Přítomni: pp. Jelínek, Chyba Novotný, Barek, Čáp, Mach, pí Kovářová,
Nepřítomní: pí. Bělková a Vrančíková
Hosté: 19 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti
6. Schválení změny č. 2 rozpočtu obce na rok 2009
7. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2011 - 2012
8. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2010
9. Vodné a stočné v obci Chýně
10. Schválení žádosti o dotaci na rozšíření ZŠ
11. Schválení žádosti o dotaci na vlastní zdroje obce pro rozšíření ČOV
12. Schválení žádosti o dotaci pro JSDH v Chýni
13. Schválení žádosti o dotaci na místní knihovnu v Chýni
14. Žádost firmy ALDIS CZ spol. s r. o. o vydání povolení k provozování 4 výherních hracích přístrojů na období od 1.1.2010 do 30.6.2010
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájila v 18,05 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla doplnit jej o následující body:
· 5a. - žádost firmy EMBALADOR s.r.o. o vyjádření obce k urbanistické koncepci zástavby lokality V Roklích
· 5b. - jednání s investory v obci Chýně
· 5c. - Kabelová televize – návrh řešení
· 5d. - stanovisko obce k polyfunkčnímu domu firmy OXES s.r.o.
· 10a. - schválení mandátní smlouvy s firmou ACCON managers&partners, s.r.o. Holubice, Kozinec 44
· 14a. - schválení firmy na technický dozor investora v rámci výběrového řízení veřejné zakázky Chýně – rozšíření ČOV
· 14b. - schválení firmy na stavební práce v rámci výběrového řízení veřejné zakázky Chýně – rozšíření ČOV;
p. Jelínek dále navrhl doplnit program zastupitelstva o bod 14c. – chodník ulice Ke Skále; program zastupitelstva včetně navržených bodů na doplnění byl schválen 5 hlasy (p. Barek se dostavil po schválení programu a p. Mach se dostavil v průběhu projednávání bodu 5).
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 35 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.11.2009 a konstatoval že jednotlivé body usnesení buď byly splněny nebo starostka obce sdělí splnění bodů na jednání zastupitelstva v rámci bodu 5 – zpráva starostky o činnosti.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a p. Čápa – oba byli schváleni všemi 6 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 6 hlasy pp. Chyba a Novotný; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o
· Vodovodu v obci Chýně; v současné době má obec vodu přiváděnou z Hostivice – dříve této vody bylo nedostatek, nyní, po opravě vodovodního řadu TS Hostivice a zamezení úniku vody je vody pro Chýni dostatek; obec se musí do budoucna rozhodnout, odkud bude brát vodu, zda z pražského přivaděče, nebo z Rudné na základě nabídky TS Rudná nebo z Hostivice na základě nabídky TS Hostivice (hodlají zprovoznit chrášťanské vrty);
P. Plichta po výzvě starostky podal bližší informace o výše uvedených nabídkách z Rudné a Hostivice a z Prahy; pražský přivaděč – Chýně má stavební povolení na stavbu přivaděče, cena stavby je odhadována na 32 mil. Kč; vstupní cena vody je 9,- Kč (meziroční navyšování vodného se pohybuje kolem 0,50,- Kč); tato cena by byla zachována bez ohledu na množství odebrané vody obcí Chýně; obec může požádat o dotaci na stavbu přivaděče na MZe; v tom případě má velkou šanci obdržet 45% z celkových nákladů projektu, o dalších 10% může požádat Středočeský kraj, 45% musí dát z vlastních zdrojů, avšak může obdržet půjčku ve výši 35% z MZe (bankovní úrok cca ve výši 4% pak hradí MZe); po odpočtu dotací a půjček tak obec musí uhradit z vlastních zdrojů 10% celkových nákladů projektu; půjčka se splácí z ceny vodného; starostka Kovářová navrhla, aby obec připravila žádost o dotaci na Mze – k tomuto návrhu se rozvinula diskuse; p. Barek navrhl, aby se zastupitelstvo sešlo začátkem ledna 2010 a jednalo o dotaci; v této souvislosti bylo dohodnuto, že jednání zastupitelstva se uskuteční 13.1.2010; p. Urbášek – zástupce firmy EMBALADOR nabídl obci finanční dar ve výši 15 – 20 tis. Kč, který by byl použit na financování přípravy žádosti o dotaci na pražský přivaděč; poté bylo dohodnuto, že za této situace obec žádost připraví a zastupitelstvo ji projedná na lednovém zasedání; p. Stoklasa podotkl, že pokud by obec stavěla sama pražský přivaděč a hodlala požadovat finanční příspěvky od investorů, mohlo by se stát, že investoři si sami zajistí vodu do obce a obci by pak chyběly finance od investorů na výstavbu přivaděče; k tomu uvedla pí Kovářová, že pokud obec má dostatek vody pro všechny, vyjadřuje se i k vodě investorů; p. Plichta dále hovořil o další možné variantě přívodu vody do obce, a to z Rudné; TS Rudná nabídly obci postavit na vlastní náklady přivaděč do obce; v nabídce se však nehovoří o vodojemu, který by byl nutnou podmínkou provozování vody z Rudné; jedná se o pražskou vodu; Rudná nabízí vodu na vstupu cca za 26,- Kč bez DPH; zároveň k tomu požaduje provozování vodovodu pro Chýni; nutno si uvědomit, že jde o cenu při spotřebě 7 tis. EO, pokud bude spotřeba nižší, cena vody se zvyšuje; k této ceně by si zajisté provozovatel přirážel náklady a zisk; obec by dále k této ceně pak měla přirazit částku na tvorbu rezerv pro obnovu sítě; cena vody by tak byla výrazně vyšší, než z pražského přivaděče; další možností přívodu vody do Chýně je zachovat stávající vodu z Hostivice a doplnit ji vodou z chrášťanských vrtů, jak to obci navrhují TS Hostivice; znamenalo by to posílení AT stanice – cena cca 6 mil. Kč; TS Hostivice nabízejí i provozování vodovodu; bylo řečeno některými zastupiteli, že voda z Hostivice je příliš tvrdá a ničí spotřebiče; zazněl návrh vodou z Hostivice se vůbec nezabývat; k tomu podotkl p. Plichta a pí Kovářová, že v rámci přesného srovnání nabídek a zachování objektivity je vhodné se zabývat všemi třemi nabídkami; závěrem diskuse k vodě v Chýni bylo některými přítomnými sděleno, že informace o jednotlivých nabídkách nejsou úplné, v některých případech se obec pouze dohaduje o výstupech, a proto je nejprve nutno dořešit nejasnosti a zajistit podrobné informace, aby mohlo být zastupitelstvem kvalifikovaně rozhodnuto o tom, odkud bude Chýně vodu v budoucnu přivádět;
· postupu v rámci dopravního opatření v ulici Květnová; obec má k dispozici návrh řešení v ceně cca 65 tis. Kč bez DPH; návrh bude nejprve projednán v SDK;
· prověření stavu dešťové kanalizace v ulici Okružní za pomoci kamerového systému; bude nutno připravit projekt řešení a vyčíslit náklady na opravu (výměnu potrubí v části kanalizace); obec nyní připravuje podklady pro výběrové řízení firmy;
· jednání, kterého se zúčastnila ve věci budoucnosti školství v ČR; obce vesměs mají malou kapacitu ZŠ i MŠ, není v silách krajů tuto problematiku řešit, nutno řešit na úrovni ministerstva – návrh na „přelití peněz“; nabízí se i realizace tzv. „kontejnerových“ mateřských škol.
5a. V dalším bodu byla projednána žádost firmy EMBALADOR s.r.o. ve věci vyjádření se k urbanistické koncepci zástavby v lokalitě V Roklích; starostka po krátké diskusi přečetla návrh usnesení – p. Nývlt na něj reagoval žádostí, aby do usnesení bylo dáno, že vyústění dopravy z dané lokality nebude možné jen do ulice Rudenská; p. Urbášek sdělil, že obec dá ve svém usnesení zatím jen předběžné vyjádření, o celém projektu se bude dále jednat dle závěrů ustavené komise; součástí studie je i obchvatná komunikace; proběhla diskuse, zda do usnesení vložit větu o obchvatné komunikaci, p. Barek navrhl ji vypustit; proběhlo hlasování o tomto bodu včetně věty, že součástí projektu je i obchvatná komunikace; 5 zastupitelů bylo pro tento návrh, tj. pro souhlas s urbanistickým konceptem zástavby CHÝNĚ V ROKLÍCH na pozemcích královské kanonie premonstrátů na Strahově, kterou vypracoval architektonický atelier HKR Prague s.r.o., Na Příkopě 19, 110 00 Praha a kterou předložila firma EMBALADOR s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4; koncept bude v dalších etapách doplněn o výstupy z příslušných komisí ustavených při zastupitelstvu obce Chýně; součástí projektu je tzv. obchvatná komunikace; realizace záměru je podmíněna uzavřením plánovací smlouvy mezi obcí a investorem; stanovisko obec poskytuje za účelem financování projektu; 2 zastupitelé se zdrželi hlasování (pp. Barek a Čáp); k tomuto bodu starostka uvedla, že projekt se bude dále řešit na SDK.
5b. Dále byl projednán bod programu týkající se jednání obce s investory v obci; starostka informovala o tom, že proběhla dne 9.12.2009 schůzka s investory; předmětem další schůzky komise s investory bude dohoda o základních požadavcích a nabídkách obou stran a o jejich prioritách; dále pí Kovářová sdělila, že původní záměr zastupitelstva byl vytvořit dvě komise pro jednání s investory – jedna pro řešení obchvatné komunikace, druhá pro řešení ostatních záležitostí, bylo však dohodnuto, že bude ustavena pouze jedna komise řešící veškeré záležitosti mezi obcí a investory; starostka uvedla, že oslovila zastupitele se žádostí, aby se přihlásili ti, kteří chtějí být členy komise – o členství požádal p. Jelínek a p. Novotný; p. Jelínek dodal, že je nutno urychlit jednání obce s investory, jinak na tom „tratí“ obě strany; bylo řečeno, že členy komise by měli být i členové kontrolního a finančního výboru a starostka dodala, že i členové SDK; poté proběhla diskuse o počtu členů komise – p. Barek navrhl 4, starostka navrhla lichý počet a dala hlasovat o počtu 5 členů – 4 zastupitelé byli pro tento návrh, 3 zastupitelé byli proti – pp. Barek, Čáp a Jelínek; poté bylo hlasováno o čtyřčlenné komisi – 3 zastupitelé byli pro, proti byla pí Kovářová, pp. Chyba, Mach a Novotný; ani jeden z návrhů tedy nebyl schválen; starostka se otázala, kdo by měl být jmenovitě členem komise – kromě pp. Jelínka a Novotného byli navrženi pp. Mihula a Fousek; pí Kovářová uvedla, že členem komise by měl být i zástupce SDK a členství v komisi by mělo být honorováno – p. Mihula se předem vzdal odměny; dále starostka navrhla, aby členem komise byl i p. Plos, který se za obec již zúčastnil první schůzky s investory 9.12.2009 a který zná problematiku jak po právní stránce, tak po urbanistické stránce; proběhlo nové hlasování o jmenovitém složení komise za obec pro vyjednávání s investory ve složení – pp. Mihula, Fousek, Jelínek, Novotný a Plos; 5 zastupitelů bylo pro, p. Barek byl proti, p. Čáp se zdržel hlasování; bylo dohodnuto, že komise se sejde s investory v týdnu od 4. do 8.1.2010 a pí Kovářová sdělí investorům i členům komise za obec termín lednové schůzky; dále bylo dohodnuto, že za investory bude v komisi vždy jeden člen s tím, že pro příslušná jednání je možno, aby byly přizvány další osoby; komise bude připravovat podklady pro jednání zastupitelstva obce;
5c. V dalším bodu podala starostka informaci o návrhu Kabelové televize CZ s.r.o. vypořádat vzájemné minulé závazky mezi obcí a firmou; návrh firmy je vzájemně započítat finanční závazek obce a zařízení pro KT ve vlastnictví obce a dohodnout bližší podmínky; starostka požádala FV a KV, zda by neposoudili společně s obcí návrh firmy; bylo odsouhlaseno všemi 7 hlasy, aby KV a FV ve spolupráci se starostkou obce do příštího veřejného zasedání zastupitelstva posoudili návrh řešení od firmy Kabelová televize CZ s.r.o., Ruská 8, Praha 10 na vyrovnání vzájemných závazků.
5d. Další bod programu byl věnován stanovisku obce k polyfunkčnímu domu firmy OXES, s.r.o.; P. Stehlík – zástupce firmy sdělil, že OXES žádal o stanovisko obec již 14.7.2009 a dosud neobdržel žádné stanovisko; dále hovořil o dalších negativních zkušenostech s obcí ve věci komunikace; k tomu uvedla pí Kovářová, že podaná žádost firmy OXES o stanovisko obce byla v rozporu s původním projektem, na základě kterého byl připraven návrh smlouvy mezi obcí a firmou OXES; dále pí Kovářová uvedla, nechť KV prověří danou skutečnost; dále uvedla, že pokud investor potřeboval stanovisko obce a vše bylo v pořádku, obdržel jej v zákonné lhůtě 30 dnů; zastupitelstvo odsouhlasilo, aby vzhledem k vyvstalým pochybnostem, stanovisko k polyfunkčnímu domu firmy OXES s.r.o. bylo nejdříve projednáno v komisi ustavené pro jednání s investory (komisi budou předloženy relevantní dokumenty) a následně bylo znovu předloženo zastupitelům.
6. V dalším bodu programu byla projednána změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2009; starostka odpověděla na dotazy FV, který se změnou č. 2 rozpočtu obce zabýval; sdělila, že do této změny byla zahrnuta i půjčka obce na předfinancování projektu ČOV z KÚ Středočeského kraje; půjčka je bezúročná, pokud obec požádá o dotaci, což se stalo; p. Čáp se dotázal, kdy zastupitelstvo schválilo žádost o půjčku; pí Kovářová uvedla, že termín schválení sdělí; poté p. Stoklasa sdělil stanovisko FV k návrhu změny č. 2 - pod rozpočet bude dodána informace o veřejných neúčelových peněžních fondech ve výši rozdílu mezi stavem peněžních prostředků k 1.1.2009 a vlastními zdroji uvedenými v rozpočtu; změna č. 2 rozpočtu obce Chýně na rok 2009 byla schválena všemi 7 hlasy.
7. V bodu 7 byl projednán rozpočtový výhled na roky 2011 - 2012; pí Kovářová uvedla, že tento výhled byl vytvářen na základě 2 východisek – zvýšení počtu obyvatel v obci v návaznosti na rozsáhlou výstavbu a dále pokles daňových příjmů v následujících letech; poté vysvětlila tvorbu rozpočtového výhledu; zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na roky 2011 – 2012 všemi 7 hlasy.
8. V bodu 8. byl projednán návrh rozpočtového provizoria na rok 2010; starostka obce vysvětlila, proč je zastupitelům předkládáno rozpočtové provizorium namísto návrhu rozpočtu na rok 2010 – dosud není známo, jakou výši daňových příjmů obdrží obec do konce roku 2009; obec nezná odhad na rekonstrukci ulice Okružní – dešťová kanalizace apod.; p. Čáp se otázal, zda v případě schválení rozpočtového provizoria nebude obec v nevýhodě při předkládání žádostí o dotace na rok 2010; starostka obce odpověděla, že toto spolu nesouvisí; poté pí Kovářová požádala p. Stoklasu, zda by byl nápomocen obci Chýně při sestavování rozpočtu na rok 2010; zastupitelstvo schválilo všemi 7 hlasy rozpočtové provizorium na rok 2010 pro období do schválení rozpočtu obce pro rok 2010; finanční prostředky v tomto období budou použity ke krytí závazků roku 2010 a ke krytí provozních nákladů v tomto období, maximálně však za každý měsíc do výše 1/12 skutečných výdajů roku 2009.
9. Dalším bodem programu bylo vodné a stočné v obci Chýně; pí Kovářová uvedla, že obecní úřad zaznamenal řadu dotazů na zvýšení vodného a stočného v roce 2009 a na zasílání smluv od I. Vodohospodářské společnosti některým občanům; vyzvala zástupce I. Vodohospodářské společnosti – provozovatele vodovodu a kanalizace v obci p. Ivanova, aby vysvětlil situaci kolem výše vodného a stočného a cenovou kalkulaci vodného a stočného v Chýni; p. Ivanov sdělil, že kalkulace je provedena dle cenového předpisu pro tyto účely; došlo však k záměně sloupců pro vodné a stočné pro rok 2009 a zastupitelstvo omylem schválilo jinou cenu vodného a stočného na rok 2009, než jaká ve skutečnosti byla; p. Ivanov sdělil, že Hostivice prodává Chýni vodu za 31,- Kč, z této ceny vychází kalkulace vodného a k tomu se nabalují náklady na provoz; p. Fousek se dotázal, proč I. Vodohospodářská zasílala občanům smlouvy; p. Ivanov odpověděl, že v roce 2003 byly uzavírány smlouvy se všemi občany dle zákona; někteří občané v této době však obdržené smlouvy nezaslali zpět I. Vodohospodářské, a proto společnost po nynější revizi smluv zasílala těmto občanům smlouvy znovu; bez uzavřené smlouvy se jedná o neoprávněný odběr občanů; smlouvu lze podepsat jen s vlastníkem objektu; zákon hovoří o tom, že občan má prokázat vlastnictví nemovitosti; p. Mihula se dotázal, proč rozesílané smlouvy občanům nebyly již ze strany I. Vodohospodářské podepsány; na to odpověděl p. Ivanov, že ze strany společnosti se jedná dle zákona o návrh smlouvy, a proto ještě nemůže být podepsán; p. Fousek se dále dotázal, proč se cena vodného a stočného neřídí zásadou „čím více obyvatel, tím nižší cena“; p. Ivanov odpověděl, že tato zásada platí nadále, avšak vyšší spotřeba vody v návaznosti na vyšší počet obyvatel se projeví stejně jako vyšší daňové příjmy obce až po určité době, tj. se zpožděním; p. Mihula se dotázal, jak je to s čerpadly u kanalizačních jímek; odpověď zněla, že tato čerpadla hradila ve staré části obce při výstavbě splaškové kanalizace obec, v nových lokalitách si čerpadla hradí každý sám; p. Jelínek se otázal, kdo hradí náklady na havárie vodovodu a kanalizace v obci vč. oprav; odpověď zněla – I. Vodohospodářská společnost; zastupitelstvo schválilo cenu vodného na rok 2010 ve výši 47,26,- Kč vč. DPH a cenu stočného na rok 2010 ve výši 24,43,- Kč vč. DPH všemi 7 hlasy;
10. V dalším bodu programu byla projednána dotace na rozšíření ZŠ Chýně; pí Kovářová uvedla, že obec již jednou žádala o dotaci, avšak neúspěšně; obec by ráda znovu požádala, aby kapacita ZŠ mohla být rozšířena pro větší počet žáků, mohlo se vyučovat v pěti třídách, učitelský sbor měl svoje zázemí apod.; na rozšíření ZŠ obec již obdržela stavební povolení; obec by požádala o 95 % celkových nákladů stavby, zbylých 5 % (514 tis.) by musela hradit ze svých zdrojů; podání žádosti o dotaci na rozšíření ZŠ včetně spolufinancování obce Chýně ve výši 5% nákladů projektu bylo schváleno všemi 7 hlasy.
10a. V bodu 11. byl starostkou obce předložen návrh smlouvy s firmou ACCON managers&partners, s.r.o., Holubice, Kozinec 44, na vypracování žádosti o dotaci na rozšíření základní školy Chýně; starostka uvedla, že tato firma pomáhá obci při vytváření žádostí o dotace; v případě této smlouvy by obec vynaložila na úhradu činností této firmě 10 tis. Kč bez DPH a dále 0,2 % z částky, která by byla obci v rámci dotace přidělena; smlouva s firmou ACCON managers&partners, s.r.o. byla schválena všemi 7 hlasy.
11. V dalším bodu starostka uvedla, že obec obdržela dotaci na rozšíření ČOV, v rámci které musí uhradit určitou částku z vlastních zdrojů; na dofinancování vlastních zdrojů by však obec mohla rovněž požádat o dotaci z peněz Středočeského kraje s tím, že obec uhradí 5% z požadované částky z vlastních zdrojů; zastupitelstvo schválilo všemi 7 hlasy žádost o dotaci na vlastní zdroje obce Chýně pro rozšíření ČOV Chýně a spolufinancování obce Chýně ve výši 5%;
12. V bodě 12 programu starostka obce přednesla žádost o dotaci z peněz Středočeského kraje pro místní hasiče – jednotku sboru dobrovolných hasičů, a to na modernizaci stávající zásahové hasičské techniky – renovaci zásahového vozidla tak, aby bylo zcela funkční; odhadovaná částka je 500 tis. Kč, vlastní zdroje obce 5%; zastupitelstvo schválilo všemi 7 hlasy žádost u tuto dotaci i vlastní zdroje obce.
13. V dalším bodu zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci na vybavení místní knihovny, a to na pořízení knihovnického SW a tiskárny k PC do knihovny; podání žádosti o dotaci včetně 5 % spolufinancování obce bylo schváleno všemi 7 hlasy.
14. V bodu 14. byla projednána žádost firmy ALDIS CZ spol. s r. o., Anhaltova 16, Praha 6 na provozování výherních hracích přístrojů; bylo konstatováno, že žádost se týká 4 přístrojů – 2 v restauraci U veselého kuchaře a 2 v místním bowling baru, a to na období od 1.1. do 30.6.2010; 4 zastupitelé se v rámci hlasování vyslovili pro vyhovění žádosti, 3 zastupitelé se zdrželi hlasování (pp. Barek, Čáp, Jelínek) a žádost tudíž nebyla schválena.
14a. V bodu 14a. byl zastupitelům předložen návrh komise, která v rámci výběrového řízení veřejné zakázky Chýně – rozšíření ČOV navrhla vybrat firmu PROVOD – inženýrská spol. s r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem na technický dozor investora v rámci veřejné zakázky Technický dozor stavebníka na akci „Chýně – rozšíření ČOV; v rámci výběrového řízení byly posuzovány 4 nabídky, z toho 3 firmy postoupily do dalšího kola (1 nabídka nevyhověla zadaným podmínkám); cena je 435 tis. Kč bez DPH; jediným kriteriem hodnocení byla cena; zastupitelé schválili 5 hlasy firmu PROVOD – inženýrská spol. s r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem na technický dozor investora v rámci veřejné zakázky Technický dozor stavebníka na akci „Chýně – rozšíření ČOV; 2 zastupitelé se zdrželi hlasování – pp. Barek a Čáp.
14b. V bodu 14b. byl řešen výběr firmy na stavební práce v rámci výběrového řízení veřejné zakázky Chýně – rozšíření ČOV; p. Jelínek sdělil, že proběhlo opětovné výběrové řízení, neboť jedna z firem se proti původnímu rozhodnutí o výběru firmy odvolala; byla ustavena nová komise, která v rámci stanovených pravidel opět navrhla firmu POHL cz a.s. jako firmu, která byla v rámci VŘ nejlepší; zastupitelstvo schválilo všemi 7 hlasy firmu POHL cz, a.s., Nádražní 25, Roztoky jako vítěze výběrového řízení veřejné zakázky Chýně – rozšíření ČOV.
14c. V tomto bodu p. Jelínek navrhl, aby bylo započato s budováním chodníku podél ulice Ke Skále; návrh zdůvodnil tím, že komunikace Ke Skále je jedinou spojnicí mezi starou částí obce a novými lokalitami Háje a Kaliště (ulice Hájecká je příliš vzdálená); občané potřebují bezpečnou spojnici starých a nových lokalit – v současné době zde není ani osvětlení; na chodník je již vydáno stavební povolení; obec stále čeká na dotaci; obec by měla začít stavět z vlastních zdrojů – vytyčení místa, odtěžení zeminy, zpevnění podkladu, aby lidé měli kudy procházet; k tomu uvedla pí Kovářová, že došlo ke změně pravidel ROP a vše se prodloužilo; zadávací podmínky musí odsouhlasit regionální rada; jde o administrativní zádrhele, které obec nemůže ovlivnit; p. Jelínek dodal, že o chodníku se hovoří 1,5 roku – 2 roky; bylo řečeno občanům, že pokud v září 2009 obec dotaci nebude mít, začne obec stavět z vlastních peněz, proto není dobré stavbu odkládat; p. Srba se otázal, kolik bude stavba stát – pí Kovářová odvětila, že cca 2 mil. Kč, z toho osvětlení cca 600 tis. Kč; p. Mihula podotkl, že v době, kdy jednal za obec s firmou OXES, nechal udělat položkový rozpočet s celkovými náklady na chodník ve výši 700 tis. Kč; pí Kovářová k tomu podotkla, že rozpočet je vyhotoven dle projektu a je navrženo použití standardního materiálu; projekt je doplněn o bezpečnostní prvky, chodník sestupuje v jednom místě do Višňovky; p. Jelínek přečetl návrh usnesení na vybudování pěší zóny podél ulice Ke Skále –1 zastupitel byl pro (p. Jelínek), 1 zastupitel byl proti (p. Novotný), 5 zastupitelů se zdrželo hlasování, návrh tedy nebyl schválen.
15. V rámci diskuse se otázal p. Mihula, kdy konečně zmizí cedule z návsi, když již obec má nařízení na regulaci reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu; pí Kovářová odpověděla, že firma starající se o informační system v obci bude v nejbližší době veškeré cedule v obci řešit – čekalo se na nabytí právní moci nařízení obce;
16. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 7 hlasy.
17. Starostka obce ukončila jednání v 10,30 hod. a poděkovala přítomným za účast.


V Chýni dne 21.12.2009

Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: Josef Novotný, Roman Chyba

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz