Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, pí Kovářová, Bělková, a Vrančíková
Nepřítomní: pp. Barek, Čáp, Mach, Chyba,
Hosté: 20 občanů

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti
6. Prezentace studie revitalizace centra obce
7. Schválení výběru dodavatele na rozšíření ČOV na 6 tis. EO
8. Rozšíření biokoridoru nad Strahovským rybníkem
9. Žádost manželů Pavla a Hany Fouskových, Hlavní 18, Chýně a p. Romana Rajtory, V pískách 49, Chýně o rozdělení pozemku p. č. 166/2 k. ú. Chýně
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr.
Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájila v 18,10 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla doplnit jej o bod 9 a. – oprava ulice Lomená, K Roklím a Okrajová; program zastupitelstva včetně doplnění bodu 9 a. byl schválen všemi 5 hlasy.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 33 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.7.2009 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny, s výjimkou bodu B c) a B d) – opravy ulice Lomená, K roklím a Okrajová – oprava bude dokončena do 2.10.2009;
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 5 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 5 hlasy p. Novotný a pí. Bělková; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o
· dalším postupu ve věci rozšíření ZŠ Chýně – je připraven projekt a stavební povolení, v rámci rozšíření by ZŠ měla čítat 5 tříd, družinu a zázemí pro učitelský sbor včetně malého bytu pro správce budovy; náklady na rozšíření ZŠ se odhadují na 10 mil. Kč – zatím se dotace nepodařila, obec znovu požádá o dotaci v rámci nového dotačního titulu na podzim 2009; starostka obce jednala v záležitosti rozšíření ZŠ na Krajském úřadu Středočeského kraje;
· dalším postupu ve věci rozšíření MŠ Chýně – obec má územní rozhodnutí na stavbu; p. Havel podal odvolání proti stavebnímu povolení vydanému SÚ Hostivice; odvolání bylo shledáno jako neodůvodněné, nicméně p. Havel podal novou žalobu na obec na vrácení pozemků;
· postupu ve věci revitalizace Višňovky; obec odevzdala projekt na revitalizaci Višňovky – počítá se v něm s plochami na volný čas jak dětí, tak starších občanů – umístění laviček, herních prvků pro děti, odpočinkových zón pro starší občany, dále budou ve Višňovce vybudovány pěšiny, umístěn altán, horolezecká stěna apod.; dne 15.9.2009 podala obec žádost o dotaci na revitalizaci Višňovky, do které byl zahrnut i chodník Ke Skále + přechod pro pěší a veřejné osvětlení; výsledek, zda obec uspěla s přiznáním dotace bude znám cca v lednu 2010; chodník začne však obec budovat okamžitě, jakmile bude schválena zadávací dokumentace regionální radou; v současné době se odstraňuje staré pletivo, oddělující komunikaci od Višňovky, za účelem zvětšení prostoru pro chodce; starostka obce poté prezentovala občanům projekt Revitalizace Višňovky se slovním doprovodem;
· dalším postupu při jednáních s firmou OXES, s.r.o. ve věci uzavření smluv; celé léto probíhala jednání mezi pí Kovářovou, JUDr. Polčákem a JUDr. Stehlíkem; následně se měla uskutečnit schůzka s p. Beranem, který však je v současné době ve stavu nemocných;
· situaci ve stávající autobusové dopravě u linky č. 347; starostka sdělila občanům, že obec si je vědoma velkého zpoždění ranních spojů (až 47 minut); příčinou je dopravní zácpa kolem Bílé Hory a Motola; sdělila, že obec bude situaci řešit s ROPID a zástupci města Hostivice, a to v týdnu od 29.9.2009; obec má již připraveny varianty řešení – záleží na tom, zda budou ze strany ROPID a města Hostivice přijaté; v této situaci starostka zmínila, že obec uvažuje o rozšíření časů pro zajíždění autobusu na Háje (jedno zajetí autobusu na Háje stojí obec 18 tis. Kč ročně);
· tom, že obec řeší v současné době průjezd aut ulicí Květnová – mnoho aut z ulice Rudenské zabočí do ulice Květnové, kterou pouze projedou a naváží na ulici Hlavní; jde o úsek, kterým prochází mnoho dětí do ZŠ a dále MŠ; obec již nainstalovala dopravní značku zákazu průjezdu ulicí Květnová, nicméně mnozí řidiči ji ignorují; městská policie Hostivice se na tento úsek již zaměřila; obec bude záležitost dále řešit ve spolupráci se SDK (varianta zaslepení ulice Květnové apod.);
· konání fotbalového utkání chýňských dětí proti dětem z Bílé Hory a pozvala všechny občany na tento zápas, který se uskuteční dne 14.10.2009 od 16,00 hod. na hřišti v Chýni;
6. V dalším bodu programu byla prezentována firmou A.LT Architekti v.o.s studie Revitalizace jádra obce Chýně; úvodem starostka obce sdělila, že proběhlo výběrové řízení na projekt, ve kterém byla vybrána tato firma; již jednou byl návrh studie prezentován občanům na zastupitelstvu obce v červenci 2009; cílem zadání studie je zklidnění centra obce (zákaz průjezdu vozidel nad 3,5 t, omezení rychlosti projíždějících vozidel) a zvelebení centra obce (výstavba chodníků, zlepšení povrchu komunikací apod.); dále starostka uvedla, že realizace celého projektu je vzdálenější budoucností – až 10 let; základním předpokladem realizace je vybudování obchvatné komunikace a vyloučení kamionové dopravy z Rudné; realizace projektu bude znamenat novou kvalitu bydlení v centru obce; firma A.LT Architekti (dále jen „architekti“) ve spolupráci s dopravním expertem navrhují dle stanoviska a potřeb občanů nové komunikace, chodníky vč. jejich povrchů, na ně pak budou vázat pěšiny, cyklostezky apod.; poté architekti provedli prezentaci studie se slovním doprovodem, zdůraznili, že navrhují oproti stávajícímu 1 centru obce několik míst pro setkávání se občanů (např. hrát rybníka Bašta); dále architekti uvedli, že v rámci studie navrhují prvky, které by měly ztěžovat tranzit vozidel obcí; po prezentaci se rozvinula diskuse mezi občany a architekty:
· p. Fousek – proč není navržen kruhový objezd u hřbitova?; odpověď architekti – ano, mohl by zde být, pak ovšem by měl být i jinde – vzniká jakási „typologie“; objezd není nezbytný, jde o finance obce, jsou navrženy jiné zpomalovací prvky;
· p. Srba – byla zohledněna v obci i nová zástavba?; odpověď architekti – nová zástavba nebyla předmětem zadání obcí;
· pí Vrančíková – zadání se mi nelíbí; povrchy komunikací – vracíme se ke starému venkovu nebo chceme být obcí blízko Prahy? Studie nepočítá s parkovacími místy u ZŠ a MŠ; není jasné, jak bude jezdit autobus; studie uvažuje s velkým parkovištěm u hřiště na úkor plochy hřiště; odpověď architekti – pokud jde o povrchy chodníků a komunikací, obec si řekne co a jak chce vč. zvýšených ploch; lze navrhnout moderní městskou zástavbu, ale i zelené plochy vč. mlatů evokujících „starou obec“; ve studii navrhujeme „střední hodnotu“ – dlažba, barevné rozlišení povrchů apod.; v předložené studii jde o modelování určitých situací, které lze samozřejmě změnit dle požadavků obce; jde o velké množství variant lišících se cenově; Chýně nikdy nebude mít atmosféru města, její předností může být právě „vydechnutí“ občana, který se navrátí z velkoměsta do své obce; na hřišti nejde o parkoviště, ale o jiné zpevněné plochy; celá zóna kolem hřiště není zastavěná, proto jsou zde navrženy zpevněné plochy;
· p. Rajtora – v obci se budou budovat další nové lokality, kudy budou projíždět noví občané? Když bude vybudován obchvat, pak povede sídlištěm; odpověď architekti – tato území nejsou součástí studie; obchvat je zmíněn pouze v souvislosti s územním plánem obce, kde je zakreslen;
· p. Nývlt – je absentována veřejná diskuse kolem návrhu studie; navrhuje veřejnou prezentaci mimo zasedání zastupitelstva; odpověď architekti – dnešní porada je cenná tím, že občané sdělí své názory na studii; nechceme občanům „něco vsugerovat“; studie již jednou byla prezentována občanům, toto je druhá prezentace; studie rovněž byla prezentována členům SDK – z této prezentace vzešlo cca 20 dotazů, byly konkrétní a mohli jsme na ně konkrétně odpovědět; prosíme občany o otázky v písemné podobě, abychom mohli kvalifikované odpovědět; ze SFDI je poměrně dobrá šance získat finanční prostředky pro obec příští rok; proto jsme měli snahu připravit studii, která by byla podkladem pro žádost o dotaci a posléze dále řešit další navazující souvislosti; k tomuto dotazu dodala pí Kovářová, že cílem prezentace je právě zjišťovat stanoviska a názory občanů, aby obec věděla, jak dále pokračovat, co zohlednit apod.; vzhledem k termínu, který je uveden ve smlouvě, uzavřené mezi obcí Chýně a firmou A.LT architekti v.o.s, navrhla starostka obce veřejné projednání studie s tím, že studie bude bezprostředně po zasedání zastupitelstva umístěna na webových stránkách obce a dále je v písemné podobě uložena na OÚ Chýně k nahlédnutí, příp. k zapůjčení; občané mohou směřovat své dotazy ke studii na OÚ Chýně; tyto dotazy pak budou zodpovídány architekty na veřejné diskusi;
· pí Kratochvílová – kolik bude stát realizace studie? Odpověď architekti – cena by se pohybovala v řádu desítek milionů korun (zpevněný povrch cca 1200,- Kč/m2, nezpevněný povrch cca 400 Kč/m2); toto však není cílem studie; studie si klade za cíl, aby obec neměla několik parciálních zájmů, nýbrž jeden systémový, podle kterého bude v budoucnu postupovat; cílem studie je sjednocení pojetí obce do budoucna;
· p. Fišer – k ZŠ chtějí dát autobus, silnice je však úzká; odpověď architekti – mělo by být předmětem diskuse s občany;
· p. Srba – řeší se část obce bez ohledu na další rozšíření obce; odpověď architekti – Chýně je jedna z nejvíce se rozvíjejících obcí, jaký bude pocit nových občanů, když nebude vhodně upravené centrum obce? Studie má hluboký smysl pro další působení občanů v obci;
· p. Jelínek – lze zveřejnit dotazy a odpovědi týkající se studie? Odpověď architekti – ano; další dotaz p. Jelínek – studie byla dodána obci se zpožděním 2 měsíce – jaký je důvod? Odpověď architekti – nechtěli jsme věc uspěchat, máme zájem, aby se občané mohli k návrhu studie vyjádřit, před odevzdáním studie byl záměr vše projednat na KÚ Středočeského kraje;
Zastupitelstvo obce vzalo studii revitalizace centra obce Chýně na vědomí s tím, že bude ještě uspořádána veřejná diskuse; termín diskuse bude zveřejněn týden před jejím konáním.
7. V bodu 7 byl projednán výběr dodavatele na rozšíření ČOV na 6 tis. EO; starostka obce sdělila, že obec má dotaci ve výši cca 25 mil. Kč na výstavbu rozšíření ČOV; nyní musí být vybrán dodavatel, který stavbu provede, aby obec mohla se SFŽP uzavřít smlouvu a stavba mohla být zahájena; p. Jelínek sdělil přítomným základní informace týkající se proběhnuvšího výběrového řízení na dodavatele – výběrová komise byla pětičlenná, v rámci výběrového řízení bylo posuzováno 5 nabídek, a to zejména dle ekonomické výhodnosti nabídky (výše nabídkové ceny – váha 85%, sankce za nedodržení termínu dokončení realizace stavby – váha 15 %); podle stanovených kriterií byla výběrovou komisí navržena pro realizaci stavby firma POHL cz, a.s., Roztoky, Nádražní 25, která získala nejvyšší počet bodů; k tomuto bodu pí Kovářová rovněž dodala, že dotace činí 85% z ceny díla; obec může požádat o dotaci na vlastní zdroje (15%); z velké části by tak rozšíření ČOV bylo financováno mimo zdroje obce; obec již má stavební povolení na rozšíření ČOV, jakmile bude podepsána smlouva se SFŽP, může obec čerpat prostředky z dotace; uvažovaná realizace stavby je od konce října 2009 do dubna 2010, záleží však na tom, jaké bude v zimním období počasí;
Zastupitelstvo všemi 5 hlasy schválilo návrh hodnotící komise a přidělení veřejné zakázky „Chýně – rozšíření ČOV“ firmě POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky, která obdržela nevyšší počet bodů.
8. V dalším bodu se zastupitelstvo zabývalo iniciativou p. Jelínka na rozšíření biokoridoru nad Strahovským rybníkem; p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem a prezentoval nákres; uvedl, že pozemkové úpravy umožnily realizovat rozšíření biokoridoru na pozemcích obce nad Strahovským rybníkem; ten by pak byl propojením - cestou mezi silnicí na Hostivici a panelovou cestou kolem rybníka Bašta; celý projekt navrhl realizovat za pomoci dobrovolníků a o. s. ARBOR; sazenice hodlá získat z náhradní výsadby stromů, uloženou Obecním úřadem Chýně žadatelům o pokácení stromů; sdělil, že biokoridorem může být i louka, dle p. Jelínka není přesně specifikováno, které dřeviny by měly růst v biokoridoru; biokoridor by měl sloužit i průchodu zvěře; k tomu podotkl p. Horák, že návrh je lokalizován severovýchodním směrem a na nic nenavazuje; uvedl, že by bylo vhodnější lokalizovat biokoridor jiným směrem; pí Kovářová sdělila, že obec by neměla finance na údržbu biokoridoru – jedná se o velké území, obec má pouze 2 zaměstnance, kteří jsou plně vytíženi a nemohou se o údržbu biokoridoru starat; p. Jelínek k tomu dále uvedl, že by bylo možné začít s realizací již na podzim 2009 a pokračovat na jaře 2010; navrhl výsadbu vrbových řízků, kterou by zrealizoval osobně za pomoci dobrovolníků; dále by výsadba byla pokryta z náhradní výsadby, která v případě povolení pokácení 48 topolů, o které požádala firma BERGER BETON, by byla firmě uložena; další stromy by pak byly vysazovány na podzim 2010 svépomocí, příp. by obec poskytla finanční příspěvek na stromy; pokud jde o údržbu biokoridoru, navrhl p. Jelínek vysekat pěšinu, která by byla udržována – sekána 5-6x ročně; pro údržbu zbytku plochy biokoridoru zatím nemá řešení – částečně se jedná o podmáčené louky zarůstající 20 let, které stejně nikdo neudržuje; k tomu uvedla starostka, že jde ze strany p. Jelínka o velmi dobrý nápad, nicméně obec by měla pravidelně udržovat své pozemky, pokud vyžaduje i od občanů údržbu jejich pozemků (v současné době inkriminované obecní pozemky obhospodařují zemědělci); pokud se plocha nechá zarůst plevelem a nebude udržovat, nebude to dobré řešení; k tomu dodal p. Rajtora, že plochy biokoridoru by bylo potřeba sekat, jinak bude obec muset po určité době použít buldozer; po kratší další diskusi zastupitelstvo obce vzalo iniciativu p. Jelínka na vybudování (rozšíření) biokoridoru nad Strahovským rybníkem na vědomí a pověřilo p. Jelínka k projednání záměru na OŽP Černošice s pí Liversovou;
9. V dalším bodu programu se zabývalo zastupitelstvo obce Chýně žádostí manželů Pavla a Hany Fouskových, Hlavní 18, Chýně a p. Romana Rajtory, V pískách 49, Chýně o rozdělení pozemku p. č. 166/2 k. ú. Chýně; starostka seznámila přítomné s podrobnostmi žádosti a na územním plánu obce ukázala pozemek obou žadatelů; dále sdělila, že pozemek zasahuje dle ÚPO do plochy určené pro volný čas, sport a rekreaci; zároveň upozornila, že je nutné stanovit i průjezd do nových lokalit které dělením pozemku vzniknou a nastínila směr, kudy by propojení bylo možno vést; starostka uvedla, že vedle pozemku žadatelů má obec svůj pozemek, kde by v budoucnu měla být vybudována nová ZŠ a občanská vybavenost (obchody apod.); součástí školy by mělo být i sportoviště a veřejná zeleň, která by prostupovala do Višňovky; k tomu uvedl žadatel p. Fousek, že část bývalé skládky zasahuje na jeho pozemek, který se tím pádem zmenšil – nutno řešit s obcí, např. výměnou pozemků; p. Jelínek sdělil, že jde o nápravu křivdy, která se stala v době, kdy se schválil stávající územní plán obce; uvedl, že p. Fousek v této době upozorňoval na tuto křivdu a žádal, aby vůči němu bylo postupováno jako vůči ostatním; p. Jelínek navrhl rozdělit pozemky tak, aby obec kolem paty svahu získala např. pás o šíři 3 m jako vlastní pozemek obce; dále navrhl udělat průjezd do nově vzniklých lokalit žadatelů po rozdělení jinde, než navrhovala starostka – např. z ulice Sportovní, která zatím ještě není vybudována; p. Fousek zdůraznil, že je nakloněn dohodě s obcí; k tomu uvedl p. Kovář, že obec by měla rozhodnout strategicky, návrh p. Jelínka by znamenal, že obec nebude mít v budoucnu sportoviště u plánované ZŠ; k tomu uvedl p. Jelínek, že lokalita má cca 14 tis. m2 a tudíž je zde dostatečný prostor pro vybudování ZŠ; p. Fousek sdělil, že dne 29.1.2009 zaslal zastupitelům dopis, ve kterém uvedl, že obec má v ÚPO plochu pro volný čas a zároveň plochu pro výstavbu RD, navrhl tedy aby plochy obce a p. Fouska se „prohodily“ tak, aby byla dostatečná plocha pro volný čas obce; p. Kovář znovu upozornil, že jde o strategické rozhodnutí obce, pokud nyní obec bude rezignovat na sportoviště, již nikdy pak tuto plochu (např. na fotbalové hřiště) nezíská; p. Kovář dále uvedl, že obec má nyní možnost vybudovat satelitní centrum v kontextu s centrem ve staré zástavbě; pí Vrančíková k diskusi dodala, že při tvorbě stávajícího ÚPO došlo k pochybení – připomínka p. Fouska nebyla vzata v potaz; pí Kovářová sdělila, že ÚPO není tvořen v návaznosti na majetkové vztahy; jde u diskusi, jakým směrem se vyvine do budoucna občanská vybavenost v dané lokalitě; dále pí Kovářová sdělila, že v době tvorby stávajícího ÚPO nikdo netušil, jak obrovsky vzroste počet dětí v obci; pro ZŠ je třeba vybudovat solidní zázemí; dle autora ÚPO byla plánována občanská vybavenost v dané lokalitě ve vztahu k umístění ZŠ; p. Novotný navrhl, aby zástupci obce a žadatelé se sešli na místě – na pozemku žadatelů a záležitost byla řešena přímo na místě; p. Jelínek sdělil, že se domnívá, že p. Fousek by byl ochoten odprodat část pozemků obci, ale jde o to, zda obec na to má finance; závěrem debaty bylo zastupiteli dohodnuto, že žádost manželů Pavla a Hany Fouskových, Hlavní 18, Chýně a Romana Rajtory, V Pískách 49, Chýně, o rozdělení pozemku p. č. 166/2 k. ú. Chýně se odkládá s tím, že se 12.10.2009 v 17,00 hod. uskuteční místní šetření na místě ( na pozemku) a bude pak následně situace znovu vyhodnocena.
9a. V tomto bodě byla projednána oprava ulic Lomená, K roklím a Okrajová, o kterou občané bydlící v této lokalitě požádali obec; pí Kovářová uvedla, že proběhlo místní šetření na místě, kde byla dohodnuta opatření, která se zrealizují; p. Kratochvíl udělal zápis z tohoto šetření; pí Kovářová uvedla, že v pátek, 25.9.2009 bude proveden výkop – odkrytí šoupat, poté bude odtěžena zemina a vlastní oprava bude probíhat od 29.9.2009; pokud jde o instalaci lampy veřejného osvětlení, obec čeká na nabídku od firmy Elektroštika; dále pí Kovářová uvedla, že v ulici Lomená byl postaven neprůhledný plot v zatáčce, který způsobuje špatnou viditelnost motoristů a mohlo by dojít ke sražení chodce; plot není v souladu s ÚPO, obec jej všek zřejmě povolila; v tomto místě obec počítá s instalací zrcadla, obec musí vyčkat na stanovisko policie a odboru dopravy v Černošicích; zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z místního šetření ve věci opravy povrchů místních komunikací Lomená, Okrajová, K Roklím a posunutí termínu dokončení prací do 2.10.2009; termín na instalaci dopravního zrcadla a lampy veřejného osvětlení byl stanoven nejpozději do 31.12.2009; k tomuto bodu uvedl p. Rajtora, že by byl rád, kdyby i v ulici Úhonické byl zpevněn povrch komunikace;
10. V rámci diskuse
· starostka informovala přítomné, že firma OAKLAND TRADE, a. s. podala žádost o zahájení spojeného územního a stavebního řízení na stavbu 12 bytových domů a 43 rodinných domů v lokalitě Rudenská; uvedla, že obec bude žádat přerušení řízení, neboť výstavba způsobí vyvolanou investici a obec bude požadovat uzavření plánovací dohody s firmou před vydáním územního rozhodnutí; dale uvedla, že firma má stavební povolení na sítě, ne na výstavbu domů;
· p. Mihula se otázal, jaká je situace s vodovodem; pí Kovářová odpověděla, že obec má vody dost, Hostivice opravila úniky vody na trase a tím se zvýšil nátok vody; pokud jde o pražský přivaděč vody, obec chce žádat o dotaci, ale zatím nebylo vypsáno dotační řízení pouze na vodovod; dosud bylo vždy jen dotační řízení společně na vodovod i kanalizaci; k tomu uvedl p. Stoklasa, že část financí na vodovod by měla jít z příspěvků investorů; k tomu sdělila pí Kovářová, že majitel pozemků v lokalitě Pod horou p. Klofa se zatím neozývá, o lokalitu ve vlastnictví řádu Premonstrátů měl zájem určitý investor, v době ekonomické krize však obec neví, zda jeho zájem trvá; obec však bude jednat s firmou OAKLAND TRADE, a.s.; firma EUFI nestaví na katastru obce Chýně;
· p. Mihula se dále otázal na plánovací dohodu mezi obcí a firmou OXES, s.r.o.; pí Kovářová uvedla, že jednání mezi obcí a OXES pokračují;
· p. Jelínek navrhl, aby ranní autobusové spoje na Zličín byly posíleny, dále dal k úvaze, zda by všechny spoje neměly zajíždět na Háje; rovněž se otázal na spolupráci s firmou OXES ve věci uzavření dohody – pí Kovářová uvedla, že se tvoří text smlouvy; p. Jelínek se dále zmínil o protihlukových valech, jaká je situace – měla být porada s právníkem; pí Kovářová uvedla, že obec nevěděla, zda je ošetřena smluvně následná péče – již však byla uzavřena dohoda o následné péči mezi firmou EKOLIA a OXES; nyní se bude jednat o majetkových poměrech; dále p. Jelínek dal na zvážení, zda by se nemělo udělat provizorní řešení ve věci chodníku Ke Skále – zahájit přípravné práce, aby se zde dalo procházet; k tomu uvedla pí Kovářová, že regionální rada vydala nová pravidla k dotačnímu titulu – nyní regionální rada musí odsouhlasit pravidla výběrového řízení na dodavatele; na doporučení regionální rady bude jedna částka řešit dva projekty – Višňovku i chodník; chodník Ke Skále se může začít stavět až v momentě registrace žádosti; p. Jelínek se dále otázal, jak je obec připravena na zimu, kdy dle zákona je odpovědná za stav chodníků; pí Kovářová uvedla, že multifunkční stroj zatím není k dispozici, obec má pouze dva zaměstnance na veškerou údržbu veřejné zeleně, místních komunikací, chodníků apod., proto je potřeba zvážit, při obrovském rozmachu obce, zda by neměl být počet zaměstnanců starajících se o čistotu a údržbu obce rozšířen; příp. úrazy na např. kluzkém chodníku v zimě budou řešeny dodatkem k pojišťovací smlouvě obce;
· p. Nývlt navrhl, aby se obec obrátila se zdvořilou žádostí na občany, zda by nadále neuklízeli zejména v zimním období chodníky sami; dále se zmínil o písni s názvem „Chýňská hymna“, která byla umístěna na webu obce; píseň působí dojmem, že jde opravdu o chýňskou hymnu; navrhl stáhnout píseň ze stránek obce nebo dát vysvětlovací komentář; k tomu uvedl p. Kovář, že píseň je umístěna v rubrice „co se děje v obci“ a pojem hymna obce neexistuje; dále p. Nývlt doporučil sdělit občanům informaci o chodníku Ke Skále jiným způsobem, než prostřednictvím zápisu ze zastupitelstva obce;
· p. Kratochvíl se dotázal, zda je pravda, že bude vydáno stavební povolení na ulici Lomenou; pí Kovářová odpověděla, že bylo řečeno, že tato ulice bude zahrnuta do revitalizace jádra obce;
· pí Kratochvílová – kdy bude v ulici Lomené asfaltový povrch? Obec buduje chodník Ke Skále, žádá rovněž o souvislý povrch v ulici Lomené; pí Kovářová odpověděla, že obec v současné době nemá peníze na větší priority (ZŠ, MŠ apod.), než je asfaltový povrch v ulici Lomená; vybudování chodníku Ke Skále má větší důležitost, než ulice Lomená – ve srovnání ulice Lomené s chodníkem Ke Skále, bude chodník Ke Skále používat mnohonásobně větší množství občanů z velkých lokalit Háje a Kaliště, než v ulici Lomené; v ulici Lomená se udělá alespoň provizorní oprava.
11. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 5 hlasy.
12. Starostka obce ukončila jednání v 22,30 hod. a poděkovala přítomným za účast.
V Chýni dne 2.10.2009

Zapisovatel : Dagmar Musilová
Ověřovatelé zápisu:
Jitka Bělková

Josef Novotný
Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz