Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Barek, pí Kovářová, Bělková a Vrančíková
Nepřítomní: Chyba, Čáp, Mach
Hosté: 19 občanů

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti
6. Stanovisko obce k zastavovacímu konceptu projektu firmy EMBALADOR s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4
7. Žádost firmy EMBALADOR s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 o dělení pozemku v lokalitě K Roklím
8. Zpráva komise pro jednání s investory
9. Návrh Kabelové televize CZ na vzájemné vypořádání závazků s obcí Chýně
10. Žádost o příspěvek na podporu činnosti spolkových sdružení – Myslivecké sdružení Hostivice - Chýně
11. Biokoridor nad Strahovským rybníkem v obci Chýně
12. Výběrové řízení na realizaci projektu Revitalizace Višňovky
13. Schválení podání žádosti na SFDI ve věci realizace projektu Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně – I. část
14. Změna č. 3 rozpočtu obce Chýně na rok 2009
15. Stanovisko obce k záměru výstavby mobilní MŠ v lokalitě Háje
16. Termíny pracovních porad členů zastupitelstva obce
17. Diskuse
18. Usnesení
19. Závěr.
Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájila v 18,10 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla upravit jej následovně:
· doplnit bod 5.a – petice občanů obce ve věci řešení bezpečnosti chodců v ulici Ke Skále
· upravit znění bodu 13. následovně: „ Informace o dalším postupu ve věci realizace projektu Bezbariérového řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně – I. část“
· stáhnout bod 15. z programu zastupitelstva (body 16. – 19. se změní na body 15. – 18.);
p. Barek dále navrhl doplnit program zastupitelstva o bod 7.a. – Informace o rozšíření ČOV; program zastupitelstva včetně navržených bodů na doplnění a úpravy stávajících bodů byl schválen všemi 6 hlasy.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 36 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.12.2009 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 6 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 6 hlasy p. Novotný a pí Bělková; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o
· podání žádostí o dotace na rozšíření ČOV, rozšíření ZŠ, vybavení místní knihovny SW a mobiliářem a dovybavení hasičského vozidla JSDH v Chýni; výsledek, zda obec dotace obdržela či nikoliv bude znám cca do 4 měsíců;
· zavedení nové linky autobusu č. 358 – linky na trase Zličín, Chýně, Rudná a zpět; občané obce tak získali možnost v ranní a odpolední dopravní špičce využít většího počtu spojů ze Zličína směrem do Chýně a dále přímého spojení mezi Chýní a Rudnou; obec tuto linku nefinancuje; v únoru budou probíhat jednání o zřízení autobusové zastávky v lokalitě Na Vyhlídce; rovněž bude jednáno o navýšení dalších spojů do lokality Háje;
Tajemnice OÚ informovala o způsobu povolování výherních hracích přístrojů v obci – povolení vydává OÚ formou rozhodnutí ve správním řízení na stanovené období;
5a. P. Jelínek na výzvu starostky přečetl petici občanů ve věci řešení bezpečnosti chodců v ulici Ke Skále; starostka uvedla, že aktivity občanů vítá a již před podáním petice OÚ začal připravovat řešení tohoto problému; výstavba chodníku podél ulice Ke Skále nebude vázána na obdržení dotace a na vybudování Višňovky jako takové; obec obdržela dopis od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, ve kterém bylo oznámeno, že projekt obce splnil požadovaná kriteria a postupuje do dalšího kola procesu administrace, kterým je hodnocení; nyní musí obec předložit Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy připravenou zadávací dokumentaci ke schválení, aby bylo možné začít soutěžit; dále pí Kovářová uvedla, že pokud by Komise pro jednání s investory získala od investorů pro obec příspěvek na tuto stavbu, bylo by to plus pro obec; zastupitelé vzali petici na vědomí s tím, že petici bude vyhověno a obec bude postupovat dle předloženého textu petice; zastupitelstvo vzalo na vědomí petici občanů na bezodkladné vyřešení bezpečnosti chodců v ulici Ke Skále s tím, že bude petici vyhověno a obec bude postupovat dle předloženého textu;
6. Bod č. 6. a 7. programu byl se souhlasem všech zastupitelů přesunut na dobu, kdy budou přítomní předkladatelé žádostí ve zmíněných bodech, tj. zástupci firmy EMBALADOR s.r.o.
7. Poté byl projednán bod 7a. schváleného programu - informace o rozšíření ČOV; p. Jelínek informoval o tom, že proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby pro rozšíření ČOV; již dvakrát firma FEMAX podala námitku proti rozhodnutí o výběru firmy POHL CZ; výběrová komise postupovala po podání námitky v souladu se závěry ÚOHS; nyní musí firma FEMAX podat stížnost na ÚOHS a zároveň složit na účet 1 mil. Kč; p. Barek se otázal, kolik bude stát rozšíření ČOV a kolik činí vlastní zdroje obce, do kdy lze čerpat dotaci a zda má obec vlastní zdroje na stavbu; pí Kovářová odpověděla, že rozšíření ČOV bude stát cca 33 mil. Kč, z toho dotace činí cca 25 mil. Kč; 7,8 mil. Kč činí vlastní zdroje obce, přičemž na částku 3,9 mil. Kč obec podala žádost o dotaci na KÚ Středočeského kraje – kofinancování s vlastními zdroji obce (obec má ušetřené finance z r. 2008); obec požádá o prodloužení lhůty čerpání dotace – do června 2010 (je vázáno na podpis smlouvy s dodavatelem a následně se SFŽP); zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu výběrového řízení na rozšíření ČOV Chýně (další podání námitky firmou FEMAX) a informaci o způsobu financování stavby rozšíření ČOV Chýně;
8. V rámci bodu 8. programu p. Mihula informoval přítomné o dosavadní činnosti komise pro vyjednávání s investory/developery (dále jen „investoři“); připomněl, že členy komise byli ustaveni pp. Ondřej Jelínek, Josef Novotný – zastupitelé, p. Pavel Fousek – člen finančního výboru, p. Pavel Mihula – člen kontrolního výboru a p. Jiří Plos; sdělil, že předsedou komise byl zvolen p. Pavel Mihula; na základě rozhodnutí komise byli pozváni všichni investoři v obci a ti pak členům komise sdělili stanoviska k dosavadním jednáním s obcí, své návrhy a požadavky; komise se shodla, že bude s investory jednat ve dvou rovinách, a to dle stavu rozpracovanosti jednotlivých developerských projektů; dále p. Mihula uvedl, že p. Joos (firma Oakland Trade) a p. Stehlík (firma OXES) sdělili, že budou s obcí komunikovat pouze písemně; poté p. Mihula sdělil stanoviska investorů k velkým investičním akcím v obci Chýně, na kterých by měli investoři finančně participovat; vodovodní přivaděč – investoři si již našli jiný zdroj vody; rozšíření ČOV – investoři jsou připraveni po předložení celkového způsobu financování participovat na nutných finančních nákladech obce; mateřská škola – investoři předpokládají výstavbu na svých pozemcích a vlastními silami; základní škola – investoři jsou připraveni se spolupodílet, požadují však transparentní znalost způsobu financování vč. rozpočtu; obchvatná komunikace – investoři požadují nejprve vyjasnit status (půjde o místní komunikaci nebo o silnici 3. třídy pod správou kraje) a dále s tím spojené financování (obec nebo stát); rovněž investoři deklarují nutnost, aby obec vstoupila v jednání s majiteli pozemků, přes jejichž pozemky by obchvatná komunikace měla vést; dále p. Mihula sdělil další závěry, které vyplynuly z dosavadní práce komise:
· smlouvy uzavřené s firmou OXES jsou plněny jen částečně a obec by měla požadovat dodržování všech závazků
· nutno vyúčtovat peníze, které firma OXES poskytla na ozelenění valů a obec je měla na svém účtu v úschově
· nebyl dosud proveden právní rozbor stavu protihlukových valů Háje, Kaliště, Kamenice
· firma EMBALADOR požádala obec o vyhledání ÚR na stavbu retenční nádrže pod Pivovarským dvorem;
Pí Kovářová požádala členy Komise pro jednání s investory, aby konzultovali termíny jednání komise a její stanoviska s p. Plosem, který má 20 let praxi urbanisty a právníka a je expertem ve věci dojednávání podmínek s investory; p. Mihula sdělil, že p. Plos má k dispozici veškeré zápisy z jednání s investory, dále p. Mihula uvedl, že komise sdělí „co“ a p. Plos sdělí „jak“; pí Chvojková se dotázala, zda je možné získat zprávy z jednání s investory; bylo dohodnuto, že zápisy z jednání s investory budou uvedeny v příloze tohoto zápisu; poté proběhla diskuse na téma, jak dále postupovat ve věci vzájemných vztahů mezi investory a obcí; zazněly návrhy, aby obec nyní dala informaci o finančních částkách, týkajících se investiční výstavby v obci – co se bude stavět, kolik to bude stát, kolik z toho zaplatí investoři apod.; k tomu zazněly protinávrhy, aby naopak komise dala návrhy řešení, jak budou stanoveny finanční příspěvky investorů na výstavbu obce a jaká bude jejich výše; p. Barek - komise by měla dát návrhy a zastupitelé by se k nim měli vyjádřit; p. Fousek – zastupitelé by měli dát členům komise zadání na co se soustředit, na jaké hlavní body, stanovit pravidla; pí Kovářová – nechť komise doporučí způsob, jak budou řešeny příspěvky investorů obci; p. Mihula – zastupitelé musí říci, jakým způsobem se bude obec dále ubírat; pí Vrančíková – zastupitelé by měli říci, o jaké projekty se bude jednat, kolik budou stát, kolik je možné získat na dotacích a kolik budou hradit investoři; pí Kovářová – investoři v minulosti obdrželi od obce způsob výpočtu příspěvků na jednotlivé investiční akce (podle počtu EO v jednotlivých lokalitách) a jejich výši pro jednotlivé investory; lze však příspěvky investorů stanovit i podle jiných kriterií – např. podle m2 zastavěné plochy (od celé lokality odečíst plochu komunikací, veřejné zeleně apod.) vynásobené stanovenou částkou na 1 m2 nebo podle počtu přípojek na infrastrukturu vynásobenou náklady na 1 přípojku; pokud investor přivede nové občany do lokality s výbornou občanskou vybaveností, může zvýšit ceny a získá tak zpět finance, které použil na příspěvky obci; p. Jelínek – komise nemá zájem pouze vycházet vstříc investorům, ale finanční požadavky obce musí být reálné; pí Kovářová – nechť se komise sejde s p. Plosem a vypracuje několik variant řešení ve věci příspěvků obci; p Mihula – investoři nechtějí dávat obci bianco velké sumy, ale chtějí přispívat na konkrétní projekty vč. možností nefinančního plnění – stavba se tak pro obec zlevní o DPH – investor si ji může odečíst; jde o stanovení základní filosofie, zda obec bude trvat na celkové výši nákladů jednotlivých projektů od investorů, či zda bude požadovat rozdíl mezi celkovými náklady projektu a výší dotace (rovněž při nulové dotaci může jít o 100 % nákladů); pí Chvojková sdělila, že investorovi není nic do toho, zda obec dostane dotaci či nikoliv; dotace je „ošemetná“ záležitost, úspěšnost dotace je různá, výše dotace rovněž různá; obec má jednat v zájmu občanů, ne ulehčovat situaci investorům; p. Pokorný – šance obcí získat dotace nejsou velké; p. Jelínek – ano souhlasím, ale nicméně je potřeba jednat s investory, dva roky se nic nedělo; pí Kovářová – pokud nemáme vypsány dotační tituly na projekty, nemáme ani výši spoluúčasti obce na projektu a obec těžko může říci výši dotace; např. vodovodní přivaděč z Prahy – zatím nebyl vypsán dotační titul na samotný vodovod, nešlo tedy podat žádost o dotaci a je těžké pak jednat s investory o výši jejich příspěvků; stávající pražský přivaděč vody je již ve stadiu stavebního povolení, jednání s majiteli pozemků, přes jejichž nemovitosti má vodovod vést trvala několik let; nechť se investoři připojí na vodovod jinam, nicméně voda z rudenského přivaděče podle názoru pí Kovářové není jistá – záleží na tom, jak se Rudná domluví s obcí Chrášťany, dále na tom, zda město Rudná povolí investici mnoha milionů TS Rudná; voda z Rudné by pak pro občany Chýně byla drahá, neboť Rudná by si do vodného dala veškeré náklady na výstavbu vodovodu; voda z vodovodního přivaděče z Prahy (cca 10,- Kč nákup vody z Prahy + rezerva obce Chýně na opravy) by byla stále mnohem levnější než z Rudné; pí Kovářová dále sdělila, že ze zkušenosti jiných starostů ví, že peníze obec vybere od investorů a zastupitelé rozhodnou, do jaké stavby je investují, neboť potřeby obce se mění – ZŠ, MŠ apod.; pí Kovářová uvedla, že ekonomická krize donutila investory přehodnotit své záměry – investoři mají uzavřené smlouvy a tlačí je čas; Oakland Trade má zablokované pozemky soudním sporem o vlastnictví pozemků, obec požádala firmu o uzavření plánovací dohody, dále p. Klofa – obec obdržela v minulosti dopis od firmy Bird Building s poděkováním za vstřícné jednání s tím, že investor odstupuje od dalšího jednání z důvodů nedohody s p. Klofou; OXES – dokázal zafinancovat vše, co si předsevzal, obec potřebuje záruky i od ostatních investorů, není dobré podléhat tlakům investorů; obec jednala s investory v letech 2007 – 2008, poté jednání ustala – nebyl zájem o výstavbu z důvodu krize; závěrem tohoto bodu zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu Komise pro jednání s investory přečtenou předsedou komise p. Mihulou a uložila starostce obce připravit pro Komisi pro jednání s investory podklady o plánovaných investičních akcích obce s vyčíslením jejich finanční náročnosti a s uvedením možností předpokládané výše dotace, a to do 20.1.2010; Komisi pro jednání s investory uložilo zastupitelstvo bezodkladně předložit, na základě dodaných podkladů, návrh variantních řešení participace developerů na investičních akcích obce.
9. Zastupitelstvo se vrátilo k projednání bodů 6. a 7. programu (po příchodu zástupců firmy EMBALADOR); k bodu 6. programu – stanovisko obce k zastavovacímu konceptu projektu firmy EMBALADOR s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 - uvedla pí Kovářová následující; materiál byl projednán SDK za účasti dopravních expertů; p. Belza přečetl zápis z jednání SDK v této záležitosti; mimo jiné zmínil připomínky urbanistů – centralizovat jádro zástavby s občanskou podobou (např. náměstí, půdorysně čtverec apod.), před občanskou vybaveností by bylo vhodné uvažovat s rozptylovými plochami; dále uvedl, že je nutné výstavbu rozdělit na etapy – 1. etapa komunikace, 2. etapa samotná výstavba; rovněž uvedl nutnost předložit návrh dopravního značení, šíře komunikací, řešení parkování apod. a zohlednit širší dopravní vztahy; pí Kovářová uvedla, že na projektu je vidět, že byl zpracován osobou fundovanou a znalou věci; bylo dohodnuto, že SDK se sejde se zástupci firmy EMBALADOR dne 25.1.2010 v 18,00 hod. na OÚ Chýně, zastupitelé jsou zváni; poté zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu obce k zastavovacímu konceptu projektu firmy EMBALADOR s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4;
10. Poté byl projednán bod 7. programu – žádost firmy EMBALADOR s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 o dělení pozemku v lokalitě K Roklím; p. Sokač úvodem tohoto bodu uvedl, že důvodem dělení je naplnění obchodního vztahu; dotčená lokalita měla původně 13 pozemků, v důsledku pozemkových úprav došlo ke změnám; aby se vše přiblížilo k naplnění smluvního vztahu mezi firmou EMBALADOR a vlastníkem pozemků - řádem Premonstrátů, bylo nutné jeden z pozemků, který zabírá rozlohu 85% výměry celé lokality znovu rozdělit, neboť bylo mezi subjekty dojednáno, že odkup pozemků bude probíhat postupně; část dotčeného území je digitalizována, část dosud není; p. Jelínek se dotázal, zda tímto nedojde k narušení vztahů mezi starou obcí a novou lokalitou; odpověď zněla, že nikoliv; p. Sokač zdůraznil, že nejde o dělení pozemků v souvislosti s umístěním stavby, ale v souvislosti s obchodním vztahem; pí Kovářová se dotázala, zda pozemek p. č. 814 je svahem a nikoliv součástí zastavěného území; odpověď zněla, že ano; obchvatná komunikace povede po jiném pozemku – p. č. 816; zastupitelstvo schválilo všemi 6 hlasy dělení pozemků v lokalitě K Roklím předloženým firmou EMBALADOR na základě předloženého GP;
11. Dalším bodem jednání zastupitelstva byl bod 9. programu - návrh Kabelové televize CZ na vzájemné vypořádání závazků s obcí Chýně; pí Kovářová připomněla minulé vazby mezi obcí a společností Kabelová televize CZ (dále jen „KT“) – v roce 2004 byla zahájena výstavba kabelových rozvodů v obci (stará část); obec má finanční závazek vůči KT ve výši cca 1,2 mil. Kč; původně dle smlouvy měla obec platit KT, posléze se podařilo dojednat, že naopak KT bude platit obci za své klienty; obec v roce 2006 – 2007 navrhovala KT odprodej kabelových rozvodů, avšak KT to odmítala, nebyla to schopná finančně ustát; nyní došlo k návrhu na vzájemné vypořádání ze strany KT – navrhuje odkoupit od obce sítě za cenu neuhrazených pohledávek obce + prominutí úroku z nezaplacených faktur obcí + odkoupení hlavní přijímací stanice od obce; dále bylo konstatováno, že obec odkoupila od OXES rozvody kabelové sítě v lokalitě Háje za 350 tis. Kč; OXES dal obci slevu – původní cena byla 7,5 mil. Kč; k tomu dodal p. Mihula, že obec tak vlastní sítě ve vyšší hodnotě, než vyplývá z původních podkladů; po diskusi zastupitelé deklarovali všemi 6 hlasy zájem prodat televizní kabelový rozvod, hlavní přijímací stanici a aktivní a pasivní technologické prvky sítě s tím, že o vzájemném vypořádání obce a KT bude dále jednáno.
12. Dále byla projednána žádost Mysliveckého sdružení Hostivice o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 tis. Kč, a to na tisk publikace o činnosti mysliveckých spolků v Hostivici a v Chýni; pí Kovářová uvedla, že předběžně o tomto jednala s p. starostou z Hostivice a jejich předběžná domluva byla, že každá obec uhradí 5 tis. Kč na vydání publikace; po krátké diskusi, kdy p. Jelínek sdělil, že „obec má kam dávat peníze“, zastupitelstvo 5 hlasy schválilo poskytnutí příspěvku na podporu činnosti spolkových sdružení – Myslivecké sdružení Hostivice – Chýně ve výši 5 000,- Kč na vydání publikace o činnosti mysliveckých spolků v Hostivici – Chýni s podmínkou předání 5 ks publikace obci; p. Jelínek se zdržel hlasování.
13. V dalším bodu byl projednán biokoridor nad Strahovským rybníkem v obci Chýně; p. Jelínek uvedl, že jde o rozlohu cca 4 ha, kde by měl být na pozemcích obce vybudován biokoridor; odbor ŽP i další orgány se k biokoridoru již vyjádřily, nyní by se měla vyjádřit obec; p. Kovář k bodu uvedl, že v současné době jsou v dané lokalitě pěšiny, které by měly být zachovány a měly by být zakresleny do návrhu; p. Belza a p. Jelínek uvedli, že biokoridor je určen především k migraci zvěře; zastupitelstvo všemi 6 hlasy odsouhlasilo výsadbu zeleně na parcelách p. č. 740 k. ú. Chýně a p. č. 720 k. ú. Litovice (biokoridor Pod Duškánem) podle technické zprávy vypracované Ondřejem Jelínkem v listopadu 2009 a schválené Odborem životního prostředí MěÚ Černošice 21.12.2009; obec bude výše zmíněný projekt podporovat, a to zejména přednostním umisťováním stromů z „náhradních výsadeb“ do této lokality; hlavním koordinátorem a garantem projektu bude Ondřej Jelínek.
14. V dalším bodu - výběrové řízení na realizaci projektu Revitalizace Višňovky – odkázala pí Kovářová na bod, ve kterém se projednávala petice občanů ve věci bezpečnosti chodců v ulici Ke Skále, kde již přítomné rovněž informovala o postupu činností ve věci revitalizace Višňovky; zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o dalším postupu při výběrovém řízení na realizaci projektu Revitalizace Višňovky a předložení zadávací dokumentace Regionální radě soudržnosti ke schválení.
15. V dalším bodu – Informace o dalším postupu ve věci realizace projektu Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně – I. část uvedla pí Kovářová, že firma A.LT Architekti odevzdala projekt, který je rozdělen do dvou částí – I. část – úsek nezatížený majetkovými problémy vedoucí od obecního úřadu až po statek p. Chlupatého; II. část bude řešena, až se vypořádají vlastnické vztahy majitelů pozemků pod chodníky; dokumentace je k nahlédnutí na OÚ Chýně pro zájemce; SDK projednala projekt a doporučila pokračovat ve stavebním řízení; pí Kovářová dále uvedla, že termín vydání stavebního povolení nebylo možno firmou A.LT Architekti dodržet, a to z důvodů posunu projektu v návaznosti na jeho opakované projednávání; obec bude žádat o přesun prostředků v rámci získané dotace do r. 2010; zastupitelé vzali na vědomí informaci o dalším postupu ve věci podání žádosti na SFDI ve věci realizace projektu Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně – I. část.
16. Dále byla projednána změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2009; pí Kovářová uvedla, že tato změna nemohla být projednána na zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2009, a to z toho důvodu, že okolnost vedoucí ke změně č. 3 (dotace na dopravní infrastrukturu) byla známa až po tomto zasedání zastupitelstva a tak bylo KÚ Středočeského kraje obci doporučeno, aby zastupitelé vzali tuto změnu rozpočtu obce na rok 2009 na vědomí na lednovém zasedání zastupitelstva; pí Kovářová odpověděla na dotazy FV a vysvětlila některé připomínky FV zaslané e-mailem; FV na základě vysvětlení jeho připomínek a dotazů upraví svůj zápis z 12.1.2010; dále pí Kovářová uvedla, že FV navrženou kontrolu čerpání schváleného rozpočtu by měl provádět FV, nikoliv zastupitelé; zastupitelé vzali změnu č. 3 rozpočtu obce na rok 2009 na vědomí.
17. V dalším bodu byly starostkou obce navrženy a předány zastupitelům termíny pracovních porad zastupitelstva v I. pololetí 2010; starostka uvedla, že některé uvedené termíny budou termíny zasedání zastupitelstva obce Chýně; dále pí Kovářová uvedla, že pracovní porady slouží zastupitelům k tomu, aby se mohli podrobně seznámit s problematikou projednávanou a rozhodovanou na veřejných zasedáních zastupitelstva obce a vysvětlili si věci, které jim nejsou jasné; na pracovních poradách zastupitelé nic nerozhodují, pouze se seznamují s problematikou tak, aby se na veřejném zasedání zastupitelstva nemusely řešit dotazy zastupitelů, které již dávno předtím mohly být zodpovězeny a urychlil se tím proces rozhodování; p. Barek sdělil, že zastupitelé za ODS se nebudou zúčastňovat pracovních porad, vše by se dle jeho názoru mělo probírat na veřejnosti; zastupitelé vzali na vědomí termíny pracovních porad v I. pololetí 2010.
18. V bodu diskuse
· p. Sokač předal pí Kovářové GP s razítkem Katastrálního úřadu
· p. Fousek zmínil velkou, bezúplatnou a dobrovolnou pomoc p. Romana Rajtory v případě sněhové kalamity – úklid chodníků v obci; pí Kovářová se rovněž pochvalně zmínila o této pomoci obci a zároveň poděkovala všem občanům, kteří pomáhají obci s úklidem chodníků; rovněž vyslovila pochvalu p. Mirku Rajtorovi, který uklízí komunikace od sněhu na základě smlouvy; p. Barek navrhl p. R. Rajtorovi odměnu, pí Kovářová s tím vyslovila souhlas;
· p. Chadima se otázal jak a kdy se budou uklízet chodníky v nových lokalitách; pí Kovářová sdělila, že se postupně uklízejí všechny chodníky, obec však má své priority, hlavní tahy a strategické body v obci – lékař, OÚ, ZŠ, MŠ, obchod apod.; p. M. Rajtora k tomu dodal, že v ulici U Dráhy budou mít občané buď čistý chodník a sněhem zahrnuté osobní automobily na parkovacích stáních nebo opačně, sněhem zahrnutý chodník a volný průjezd pro vozy z parkovacích stání; šíře komunikace a chodníku je taková, že při průjezdu pluhem odhrne sníh buď na jednu, nebo na druhou stranu;
· p. Stehlík – 16.12.2009 na zasedání zastupitelstva se hovořilo o polyfunkčním domu, očekával, že na zastupitelstvu 13.1.2010 proběhne řešení v této záležitosti; pí Kovářová uvedla, že obec již jedno stanovisko k polyfunkčním u domu vydala; 27.7.2007 byla uzavřena smlouva na základě projektové dokumentace předložené před podpisem této smlouvy; dle stávající předložené projektové dokumentace jsou v daném území plánované byty, podle ÚP obce jde však o lokalitu, kde je plánována občanská vybavenost, nikoliv byty; původně uvažovaná komerční plocha 600 m2 se zmenšila na 80 m2; obec čeká na vyjádření JUDr. Plose;
· p. Chadima – plánuje starostka další setkání s občany v roce 2010? pí Kovářová odpověděla, že ano, nejspíše počínaje měsícem březen;
· p. M. Rajtora – jak obec komunikuje s obcí Úhonice ve věci větrné elektrárny? pí Kovářová odpověděla, že obec Chýně ví o záměru obce Úhonice a má o něm informace;
19. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 6 hlasy.
20. Starostka obce ukončila jednání ve 22,25 hod. a poděkovala přítomným za účast.
Příloha: zápisy z jednání mezi komisí pro jednání s developery
V Chýni dne 18.1.2010

Zapisovatel : Dagmar Musilová
Ověřovatelé zápisu: Josef Novotný
Jitka Bělková
Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz