Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;
c) informaci od zpracovatelů projektu na revitalizaci centra obce a informaci o návrhu dopravního řešení s tím souvisejícího;
d) zprávu o stavu nových obecních pozemků získaných v rámci pozemkových úprav (biokoridory a polní cesty);
e) zprávu o havarijním stavu kanalizace v ulici Okružní.
B. schvaluje
a) prodloužení nájemních smluv nebytových prostor ze dne 13.6.2008 mezi obcí Chýně a o. s. Alternativa II na pozemcích v lokalitě Hájek do 31.12.2010 a se zvýšení nájemného na 2 tis. Kč ročně;
b) uzavření smlouvy na operativní leasing na multifunkční stroj BELOS od firmy AGROMAK ND s.r.o. v celkové ceně 2 204 356,- Kč vč. DPH na 5 let;
c) provizorní opravu ulic Lomená a Okrajová (navezení recyklované živičné směsi a její zhutnění) a doplnění jedné lampy veřejného osvětlení a dopravního zrcadla;
d) provizorní opravu ulice K Roklím v termínu do konce srpna 2009;
e) výběr firmy VEMTO s.r.o., Neumannova 161, Prachatice, IČ 63250781 na zpracování projektové dokumentace a rozpočtu „Rekultivace Višňovky“ v obci Chýně v ceně 70 210,- Kč;
f) žádost firmy ALDIS CZ spol. s r.o. o vydání povolení k provozování 4 výherních hracích přístrojů na období 1.7. – 31.12.2009.
C. odkládá
a) bod č. 7. programu zastupitelstva a pověřuje starostku obce vést jednání s Ing. Klofou ve spolupráci s Ing. Arch. Vavříkem a SDK; setkání se uskuteční 12.8.2009 v 18,00 hod. na Obecním úřadu Chýně.
V Chýni dne 16.7.2009
Ing. Věra Kovářová, M.I.M.
starostka obce

místostarosta obce x)

Vyvěšeno dne 17.7.2009
Sejmuto dne 1.8.2009
x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz