Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;
c) studii revitalizace centra obce Chýně s tím, že bude ještě uspořádána veřejná
diskuse; termín diskuse bude zveřejněn týden před jejím konáním;
d) iniciativu p. Jelínka na vybudování (rozšíření) biokoridoru nad
Strahovským rybníkem a pověřuje p. Jelínka k projednání záměru
na OŽP Černošice – pí Liversová;
e) zápis z místního šetření ve věci opravy povrchů místních komunikací Lomená,
Okrajová, K Roklím a posunutí termínu dokončení prací do 2.10.2009;
termín na instalaci dopravního zrcadla a lampy veřejného osvětlení je stanoven
nejpozději do 31.12.2009;
B. schvaluje
a) návrh hodnotící komise a přidělení veřejné zakázky „Chýně – rozšíření ČOV“
firmě POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky, která obdržela nevyšší
počet bodů;
C. odkládá
a) žádost manželů Pavla a Hany Fouskových, Hlavní 18, Chýně a Romana Rajtory,
V Pískách 49, Chýně, o rozdělení pozemku p. č. 166/2 k. ú. Chýně s tím, že
se 12.10.2009 v 17,00 hod. uskuteční místní šetření na místě ( na pozemku)
a bude pak následně situace znovu vyhodnocena.

V Chýni dne 25.9.2009

Ing. Věra Kovářová, M.I.M., starostka obce

místostarosta obce x)

Vyvěšeno dne 29.9.2009

Sejmuto dne 14.10.2009
x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz