Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;
c) zprávu č. 3 Komise pro jednání s investory;
d) informaci o získání dotace na revitalizaci areálu Višňovka;
e) informaci o rozšíření ČOV a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s firmou POHL cz, a.s., Nádražní 25,Roztoky.

B. schvaluje
a) žádost firmy EMBALADOR s.r.o. o odsouhlasení dopravního řešení – spojovací komunikace v lokalitě V Roklích s tím, že budou respektovány doporučení SDK – viz příloha č. 1 – zápis SDK ze dne 15.3.2010;
b) aby byla výše příspěvků od velkých investorů (území EMBALADOR, p. Klofy a Oakland Trade) stanovena ve výši 70 mil. Kč dle předběžných jednání Komise pro jednání s investory – viz zpráva této komise č. 1 – 3;
c) kriteria pro přijetí dítěte do MŠ Chýně na školní rok 2010 – 2011;
d) napojení obce na zdroj kvalitní pitné vody z Prahy prostřednictvím TS Rudná a pověřuje starostku, aby začala neodkladně jednat o podrobnostech smlouvy s TS Rudná na dodávku pitné vody do Chýně;
e) aby bylo bezodkladně započato s budováním provizorního chodníku, který bude lemovat ulici Ke Skále, směrem od zastávky autobusu Háje do obce v šíři 75 cm; nejdříve budou přesazeny stromy, které jsou umístěny v trase chodníku, následně budou odstraněny travní drny a plocha bude vysypána stavebním recyklátem, který bude uválcován;
f) odprodej prvků kabelové sítě, přijímací stanice a nosné technologie společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. Ruská 8, Praha 10 za cenu 2,7 mil. Kč a pověřuje starostku obce ke krokům vedoucím k realizaci prodeje;
g) aby kontrolní výbor provedl kontrolu provozovatele obecního vodovodu a kanalizace se zaměřením na správné stanovení ceny vodného, placení nájemného za užívání obecního vodovodu a kanalizační sítě a vedení fondu oprav.

C. odkládá
a) schválení pravidel pro přidělování finančních příspěvků obcí Chýně k zapracování připomínek členů zastupitelstva; připomínky musí být zaslány do 31.3.2010.

D. neschvaluje
a) aby byla obec Chýně napojena na zdroj kvalitní pitné vody z Prahy prostřednictvím TS Rudná.

E. revokuje
a) schválené znění bodu D tohoto usnesení - „neschvaluje, aby byla obec Chýně napojena na zdroj kvalitní pitné vody z Prahy prostřednictvím TS Rudná“.

F. pověřuje starostku obce
a) aby ve spolupráci s příslušným nadřízeným orgánem zajistila vydání souhlasného stanoviska s výstavbou provizorního chodníku do lokality Na Vyhlídce.

G. deklaruje
a) záměr začít využívat služeb advokátní kanceláře; tento záměr bude neprodleně zveřejněn na úřední desce obce s tím, že do příštího veřejného zasedání zastupitelstva (duben 2010) budou shromážděny nabídky advokátních kanceláří na spolupráci; zastupitelstvo pak následně určí vítěze a formu spolupráce.

V Chýni dne 18.3.2010
Příloha č. 1 - Zápis SDK z 15.3.2010

Ing. Věra Kovářová, M.I.M.
starostka obce

místostarosta obce x)

Vyvěšeno dne 22.3.2010
Sejmuto dne 7.4.2010
x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz