Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Barek, Čáp, Mach, pí Kovářová, Bělková, a Vrančíková

Nepřítomní: p. Chyba
Hosté: 38 občanů + hosté (zástupci developerů v obci)

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti
6. Žádost firmy GLOBAL PROPERTY a.s. o prezentaci konceptu zástavby lokality V Roklích
7. Informace o stavu jednání s investory v obci Chýně
8. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2009
9. Schválení finančních darů obce získaných v roce 2009
10. Navýšení 1 pracovního místa – úklid obce na OÚ Chýně
11. Nařízení obce Chýně č. 1/2009, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
12. Schválení žádosti obce o převod pozemku p. č. 867 o výměře 264 m2 od PF ČR
13. Zadání urbanistické studie na lokalitu Za Ovčínem
14. Petice občanů ve věci ulice Květnové
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr.
Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla doplnit jej o bod 14 a. – schválení provedení průzkumu dešťové kanalizace ve staré části obce; p. Jelínek navrhl doplnit program zastupitelstva o bod 13a. – dělení parcel v lokalitě Za Ovčínem (pozemky p. č. 171/3, 166/2 a 166/151) a dále o bod 14 b. – projednání technické zprávy k rozšíření RBK 27; p. Barek navrhl doplnit bod 5. – zpráva starostky o činnosti, o zprávu týkající se rozšíření ČOV v obci Chýně a napojení obce na pražský vodovod; program zastupitelstva včetně doplnění bodů 14 a., 13 a. a 14 b. a doplnění bodu 5. byl schválen všemi 8 hlasy.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 34 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.9.2009 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly naplněny; k bodu týkajícího se přidělení veřejné zakázky „Chýně – rozšíření ČOV“ firmě POHL cz, a.s. uvedl, že výběrové řízení bylo pozdrženo, neboť jeden z účastníků se odvolal proti rozhodnutí o přidělení zakázky;
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 8 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 8 hlasy p. Čáp a pí. Bělková; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o
· zajištění kontejneru na nebezpečný odpad, který bude přistaven na návsi dne 21.11.2009 od 9 do 11 hod.; dotázala se zastupitelů, zda by některý z nich nechtěl být přítomen na místě v daném termínu;
· záležitostech kolem MŠ – dne 3.11.2009 proběhl soud mezi p. Havlem a obcí Chýně; p. Havel žádal ve své žalobě nejprve finanční náhradu po obci a vrácení pozemku o rozloze 39 m2, později žádal jen vrácení pozemku; žaloba byla soudem zamítnuta, p. Havel musí uhradit soudní výlohy; po obdržení rozsudku obec vyčká, zda p. Havel se odvolá; teprve poté bude moci stavební úřad pokračovat v přerušeném stavebním řízení;
· tom, že obecní úřad spustil koncem října datové schránky, od 1.11.2009 má povinnost komunikovat s orgány státní moci a veřejnou správou, rovněž tak s právnickými osobami zapsanými v obchodním rejstříku pouze prostřednictvím datových schránek; občané jako fyzické osoby si mohou datové schránky zřídit, ale není to jejich povinnost; prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT na OÚ Chýně lze provádět pro občany služby autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak za poplatek; rovněž může na tomto místě občan požádat o zřízení datové schránky;
· tom, že obec hodlá do konce roku podat žádosti o dotace na ZŠ z FROM, dále na ČOV na dofinancování vlastních zdrojů;
· připravovaných změnách autobusu č. 347 – změna jízdního řádu bude od 13.12.2009; v této souvislosti rovněž bude navýšen jeden spoj mezi 6 a 7 hod. ranní; od ledna, příp. března 2010 by mohlo dojít k navýšení dalších spojů a zajíždění do lokality Háje – je však zatím v jednání; rovněž bude přemístěna nástupní stanice linky č. 347 na Zličíně ze stávajícího místa na původní místo – u výstupu z metra;
· financování rozšíření ČOV v obci – obec obdržela dotaci ve výši cca 25 mil. Kč; dále požádá o dotaci na dofinancování vlastních zdrojů; celkové výdaje budou činit 33,9 mil. Kč;
· financování vodovodu – pražského přivaděče – obec může požádat o dotaci na MZe, zde však může obdržet max. 45% z celkových nákladů, 10% pak je možno získat z prostředků kraje; zbytek financí musí pokrýt z vlastních zdrojů; celkové náklady na výstavbu pražského přivaděče se odhadují na cca 35 mil. Kč; další možnost dotace se rýsuje ze SFŽP, zde však s největší pravděpodobností půjde o dotace do max. výše 2 tis. EO, obec však potřebuje větší kapacitu; k tomu dodal p. Barek, že má informaci o nabídce přivaděče pitné vody z Rudné; starostka uvedla, že tato informace je pravdivá – ředitel Technických služeb Rudná nabídl obci vodu z Rudné; podobnou nabídku dostala obec Chýně rovněž z Technických služeb Hostivice, které nabídly obci vodu z chrášťanských vrtů, jenž hodlají zprovoznit; obec čeká na podklady od obou obcí a poté předloží informace zastupitelům; starostka uvedla, že dle jejího názoru voda z Prahy by byla levnější, než voda z Hostivice nebo Rudné (nepromítala by se mimo jiné do ceny marže dalšího subjektu); voda z Hostivice stojí obec 27,- Kč, přičemž Hostivice jí získává za cca 17,- Kč; kromě toho dle jejích informací chrášťanští zastupitelé neodsouhlasili výstavbu vodovodního přivaděče z Rudné do Chýně; do pražského přivaděče vody obec Chýně již investovala mnoho námahy a peněz (cca 2 mil. Kč); rovněž starostka uvedla, že obec by měla mít dva zdroje vody např. pro případ havárie jednoho z nich; p. Barek uvedl, že obec by se měla chovat tržně a vycházet „z čísel“, tj. porovnání ceny vody od jednotlivých subjektů a dalších parametrů; k tomuto tématu se přihlásil přítomný ředitel Technických služeb Rudná p. Kračmera – sdělil, že dle platné legislativy není možné, aby obec měla 2 zdroje vody; uvedl, že TS Rudná zahájí výstavbu záložního zdroje pitné vody pro Rudnou – z toho jsou schopni pokrýt potřeby vody v Rudné, Nučicích, Chrášťanech i Chýni; ředitel TS Rudná dále uvedl, že Rudná nabízí Chýni přivést vodu do Chýně na své náklady, tj. pro Chýni zdarma; výrobcem vody pro Rudnou jsou PVK; prodávají ji Rudné za 8,80,- Kč, kdežto Hostivice jí získává za 17,- Kč; cena vodného v Rudné je pak 21,- Kč; tato cena by byla stejná jak pro občany v Rudné, tak pro občany v ostatních obcích, které by byly vodou z Rudné zásobovány; dále ředitel TS uvedl, že TS Rudná mají základní kapitál 160 mil. Kč a jsou ze 100% vlastněny městem Rudná; říjen 2010 by měl být termínem dokončení přivaděče i do Chýně – souběžně bude zahájena stavba vodojemu, která by měla být ukončena v roce 2011; ke stanovisku zastupitelstva obce Chrášťany vůči stavbě vodovodu do Chýně uvedl, že obec měla 2 podmínky, z čehož již 1,5 podmínky bylo splněno; šlo spíše o neporozumění zastupitelů Rudné a Chrášťan navzájem – lze řešit lepší vzájemnou komunikací; pokud by Chýně brala vodu z Rudné, TS Rudná by provozovaly chýňský vodovod; Chýně by se musela zavázat, že po stanovenou dobu bude vodu z Rudné odebírat; k vystoupení ředitele TS Rudná uvedla starostka Chýně, že zastupitelé Chýně již dříve odsouhlasili žádost o pražský přivaděč vody a o dotaci; znovu uvedla, že obec čeká na nabídky jak z Rudné, tak z Hostivice, aby je předložila zastupitelům; nabídky ze sousedních obcí se jeví jako výhodné, avšak je nutné vzít v potaz i širší souvislosti (odpisy apod.); p. Stoklasa poté zmínil, že nejde jen o cenu vody, ale také o její kvalitu; voda z Hostivice je velmi tvrdá, což pro občany Chýně znamená vynakládání dalších nákladů (zničené spotřebiče apod.); p. Barek a p. Čáp uvedli, že zastupitelé téměř půl roku nebyli informování starostkou obce o nabídce na dodávku vody z Rudné; dále se rozvinula diskuse, zda by bylo vhodnější do Chýně přivést vodu z okolních obcí či z Prahy; argumenty pro vodu z okolních obcí – Chýně by nemusela vynakládat vlastní zdroje na výstavbu vodovodu, neboť by vodovod měla zdarma; na otázku p. Barka, jaká je záruka TS Rudné, že by se cena vody z Rudné nezvyšovala, odpověděl ředitel TS Rudná, že VEOLIA, od které bere Rudná vodu sice zvyšuje každoročně cenu vody, nicméně pouze cca o 15 haléřů; závěrem diskuse bylo zastupitelstvem starostce obce Chýně uloženo všemi 8 hlasy zastupitelů, aby v termínu do 16.12.2009 připravila podklady variantních možností v dodávkách vody do obce Chýně podle cenových nabídek a stanovených parametrů;
6. V dalším bodu programu byl prezentován firmou HKR ARCHITECTS (dále jen „ HKR“) urbanistický koncept zástavby Chýně v lokalitě V Roklích, kterou hodlá realizovat firma Global Property; jedná se o území o rozloze 210 000 m2; byl prezentován vztah zástavby k PID, dále ke stávající občanské vybavenosti v obci; bylo řečeno, že obchvatná komunikace dle ÚPO není součástí řešení konceptu; byl předveden návrh urbanistického řešení centra daného území s občanskou vybaveností – náměstí, MŠ, vnitřní park spolu s trasou do centra obce, plánovanou autobusovou zastávkou apod.; bylo řečeno, že vývoj této lokality by byl realizován po etapách; koncept zástavby byl prezentován jako nezávislá čtvrť využívající vazby na stávající urbanistickou zástavbu; uliční profily by měly být dostatečně široké s umístěním zeleně a parkovacích stání; v území bude 70 % z celkové plochy zeleň a 16 tis. m2 veřejného parku; po obvodu území bude umístěna izolační zeleň s tím, že v daném území by mělo být postaveno 60 RD, 60 dvojdomů, 80 řadových RD a 68 70 bytových jednotek v bytových domech; po prezentaci proběhla diskuse:
· p. Rajtora – dle stávajícího ÚPO vede obchvatná komunikace prostředkem území; jak s tím naloží urbanisté v dané lokalitě? odpověď: komunikace bude umístěna na okraj lokality mimo obytnou zástavbu z důvodů hlukových;
· p. Rajtora – zástavba v dané lokalitě bude na skládce 12 vysoké; odpověď: investor si toho je vědom, na části lokality musí být vybudovány piloty, na další části bude zvolena levnější varianta;
· p. Mihula – jaký je časový harmonogram stavby? odpověď: projekt bude realizován po etapách; 1. etapou bude centrum lokality s občanskou vybaveností; v roce 2010 je počítáno s vydáním územního rozhodnutí (červen 2010), za 1,5 roku počítáme s vydáním stavebního povolení na 1. etapu (do konce roku 2012);
· p. Stoklasa – budou některé pozemky v lokalitě určeny k prodeji pro individuální výstavbu RD? odpověď – zřejmě ano;
· p. Nývlt – obchvatná komunikace je či není součástí projektu? odpověď – prezentuje se koncept, obchvat je součástí konceptu, koncept ale není existenčně závislý na obchvatu; k tomu uvedla pí Kovářová, že zastupitelstvo před časem deklarovalo, že obchvatná komunikace musí být součástí celého projektu; p. Urbášek – zástupce firmy Global Property dodal, že studie pracuje s obchvatem, avšak pouze na daném území; firma nemá zadání od obce a SDK, jak povede obchvat přes další lokality (pozemky p. Klofy apod.); pí Kovářová dodala, že obec má zájem na výstavbě obchvatu, ale v současné době obec nemá ani kapacity, ani finance na projekční řešení obchvatné komunikace; toto musí zajistit investoři v nových lokalitách; zástupce HKR dodal, že obchvat by měl být zapuštěný do země – do svahu, aby se daná lokalita odhlučnila, trasa obchvatu však vede kromě pozemků investorů i přes soukromé pozemky a nejprve musí dojít k dohodě s vlastníky pozemků; p. Urbášek sdělil, že obchvatná komunikace se řeší na obci již dobu – nejprve obec uvažovala se skladovými prostorami v dané lokalitě, poté šlo o smíšenou zónu apod.; obec by měla spolupracovat tak, že osloví další vlastníky pozemků v dané lokalitě; k prezentaci urbanistického konceptu sdělila dále pí Kovářová, že se jí líbí parková zóna (zeleň) vedoucí středem lokality; na její otázku, jak bude široký pás zeleně vedoucí od centrálního parku bylo odpovězeno, že cca 30 m; zástupce HKR dále uvedl, že z dané lokality povedou do stávajícího centra obce cesty pro pěší, toto je však nutno dopracovat ve spolupráci se zástupci obce;
· p. Nývlt – jak budou napojeny na obchvatnou komunikaci vedoucí po okraji zástavby ostatní obslužné komunikace v dané lokalitě? odpověď: vjezdy na soukromé pozemky nejsou napojeny na obchvatnou komunikaci, nýbrž na obslužné komunikace uvnitř lokality;
· p. Stejskal – dle projektu by obslužnost lokality měla být vedena z ulice Rudenské; v zahraničí je zvykem, že se stanoví „hnízdo“, do kterého není povolen vjezd vozidel; toto však z projektu nevyplývá; odpověď: vnitřní komunikace budou zatíženy minimálně, půjde o klidné, příjemné ulice v dané lokalitě, některé ulice budou končit parkem;
· p. Horák – stále se mluví o obchvatu, ve skutečnosti jde o jihovýchodní spojku; zastupitelstvo by mělo povolit výstavbu až po vybudování spojky; jinak veškerý provoz bude procházet starou částí obce;
· p. Dvořák – zástupce investora, chybí mu v diskusi, zda obec projekt vnímá jako přínos či ne; pokud ne, tak proč; investor se hlásí k obchvatu za podmínky, že obec stanoví transparentní pravidla pro všechny investory, kteří by se měli podílet na vybudování obchvatu; vyzývá zastupitele, aby stanovili komisi, která bude za obec jednat v této věci;
· p. Klofa – vlastník pozemků v lokalitě Pod Horou – obchvatná komunikace povede přes území 2 investorů a dále území soukromých majitelů; ti musí souhlasit s vybudování komunikace přes jejich pozemky; se soukromými majiteli musí jednat obec, nikoliv investoři; investoři se nebrání spolupráci s obcí, ta však musí stanovit pravidla pro vybudování obchvatu –typ komunikace, rozměry apod.
· pí Kovářová – obec „zdědila“ ÚP; zastupitelstvo deklarovalo, že nebude rozšiřovat území pro výstavbu; obchvatná komunikace dle ÚP by měla být komunikací krajskou s cílem odklonit dopravu z centra obce; mělo by být především zájmem investorů postavit obchvat; obec se však nebrání spolupráci s investory;
· pí Kovářová – jak velké parcely na RD budou v dané lokalitě a jaké budou komunikace? odpověď – 900 – 1 000 m2 u RD, u dvojdomů 500 m2, bytové domy budou mít v přízemí obchody, ve 2. a 3. nadzemním podlaží budou byty; parkování pro vlastníky bytů u bytových domů bude v podzemí; komunikace budou obousměrné, od „plotu k plotu“ cca 11 m; komunikace budou budovány v souladu s etapizací výstavby v dané lokalitě, může se však stát, že v některých případech parcely ještě nebudou zastavěné a komunikace již vybudována;
Závěrem tohoto bodu zastupitelstvo vzalo na vědomí prezentaci konceptu zástavby lokality V Roklích; dále zastupitelstvo všemi 8 hlasy uložilo starostce, aby sestavila do 16.12.2009 pracovní komisi pro výstavbu obchvatné komunikace za účasti obce a investorů z dotčených lokalit Na Dušnicku, V Roklích, Pod Horou a Za Humny.
Starostka obce Chýně poté vznesla dotaz na investory, zda by mohla být vybudována na jejich pozemcích pěšina z lokality Na Vyhlídce do obce – jde o zpevněnou pěšinu pro pěší, po které by mohly chodit zejména maminky s dětmi, neboť cesta po ulici Rudenská je velmi nebezpečná; p. Urbášek k tomu uvedl, že odpověď závisí na jednání s řádem Premontrátů, kterému zatím pozemky patří;
7. V bodu 7 – informace o stavu jednání s investory v obci Chýně, předala pí Kovářová slovo p. Joosovi, předsedovi představenstva Oakland Trade, aby podal informaci o lokalitě Na Dušnicku; p. Joos předal slovo p. Tichému, který za investory Oakland Trade, p. Klofu a Global Property přečetl jejich společné stanovisko pro výstavbu v katastru obce Chýně, určené zastupitelům obce Chýně; stanovisko je přílohou tohoto zápisu; k tomuto stanovisku se následně vyjádřila pí Kovářová, investoři a občané:
· investice vyvolané výstavbou v obci ze strany investorů se pohybují kolem 400 – 500 mil. Kč (ZŠ, MŠ, přivaděč vody, ČOV apod.); k tomu nutno připočítat zvýšené náklady obce na dopravní obslužnost, osvětlení apod.
· lidé stěhující se do obce do nových lokalit požadují služby, na jaké byli zvyklí např. v Praze; jde převážně o mladé lidi, kteří se stěhují již s dětmi, či děti záhy v obci porodí; v roce 2009 se narodilo v obci již 100 nových občánků;
· investoři před časem od obce obdrželi návrh výše příspěvků na stavby, jako vyvolané investice, které bude nutno v obci vybudovat v důsledku velkého nárůstu počtu obyvatel; výše přípěvků byla vypočtena stejným způsobem pro všechny investory, a to jako součin počtu EO v příslušné lokalitě a částky připadající na jednoho EO z částky nákladů na vyvolané investice (vodovod, ČOV, MŠ, ZŠ apod.); příspěvky od investorů obec zpětně použije pro občany, kteří se nastěhují do obce díky podnikatelským záměrům investorů v obci; rýsuje se, že do obce se nastěhuje v blízké době až dalších 3 tis. obyvatel; obec nemá občanskou vybavenost pro tyto nové obyvatele; pokud investor s miliardovým projektem nemá na úhradu příspěvku obci, kde má obec záruku, že investor projekt dokončí? investor může svůj projekt prodat, proto obec musí mít výši příspěvků ošetřenu předtím, než bude vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby; dle stavebního zákona může obec žádat o uzavření plánovací smlouvy s investorem v případě, kdy investiční záměr klade takové požadavky na veřejnou a dopravní infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat; osočení, že starostka žádá po developerech finanční prostředky, které jí nepřísluší, je mylné; obec nežádá prostředky, které získá z dotací, nicméně obec neví, zda dostane dotaci či nikoliv; k tomuto se dotázal p. Joos, zda dobře pochopil, že pokud obec získá dotaci na příslušnou stavbu, sníží se příspěvek investora; na to odpověděla pí Kovářová, že pokud obec získá dotaci, je to její plus; avšak toho, co obec potřebuje pro nové občany je mnohem více, než kolik získá z finančních příspěvků investorů; příspěvky investorů budou stačit na vlastní zdroje obce; k tomu odpověděl p. Joos, že investoři mají od obce dopis z 11.7.2008, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na to, zda obec dostane dotaci na stavbu či nikoliv, požaduje od investorů stále stejnou částku; obec ještě neví, co bude potřebovat (viz vodovod), ale již požaduje po investorech částky na výstavbu; p. Urbášek k tématu uvedl, že dle ÚPO investor platí obci 30 tis. Kč za bytovou jednotku; pokud obec mění požadavky oproti ÚPO, musí tak učinit se souhlasem investora, nikoliv tak, že si obec bude jednostranně diktovat podmínky; developeři se nebrání spolupráci s obcí; miliardové investice developerů však mají vazbu na banky, jejich poplatky, úroky apod.; jde o to si vzájemně říci, co mohou developeři očekávat od obce a naopak; k tomu odpověděla pí Kovářová, že obec se nebrání konfrontaci a spolupráci s investory; na základě dosavadních zkušeností se však obec obává, aby nenastala stejná situace jako u stávajících investorů; pí Kovářová dodala, že ji překvapuje, že je osočována – snaží se pro obec najít to nejlepší řešení a hledá způsob jak se dohodnout s investory; p. Kovář k tomu dodal, že finanční „čísla“, které obec navrhla developerům nejsou nesmyslná; pokud takto investorům tato „čísla“ připadají, nechť navrhnou smysluplná; k tomu připomněl p. Tichý, že v létě 2008, kdy zastupitelstvo projednávalo zastavovací studii p. Klofy na lokalitu Pod Horou, měl p. Klofa připraveny podklady a se 4 kolegy byl připraven studii prezentovat; ke slovu se však ani on, ani jeho kolegové nedostali; přepočty EO na danou lokalitu, které byly v roce 2008 obcí schváleny, však v roce 2009 již neplatí; p. Barek se dotázal, kolik peněz obec po investorech požadovala; k tomu podotkla pí Kovářová, že zastupitelé obdrželi tabulky s výpočty, kolik peněz hodlá obec po každém investorovi požadovat, na co a proč; tabulky obdrželi všichni zastupitelé a nikdo z nich neměl proti výpočtům žádné námitky; p. Barek poté potvrdil, že si na tabulky pamatuje;
· pí Kovářová sdělila, že úkolem zastupitelů je požadovat po investorech finanční příspěvky, aby nově bydlící občané měli vybudované zázemí a obec mohla financovat, co potřebují; zdůraznila, že zastupitelé by měli hájit zájmy občanů, nikoliv investorů;
· pí Kovářová navrhla investorům možnost vypočítat finanční příspěvky i podle jiných kriterií – např. jako součin m2, které budou použity na výstavbu v dané lokalitě (bez komunikací, zeleně apod.) a částky stanovené na 1 m2 této plochy; zároveň uvedla, že dnes již předkládané projekty investorů se výrazně liší od projektů předkládaných v minulosti – počet EO, velikost veřejné zeleně apod.; p. Kovář dodal, že nemá smysl zastupitelům vysvětlovat věci, které by měli vědět a hájit je; toto si zastupitelé musí vyřešit mezi sebou;
· pí Vrančíková sdělila, že zastupitelé by měli vědět o dalších možnostech přívodu pitné vody do obce (nabídka TS Rudná a Hostivice); tím, že by obec přijala nabídku od okolních obcí a nemusela sama budovat vodovod z Prahy, ušetřila by 35 mil. Kč; dále sdělila k projektu p. Klofy předkládanému v minulosti zastupitelstvu, že p. Klofa byl vůči připomínkám zastupitelů velmi vstřícný;
· p. Mihula sdělil, že se zúčastňuje všech jednání zastupitelstva, a přesto stejně jako p. Barek nemá mnoho informací o tom, co se děje v obci (např. o možnostech jiných přivaděčů pitné vody do obce nikdo neví); rovněž dodal, že za působení starosty p. Klema byly dohody s firmou OXES o uzavření smluv hotovy cca ze 40 – 50 %; od té doby však jednání s OXES příliš nepokročila; k tomu dodala pí Kovářová, že jednání s OXES pokračují; o náhradních zdrojích pitné vody chce zastupitele informovat, čeká však na příslušné podklady z TS Hostivice, aby informovala zastupitele o nabídkách okolních obcí naráz;
· p. Klofa sdělil, že investoři se chtěli s obcí dohodnout o finančních příspěvcích – hodlali se podělit o částky, které by obec musela na výstavbu vynaložit z vlastních zdrojů (vodovod, kanalizace apod.); investoři v minulosti zaslali obci návrhy, jak se hodlají podílet na investicích obce, vyvolaných investiční výstavbou v obci; obec však nereagovala, resp. jednání s obcí nikam nevedla, a proto výsledkem všeho je skutečnost, že vodu i kanalizaci si investoři hodlají zajistit na vlastní náklady mimo obec; rovněž tak si postaví MŠ; pí Kovářová uvedla, že s p. Klofou byla domluvena schůzka v létě 2009, ze které se však omluvil a dále nehodlal s obcí jednat; rovněž tak obec pokračovala v jednáních s Global Property ve věci výstavby v lokalitě V Roklích; dále pí Kovářová požádala investory, aby navrhli, jak dospět k částce finančních příspěvků; k tomu dodal p. Klofa, že návrhy jsou uvedeny v dopisech, které obec obdržela v měsíci listopadu 2008 – navrhují výši příspěvků v částce, odpovídající rozdílu mezi cenou stavby a výší poskytnuté dotace; tato částka se pak rozpočte na jednotlivé investory podle klíče; pí Kovářová uvedla, že tato částka však nestačí obci na pokrytí potřeb nových občanů;
Závěrem tohoto bodu zastupitelstvo uložilo všemi 8 hlasy starostce pí Kovářové, aby do dvou dnů určila termín schůzky s velkými developery působícími na katastru obce; schůzka se uskuteční nejpozději do 14 dnů a kromě investorů na ní budou pozváni i zastupitelé obce.
8. V dalším bodu programu byla projednána změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2009; předseda finančního výboru p. Barek, přečetl zápis z jednání FV z 5.11.2009, kde byl návrh změny č. 2 rozpočtu obce projednán; uvedl, že nadále v obecním rozpočtu klesají příjmy a zvyšují se výdaje, dále sdělil, že stále nejsou řešeny finanční záležitosti mezi obcí a Kabelovou televizí CZ; pí Kovářová k tomu uvedla, že příjmy obce klesly zejména z toho důvodu, že jeden ze subjektů platící daň z nemovitosti podal opravné daňové přiznání 3 roky zpět, na základě kterého mu byla vrácena částka 600 tis. Kč; s touto částkou však obec v rozpočtu počítala a byla proto zahrnuta před změnou č. 2 do rozpočtu obce; zvýšené příjmy z daně z nemovitosti by se měly projevit na rozpočtu obce v roce 2010, kdy budou tuto daň hradit i vlastníci nových nemovitostí; rovněž daně z příjmů právnických osob klesly oproti r. 2008 o o 30%; OSVČ nehradily v roce 2009 zálohy – znamená to rovněž pokles v příjmech obce; o to více by však obec měla dostat v roce 2010; pokud jde o příjmy, vzrostly zejména díky nákupu osobního vozidla, který byl zastupitelstvem schválen, dale díky finanční částce uhrazené za projektové dokumentace na výstavbu v obci; výdaje obce rovněž rostou spolu s nárůstem počtu obyvatel (doprava, osvětlení v nových lokalitách apod.); pí Kovářová zdůraznila, že v oblasti rozpočtu obce sleduje očekávaný ekonomický vývoj, zúčastňuje se odborných seminářů a jednání na téma ekonomiky malých obcí; pokud jde o vyřešení finančních záležitostí mezi obcí a Kabelovou televizí CZ, proběhlo jednání, na základě kterého se nabízejí 2 varianty řešení; var. I - vzájemně započítat mezi stranami dluh obce vůči KT a stanici ve vlastnictví obce, dále pronajmout KT část místnosti, ve které se stanice nachází na OÚ Chýně a konečně odkoupit KT či pronajmout KT kabelové televizní rozvody ve staré části obce; var. II - vzájemně započítat mezi stranami dluh obce vůči KT a kabelové televizní rozvody ve vlastnictví obce ve staré části obce; stanici od obce odkoupit; p. Stoklasa uvedl, že nebyl dodán detailní rozpis kapitoly výstavba + rezerva, v níž je uveden rozdíl mezi skutečným stavem finančních prostředků k 1.1.2009 a částkou 2 mil. Kč uvedenou v rozpočtu obce; dále uvedl, že po formální stránce je změna č. 2 rozpočtu sestavena správně, nicméně skutečné čerpání není v souladu s původně schváleným rozpočtem ani se změnou č. 1; pí Kovářová uvedla, že v příštím týdnu má schůzku s daňovou poradkyní a vše bude uvedeno do souladu s platnou legislativou; zastupitelstvo neschválilo změnu č. 2 rozpočtu obce Chýně na rok 2009 – 4 zastupitelé byli pro chválení, 3 zastupitelé byli proti (p. Barek, p. Čáp, pí Vrančíková), 1 zastupitel se zdržel hlasování (pí Bělková).
9. V dalším bodu zastupitelstvo schválilo všemi 8 hlasy předložený seznam finančních darů, které obec obdržela od přispěvatelů v roce 2009; jedná se o dary od právnických i fyzických osob; seznam ke schválení byl předložen na základě doporučení finanční kontroly z KÚ Středočeského kraje;
10. V bodě 10 programu starostka obce přednesla žádost o navýšení 1 pracovního místa v obci Chýně, a to na dělnické práce týkající se úklidu v obci a údržby veřejné zeleně; návrh zdůvodnila tím, že v obci oproti roku 2005 více než trojnásobně narostl počet obyvatel, délka komunikací a chodníků je rovněž mnohem větší díky novým lokalitám, rovněž na základě změny legislativy obec odpovídá od jara r. 2009 za stav chodníků oproti dřívější situaci, kdy za tento stav odpovídali občané - vlastníci přilehlých nemovitostí k chodníkům; počet zaměstnanců na úklid obce se však nezměnil; v současné době 2 zaměstnanci obce nestíhají úklid a údržbu veřejné zeleně; obec pak řeší tento stav, zejména v době dovolených a nemoci najímáním nových pracovních sil formou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy nové pracovní místo od 1.12.2009.
11. V dalším bodu zastupitelstvo projednalo návrh nařízení obce ve věci zákazu šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu; pí Kovářová úvodem tohoto bodu uvedla, že v případě schválení tohoto nařízení bude mít obec v rukou nástroj, jak eliminovat stávající reklamní cedule hyzdící obec; p. Mihula k tomu podotkl, že by obec měla regulovat reklamu především na svých pozemcích, kde jsou ošklivé reklamy; k tomu dodala pí Kovářová, že právě toto nařízení má eliminovat tento typ reklamy na obecních pozemcích; p. Čáp navrhl z návrhu nařízení vypustit písm. c) článku III., který se týká reklamy na fasádách objektů a plotů; po kratší diskusi zastupitelé všemi 8 hlasy schválili nařízení obce s tím, že bude vyřazen bod c) z článku III. nařízení;
12. K bodu 12 uvedla starostka pí Kovářová, že žádost o převod pozemku p. č. 867 (dříve p. č. 185/229) k. ú. Chýně od Pozemkového fondu obci Chýně byla již jednou v zastupitelstvu schvalována; v době, kdy žádost o vklad vlastnického práva byla podána na KN, došlo ke změně parcelního čísla pozemku a je nutné podat žádost na KN znovu pod novým parcelním číslem pozemku; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy žádost obce o převod pozemku p. č. 867 o výměře 264 m2 od PF ČR.
13. V dalším bodu – zadání urbanistické studie na lokalitu Za Ovčínem – sdělila pí Kovářová, následující; v lokalitě vlastní pozemky manželé Fouskovi a p. R.Rajtora – jde o pozemky, které dle ÚPO jsou zčásti určené k výstavbě RD, zčásti jsou vedeny jako sportoviště a občanská vybavenost; obec by v budoucnu část těchto pozemků ráda od vlastníků odkoupila na vybudování občanské vybavenosti; nyní jde o to, zda na pozemcích určených dle ÚPO na občanskou vybavenost obec odsouhlasí výstavbu RD nebo zda zde ponechá stávající určení; ÚPO má právo regulovat území v obci bez ohledu na vlastnické vztahy; dříve na pozemcích dle ÚPO bylo pouze pole, dnes je dle stávajícího ÚPO na části pozemků možná výstavba RD; p. Fousek k tomu sdělil, že obec vedle jeho pozemků vlastní 1,7 ha pozemků, což je dostatečný prostor i pro sportoviště; proč by obec měla prodávat pozemky, které jsou určené pro výstavbu RD, které vlastní, a zároveň kupovat pozemky od soukromých vlastníků? k tomu odpověděla pí Kovářová, že obec nehodlá prodávat pozemek určený na výstavbu RD – ostatně jde o pozemek, který má pouze 2 tis. m2; obec v současné době není schopna stanovit, jakou plochu bude potřebovat pro občanskou vybavenost (ZŠ, hřiště, obchody apod.); proto navrhuje zadat obcí urbanistickou studii na lokalitu Za Ovčínem, která by toto měla stanovit; změna ÚPO z občanské vybavenosti na výstavbu RD na části pozemků ve vlastnictví Fouskových a p. Rajtory by trvala cca 2 roky; obec by raději koupila pozemky od vlastníků; stávající ÚPO vychází z návrhu urbanisty a reaguje na potřeby obce; dále byla diskutována přístupová cesta ke zmíněným pozemkům – pí Kovářová sdělila, že obec musí rozhodnout, kudy cesta povede; zda po veřejné zeleni, které je v obci nedostatek, či jinudy; p. Fousek dodal, že obec by si měla zvážit, zda chce platit další peníze za urbanistickou studii; uvedl, že např. škola v Hostivici má cca 450 žáků na menší ploše, než má nyní dle ÚPO k dispozici Chýně; pí Vrančíková podotkla, že obec by měla počítat pouze s pozemky, které má nyní k dispozici a nekupovat další; ÚPO nebere v potaz soukromé vlastnictví, což není dobře; p. Jelínek uvedl, že svůj názor rozeslal e-mailem všem zastupitelům; ve srovnání se stávající plochou, kterou má nyní ZŠ k dispozici, jsou pozemky ve vlastnictví obce v dané lokalitě mnohonásobně větší; pí Kovářová uvedla, že pouze urbanista je schopen dle zadání obce říci, co obec potřebuje a navrhla hlasovat o zadání urbanistické studie na lokalitu Za Ovčínem; p. Barek jako protinávrh uvedl, že zastupitelé by měli nejprve hlasovat o bodu 13a - dělení parcel v lokalitě Za Ovčínem (pozemky p. č. 171/3, 166/2 a 166/151), který byl doplněn do programu na základě návrhu p. Jelínka; poté bylo přistoupeno k hlasování o zadání urbanistické studie – 3 zastupitelé byli pro schválení zadání urbanistické studie, 4 zastupitelé byli proti (pp. Barek, Čáp, Jelínek, pí Vrančíková), pí Bělková se zdržela hlasování; následovalo hlasování o návrhu p. Jelínka - dělení parcel v lokalitě Za Ovčínem; 5 zastupitelů bylo pro postup navržený Ondřejem Jelínkem (body 1 až 7 – viz příloha usnesení) ohledně dělení a směny parcel v lokalitě Za Ovčínem, s vybudováním přístupové komunikace do této lokality a se zařazením části parcely 166/2, která je nyní vedena jako sportoviště, do příští změny ÚP, jako pozemek na výstavbu RD, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování (pí Bělková a p. Mach), 1 zastupitel byl proti (pí Kovářová);
14. V bodu 14. byla projednána žádost občanů bydlících v ulici Květnová a v přilehlých ulicích o zaslepení ulice Květnová; rozvinula se diskuse k této žádost, zda ulici Květnovou zaslepit, či zjednosměrnit, či v ní instalovat zpomalovací prvky; p. Ernest – zjednosměrnění bude znamenat, že ulicí Květnovou budou jezdit nákladní vozy; p. Fousek – nutno zvážit, že při zjednosměrnění nebo zaslepení auta od hřbitova budou muset jet po Hlavní ulici a pak ke škole, což bude znamenat zvýšení provozu na ulici Hlavní; pí Vrančíková – nesouhlasí s návrhem občanů, navrhuje instalovat v ulici Květnové zpomalovací prvky; p. R. Rajtora – nesouhlasí s jednosměrným provozem v ulici Květnová, navrhuje např. instalaci zábran, které budou znamenat, že ulicí nemohou projíždět vozy rovně a tudíž pojedou mnohem pomaleji, než dosud; p. Jelínek – dle jeho názoru je zaslepení ulice Květnové dobrý návrh, daná lokalita by se zklidnila a dalo by se v ulici Květnové parkovat; pokud by neprošlo zaslepení, navrhuje instalaci retardéru; další variantou by byla jednosměrná ulice; p. Mach uvedl, že dle jeho názoru zaslepení ulice není dobré řešení, neboť logicky se budou hromadit auta na jiné ulici a v případě havárie na této jiné ulici není kudy danou lokalitu objet; po ukončení diskuse k tomuto bodu zastupitelstvo schválilo všemi 8 hlasy, aby starostka zajistila návrh řešení - zklidnění ulice Květnové zúžením průjezdu.
14a. K bodu 14a. - schválení provedení průzkumu dešťové kanalizace ve staré části obce uvedla starostka pí Kovářová, že pokud se má realizovat revitalizace jádra obce, musí nejprve dojít ke zjištění, v jakém stavu se nachází dešťová kanalizace ve staré části obce; průzkum byl odhadnut na cca 80 – 100 tis. Kč; zastupitelé schválili 7 hlasy (p. Jelínek se zdržel hlasování) průzkum dešťové kanalizace a pasportizace do částky max. 100 tis. Kč.
14b. K dalšímu bodu - projednání technické zprávy k rozšíření RBK 27 uvedl p. Jelínek, že byl zmocněn zastupitelstvem pro nedokončenou mapku biokoridoru; oba dokumenty předložil p. Jelínek zastupitelům s výkladem a požádal je o vyjádření k dokumentům; pí Kovářová uvedla k tomuto bodu, že obec vítá iniciativu p. Jelínka, celý projekt však bude podporovat pouze morálně, neboť nemá kapacity na to, aby tyto pozemky udržovala; rovněž uvedla, že výměra pozemků nemusela být realizována v letošním roce, nýbrž později; k tomu dodal p. Jelínek, že 90% všeho potřebného bude provedeno zdarma, obec, která vynakládá částky na jiné věci a uvažuje o koupi pozemků, by mohla pomoci s projektem tím, že bude prosekávat cestu biokoridorem a náhradní výsadbu za pokácené stromy bude směrovat do této lokality biokoridoru; pí Vrančíková k tomu dodala, že podporuje aktivity p. Jelínka; pokud obec dává finance na úpravu Višňovky, může dát finance i do biokoridoru; zastupitelstvo vzalo na vědomí technickou zprávu na rozšíření RBK 27.
15. Diskuse byla vyčerpána v průběhu projednávání předchozích bodů.
16. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen 7 hlasy (p. Mach se zdržel hlasování).
17. Starostka obce ukončila jednání 19.11.2009 v 0,30 hod. a poděkovala přítomným za účast.

Příloha: Společné stanovisko developerů v katastru obce Chýně

Příloha1 Příloha2 Příloha3

 

V Chýni dne 24.11.2009


Zapisovatel : Dagmar Musilová
Ověřovatelé zápisu: Jitka Bělková
Petr Čáp
Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz