Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;
c) informaci tajemníka OÚ o principu povolování provozování výherních hracích přístrojů;
d) text petice občanů na bezodkladné vyřešení bezpečnosti chodců v ulici Ke Skále s tím, že bude petici vyhověno a obec bude postupovat dle předloženého textu;
e) informaci o stavu výběrového řízení na rozšíření ČOV Chýně (další podání námitky firmou FEMAX);
f) informaci o způsobu financování stavby rozšíření ČOV Chýně;
g) zprávu Komise pro jednání s investory přečtenou předsedou komise p. Mihulou;
h) zprávu SDK k zadávacímu konceptu projektu firmy EMBALADOR, následné jednání se uskuteční 25.1.2010 od 18,00 hod. na OÚ Chýně;
i) informaci o dalším postupu při výběrovém řízení na realizaci projektu Revitalizace Višňovky a předložení zadávací dokumentace Regionální radě soudržnosti ke schválení;
j) informaci o dalším postupu ve věci podání žádosti na SFDI ve věci realizace projektu Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně – I. část;
k) změnu č. 3 rozpočtu obce na rok 2009;
l) termíny pracovních porad zastupitelstva obce Chýně v roce 2010.

B. ukládá
a) starostce obce připravit pro Komisi pro jednání s investory podklady o plánovaných investičních akcích obce s vyčíslením jejich finanční náročnosti a s uvedením možností předpokládané výše dotace, a to do 20.1.2010;
b) Komisi pro jednání s investory na základě dodaných podkladů bezodkladně předložit návrh variantních řešení participace developerů na investičních akcích obce.

C. souhlasí
a) s dělením pozemků v lokalitě K Roklím předloženým firmou EMBALADOR;
b) s poskytnutím příspěvku na podporu činnosti spolkových sdružení – Myslivecké sdružení Hostivice – Chýně ve výši 5 000,- Kč na vydání publikace o činnosti mysliveckých spolků v Hostivici – Chýni s podmínkou předání 5 ks publikace obci;
c) s výsadbou zeleně na parcelách p. č. 740 k. ú. Chýně a p. č. 720 k. ú. Litovice (biokoridor Pod Duškánem) podle technické zprávy vypracované Ondřejem Jelínkem v listopadu 2009 a schválené Odborem životního prostředí MěÚ Černošice 21.12.2009; obec bude výše zmíněný projekt podporovat, a to zejména přednostním umisťováním stromů z „náhradních výsadeb“ do této lokality; hlavním koordinátorem a garantem projektu bude Ondřej Jelínek.

D. deklaruje
a) zájem prodat televizní kabelový rozvod, hlavní přijímací stanici a aktivní a pasivní technologické prvky sítě.
V Chýni dne 14.1.2010
Ing. Věra Kovářová, M.I.M., starostka obce

místostarosta obce x)

Vyvěšeno dne 14.1.2010
Sejmuto dne 30.1.2010
x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz