Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;
c) informaci o stavu obecního rozhlasu a plánu jeho zprovoznění;
d) informaci o procesu rozšíření mateřské školy a získání stavebního povolení na tuto stavbu.

B. vyhlašuje havarijní stav dešťové kanalizace v ulici Okružní, a to v úseku Š 1 – Š 2 o délce 57 m.

C. pověřuje starostku obce

a) aby do jednoho měsíce vyřešila problém sjezdu na konci ulice Březová na obecní cestu;
b) vypracováním zadání k předložení nabídky na opravu dešťové kanalizace v ulici Okružní do 12.5.2010
c) zveřejněním zadání na veřejné adrese a adrese obce a oslovením minimálně 3 firem; zastupitelstvo stanovuje termín 20.5.2010 na dodání nabídek;
d) svoláním zastupitelstva na 20.5.2010 na posouzení cenových nabídek opravy dešťové kanalizace v ulici Okružní a vybrání realizace; podmínky výběru: cena 60%, záruka 10%, splátková úhrada 30%.

D. odkládá vyjádření obce k návrhu ČEZ Distribuce – výstavba transformovny.

E. schvaluje
a) aby cena za prodej kabelové televize byla opravena na částku 2 343 236,- Kč, a to z důvodu početní chyby;
b) aby byl zahájen proces změny č. 2 územního plánu obce Chýně;
c) aby obec začala využívat právních služeb Mgr. Šulcové v hodinové sazbě 1 400,- Kč/hod.;
d) pravidla pro přidělování finančních příspěvků obcí Chýně;
e) aby byla stažena žádost obce o dotaci na stavbu „pražského“ přivaděče vody ze Sobína.

F. souhlasí
a) s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou soudržnosti Střední Čechy a tímto schvaluje spolufinancování projektu „Chýně – revitalizace areálu Višňovka“ (reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/36.00773) z rozpočtu obce ve výši 2 008 915,20 Kč, což odpovídá 20 % podílu žadatele z předpokládaných celkových nákladů projektu;
b) s nákupem sekačky na trávu do ceny 100 tis. Kč; nákup bude realizován až po předložení rozpočtu obce na rok 2010.
G. nesouhlasí, aby obec Chýně vystoupila ze Sdružení místních samospráv ČR.
H. deklaruje, že bude podporovat záměr postavit v obci fotbalové hřiště, což bude zohledněno při zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně a pověřuje starostku obce , aby do příštího zasedání zastupitelstva připravila podklady k dalšímu jednání.

V Chýni dne 12.5.2010

Ing. Věra Kovářová, M.I.M., starostka obce

místostarosta obce x)


Vyvěšeno dne 13.5.2010

Sejmuto dne 29.5.2010

x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz