Přítomni: pp. Jelínek, Mach, Barek, Čáp, pí Kovářová a pí Vrančíková
Nepřítomní: p. Novotný, Chyba, Bělková
Hosté: 28 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti
6. Žádost firmy EMBALADOR s.r.o. o odsouhlasení studie zástavby lokality v Roklích
7. Zpráva č. 3 Komise pro jednání s investory
8. Žádost o projednání a schválení kriterií pro přijetí dítěte do MŠ Chýně na školní rok 2010 - 2011
9. Pravidla pro přidělování finančních příspěvků obcí Chýně
10. Žádost Hany a Pavla Fouskových, Hlavní 18, Chýně o zpřístupnění pozemků PK 723, 720 a 719
11. Žádost manželů Fouskových, Hlavní 18, Chýně a Romana Rajtory, Za Školou 49, Chýně o zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně
12. Projekt Chýně – revitalizace areálu Višňovka
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájila v 18,10 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla
· upravit znění bodu 6. programu na znění „žádost firmy EMBALADOR s.r.o. o odsouhlasení dopravního řešení spojovací komunikace v lokalitě V Roklích“
· doplnit program o bod „kabelová televize – vyrovnání závazků“ (nově bod 12a), dále o bod „Chýně – rozšíření ČOV“ (nově bod 12b);
pan Jelínek navrhl doplnit program o body:
· „pověření Kontrolního výboru ke kontrole provozování vodovodu a kanalizace v Chýni“ (nově bod 13)
· „právní pomoc obci“ (nově bod 14)
· „chodník v lokalitě Na Vyhlídce“ (nově bod 11);
pan Barek
· navrhl doplnit program o body „ přivaděč vody do Chýně“ (nově bod 10) a „chodník v ulici Ke Skále“ (nově bod 12)
· vypustit bod 10. a 11. programu (oba body se týkají žádostí manželů Fouskových, Hlavní 18, Chýně) vzhledem k tomu, že se Fouskovi nemohli zasedání zastupitelstva zúčastnit;
program zastupitelstva včetně navržených bodů na doplnění, vypuštění navržených bodů a úpravy znění bodu 6 byl schválen všemi 5 hlasy (p. Čáp se dostavil až po tomto bodu).
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 38 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.2.2010 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 6 hlasy (p. Čáp byl již přítomen); jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 6 hlasy p. Mach a p. Čáp; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o
· svozu bioodpadu v obci Chýně od 1.4.2010; noví zájemci si mohou v sobotu 20.4.2010 zakoupit svozové nádoby, uhradit poplatky a zapojit se do svozu; čím více bude zájemců, tím levnější bude svoz; již v letošním roce je svoz levnější než vloni, díky nárůstu počtu zájemců;
· podání žádosti o dotaci na revitalizaci jádra obce; do 2 měsíců by obec měla obdržet vyrozumění;
· přemístění zastávky autobusu od 7.3.2010 na ulici Hlavní z ulice Okružní, navýšení počtu spojů zajíždějících do lokality Háje, trasa autobusu v obci č. 347 je jiná než dosud – z obce se vyjíždí a vjíždí od směru z Hostivice přes rybník Bašta, jako tomu bylo dříve;
· problémech s psími výkaly po tání sněhu v obci, držitelé psů jsou povinni si po svých miláčcích odklízet jejich výkaly, jinak se dopouštějí přestupku a hrozí jim pokuta;
· zaměstnanci obce uklízejí chodníky po zimě a postupně budou zametat vozovky; obec zatím nebude najímat úklidový vůz;
· v pondělí 15.3.2010 proběhlo na OÚ Chýně veřejné projednání změny č. 1 ÚPO; po něm následuje další proces dle platné legislativy;
6. V dalším bodu programu zastupitelé projednali žádost firmy EMBALADOR s.r.o. o odsouhlasení dopravního řešení spojovací komunikace v lokalitě V Roklích; bylo konstatováno, že jde o to, zda bude odsouhlasena obchvatná komunikace s větší nosností čí místní komunikace vedoucí uprostřed lokality s nižší nosností vozidel; SDK doporučila místní komunikaci uprostřed lokality s nosností do 3,5 t – šíře 2 dopravní pruhy po 3 metrech, chodník po obou stranách + parkovací pruh přerušovaný zelení; zpomalení dopravy bude zajištěno zatáčkami a mírným výškovým převýšením; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
· pí Kovářová – řešení by mělo jít ruku v ruce s revitalizací centra obce; ve středu obce bude vyloučena kamionová doprava; vozidla do 12 t pojedou od Rudné přes náves a rybník Bašta ven z obce; od návsi po Pivovarský dvůr bude průjezd vozidel do 3.5 t;
· p. Horák – tonáž do 3,5 t v lokalitě V Roklích by měla být povolena tehdy, až bude v rámci revitalizace jádra obce totéž zajištěno v centru obce;
· p. Sokač – pro nás je důležitý čas;
· pí Kovářová – obec již žádá o SP na revitalizaci jádra obce – má předstih před EMBALADOR;
· pí Vrančíková – jak to bude s financováním komunikace V Roklích? Odpověď p. Sokač – financovat bude EMBALADOR spolu s p. Klofou; celá komunikace vedoucí přes území EMBALADOR, území p. Klofy a území dalších malých vlastníků bude financována developery – EMBALADOR a p. Klofou; obec na výstavbu komunikace nebude vynakládat žádné prostředky; p. Klofa – vlastnictví pozemků, přes které půjde místní komunikace musí řešit obec ve spolupráci s developery; developeři vycházejí obci vstříc a financují „třetí území“ malých vlastníků, přes které povede místní komunikace spojující ulici Rudenskou s výjezdem z obce na Chrášťany;
· pí Doubravová – kudy pojedou vozidla těžší 12 t? odpověď pí Kovářová – Chýně má od města Rudná souhlas s koncepcí dopravního řešení, tj. vozidla (nad 12 t) budou mít zákaz odbočení z Rudné do Chýně;
· p. Fingerhut – jak se obec dohodla s dalšími obcemi – Drahelčice, Úhonice apod? odpověď pí Kovářová – odbor dopravy nepožadoval vyjádření těchto obcí;
· p. Jelínek – navrhl přijmout usnesení v duchu vyjádření SDK ze dne 15.3.2010; poté zastupitelé odsouhlasili všemi 6 hlasy spojovací komunikaci v lokalitě V Roklích s tím, že budou respektovány doporučení SDK uvedené v zápisu SDK ze dne 15.3.2010; poté pí Kovářová poděkovala členům SDK za jejich volný čas, který věnovali po několik večerů této problematice.
7. V bodu 7. p. Mihula informoval o dalších jednáních členů Komise pro jednání s investory; přestože komise neznala zcela jednoznačně priority obce, na které by měli developeři v obci finančně přispět, chtěla dále postoupit ve své práci, a proto navrhla celkovou sumu, kterou by investoři vložili do jednotlivých projektů obce Chýně – šlo o částku 90 mil. Kč; p. Klofa sdělil, že je připraven ke spolupráci s obcí, navrhl však celkovou částku pro investory ve výši 50 mil. Kč; EMBALADOR nabídl spolufinancovat rozšíření ČOV ve výši 3 mil. Kč, výstavbu komunikace spojující Rudenskou s výjezdem z obce na Chrášťany v rozsahu dohodnutém na jednání SDK (místní komunikace s tonáží do 3,5 t) a poskytnutí 25 míst v soukromé MŠ; po jednáních komise s developery bylo navrženo, aby developeři přispěli obci celkem 70 mil. Kč, a to buď penězi nebo naturálně – vlastní výstavbou; částka 70 mil. Kč by měla být rozpočtena na jednotlivé investory podle počtu EO v jednotlivých lokalitách (EMBALADOR 870 EO, tj. 21,2 mil. Kč, lokalita p. Klofy 800 EO, tj. 19,5 mil. Kč, Oakland Trade 1 200 EO, tj. 29,3 mil. Kč); poté se rozvinula diskuse k tomuto bodu:
· pí Kovářová – požádala o měsíc na rozmyšlenou k návrhu 70 mil. Kč pro všechny investory; soukromá MŠ uvolní místa pro obec, ale občané za ni musí platit mnohonásobně více peněz, než za obecní MŠ – jde o nerovné pozice;
· p. Mihula – s p. Klofou je dohodnuto, že postaví MŠ a předá ji obci, příp. bude financovat rozšíření stávající MŠ v obci; obyvatelé obce budou mít volbu – buď soukromou MŠ nebo obecní;
· pí Kovářová – bylo by dobré, aby obec v každé lokalitě získala od investorů pozemek, který by do budoucna využívala dle potřeb občanů;
· p. Mihula – na první pohled to vypadá, že EMBALADOR postaví v obci „jen“ místní komunikaci přes území spojující Rudenskou s výjezdem na Chrášťany, ve skutečnosti firma však firma komunikaci postaví i přes 3. území (území několika malých vlastníků); obec tím získá možnost vyžadovat částku vloženou firmou EMBALADOR do výstavby třetí části komunikace po vlastnících pozemků, kteří budou v této lokalitě stavět, neboť jejich pozemky se tím zhodnotí a komunikaci stejně ve svém území budou potřebovat; to je další vklad firmy vůči obci;
· p. Mihula – investoři si sami zajistí pitnou vodu v daných lokalitách a nebudou proto platit obci připojovací poplatky za připojení na obecní vodovod; pokud jde o kanalizaci, investoři jsou připraveni přispět na rozšíření ČOV; nebudou pak podruhé platit připojovací poplatky za napojení na obecní kanalizaci;
· pí Kovářová – jak se bude postupovat ohledně finančních příspěvků investorů vůči obci? odpověď p. Mihula – komise řeší obsah, ne formu, tu by měl navrhnout JUDr. Plos;
· pí Kovářová – obec bude potřebovat na novou ZŠ (2 třídy pro každý ročník od 1. do 5. třídy) dle odhadu cca 100 mil. Kč a výše; v rámci spolupráce by investoři mohli pomoci s projektem, přispět finančně apod.
· p. Barek - dohoda s investory na 70 mil. Kč je rozumný kompromis, 2 roky měla obec nesmyslné požadavky; navrhuje schválit sumu 70 mil. Kč, je to maximum, co je možné dohodnout;
· p. Kovář – dokud nejsou jednoznačně pojmenovány priority obce, nelze částku stanovit;
· p. Tichý – developeři nejsou investoři – nemohou slibovat za investory věci navíc, pak by obec nemusela dostat nic;
· p. Mihula – je nutné již stanovit konkrétní částku, aby obě strany mohly postoupit dál;
· p. Netrefa – kolik získá obec peněz kromě naturálního plnění?
· P. Tichý + p. Klofa – je jedno, jestli obec získá peníze nebo tytéž hodnoty v naturálním plnění; investoři jsou připraveni plnit v penězích nebo v naturálním plnění, naturální plnění je levnější, neboť investoři si mohou odečíst DPH;
· p. Urbášek + p. Fingerhut + p. Jelínek – Embalador do 70 mil. Kč nezapočítává náklady na místní komunikaci vedoucí přes jeho území; náklady na „třetí část komunikace“ vedoucí přes pozemky dalších drobných vlastníků do 70 mil. Kč však započítává; obec je pak může požadovat po vlastnících pozemků;
· p. Urbášek – výstavba komunikace spojující Rudenskou s výjezdem na Chrášťany je zájmem obce, tak to bylo definováno; proto EMBALADOR rozšířil komunikaci a bude financovat „území nikoho“;
po ukončení diskuse k tomuto bodu zastupitelé přistoupili k hlasování; 5 zastupitelů schválilo, aby byla výše příspěvků od velkých investorů (území EMBALADOR, p. Klofy a Oakland Trade) stanovena ve výši 70 mil. Kč dle předběžných jednání Komise pro jednání s investory – viz zpráva této komise č. 1 – 3; pí Kovářová se zdržela hlasování;
8. V rámci bodu 8. programu byla projednána kriteria pro přijetí dětí do MŠ v období školního roku 2010 – 2011; p. Jelínek přečetl navržená kriteria, ředitelka ZŠ a MŠ pí Štrosová uvedla, že 28 rodičů již podalo přihlášky do MŠ; očekává se dalších cca 50 žádostí; MŠ bude mít v novém školním roce pouze 11 volných míst; situace v MŠ z hlediska počtu nových míst a zájmu rodičů je katastrofální; MŠ by měla mít prioritu před všemi dalšími prioritami obce; max. kapacita míst v MŠ je 54, více orgány hygieny nedovolí; pí Kovářová – matky by měly předávat potvrzení o tom, že začnou pracovat dříve, než do konce září, vhodné by bylo do konce srpna; pí Štrosová – zaměstnavatelé nechtějí vydávat potvrzení dříve, než zaměstnanec nastoupí do zaměstnání; podstatné je, že matka nepobírá rodičovský ani mateřský příspěvek, to je předmětem kontroly; p. Havel – nebrání výstavbě MŠ, brání výstavbě tak, jak byla navržena; pí Kovářová – obec má ÚR na rozšíření stávající MŠ, kvůli p. Havlovi, který podal na obec žalobu ve věci směnné smlouvy z roku 2003, bylo přerušeno stavební řízení na vydání stavebního povolení na rozšíření stávající MŠ; 6.4.2010 proběhne odvolací soud;
9. V dalším bodu zastupitelé projednávali návrh pravidel pro přidělování finančních příspěvků poskytovaných obcí Chýně jednotlivým žadatelům; pí Kovářová zrekapitulovala příspěvky, které již byly v roce 2010 poskytnuty a zastupitelé uplatnili připomínky k návrhu pravidel; po krátké diskusi bylo dohodnuto, že zastupitelé obdrží návrh pravidel v elektronické podobě a zašlou svoje připomínky do 31.3.2010 na OÚ Chýně; návrh pravidel bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce Chýně.
10. V dalším bodu byl projednán zdroj pitné vody v Chýni v souvislosti s novým přivaděčem vody do obce; p. Barek přečetl návrh usnesení, ve kterém uvedl jako budoucí zdroj pitné vody pražskou vodu přivedenou přivaděčem z Rudné, resp. odbočkou z Chrášťan a přivaděč vody vybudovaný TS Rudná; 4 zastupitelé byli pro návrh p. Barka, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování – pí Kovářová a p. Mach; poté se rozvinula na dané téma diskuse:
· p. Fingerhut – TS Rudná nabízejí pro obec Chýně zadarmo přivést kvalitní vodu namísto vody tvrdé;
· p. Tichý – TS Rudná nemohou stále čekat, musejí začít s pracemi;
· občané – proč obec nerozhodne o zdroji pitné vody, proč se o tom stále jen hovoří? Proč se nestanoví kritéria a podle nich se nerozhodne? Odpověď pí Kovářová - na minulém zasedání jsem to navrhovala, ale zastupitelstvo to zamítlo;
po této diskusi zastupitelé revokovali usnesení, které předtím přijali ve věci přivaděče vody do obce; proběhlo nové hlasování a 5 hlasy bylo schváleno napojení obce na zdroj kvalitní pitné vody z Prahy prostřednictvím TS Rudná; zastupitelé pověřili starostku, aby začala neodkladně jednat o podrobnostech smlouvy s TS Rudná na dodávku pitné vody do Chýně; pí Kovářová se zdržela hlasování; po hlasování se pí Kovářová otázala, co bude s projektem pražského přivaděče vody ze Sobína za již investovaný 1 mil. Kč; p. Fingerhut odpověděl, že pokud obec dá souhlas, aby se na tento projekt mohly TS Rudná napojit (využít jej), udělají změnu stavby před dokončením a připraví další ÚR na ostatní připojení; dle jeho vyjádření se Oakland Trade nebude v současné době napojovat, použije se šoupě a k napojení dojde později.
11. V dalším bodu bylo projednáno vybudování provizorního chodníku v lokalitě Na Vyhlídce; pí Kovářová uvedla, že firma EMBALADOR přislíbila pomoc; p Urbášek sdělil, že vybudování provizorního chodníku firma zaplatí, ale jak již bylo uvedeno v minulosti, firma neponese odpovědnost za případné úrazy a škody, které by užíváním chodníku mohly vzniknout a rovněž firma požaduje po obci, aby tato vyřídila veškerá potřebná povolení na nadřízených orgánech; zastupitelstvo 5 hlasy pověřilo starostku, aby ve spolupráci s příslušným nadřízeným orgánem zajistila vydání souhlasného stanoviska s výstavbou provizorního chodníku do lokality Na Vyhlídce (p. Barek se v době hlasování vzdálil).
12. V bodu 12 se zastupitelé zabývali vybudováním provizorního chodníku v ulici Ke Skále; pí Kovářová uvedla, že obec obdržela dotaci na revitalizaci Višňovky včetně výstavby chodníku podél komunikace Ke Skále, výbudování přechodu pro chodce a veřejného osvětlení; žádost obce o dotaci se umístila na vysokém třetím místě a byla hodnocena jako velmi dobrá; obec nyní předloží zadávací dokumentaci regionální radě soudržnosti, poté proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby; výběr provede 5-ti členná komise ve spolupráci s firmou ACCON (p. Jelínek se přihlásil jako člen komise); v návaznosti na obdržení dotace je nutné rozhodnout, zda budovat provizorní chodník či zda během krátké doby vybudovat finální chodník vč. veřejného osvětlení, přechodu pro chodce apod.; poté se rozvinula diskuse:
· p. Jáchym – lze oddělit chodník od dotace? Odpověď pí Kovářová – obec má hotový projekt, který byl předložen jako součást žádosti o dotaci a musí být dodržen;
· p. Jáchym – finanční objem na výstavbu chodníku je zbytečně vysoký, celý projekt je drahý, v petici stálo oddělit výstavbu chodníku od Višnovky, chceme vybudování provizorního chodníku hned, posléze pak vybudování finálního chodníku; zastupitelstvo schválilo petici občanů a nyní se ptá, jak to občané mysleli;
· p. Kovář – hledejme způsob, jak zrealizovat chodník v konečné verzi; lze provést výběrové řízení jen na chodník?
· občan – udělejme provizorní chodník jen ze štěrku;
· p. Jelínek – je nějaký termín na kolaudaci celé stavby v rámci dotace? Odpověď pí Kovářová – není;
· pí Vrančíková – jaký je předpoklad finální stavby co do termínu? Odpověď pí Kovářová – cca 2 měsíce;
· pí Vacková – navrhuje ponechat rozhodnutí poté, co budou známy výsledky výběrového řízení; je lépe počkat, provizorní řešení je drahé; štěrková cesta není bezpečná, nelze po ní jezdit s dětským kočárkem;
· pí Černá – do štěrku by se mi zapíchla hůl;
· pí Kovářová – v petici občané nabídli pomoc při realizaci; navrhuje za pomoci občanů
· podél komunikace Ke Skále srovnat terén, zhutnit podloží, chodník v polovině cesty musí spadnout dolů do Višňovky; provizorní chodník navede chodce na silnici, kde zatím není žádný přechod;
· p. Mach – není logické, aby se vybudoval provizorní chodník a za 2 měsíce se zrušil, místo uzavřelo a začal se budovat finální chodník;
· p. Jelínek – navrhuji v rámci výměny pozemků mezi obcí a p. Fouskem zlegalizovat pás, který je nyní zasypán a tudy vést provizorní chodník;
· pí Vrančíková – to by rovněž trvalo několik měsíců;
· p. Kovář – před započetím realizace provizorního řešení se musí přesadit stromy; zastupitelstvo 5 hlasy (p. Mach se zdržel hlasování) schválilo, aby bylo bezodkladně započato s budováním provizorního chodníku, který bude lemovat ulici Ke Skále, směrem od zastávky autobusu Háje do obce v šíři 75 cm; nejdříve budou přesazeny stromy, které jsou umístěny v trase chodníku, následně budou odstraněny travní drny a plocha bude vysypána stavebním recyklátem, který bude uválcován; p. Jáchym sdělil, že uválcování bude pro obec zdarma.
12a.V dalším bodu zastupitelé projednali vyrovnání závazků mezi obcí Chýně a KABELOVOU TELEVIZÍ CZ s.r.o.; pí Kovářová uvedla, že OÚ Chýně vyvěsil na úřední desce po stanovenou dobu záměr obce prodat prvky KT, přijímací stanici a nosné technologie; žádný zájemce kromě KT se však nepřihlásil; zastupitelé schválili všemi 6 hlasy odprodej prvků kabelové sítě, přijímací stanice a nosné technologie společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. Ruská 8, Praha 10 za cenu 2,7 mil. Kč a pověřili starostku obce ke krokům vedoucím k realizaci prodeje.
12b.V tomto bodu programu zastupitelé jednali o rozšíření ČOV v obci; pí Kovářová informovala přítomné, že firma Femax, která se stále odvolávala proti rozhodnutí ve věci vítězné firmy na dodávku díla v rámci výběrového řízení, stáhla svoje námitky a je tudíž možné začít realizaci díla firmou POHL cz, resp. je možné uzavřít smlouvu a poté začít dílo; p. Tichý se dotázal, kdy se začne dílo realizovat; pí Kovářová odpověděla, že nejprve se musí vytyčit sítě a poté se začne zakázka realizovat; zastupitelstvo vzalo informaci o postupu prací na rozšíření ČOV na vědomí a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy s firmou POHL cz, a.s., Nádražní 25, Roztoky.
13. V bodu 13 p. Jelínek navrhl, aby kontrolní výbor byl pověřen provedením kontroly provozovatele obecního vodovodu a kanalizace (I. Vodohospodářská společnost s.r.o.) se zaměřením na správné stanovení ceny vodného, placení nájemného za užívání obecního vodovodu a kanalizační sítě a vedení fondu oprav; zastupitelstvo schválilo všemi 6 hlasy toto pověření; v této souvislosti starostka obce informovala přítomné o proběhnuvším auditu hospodaření obce Chýně za rok 2009 a jeho závěrech; audit provedli zaměstnanci KÚ Středočeského kraje.
14. V dalším bodu zastupitelstvo obce všemi 6 hlasy deklarovalo záměr začít využívat služeb advokátní kanceláře na návrh p. Jelínka; tento záměr bude neprodleně zveřejněn na úřední desce obce s tím, že do příštího veřejného zasedání zastupitelstva (duben 2010) budou shromážděny nabídky advokátních kanceláří na spolupráci; zastupitelstvo pak následně určí vítěze a formu spolupráce; p Jelínek k tomuto bodu uvedl, že rozsah a obsah služeb bude upřesněn s konkrétním poskytovatelem služeb.
15. V bodu diskuse
· P. Jelínek sdělil, že je potřeba
Ø stanovit novou výši nájemného za hrobové místo na místním hřbitově na další období od roku 2011;
Ø reklamovat stromy, které uschly na obecním hřišti (výsadba firmy Ekolia)
Ø valorizovat poplatky vybírané podle vyhlášky 3/2007 a přizpůsobit vyhlášku novým potřebám obce (plochy zastavěné velkými investory);
· p. Čáp – navrhl, aby ulice Růžová v lokalitě Kaliště se stala ulicí hlavní;
· pí. Vrančíková upozornila, že na chrášťanskou skládku jezdí velké množství aut a vozí tam např. suť;
· pí Černá – u Náveského rybníka chybí odpadkový koš;
16. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 6 hlasy.
17. Starostka obce ukončila jednání ve 22,45 hod. a poděkovala přítomným za účast.


V Chýni dne 23.3.2010

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:
Petr Čáp
Josef Mach

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz