Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;
c) zprávu starostky o stavu výběrového řízení na rozšíření ČOV a způsobu financování této stavby;
d) zprávu starostky o možnostech financování přivaděče vody z Prahy;
e) informaci ředitele Technických služeb Rudná o možnosti vybudovat přivaděč vody z Rudné;
f) prezentaci konceptu zástavby lokality V Roklích;
g) společné stanovisko developerů v katastru obce Chýně (viz příloha zápisu)
h) technickou zprávu na rozšíření RBK 27.
B. ukládá starostce
a) aby v termínu do 16.12.2009 připravila podklady variantních možností v dodávkách vody do obce Chýně;
b) aby sestavila do 16.12.2009 pracovní komisi pro výstavbu obchvatné komunikace za účasti obce a investorů z dotčených lokalit Na Dušnicku, V Roklích, Pod Horou a Za Humny;
c) aby do dvou dnů určila termín schůzky s velkými developery působícími na katastru obce; schůzka se uskuteční nejpozději do 14 dnů a kromě investorů na ní budou pozváni i zastupitelé obce;
d) aby zajistila návrh řešení - zklidnění ulice Květnové zúžením průjezdu.
C. schvaluje
a) finanční dary získané obcí v roce 2009;
b) navýšení 1 pracovního místa - úklid obce a údržba veřejné zeleně od 1.12.2009;
c) nařízení obce Chýně č. 2/2009, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu s tím, že bude vyřazen bod c) z článku III;
d) žádost obce o převod pozemku p. č. 867 o výměře 264 m2 od PF ČR;
e) postup navržený Ondřejem Jelínkem (body 1 až 7 – viz příloha usnesení) ohledně dělení a směny parcel v lokalitě Za Ovčínem, s vybudováním přístupové komunikace do této lokality a se zařazením části parcely 166/2, která je nyní vedena jako sportoviště, do příští změny ÚP, jako pozemek na výstavbu RD;
f) průzkum dešťové kanalizace a pasportizace do částky max. 100 tis. Kč.
D. neschvaluje
a) změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2009;
b) zadání urbanistické studie na lokalitu Za Ovčínem.
E. Projednalo
a) žádost občanů na zaslepení ulice Květnová.
Příloha usnesení: Dělení parcel v lokalitě Za Ovčínem (pozemky p. č. 171/3, 166/2, 166/151)
V Chýni dne 19.11.2009
Ing. Věra Kovářová, M.I.M.
starostka obce

místostarosta obce x)

Vyvěšeno dne 23.11.2009
Sejmuto dne 8.12.2009
x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)
Příloha k usnesení zastupitelstva obce Chýně
č. 35 ze dne 18.11.2009


Dělení parcel v lokalitě Za ovčínem (pozemky 171/3, 166/2, 166/151)
Ve spolupráci s vlastníky parcel 171/3 a 166/2 zaměřit a vytyčit novou parcelu, která by lemovala s odstupem tři metry hromadu navážky skládky ve Višňovce. Třímetrový odstup je nutný pro vybudování přístupové cesty, která bude sloužit pro údržbu svahu Višňovky a v neposlední řadě i jako významná promenádní parková cesta.
Oddělení potřebné části parcely ve vlastnictví obce (166/151) jako refundaci za nově vytyčenou parcelu dle bodu jedna. Vzhledem k tomu, že obecní parcela má větší hodnotu, bude při směně parcel postupováno v poměru 1:2 (za jeden metr obecního pozemku převedený na soukromého vlastníka by obec dostala dva metry svažitého pozemku).
Dojde ke směně parcel mezi obcí a manžely Fouskovými, oddělení parcel zařídí a zaplatí obec.
Obec bude deklarovat, že celou parcelu 166/2 (+ nově oddělenou část obecní parcely 166/151)zahrne do příští změny ÚP obce jako parcelu určenou pro výstavbu individuálních RD (případně pro výstavbu soukromé MŠ). Vlastníci parcely 166/2 se zaváží k uhrazení poměrné části platby za změnu ÚP.
Obec bude souhlasit s vybudováním přístupové komunikace přes obecní pozemek z budoucí ulice Sportovní. Přístupová komunikace do lokality Za ovčínem bude plně hrazena vlastníky parcel, nikoliv obcí.
Bude uzavřena dohoda o připojovacích poplatcích.
Obec bude souhlasit s rozdělením parcely 166/2 na menší parcely odpovídající rozlohou parcelám na výstavbu individuálních RD, případně soukromé MŠ.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz