Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;

c) připomínky k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Chýně; připomínky budou projednány na SDK;

d) zprávu č. 2 o činnosti Komise pro jednání s investory;

e) přesunutí zastávky autobusu z ulice Okružní do ulice Hlavní;

f) navýšení počtu autobusových spojů se zajížděním do lokality Háje;g) odstoupení paní Grégrové z kontrolního výboru.

B. odkládá

a) projednání návrhu p. Barka ohledně výstavby chodníku v ulici Ke Skále s tím, že jednání bude pokračovat nejpozději 17.3.2010.

C. souhlasí

a) se záměrem obce prodat prvky kabelové sítě, přijímací stanici a nosnou technologii; záměr bude vyvěšen na úřední desce; minimální částka požadovaná obcí bude 2 700 000,- Kč;
b) s vybudováním zastávek autobusu v lokalitě Na Vyhlídce;
c) s poskytnutím finančního příspěvku v částce 5 000,- Kč nadačnímu fondu Zvonek;
d) s poskytnutím finančního příspěvku v částce 6 000,- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR o. s., základní organizace Hostivice;
e) s podáním žádosti o dotaci na projekt Revitalizace jádra obce - 1. etapa v úseku škola – náves, náves – obecní úřad pravý i levý chodník v materiálu žula III;
f) aby byl KV doplněn o nového člena – paní Petru Vackovou tak, aby počet členů byl 5.

D. deklaruje
a) že bude v maximální možné míře podporovat výstavbu a provozování zařízení pro hlídání dětí s tím, že budou dodrženy podmínky obecně závazné vyhlášky obce Chýně č. 3/2004.

E. pověřuje
a) Komisi pro jednání s investory, aby společně s investory definovali investice vyvolané a spojené s výstavbou v nových lokalitách ve vztahu k prioritám obce (ČOV, voda, MŠ, ZŠ a dále dle tabulky investic obce) a vyřešili financování těchto investic; výsledek komise předá minimálně 14 dnů před dalším zasedáním zastupitelstva.

F. neschvaluje

a) aby bylo zadáno vypracování podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva o zdroji pitné vody do Chýně.

V Chýni dne 18.2.2010

Ing. Věra Kovářová, M.I.M., starostka obce

místostarosta obce x)

 

Vyvěšeno dne 19.2.2010

Sejmuto dne 6.3.2010

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz