Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starostky o možnostech zásobování obce pitnou vodou (Ing.Plichta,Ing.Ivanov);
c) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;
d) informaci o ceně vodného a stočného v obci (Ing. Ivanov) za rok 2009.

B. souhlasí
a) s urbanistickým konceptem zástavby CHÝNĚ V ROKLÍCH na pozemcích královské kanonie premonstrátů na Strahově, kterou vypracoval architektonický atelier HKR Prague s.r.o., Na Příkopě 19, 110 00 Praha a kterou předložila firma EMBALADOR s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4; koncept bude v dalších etapách doplněn o výstupy z příslušných komisí ustavených při zastupitelstvu obce Chýně; součástí projektu je tzv. obchvatná komunikace; realizace záměru je podmíněna uzavřením plánovací smlouvy mezi obcí a investorem; stanovisko obec poskytuje za účelem financování projektu;
b) s ustavením komise pro vyjednávání s investory ve složení Pavel Mihula, Pavel Fousek, Josef Novotný, Ondřej Jelínek, JUDr. Plos;
c) s tím, aby bylo, vzhledem k vyvstalým pochybnostem, stanovisko k polyfunkčnímu domu firmy OXES s.r.o. nejdříve projednáno v komisi ustavené pro jednání s investory (komisi budou předloženy relevantní dokumenty) a následně znovu předloženo zastupitelům.

C. pověřuje
a) KV a FV, aby ve spolupráci se starostkou obce do příštího veřejného zasedání posoudili návrh řešení od firmy Kabelová televize CZ s.r.o., Ruská 8, Praha 10 na vyrovnání vzájemných závazků.

D. schvaluje
a) změnu č. 2 rozpočtu obce Chýně na rok 2009 s tím, že pod rozpočet bude dodána informace o veřejných neúčelových peněžních fondech ve výši rozdílu mezi stavem peněžních prostředků k 1.1.2009 a vlastními zdroji uvedenými v rozpočtu;
b) rozpočtový výhled obce Chýně na roky 2011 – 1012;
c) rozpočtové provizorium na rok 2010 pro období do schválení rozpočtu obce pro rok 2010; finanční prostředky v tomto období budou použity ke krytí závazků roku 2010 a ke krytí provozních nákladů v tomto období, maximálně však za každý měsíc do výše 1/12 skutečných výdajů roku 2009;
d) cenu vodného na rok 2010 ve výši 47,26,- Kč vč. DPH a cenu stočného na rok 2010 ve výši 24,43,- Kč vč. DPH;
e) podání žádosti z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na projekt “Přestavba a rozšíření kapacity základní školy Chýně“ a spolufinancování akce ve výši 5% celkových nákladů akce, což odpovídá částce 514 tis. Kč;
f) uzavření mandátní smlouvy s firmou ACCON managers&partners, s.r.o., Holubice, Kozinec 44, na vypracování žádosti o dotaci na rozšíření základní školy Chýně;
g) podání žádosti z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje – vodohospodářská infrastruktura na projekt Rozšíření ČOV 6 000 a spolufinancování ve výši 5% celkových nákladů projektu;
h) podání žádosti z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje na projekt Renovace zásahového vozidla a spolufinancování obce Chýně ve výši 5% nákladů projektu;
i) podání žádosti z Fondu kultury a obnovy památek na projekt Vybavení knihovny a spolufinancování obce Chýně ve výši 5% nákladů projektu;
j) firmu PROVOD – inženýrská spol. s r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem na technický dozor investora v rámci veřejné zakázky Technický dozor stavebníka na akci „Chýně – rozšíření ČOV;
k) firmu POHL cz, a.s., Nádražní 25, Roztoky jako vítěže výběrového řízení veřejné zakázky Chýně – rozšíření ČOV.

E. Neschvaluje
a) žádost firmy ALDIS CZ spol. s r. o., Anhaltova 16, Praha 6 na provozování výherních hracích přístrojů;
b) aby bylo starostce obce uloženo, aby ve spolupráci se SDK připravila plán na urychlené vybudování pěší zóny podél ulice Ke Skále; stavební práce by měly být základem definitivního chodníku, který by měl být následně postaven.

V Chýni dne 17.12.2009
Ing. Věra Kovářová, M.I.M.
starostka obce
místostarosta obce x)

Vyvěšeno dne 22.12.2009
Sejmuto dne 7.1.2010
x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz