Přítomni: pp. Jelínek, Barek, Čáp, Novotný, Mach, Chyba, pí Kovářová, a Vrančíková
Nepřítomní: pí Bělková
Hosté: 20 občanů

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti
6. Žádost občanského sdružení Alternativa II o změnu nájemní smlouvy uzavřené s obcí Chýně - budovy na Hájku
7. Žádost Řehoře Klofy o stanovisko obce ke stavbě „Obytný soubor Chýně, lokalita Pod horou, realizace inženýrských sítí a komunikací – dokumentace pro územní řízení
8. Schválení výběru firmy na dodávku multifunkčního úklidového stroje
9. Schválení výběru firmy na zpracování projektové dokumentace a rozpočtu rekultivace Višňovky v obci Chýně
10. Žádost firmy ALDIS CZ spol. s r. o. o vydání povolení k provozování 2 výherních hracích přístrojů na období 1.7.2009 – 31.12.2009
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr.
Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starostka přečetla návrh programu; pan Barek navrhl doplnit program o body 8a. – žádost o opravu ulice Lomená a Okrajová a bod 8b. – žádost o opravu ulice K Roklím; p. Jelínek navrhl doplnit program o bod 10a. – využití nových obecních pozemků po provedení pozemkových úprav; p. Novotný navrhl doplnit program o bod 10b. – propadlá kanalizace v ulici Okružní před RD Plačkových;
Program zastupitelstva včetně doplnění bodů 8a., 8b., 10a. a 10b. byl schválen všemi 8 hlasy.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 32 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.6.2009 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny, s výjimkou bodu D b), kde zatím smlouvy a stav protihlukových valů nebyly konzultovány s právníkem.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 8 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 8 hlasy p. Chyba a p. Čáp; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o
· dalším postupu ve věci soudního řízení mezi obcí Chýně a p. Havlem, který podal na obec žalobu; soudní řízení bylo zastaveno kvůli procesnímu pochybení ze strany p. Havla, resp. jeho zástupce; nelze podávat žalobu na neplatnost smlouvy, která byla zapsána do KN; soud rozhodl, že p. Havel ponese veškeré náklady řízení; proti tomuto se p. Havel odvolal; SÚ Hostivice pokračuje ve stavebním řízení ohledně vydání stavebního povolení na rozšíření MŠ;
· tom, že příští týden proběhne podpis smlouvy nájemní a s největší pravděpodobností i smlouvy o převodu pozemku mezi obcí Chýně a Pozemkovým fondem – týká se pozemku p. č. 185/229 k. ú. Chýně;
· tom, že obec obdržela stavební povolení s nabytím právní moci na rozšíření ČOV; na MŽP je zadávací dokumentace, čeká se na její schválení, poté bude vypsáno výběrové řízení na stavební firmu, která bude stavbu realizovat; se stavbou by obec mohla začít na podzim 2009;
· situaci ve Višňovce; z pokuty ve výši 35 tis. Kč, kterou zaplatila obci firma EKOLIA byly provedeny úpravy Višňovky – sekání, odplevelení apod.;
· tom, že obec obdržela dotaci ve výši 361 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně, kterou obec zadala firmě A.L.T Architekti v.o.s.,Praha 6, Břevnov, Závěrka 398/3, PSČ 169 00, IČ 27213056 (dále jen „A.L.T.“); v rámci tohoto bodu zástupci firmy předvedli veřejnou prezentaci koncepce studie při které vyzvali občany k podávání svých připomínek a návrhů, na základě kterých lze upřesnit zadání; zástupci A.L.T. uvedli, že jejich návrh ve spolupráci s dopravním inženýrem vychází z tvorby „lokálních minicenter“ v dané části obce, a to ulice Hlavní, Rudenské, Okružní, Květnové, Lomené, Okrajové a návsi; v části této lokality hodlají navrhnout zákaz tranzitní nákladní dopravy, v druhé části této lokality (Rudenská, část Hlavní od návsi směrem k OÚ a dále ven z obce) navrhují omezení tranzitní nákladní dopravy formou bezbariérových prvků, omezení rychlosti na 30 km/ hod. apod.; v návrhu pracují zástupci A.L.T. s různými druhy povrchů komunikací a s různými barvami, které by měly opticky oddělit část pro pěší a část pro vozidla; návrh bude kompletní a bude zahrnovat i sítě (kanalizaci, osvětlení apod.); v rámci prezentace projektu proběhla diskuse s občany:
Ø p. Veselý – realizace projektu bude velmi nákladná, bude mít obec na toto finance? Bude se v projektu počítat i se spojením navrhovaných lokalit s lokalitou Na Vyhlídce formou např. chodníku pro pěší? Pí Kovářová odpověděla, že projekt z důvodu nákladnosti by musela obec realizovat po etapách spolu s dotačními programy; stávající projekt dle slov pí Kovářové se dělá i z toho důvodu, aby obec Chýně v případě realizace krajských silnic měla hotovou celkovou koncepci a mohla pohotově reagovat na aktivity kraje; vybudování chodníku mezi starou obcí a lokalitou Na Vyhlídce nebylo součástí zadání a je problematické především z toho důvodu, že pozemky po obou stranách Rudenské jsou v soukromém vlastnictví; investoři v lokalitách spojujících lokalitu Na Vyhlídce s obcí již měli dávno stavět, nicméně jeden z investorů stále soudně řeší nevyjasněné majetkové vztahy k daným pozemkům; druhý investor měl problémy s pozemky především z důvodu zjištění, že v dané lokalitě byla skládka, která neumožňuje pevné podloží;
Ø p. Kratochvíl navrhl zbudovat přes pozemky cizích vlastníků dřevěnou lávku, která by spojila starší část obce s lokalitou Na Vyhlídce a byla kdykoliv snadno odstranitelná;
Ø p. Procházka – při řešení nutno znát situaci průmyslových podniků, které jsou spojeny s těžkou nákladní dopravou; nutno stanovit, jak se doprava alternativně k těmto podnikům přivede; k tomu se vyjádřilo několik občanů, že průmyslová zóna v Chýni je na východním okraji obce (O. K. Trans, Berger Beton) a ve studii se počítá s dopravním přístupem do této zóny mimo centrum obce; přesto zástupci A.L.T. na návrh p. Procházky zakreslí do projektu podniky s těžkou nákladní dopravou;
Ø p. Horák – počítá se v návrhu se stezkou pro cyklisty? Zástupci A.L.T. uvedli, že cyklisté budou mít dostatečný prostor v projektu, a proto není potřeba jej zvlášť vyčleňovat.
6. V dalším bodu programu byla projednána žádost občanského sdružení Alternativa II o změnu nájemních smluv uzavřených s obcí Chýně - budovy na Hájku; po krátké diskusi, kdy jak zastupitelé, tak vlastníci pozemků na Hájku potvrdili, že občanské sdružení dbá na pořádek v dané lokalitě, udržuje ji v dobrém stavu a zároveň ji má pod kontrolou; Ing. Semerád, zástupce o. s. Alternativa II uvedl, že sdružení bude usilovat o získání finančních prostředků z grantu na příp. odkup budov od obce a pozemků od soukromých vlastníků v lokalitě Hájek; všemi 8 hlasy bylo schváleno prodloužení nájemních smluv nebytových prostor ze dne 13.6.2008 mezi obcí Chýně a o. s. Alternativa II na pozemcích v lokalitě Hájek do 31.12.2010 a zvýšení nájemného na 2 tis. Kč ročně.
7. V bodu 7 byla projednána žádost Řehoře Klofy o stanovisko obce ke stavbě „Obytný soubor Chýně, lokalita Pod horou, realizace inženýrských sítí a komunikací – dokumentace pro územní řízení; pí Kovářová úvodem tohoto bodu připomněla, že zastupitelstvo v roce 2008 schválilo počet ekvivalentních obyvatel v dané lokalitě (800); dále uvedla, že k žádosti p. Klofy se vyjádřil Ing. Arch. Vavřík – urbanista, který obci předložil řadu připomínek ke studii předložené p. Klofou, rovněž SDK obce vznesla řadu připomínek ke studii ( šířka komunikací, nevhodné umístění MŠ, absence centrálního náměstí apod.); obecně shrnul p. Vavřík, že studie je schematická, nevytváří prostory pro setkávání a společné žití obyvatel dané lokality; k tomu uvedl p. Klofa a jeho zástupce, že v červnu 2008 zastupitelstvo obce schválilo studii výstavby toho druhu, kterou nyní předkládá; dále p. Klofa zmínil, že předkládá dokumentaci pro sítě, nikoliv dokumentaci na budovy, obě dokumentace budou schvalovány a řešeny samostatně; připomněl, že na jednom z minulých zastupitelstev byly již vzneseny připomínky ke studii (centrální náměstí, šíře komunikací, přemístění MŠ apod.), a proto dnes předkládá studii již upravenou, která respektuje vznesené připomínky – poté upravenou studii předložil zastupitelům; p. Klofa zdůraznil, že se hodlá s obcí domluvit, bude respektovat nadále její připomínky, avšak požaduje stanovisko obce, vzhledem k tomu, že zatím žádné neobdržel; k tomu uvedla pí Kovářová, že zastupitelstvo v loňském roce neschvalovalo studii předloženou p. Klofou, nýbrž pouze počet EO v dané lokalitě; k tomu ocitoval zástupce p. Klofy usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 22 z 25.6.2008 – „…zastupitelstvo souhlasí s využitím území pro stavbu rodinných domů, bytových domů a občanské vybavenosti ve smyslu předložené studie výstavby s tím, že považuje za maximální využití území pro 800 EO…“; dále p. Klofa uvedl, že investoři podmiňují koupi pozemků v lokalitě Pod horou vydáním územního rozhodnutí na sítě, jinak jsou pozemky neprodejné a zároveň toto je důvod, proč je předložená studie schematická – řeší sítě a nikoliv budovy; k tomu dodal p. Kovář, že když bude schematické řešení sítí, těžko bude jiné řešení zastavěnosti dané lokality; pí Kovářová dále uvedla, že obec bude usilovat o uzavření plánovací smlouvy s investorem před vydáním územního rozhodnutí na sítě v dané lokalitě; po delší diskusi bylo dohodnuto, že bude vedeno jednání mezi obcí a p. Klofou; zastupitelstvo pověřilo starostku obce vést jednání s p. Klofou ve spolupráci s Ing. Arch. Vavříkem a SDK; zároveň byl dohodnut termín jednání - 12.8.2009 v 18,00 hod. na Obecním úřadu Chýně.
8. V dalším bodu se zastupitelstvo zabývalo výběrem firmy na dodávku multifunkčního úklidového stroje pro obec; pí Kovářová uvedla, že na minulém zastupitelstvu byl vedením obce předložen návrh na výběr stroje BELOS od společnosti AGROMAK ND s.r.o.; zastupitelé si vyžádali doplňující informace k technickým parametrů stroje, které posléze obdrželi spolu s pozvánkou na zasedání tohoto zastupitelstva; starostka obce zároveň zodpověděla dotazy na vozidlo BELOS, které vyplynuly z minulého zasedání zastupitelstva obce; zároveň uvedla, že zástupce firmy AGROMAK ND s.r.o. p. Kalina přivezl vozidlo BELOS před Obecní úřad a zastupitelé i občané mají možnost se na něj podívat a vyzkoušet si jej; zástupci ODS oznámili, že s nákupem vozidla BELOS nesouhlasí, zejména vzhledem k jeho ceně a navrhují nákup vozidla levnějšího – předložili návrh na nákup malého traktůrku cca v ceně 500 tis. Kč, který dle jejich názoru uspokojí potřeby obce rovněž; p. Barek přečetl stanovisko zástupců ODS k uvažovanému nákupu vozidla BELOS vč. vlastního návrhu k řešení situace; k tomu uvedla pí Kovářová, že obec spolu s komunikacemi na Kališti bude udržovat 12 km místních komunikací a cca 4 km chodníků – to vše se dvěma zaměstnanci obce; pokud nedojde k nákupu výkonného stroje, obec by musela přijmou dalšího zaměstnance – mzdové náklady na dalšího zaměstnance spolu s dalšími odvody (zdravotní, sociální pojištění apod.) jsou pak ve srovnání s cenou vozidla a jeho bezproblémovým výkonem cca po dobu 15 let pro obec nerentabilní; dále pí Kovářová sdělila, že obec po uzavření smlouvy s OXES, s.r.o. použije z částky určené na občanskou vybavenost 1 mil. Kč právě na pořízení komunálního úklidového vozidla; p. Kalina uvedl ke stroji BELOS, že jde velmi výkonný a spolehlivý stroj v nejvyšší kvalitě; sdělil, že firma AGROMAK ND s.r.o. může obci rovněž nabídnout např. traktůrek VEGA Comfort cca v ceně 500 tis. Kč, nicméně jeho dobrá životnost je 5 let namísto BELOS, jehož životnost je 15 let; poté provedl srovnání obou strojů; BELOS používá jeden typ pneumatik celý rok, je schopen pracovat ve svažitém terénu, jeho kola neničí trávníkové plochy, je schopen sekat trávu a zároveň vysávat, poseká i vysokou trávu, je velmi výkonný – na „jeden zátah“ je schopen uklidit celou obec a to v zimě i v létě vč. chodníků; VEGA Comfort je hlučný, má menší výkonnost než BELOS, má mechanickou převodovku, není schopen naráz uklidit celou obec, jeho kola ničí trávníky a proto je nutno k němu pořizovat na sekání trávníkových porostů jiné pneumatiky – „travní“; není schopen sekat vysokou trávu, neumí sbírat trávu, která zůstává na ploše; závěrem p. Kalina uvedl, že obec by nákupem traktůrku sice ušetřila v daném okamžiku peníze, avšak v dlouhodobějším horizontu je mnohem ekonomičtější pro obec zakoupit BELOS – vyšší výkon, vyšší kvalita, dlouhodobá výdrž stroje apod.; nákup traktůrku by řešil problémy obce s úklidem max. na dobu tří let, vzhledem k velkému rozmachu obce; k tomu uvedla pí Kovářová, že BELOS by obec mohla pořídit formou operačního leasingu, který se dá kdykoliv vypovědět, během leasingu lze vyměnit stroj za jiný, po dobu leasingu má obec veškerá pojištění a příp. opravy stroje zdarma; dále připomněla, že na jaře r. 2009 obec přistoupila k úklidu obce formou čistícího stroje, přičemž zaplatila 38 tis. Kč – při dostavbě dalších komunikací v lokalitě Kaliště by to znamenalo již cca 50 tis. Kč za jednorázový úklid; tyto úklidy by obec potřebovala 3x – 4x ročně; nehledě na to, že v zimním období obec bude muset uklízet od sněhu všechny chodníky na základě novely zákona o pozemních komunikacích (dříve uklízeli vlastníci přilehlých nemovitostí); na dotaz p. Fouska uvedla pí Kovářová, že při operativním leasingu na 5 let by obec zaplatila 2,4 mil. Kč, při nákupu ihned cca 2,2, mil. Kč; p. Novotný uvedl, že stroj BELOS zná velmi dobře a podporuje jeho pořízení pro obec, VEGA dle jeho názoru není schopna výkonem zajistit úklid starších i nových lokalit dohromady; k tomu uvedl p. Barek, že po této diskusi a informacích navrhuje, aby pořízení vozidla BELOS bylo realizováno až po uzavření smlouvy s firmou OXES, s.r.o.; k tomu uvedla pí Kovářová, že s tímto návrhem souhlasí; poté zastupitelé schválili uzavření smlouvy na operativní leasing na multifunkční stroj BELOS od firmy AGROMAK ND s.r.o. v celkové ceně 2 204 356,- Kč vč. DPH na 5 let všemi 8 hlasy.
8a. V dalším bodu byla projednána žádost o opravu místních komunikací - ulic Lomená a Okrajová v obci Chýně; p. Majer uvedl, že občané v těchto ulicích v minulosti dali dohromady své finanční prostředky a navezli na komunikace sypký materiál, který se zhutnil, nyní by měla obec tuto komunikaci opravit; pí Kovářová k žádosti uvedla, že obě komunikace budou zahrnuty do projektu na revitalizaci centra obce, který připravuje firma A.L.T. Architekti; dále uvedla, že výše navrhovaných nákladů obce v žádosti na opravu komunikací je pro obec příliš vysoká a obec nemůže v současné době takovéto náklady vynaložit; stav povrchu těchto dvou komunikací není v obci ojedinělý, ve špatném stavu jsou i další komunikace – Nad Baštou, Dlouhá, Sluneční, Obecní apod., které rovněž obec nemůže z finančních důvodů nákladně opravovat; situace musí být řešena koncepčně – v ulici Okrajová a Lomená není vybudována dešťová kanalizace – musí být řešeno současně s úpravou povrchu obou komunikací, navržená částka 500 tis. Kč by ve skutečnosti při rekonstrukci povrchu, resp. výstavbě nového povrchu obou komunikací spolu s dešťovou kanalizací byla mnohem větší; pí Kovářová navrhla provizorní opravu obou ulic (navezení a zhutnění recyklované živičné směsi) tak, aby byly bez problémů sjízdné a schůdné; tento návrh byl všemi 8 hlasy přijat spolu s návrhem pí Vrančíkové a p. Majera, aby v ulici Lomená bylo dále instalováno dopravní zrcadlo pro lepší viditelnost řidičů a dále aby byla instalována další 1 lampa veřejného osvětlení.
8b. V tomto bodu byla projednána žádost o opravu ulice K roklím; p. Stoklasa uvedl, že minulými navážkami materiálu je komunikace cca o 10 cm výše než vjezdy do nemovitostí, tj. při opravě komunikace je nutno nejprve navážku snížit teprve potom upravovat povrch; provizorní oprava místní komunikace – ulice K Roklím byla schválena všemi 8 hlasy, a to v termínu do konce srpna 2009.
Po projednání tohoto bodu zastupitel p. Čáp opustil zasedání zastupitelstva.
9. V dalším bodu programu bylo projednáno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu – zpracování projektové dokumentace a rozpočtu „Rekultivace Višňovky“ v obci Chýně; pí Kovářová sdělila přítomným, že obec oslovila cca 10 firem, přičemž na výzvu obce reagovala pouze 1 firma - VEMTO s.r.o., Neumannova 161, Prachatice; tato firma splnila všechny zadané parametry a požadavky obce (zejména cena v rozmezí 50 – 70 tis. Kč bez DPH; termín dokončení zakázky 30.7.2009) a výběrová komise proto navrhla tuto firmu vybrat na realizaci uvedené zakázky; dále pí Kovářová uvedla, že v ROP bude možnost na podzim 2009 zažádat o dotaci na realizaci stavby, což obec učiní; všemi 7 hlasy byla vybrána firma VEMTO s.r.o., Neumannova 161, Prachatice, IČ 63250781 na zpracování projektové dokumentace a rozpočtu „Rekultivace Višňovky“ v obci Chýně v ceně 70 210,- Kč.
10. V bodu 10. byla schválena 5 hlasy žádost firmy ALDIS CZ spol. s r. o. o vydání povolení k provozování 4 výherních hracích přístrojů na období 1.7.2009 – 31.12.2009; p. Mach se zdržel hlasování, p. Barek byl proti.
10a. V tomto bodu bylo projednáno využití nových obecních pozemků po provedení pozemkových úprav; p. Jelínek navrhl, že se zkontaktuje s Pozemkovým úřadem, zjistí určité nesrovnalosti v mapě po provedených úpravách a přednese získané informace týkající se biokoridorů a polních cest v k. ú. Chýně; zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí.
10b. V bodu 10b. byl projednán propad kanalizace v ulici Okružní u RD Plačkových; pí Kovářová uvedla, že obci je tento stav znám – p. Jelínek prohlédl stav kanalizace a obec osloví firmy a nechá udělat cenové nabídky opravy; zastupitelé vzali zprávu o havarijním stavu kanalizace v ulici Okružní na vědomí.
11. V rámci diskuse
· P. Chyba požádal, aby kontejner na návsi první sobotu v měsíci byl přistavován až v 8 hod., ne dříve, vzhledem k tomu, že občané přicházejí s odpadem brzy ráno a hlučí pod jeho okny;
· p. Jelínek sdělil, že o. s. Arbor neobdrželo finance z grantu na pořízení laviček na obecní hřiště.
12. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 7 hlasy.
13. Starostka obce ukončila jednání v 23,15 hod. a poděkovala přítomným za účast.

V Chýni dne 17.7.2009

Zapisovatel : Dagmar Musilová
Ověřovatelé zápisu:
Roman Chyba
Petr Čáp
Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz