Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Barek, Chyba, Čáp, pí Kovářová, Bělková a Vrančíková
Nepřítomní: p. Mach
Hosté: 19 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti
6. Kabelová televize – vypořádání vzájemných závazků s obcí Chýně
7. Provozování zařízení pro hlídání dětí v nových lokalitách
8. Změna č. 1 územního plánu obce Chýně - připomínky
9. Přesun zastávky autobusu z ulice Okružní do ulice Hlavní
10. Vybudování zastávky autobusu u lokality Na Vyhlídce
11. Navýšení počtu autobusových spojů se zajížděním do lokality Háje
12. Žádost o finanční příspěvek nadačnímu fondu Zvonek
13. Žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace Hostivice o finanční příspěvek
14. Schválení zadání vypracování podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva o zdroji pitné vody do Chýně
15. Schválení žádosti o dotaci na projekt Revitalizace jádra obce – I. etapa
16. Diskuse
17. Usnesení
18. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájila v 18,05 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla doplnit jej o bod 8a. – zpráva Komise pro jednání s investory, p. Jelínek navrhl doplnit program zastupitelstva o bod 15a. – počet členů Kontrolního výboru a p. Barek navrhl doplnit bod 5a. – petice občanů, chodník ulice Ke Skále; program zastupitelstva včetně navržených bodů na doplnění byl schválen všemi 8 hlasy.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 37 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.1.2010 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny, s výjimkou bodu o předložení návrhu variantních řešení participace developerů na investičních akcích obce Komisí pro jednání s investory; tento bod zatím splněn nebyl, komise předala 17.2.2010 zastupitelům tabulku investičních akcí obce a teprve po jejím odsouhlasení bude pokračováno v jednáních s developery o jejich participaci na akcích obce;
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 8 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 8 hlasy p. Novotný a pí Bělková; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o
· svozu bioodpadu v obci Chýně v roce 2010; svoz bude zahájen v dubnu, občané budou informováni o termínech svozu, podmínkách svozu a finančních záležitostech svozu;
· navýšení ceny jednoho světelného bodu veřejného osvětlení v Chýni o míru inflace firmou Elektroštika dle uzavřené smlouvy s obcí.
5a. P. Barek v rámci bodu 5a. přednesl svůj návrh na postup realizace výstavby chodníku podél ulice Ke Skále vč. uvedení časového harmonogramu, v návaznosti na petici občanů projednávanou na minulém zasedání zastupitelstva obce Chýně; dále uvedl, že výstavba chodníku by měla být prioritou obce vzhledem k možným úrazům chodců v této lokalitě; k tomu sdělila pí Kovářová, že obec požádala o dotaci na výstavbu chodníku, avšak v rámci dotačního titulu spojeného s revitalizací Višňovky a výstavby veřejného osvětlení; nelze chodník z této dotace vyjmout, resp. pokud by jej obec vyňala, přišla by o možnost dotace na jeho výstavbu, což by byla škoda, neboť výstavba chodníku vč. osvětlení má stát cca 2,1 mil. Kč a obec z této částky může obdržet v rámci dotace až 80%; dodala, že rozhodnutí regionální rady o tom, zda obec obdržela dotaci, by mělo být známo do konce února 2010; pí Chvojková navrhla, zda by nebylo možné stavbu chodníku rozfázovat, začít stavět a zbytek stavby realizovat po přijetí dotace; p. Jelínek a p. Mihula shodně uvedli, že začít výstavbu chodníku slíbila obec již v září 2009 a zatím se stále nic neděje; p. Kovář uvedl, že by nebylo moudré nepočkat na rozhodnutí o dotaci; po ukončení diskuse k tomuto bodu programu se zastupitelé všemi 8 hlasy shodli na odložení návrhu p. Barka ohledně výstavby chodníku v ulici Ke Skále s tím, že jednání bude pokračovat nejpozději 17.3.2010.
6. V dalším bodu programu zastupitelé projednali upřesněný návrh Kabelové televize CZ s.r.o., Ruská 8, Praha 10 (dále jen „KT“) na vypořádání vzájemných závazků mezi KT a obcí Chýně; pí Kovářová stručně shrnula, v jakém stavu se nyní nacházejí vlastnické vztahy obce a KT a jejich vzájemné závazky; obec vlastní kabelovou síť ve staré části obce, hlavní přijímací stanici v budově OÚ Chýně a dále neaktivní síť v lokalitě Háje; současně má obec finanční závazek vůči KT ve výši cca 1,6 mil. Kč; KT předložila obci návrh na vypořádání vzájemných závazků - odkoupení sítě ve staré části obce za cenu neuhrazených pohledávek, prominutí úroku z finančních závazků obce, odkoupení hlavní přijímací stanice a kabelové neaktivní sítě v lokalitě Háje; k tomu dodal p. Jelínek, že názor KV je síť prodat, avšak transparentním způsobem; bylo dohodnuto, že prodej kabelové sítě bude oznámen na úřední desce obce Chýně, aby každý zájemce měl možnost se přihlásit o příp. koupi; p. Fingerhut připomněl, že v lokalitě Háje byla síť zaplacena občany a dále uvedl, že obec by měla prověřit, zda to, co chce prodat je samostatně funkční; k tomu uvedla pí Kovářová, že vlastnické vztahy byly již ošetřeny; zastupitelé souhlasili všemi 8 hlasy se záměrem obce prodat prvky kabelové sítě, přijímací stanici a nosnou technologii; záměr bude vyvěšen na úřední desce; minimální částka požadovaná obcí bude 2 700 000,- Kč;
7. V bodu 7. zastupitelstvo projednalo svůj postoj k provozování zařízení pro hlídání dětí v nových lokalitách obce Chýně; pí Kovářová sdělila, že v poslední době se na obec obracejí zájemci o provozování mateřských škol v nových lokalitách v obci Chýně; v té souvislosti zmínila spor, který vede p. Havel s obcí Chýně a zablokoval tím stavební řízení o rozšíření stávající MŠ v obci; starostka uvedla, že obec má nedostatek míst pro děti ve stávající MŠ a bylo by proto vhodné aktivity zájemců o provozování MŠ podpořit; dále zmínila, že někteří občané, kteří by sousedili s pozemky, na kterých by se nové MŠ provozovaly, projevili obavy, aby prostory pro nové MŠ nebyly využívány i pro jiné aktivity pro dospělé o víkendech a večerech, způsobující hluk; Pí Kovářová uvedla, že dle ÚP jsou nové lokality určeny pro čistě obytné území, ve kterém je však přípustné provozování aktivit souvisejících s MŠ – jedná se o lokality Háje, Kaliště a Kamenice; p. Novotný projevil souhlas s provozováním MŠ v těchto lokalitách, uvedl však, že hygienické podmínky např. pro stravování v MŠ jsou přísné; p. Fousek uvedl, že obec by měla podporovat aktivity tohoto druhu, neboť ušetří své náklady; pí Bělková uvedla, že aktivity pro dospělé realizované večer a aktivity pro děti realizované ráno by určitě nebylo možné takto dohromady provozovat z různých důvodů; pí Vrančíková nanesla problémy s parkováním; p. Rada k tomu dodal, že nikde v legislativě se u provozování tohoto typu neřeší počet parkovacích míst; p. Srba zmínil, že obec by do těchto aktivit neměla být vtahována, neboť jde o soukromé podnikání; zastupitelstvo všemi 8 hlasy deklarovalo, že bude v maximální možné míře podporovat výstavbu a provozování zařízení pro hlídání dětí s tím, že budou dodrženy podmínky obecně závazné vyhlášky obce Chýně č. 3/2004. t.j. územního plánu obce Chýně.
8. V rámci bodu 8. programu p. Jelínek sdělil přítomným své připomínky k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Chýně – např. v lokalitě určené dle stávajícího ÚP pro bydlení v rodinných domech jsou navrženy řadové domy, místo veřejné zeleně je uvedena neveřejná zeleň apod.; proběhla krátká diskuse na téma, zda by tvůrce mapových podkladů měl předělat tyto podklady či nikoliv, posléze bylo konstatováno, že jde pouze o podklad, který bude dále projednáván a upravován – 15.3.2010 bude veřejné projednání tohoto návrhu změny č. 1 ÚP obce a obec jako kterýkoliv jiný navrhovatel může své námitky a připomínky uplatnit; pí Kovářová uvedla, že připomínky p. Jelínka budou projednány na SDK; zastupitelstvo vzalo na vědomí připomínky k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Chýně s tím, že připomínky budou projednány na SDK.
8a. V dalším bodu byla prezentována zpráva č. 2 Komise pro jednání s investory (dále jen „komise“) p. Mihulou; p. Mihula předal zprávu všem zastupitelům a seznámil přítomné s jejím obsahem; zdůraznil, že komise se domnívá, že zastupitelé by měli v co nejkratší době učinit strategické rozhodnutí ve věci přivaděče vody do obce a výstavby vodojemu a dále rozšíření a rekonstrukce MŠ; ve věci přivaděče vody do obce sdělil, že komise se sešla se zástupci TS Rudná, aby její členové zjistili, jak daleko jsou dohody mezi developery v obci a TS Rudná; uvedl, že TS Rudná jsou již smluvně vázány k vybudování vodovodního přivaděče pro bytové domy , které staví firma Europotraviny na pozemcích pod chrášťanským vrchem vlevo směrem od obce; zápisy ze schůzky jsou v příloze materiálu předaného zastupitelům; zastupitelé by měli dle závěrů komise rozhodnout, zda obec bude budovat vlastní přípojku pitné vody nebo využije nabídku TS Rudná na její vybudování; pokud jde o rozšíření MŠ, uvedl p. Mihula, že především by zastupitelé měli rozhodnout, zda budou podporovat výstavbu MŠ jednotlivými developery na jejich území či zda obec bude podporovat výstavbu jedné velké MŠ pro obyvatele všech lokalit v obci; p. Mihula zmínil výhody i nevýhody obou variant; dále p. Mihula uvedl, že zastupitelé by měli stanovit základní priority investičních akcí obce tak, aby komise mohla na těchto prioritách dále postavit jednání o finančních příspěvcích developerů; po vystoupení p. Mihuly se rozvinula diskuse:
· Pí Pokorná – je pitná voda z Rudné pražská? Odpověď – ano;
· Pí Kovářová – představovala si, že komise dá návrh variant, jak se investoři budou finančně podílet na jednotlivých investičních akcích v Chýni; ráda by znala obsah smlouvy mezi TS Rudná firmou Europotraviny na dodávku pitné vody; dále uvedla, že obec zařadila jednání o přivaděči pitné vody do obce do bodu 14; rovněž připomněla, že již v roce 2008 obec definovala své priority, a to rozšíření ČOV, vybudování přivaděče vody do obce, MŠ a ZŠ;
· P. Barek navrhl spojit bod 8a. a bod 14;
· Pí Kovářová - v bodu 14 obec navrhuje tři varianty řešení přivaděče vody – Hostivice, Rudná a Praha; jde o to, nechat tyto 3 varianty posoudit nezávislými odborníky z hlediska výhodnosti pro občany i obec z různých úhlů pohledu;
· P. Srba – komise nabízí řešení, obec „stále chodí do kola“;
· P. Barek – je zbytečné dávat varianty posuzovat odborníkům, voda z Hostivice je špatná (tvrdá), jsou pouze 2 varianty řešení – Praha nebo Rudná;
· Pí Kovářová – nemožnost nabrat směr ve věci přivaděče vody do Chýně se objevila až ve chvíli, kdy se začalo hovořit o vodě z Rudné; obec má stavební povolení na pražský přivaděč vody, je požádáno o dotaci, jsme zařazeni v PRVKUK, směr obec nabrala, zastupitelé však nechtějí pokračovat v tom, co již schválili;
· P. Kovář – požadavek na odborné posouzení stanovených variant je správný, zastupitelé nejsou schopni odborně posoudit varianty řešení;
· P. Mihula – je obec schopna postavit pražský přivaděč? Kde na to vezme finance, když management obce není schopen se domluvit s investory?
· Pí Kovářová – investoři nepožadovali po obci žádná jednání; získání peněz na pražský přivaděč je jasné – dotace, na zbytek peněz úvěr, který bude splácen z vodného, neboť voda z Prahy bude na napojovacím bodu za 10,- Kč;
· P. Tichý (zástupce p. Klofy) - investoři chtěli jednat s obcí, 2 roky se však nic nedělo; pokud požadavky obce budou nepřiměřené, investoři půjdou jinam a obec nedostane nic; voda z Hostivice je špatná, na vodu z Prahy potřebuje obec peníze, ale investoři je nehodlají poskytnout, když obec může mít vodu z Rudné; kde chce obec vzít peníze na výstavbu pražského přivaděče?
· P. Barek – souhlasím s tím, co řekl p. Tichý; nemyslím si, že slova pí Kovářové jsou pravdivá, cena vody z Prahy by byla vyšší než 10,- Kč; voda z Prahy je absurdní návrh, projednává se již dlouho a stále se nic neděje;
· Pí Vrančíková – voda z Prahy nebude tak levná, do vodného se musejí zahrnout náklady provozovatele + další náklady; obec na výstavbu pražského přivaděče nemá peníze; voda z Rudné by byla levnější;
· Pí Kovářová – výstavbu vodovodu z Rudné by rovněž musel někdo zaplatit; zaplatí jej občané;
· P. Fousek – komise vyslechla TS Rudná a byly to zajímavé informace; TS Rudná přivedou vodu novým investorům a ve staré části obce pak zůstane tvrdá voda z Hostivice;
· P. Jelínek – jsou jen 2 varianty – Praha a Rudná; voda z Prahy by však byla finančně i organizačně náročná, ani na jedno z toho obec nemá;
· Ředitel TS Rudná – Rudná buduje vlastní přivaděč z ulice Na Radosti do Rudné; TS Rudná přišly s nabídkou pro Chýni, že na vlastní náklady vybudují vodovodní přivaděč do Chýně, a to jako poslední obce v dané lokalitě, která nemá pražskou vodu; Rudná by postavila pro Chýni vodovodní přivaděč zdarma; pokud jde o výši vodného, bude stanovena dle platné legislativy, každý provozovatel je pod kontrolou a musí zdokumentovat položky vodného; pokud Chýně vodu z Rudné odmítne, TS Rudná s tím nemají žádný problém; TS Rudná by však rády měly možnost jednat se zákazníky jako obchodními partnery dle obchodního zákoníku; TS Rudná mají hotovou projektovou dokumentaci přivaděče vody Zličín – Rudná – Chýně, 80% všech potřebných jednání již proběhlo; obec Chýně požádala o dotaci na pražský přivaděč; šance získat dotaci je malá, neboť v r. 2010 bude uspokojeno pouze 30% žádostí, ostatní budou převedeny do roku následujícího, totéž bylo v roce 2009; priority stanovuje kraj; dokud obec Chýně nebude mít rozhodnutí o přidělení dotace, nemůže nic konat;
· Pí Kovářová – nechť se vyjádří zastupitelé;
· P. Mihula – když obec bude mít vlastní přivaděč z Prahy, bude tato voda levnější, než voda z Rudné?
· Ředitel TS – veškeré náklady spojené s pořízením přivaděče se musí vrátit formou odpisů nebo tvorbou fondu na opravu a obnovu vodovodu; každý subjekt musí zdokumentovat, že vše, co postavil, je schopen opravit a obnovit; stát dá dotaci pouze jednou na tutéž věc; obec dle legislativy musí vytvářet fond oprav a obnovy, pokud tak nečiní, porušuje zákon; Chýně má vodu z Hostivice za 29,- Kč bez DPH, konečná cena zákazníka je mnohem vyšší;
· Pí Kovářová – z čeho si bude obec vytvářet fond oprav?
· Ředitel TS Rudná – z nájmu provozovatele; Chýně má nyní jako provozovatele I. Vodohospodářskou společnost s.r.o., ta nakupuje vodu za 29,- Kč bez DPH, rozdíl mezi touto cenou a cenou koncovou má obsahovat i zdroje na opravy;
· P. Barek – konečný spotřebitel ve vodném zaplatí i dotaci? Odpověď – ano;
· P. Barek - kdyby Rudná přivedla vodu do Chýně, rovněž by ji provozovala? Odpověď – ano, TS Rudná nabízejí Chýni kompletní služby;
· P. Barek – jaká je záruka, že voda z Rudné by nebyla v budoucnu neúměrně drahá?
· Ředitel TS Rudná – město Rudná je 100% vlastníkem TS Rudná; zákl. jmění TS Rudná je 164 mil. Kč jako akciové společnosti; dle zákona cenu vody stanovuje vlastník sítě, ne provozovatel, přesto TS Rudná projednávají cenu vody s městem Rudná; ze zákona je max. hrubý zisk provozovatele 10%; TS Rudná tvoří zisk 3%;
· P. Chyba – mají všechny obce v rámci TS Rudná stejnou cenu vodného? Odpověď ředitele TS Rudná – ano; VAK Beroun má stejnou cenu pro všechny obce bez ohledu na to, zda jsou na začátku přivaděče či na konci; TS Rudná dávají obcím na zvážení, zda postupovat jako Beroun nebo jít dle 2. varianty; Chýně odebírá v současné době cca 100 tis. m3 za rok; výhledově bude odebírat až 300 tis. m3;
· Pí Kovářová – jak dlouho by TS Rudná garantovaly cenu vody pro Chýni? Odpověď ředitele TS Rudná – zákon hovoří o „stanovení“ ceny; ta se buď stanoví s procentním ziskem nebo se každý rok stanovuje cena mezi vlastníkem a provozovatelem v absolutní výši znovu;
· Pí Kovářová – kdyby TS Rudná dodávaly vodu do Chýně, kdy by požádaly o ÚR na stavbu vodovodu? Odpověď ředitele TS Rudná – v březnu 2010 budou TS žádat o ÚR; pak vzápětí podají žádost o SP, projektant již pracuje na projektové dokumentaci pro SP;
· Pí Kovářová – obci byl předložen přivaděč vody na chrášťanský vrch, jak by to bylo časově s přivaděčem do celé obce Chýně? Odpověď ředitele TS Rudná – v 1. etapě by byl využit sobínský přivaděč z Chýně, v projektové dokumentaci na tento přivaděč má obec Chýně naprojektovány trubky o průměru 80 mm a 2 ohromné nádrže, TS Rudná mají projekt na trubky o průměru 225 mm, a proto, než by se zastavěly nové lokality, nebyl by potřeba nový vodojem; ve 2. etapě by se pak postavil vodojem a přivaděč z chrášťanského vrchu; 1. etapa přivaděče Zličín – Rudná – Chýně by mohla být hotova do poloviny r. 2011;
· P. Barek – kdo bude uzavírat smlouvy s investory? Odpověď ředitele TS Rudná – TS Rudná jednají s investory na základě jejich požadavků; jedna věc je napojení investorů na vodovodní přivaděč a druhá věc je stará část obce Chýně; pokud zastupitelé sdělí, že mají zájem o propojení vodovodního přivaděče z Rudné se starou částí obce, musí se naprojektovat způsob řešení, pak by následovalo ÚR a SP atd; vybudování vodovodního přivaděče k vodojemu (stavba v polích) trvá 3 měsíce; jiná věc je, jak poté dostat vodu z vodojemu do stávající sítě vodovodu v Chýni;
· P. Fingerhut (bývalý starosta) – díky výhrůžkám z Hostivice v minulosti, že obec Chýně bude odpojena od vodovodního přivaděče z Hostivice, Chýně přistoupila k zahájení prací ohledně výstavby nového přivaděče vody z Prahy; byl vytypován napojovací bod v Sobíně, který se z pohledu vlastnických vztahů pozemků, přes které má vést, jevil jako nejméně problematický; mezitím došlo k velké výstavbě RD v Hostivici (Central Group); byl navržen tlakový ventil, který tlakuje vodu jen mimo odběrní špičku – proto byl navržen tak velký vodojem;
· Pí Vrančíková – nešel by upravit průměr vodovodního potrubí tak, aby se nemusel stavět vodojem? Odpověď ředitele TS Rudná – vodojem nemusí být tak velký, jak je naprojektovaný, nicméně by byl dobrý, aby vykryl příp. výkyvy vody; p. Fingerhut dodal, že existenci vodojemu budou zcela jistě požadovat hasiči jako zdroj vody v případě potřeby;
Zastupitelé se po výše uvedené diskusi vrátili ke stanovení priorit investiční výstavby v obci; proběhla diskuse na téma, zda by zastupitelé měli stanovit priority obce směrem k investorům nebo obecně priority obce; zastupitelé shodně uvedli následující základní priority obce – rozšíření ČOV, přivaděč pitné vody, ZŠ a MŠ; na téma ZŠ a MŠ se následně rozvinula diskuse, zda jde o rozšíření stávajících budov MŠ a ZŠ nebo o výstavbu nových; investoři uvedli, že pokud finanční požadavky obce na výstavbu (rozšíření) MŠ a ZŠ budou neúměrné, postaví si svoje vlastní zařízení; k rozšíření ČOV investoři uvedli, že je tlačí čas a potřebují znát termín, kdy se začne stavět, jinak si budou ČOV zajišťovat sami; padl i návrh ze strany starostky obce, aby investoři sdružili své finanční prostředky a postavili na pozemcích jednoho z nich MŠ pro obec; p. Tichý dodal, že se domnívá, že je to možná varianta; p. Urbášek – obec si musí postavit strategii modelu MŠ, pak se teprve lze bavit o výstavbě MŠ; obec musí stanovit podmínky dotace, termíny apod., jinak bude investor stavět soukromou MŠ; pí Chvojková – u dotace obec musí vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele stavby, proto je nutné najít vhodnou variantu, jako optimální se jeví forma PPP projektu; p. Jelínek – obec by si měla a) vytypovat investice vyvolané přílivem nových občanů a b) investice ostatní; jde o to, zda zastupitelstvo bude typovat priority k bodu a) nebo obecně priority obce bez ohledu na investory; p. Tichý – jsou 2 modely – a) vyvolané infrastrukturní investice – z toho participace investorů, b) počet EO, m2; banka i investor musí respektovat zákony; p. Barek – zastupitelé by měli stanovit priority obce obecně, s výjimkou přivaděče vody – o něm rozhodne zastupitelstvo příště; pokud bude zvolena varianta přivaděče z Rudné, není potřeba dávat přivaděč vody do priorit obce; poté následovalo hlasování zastupitelů o jednotlivých navržených prioritách obce – 8 zastupitelů bylo pro prioritu č. 1 – ČOV, 8 zastupitelů bylo pro prioritu č. 2 – přivaděč vody, 8 zastupitelů bylo pro prioritu č. 3 – MŠ, 8 zastupitelů bylo pro prioritu č. 4 – ZŠ; na návrh p. Stoklasy pak zastupitelé 7 hlasy pověřili Komisi pro jednání s investory, aby společně s investory definovala investice vyvolané a spojené s výstavbou v nových lokalitách ve vztahu k prioritám obce (ČOV, voda, MŠ, ZŠ a dále dle tabulky investic obce) a vyřešila financování těchto investic; výsledek komise předá minimálně 14 dnů před dalším zasedáním zastupitelstva (17.3.2010); pí Kovářová se zdržela hlasování; p. Urbášek dodal, že investoři nebudou čekat na verdikty obce donekonečna, ještě počkají na příští jednání komise a pak budou chtít do 30 dnů verdikt obce Chýně; investoři chtějí obci vyjít vstříc, ale musejí znát termíny apod., zatím jen maří své prostředky; p. Urbášek dále sdělil, že firma Embalador by chtěla znát do konce března 2009 rozhodnutí zastupitelstva; k tomu uvedla pí Kovářová, že SDK se schází téměř každý týden nad závěry Komise pro jednání s investory a obec se chce s investory dohodnout;
9. V bodu 9. byl projednán přesun zastávky autobusu z ulice Okružní do ulice Hlavní; pí Kovářová sdělila, že proběhla jednání mezi obcí a krajem, ROPID a DP hl. města Prahy; bylo dohodnuto na těchto jednáních, že dojde k přesunu zastávky autobusu z ulice Okružní na ulici Hlavní, aby se zejména ulevilo provozu v ulici Okružní (poničená dešťová kanalizace); zastávka na ulici Hlavní bude umístěna cca 5 m před křižovatkou obou ulic u zahrady Fousků; dojde ke změně dopravního značení v obou ulicích a ulici Květnová; ulice Okružní bude jednosměrná od křižovatky s ulicí Hlavní až k hřišti; p. Balšán zdarma vypracoval projekt a pokud se vše podaří, dojde k přesunu zastávky od 7.3.2010; autobus ze Zličína zastaví na nové zastávce na ulici Hlavní u Fousků (příp. zajede na Háje) a bude vyjíždět z obce přes hráz rybníka Bašta směrem na Hostivici - nebude tedy již v obci dělat smyčku a zajíždět do stávající zastávky na ulici Hlavní; zastupitelé vzali na vědomí přesun zastávky z ulice Okružní na ulici Hlavní;
10. V dalším bodu bylo projednáno vybudování zastávky autobusu u lokality Na Vyhlídce; za účasti ROPID proběhla na obci jednání; zastávka bude umístěna před vjezdem do lokality od obce doleva; musí se udělat projekt, záliv nemusí být vybudován, neboť se jedná o zastávku v intravilánu obce; dojde pouze k položení potrubí do příkopu a zpevnění příkopu (zámková dlažba); náklady na vybudování zastávky by neměly přesáhnout 100 tis. Kč; časový horizont vybudování je buď červen 2010 nebo září 2010; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy vybudování nové zastávky autobusu č. 358 v lokalitě Na Vyhlídce;
11. V dalším bodu bylo projednáno navýšení počtu spojů autobusu č. 347 se zajížděním do lokality Háje; dle předběžné dohody s ROPID by mělo dojít k zajíždění následujících spojů na Háje; ve všední den – spoj 5.01 na Zličín, 6.48, 7.18 a 11.28 směr Motol, v řešení je spoj ve 23.20 ze Zličína; v sobotu – spoj 7.49, 9.53, 11.53 směr Zličín, 14.28, 18.18 směr Motol; v neděli – spoj 7.49 a 11.53 směr Zličín, a 14.28 a 18.18 směr Motol; od března se vyjme spoj autobusu č. 347 v 6.40 na Zličín, interval autobusu č. 347 bude 6.00, 6.20 a 7.00, spoj 6.40 bude vykryt spojem autobusu č. 358, který bude pro obec zdarma; ušetřené peníze se použijí na zajíždění autobusu č. 347 na Háje; zastupitelstvo vzalo na vědomí navýšení počtu autobusových spojů se zajížděním do lokality Háje.
12. V bodu 12. byla projednána žádost Jitky Cvrčkové o finanční příspěvek nadačnímu fondu Zvonek; pí Cvrčková představila činnost nadačního fondu – pořádá akce jak pro děti, tak pro seniory (v r. 2009 jich bylo 50) a zajišťuje pro ně občerstvení, dárky; rovněž nadační fond přispívá i na zraněná zvířata; p. Barek navrhl systémové řešení pro poskytování finančních příspěvků obcí Chýně, a to zavedení grantového systému, ve kterém obec stanoví pravidla a zastupitelé vyčlení částku pro rozdělování komisí nebo zastupitelstvem na stanovené oblasti – např. kultura dle zaslaných žádostí; pí Kovářová vyslovila s tímto návrhem souhlas a uvedla, že v rámci nového rozpočtu obce na r. 2010 bude počítáno s touto částkou; zastupitelstvo schválilo všemi 8 hlasy částku ve výši 5 tis. Kč nadačnímu fondu Zvonek a zároveň se vyslovilo pochvalně o činnosti tohoto fondu;
13. V dalším bodu byla projednána žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace Hostivice o finanční příspěvek ve výši 6 tis. Kč na rok 2010; členy svazu jsou i občané Chýně – celkem 10; svaz zajišťuje pro své členy rekondiční pobyty, poznávací zájezdy, kulturní představení apod.; p. Barek k žádosti uvedl, že příspěvek obce není nárokový a organizace by měla předložit výroční zprávu o svém hospodaření a o svých aktivitách; p. Jelínek dodal, že by bylo vhodnější, aby Chýně podporovala svých 10 občanů; k tomu uvedla pí Kovářová, že finanční příspěvek se týká právě jen chýňských občanů (na každého člena příspěvek 600,- Kč); zastupitelé schválili 7 hlasy finanční příspěvek v částce 6 000,- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR o. s., základní organizace Hostivice; p. Jelínek byl proti.
14. K bodu 14. uvedla pí Kovářová, že základní informace k tomuto bodu byly sděleny v rámci bodu 8a. - obec má 3 možné zdroje pitné vody – Praha, Hostivice a Rudná, obec nemá odborné znalosti pro to, aby kvalifikovaně rozhodla, který zdroj pitné vody je pro obec a občany optimální; navrhuje proto zadat vypracování studie nezávislými odborníky, kteří doporučí, který zdroj pitné vody je nejlepší; zastupitelé se dohodli, že rozhodování o zdroji pitné vody v Chýni se odsouvá na příští jednání zastupitelstva, které by se mělo konat 17.3.2010; zastupitelé 7 hlasy byli proti tomu, aby bylo zadáno vypracování podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva o zdroji pitné vody do Chýně; starostka obce byla pro.
15. V dalším bodu byla projednána žádost o dotaci na projekt Revitalizace jádra obce – I. etapa; pí Kovářová uvedla, že obec hodlá podat žádost o dotaci na revitalizaci jádra obce; před podáním žádosti je nutné rozhodnout, která část centra bude zahrnuta do žádosti, v jaké délce a jaký bude zvolen povrch; předložila zastupitelům tabulku se 4 variantami řešení – Pivovar – škola, škola – náves, náves OÚ pravý chodník a náves – OÚ levý chodník spolu s variantami a cenami povrchů vč. celkových nákladů akce a nákladů hrazených obcí při získání dotace; zároveň starostka navrhla zastupitelům, z hlediska finančních možností obce a strategické důležitosti jednotlivých částí centra obce, zrealizovat v první etapě část škola – náves + náves – OÚ chodník po pravé i levé straně; jako povrch navrhla pí Kovářová zvolit žulu III., a to zejména z toho důvodu, že žula je velmi trvanlivý povrch, dále je lehce rozebratelný a složitelný v případě nutnosti bez známek zásahu do povrchu a konečně jeho cena v této nižší kvalitě je pro obec přijatelná; p. Barek k tématu uvedl, že obec nemá tuto výstavbu definovánu jako prioritu a jedná se o vynaložení velkých peněz pro obec; pí Kovářová uvedla, že pro starou část obce chodníky jsou prioritou, vzhledem k jejich stávajícímu stavu; nehledě na to, že celý projekt stavby byl již schválen zastupitelstvem obce a je připraven k realizaci; p. Jelínek se zeptal na molo u rybníka Bašta – pí Kovářová odpověděla, že z důvodu jeho nákladnosti zde není zahrnuto; p. Urbášek připomněl toleranci nášlapné vrstvy – je nutné ji dát do smluvních podmínek a kontrolovat ji při pokládce; 6 zastupitelů vyslovilo souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt Revitalizace jádra obce - 1. etapa v úseku škola – náves, náves – obecní úřad pravý i levý chodník v materiálu žula III; pp. Barek a Čáp se zdrželi hlasování.
15a.V tomto bodu uvedl p. Jelínek, že členka Kontrolního výboru paní Grégrová rezignovala na svoje členství v tomto výboru; vzhledem k tomu, že zákon o obcích hovoří o lichém počtu členů a abdikací pí Grégrové se stal počet členů ve výboru sudý, je zapotřebí ustanovit jiného člena výboru; paní Kovářová navrhla za členku kontrolního výboru paní Petru Vackovou; 6 zastupitelů bylo pro, 2 zastupitelé (pp. Barek a Čáp) se zdrželi hlasování.
16. V bodu diskuse
· p. Fousek – při poslední procházce po obci s kronikářem mnozí občané chtěli vidět kroniku obce Chýně; kronika se začala psát v roce 1927 na průklepovém papíře, listy nelze půjčovat; navrhuje texty z těchto listů přepsat do digitální podoby a zveřejnit na webových stránkách obce; pí Kovářová uvedla, že obec tuto aktivitu p. Fouska vítá a zároveň by ráda viděla výstupy z kroniky za poslední roky; k tomu dodal p. Fousek, že kroniku začal psát v roce 2006, do poloviny roku 2010 předá obci podklady v digitální podobě;
· pí. Černá poděkovala p. R. Rajtorovi za to, že v době sněhové kalamity jí pod zahradou upravil cestu;
· p. Neuschel se dotázal, zda chodník z lokality Na Vyhlídce bude uveden v prioritách obce Chýně? Pí Kovářová odpověděla, že obec nemůže stavět chodník na cizích pozemcích a vlastní zde nemá; obec však jedná s firmou Embalador o vyčíslení částky na úpravu stávajících pozemků Řádu Premonstrátů; chodník měl být již vybudován na pozemcích firmy Oakland Trade, zde se však výstavba zdržela z důvodu řešení vlastnických vztahů k pozemkům; p. Urbášek dodal, že občané z lokality Na Vyhlídce by měli naléhat na developera (EUFI), aby se podílel na nákladech na úpravu chodníku; zároveň uvedl, že firma Embalador nebude budovat chodník v pravém slova smyslu, ale jen zpevněný povrch o určité šíři (1,5 m); p. Sokač uvedl, že je nutno vyřešit i právní stránku věci – např. v případě úrazu na provizorním chodníku firma odmítá nést odpovědnost; bylo dohodnuto, že p. Novotný připraví rozpočet na provizorní chodník a pí Kovářová zajistí potřebná vyjádření a souhlasy OVM (Černošice);
17. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 8 hlasy.
18. Starostka obce ukončila jednání ve 22,45 hod. a poděkovala přítomným za účast.


V Chýni dne 23.2.2010

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:
Josef Novotný
Jitka Bělková

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz