zastupitelstva Středočeského kraje č. 55-15/2006/ZK dne 18.12.2006

· není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo v přílohách č. 2,4 a 7 usnesení

· při projednávání návrhu změny č.1 nebyl řešen žádný rozpor podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

C. rozhodlo

a) o přidělení veřejné zakázky Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Okružní firmě POHL cz a.s., Nádražní 25, Roztoky a pověřuje starostku podpisem smlouvy;

b) o vítězi výběrového řízení veřejné zakázky Chýně – revitalizace areálu Višňovka firmě Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice a zmocňuje starostku k podpisu rozhodnutí o přidělení zakázky a podpisu smlouvy s vítěznou firmou (v případě, že nebude vznesena žádná námitka);

c) o námitkách dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) podle § 172 odst. 5 správního řádu, jak je uvedeno pod bodem 10 textové části A odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2010 v příloze č. 1 tohoto usnesení;

d) o úpravě předloženého návrhu změny č. 1 podle pokynů pro zpracování čistopisu změny č. 1 ÚPO Chýně uvedených v příloze č. 8 tohoto usnesení, vyplývající z vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1 a rozhodnutí o námitkách s tím, že se jedná o nepodstatné úpravy, nevyžadující opakované veřejné projednání.

D. pověřuje starostku obce aby oslovila přihlášené zájemce o pronájem obecních pozemků za účelem upřesnění jejich finančních nabídek a následně uzavřela smlouvu s tím, kdo podá vyšší nabídku.

E. vydává změnu č. 1 územního plánu obce Chýně (zhotovitel Ing. Stanislav Zeman – AUA – agro-urbanistický atelier, IČ 14938634, projektant Ing. Stanislav Zeman, autorizovaný urbanista ČKA 02220) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, jako opatření obecné povahy č. 1/2010 uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.

F. schvaluje
a) aby byla prodloužena nájemní smlouva s občanským sdružením Alternativa II. na pronájem obecních budov v lokalitě „Hájek“, a to na rok 2011 za stávajících podmínek;
b) aby bylo 58 stromů z náhradní výsadby uložené firmě BERGER BETON (č.j. 1333/Dmu/09/Ko) za pokácení 29 topolů vysazeno v biokoridoru Pod Duškánem; bude se jednat o duby letní a vysazeny budou do aleje dle schváleného projektu na podzim 2010; zmocňuje zastupitele Ondřeje Jelínka, aby v tomto duchu jednal se zástupci firmy BERGER BETON;
c) upravený návrh ČEZ Distribuce a.s. na umístění protihlukového valu a účelové komunikace při výstavbě transformovny, který byl prezentován 10.5.2010 na zasedání zastupitelstva obce Chýně;
d) aby pořizovatelem změny č. 2 územního plánu obce Chýně byl Městský úřad Černošice, odbor územního plánování a stavebního řádu.
G. stanovuje


a) aby počet členů zastupitelstva obce Chýně pro volební období 2010 – 2014 byl 9 členů;
b) aby starostka obce Chýně byla určeným zastupitelem – osobou odpovědnou za změnu č. 2 územního plánu obce Chýně, která bude spolupracovat s pořizovatelem a projektantem.

H. zmocňuje starostku obcek podpisu rozhodnutí o vyloučení uchazeče Gaslines, s.r.o. přihlášeného do výběrového řízení Chýně – revitalizace areálu Višňovka.

I. ukládá starostce obce

a) oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání opatření obecné povahy č. 1/2010, změny č. 1, v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost;
b) poskytnout dokumentaci změny č. 1, opatřené záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu;
c) zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané změně č. 1 a místech, kde je možné do dokumentace nahlížet a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;
d) zpracovat registrační list změny č. 1 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti;
e) zaslat vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství změny č. 1 katastrálnímu úřadu k vyznačení předkupního práva, pokud to bude třeba k zajištění dotčených pozemků;
f) zabezpečit archivování úplného elaborátu změny č. 1 včetně dokladů a písemností dokládajících proces pořizování.
V Chýni dne 21.5.2010


Ing. Věra Kovářová, M.I.M.
starostka obce Chýně

místostarosta obce x)

Příloha usnesení ke zveřejnění ůsobem umožňujícím dálkový přístup:

1. Opatření veřejné povahy č. 1/2010 zastupitelstva obce Chýně včetně dokumentace změny č. 1

Přílohy usnesení k nahlédnutí pouze na obecním úřadu:

2. Stanovisko Krajského úřadu k posouzení návrhu změny č. 1

3. Zpráva pořizovatele o projednání návrhu změny č. 1

4. Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1

5. Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 po společném jednání

6. Záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 1

7. Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu změny č. 1

8. Pokyny pro zpracování čistopisu změny č. 1

Vyvěšeno dne 25.5.2010

Sejmuto dne 10.6.2010

x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz