Přítomni: pp. Jelínek, Barek, Čáp, Novotný, pí Kovářová, Bělková a Vrančíková
Nepřítomní: pp. Mach, Chyba
Hosté: 30 občanů

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti
6. Schválení závěrečného účtu obce Chýně za rok 2008
7. Schválení změny č. 1 rozpočtu obce Chýně na rok 2009
8. Schválení Nařízení obce č. 1/2009, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
9. Schválení Nařízení obce č. 2/2009, kterým se ruší nařízení obce Chýně o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích
10. Schválení názvu nové ulice na Kališti
11. Žádost MUDr. Veselé o instalaci mříží do oken v pronajatých místnostech v přízemí budovy OÚ Chýně
12. Žádost občanského sdružení Alternativa II o změnu nájemní smlouvy uzavřené s obcí Chýně - budovy na Hájku
13. Schválení výběru firmy na dodávku multifunkčního úklidového stroje
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr.
Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla doplnit jej o bod 13a. – schválení výkonu účetních činností obce formou smlouvy o dílo; p. Jelínek navrhl doplnit další 2 body, a to bod 13b. – údržba protihlukových valů a bod 13c. - smlouvy s firmou OXES, s.r.o.;
Program zastupitelstva včetně doplnění bodů 13a., 13b. a 13c. byl schválen všemi 7 hlasy.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 31 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.4.2009 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 7 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 7 hlasy pí. Bělková a p. Čáp; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o tom, že
· zastupitelé obdrželi termíny pracovních porad na II. pololetí 2009 s tím, že některý z termínů bude termínem zasedání zastupitelstva obce; dále uvedla, že stanovené termíny v měsíci červenci a srpnu mohou být vzhledem k čerpání dovolených na zotavenou zrušeny, pokud nenastane naléhavá potřeba, aby se zastupitelé sešli; k tomu uvedl p. Barek, že by se termíny setkání zastupitelstva neměly stanovovat dopředu, vzhledem k tomu, že neví, jaký bude mít svůj program; dále p. Barek sdělil, že pracovní porady jsou dle jeho názoru pro činnost zastupitelstva irelevantní – členové zastupitelstva nejsou zaměstnanci OÚ a frekvence pracovních porad je příliš četná; k tomu odpověděla pí Kovářová, že naopak skutečnost, že zastupitelé znají termíny pracovních porad a zasedání zastupitelstva dopředu, je pro ně výhodou, aby si zastupitelé lépe mohli organizovat svůj čas; dále pí Kovářová uvedla, že pracovní porady byly zavedeny po poradě se zastupiteli a většina zastupitelů se vyslovila pro jejich konání; porady neslouží ke schvalování materiálů a přijímání usnesení, nýbrž pro to, aby se zastupitelé seznámili blíže s projednávanou problematikou obce, dostali potřebné informace k projednávaným materiálům na místě a mohli uplatnit své dotazy k problematice; cílem pracovních porad, jak sdělila pí Kovářová, je, aby zastupitelé byli informováni o obecních věcech; k tomu podotkl z řad občanů p. Fousek, že termíny zastupitelstva by si zastupitelé měli řešit mimo zasedání zastupitelstva, neboť občany zajímají body programu zastupitelstva, nikoliv dohadování o termínech;
· probíhá řízení ohledně stavebního povolení na rozšíření ZŠ Chýně; bude provedeno výběrové řízení na stavební firmu; dotaci na rozšíření ZŠ obec nedostala, nicméně obec bude ve svých aktivitách ohledně ZŠ pokračovat dále;
· proběhnou volby do EP ve dnech 5. a 6. 6. 2009; volební místnost je na Obecním úřadu Chýně, a to z důvodů lepšího zázemí členů OVK než v MŠ a dále z toho důvodu, že sčítání hlasů proběhne v neděli 7.6.2009 až v nočních hodinách a úklid učebny v ZŠ by musel rovněž proběhnout nad ránem, aby děti měly učebnu připravenou; na OÚ lze tyto práce provést až druhý den; volební místnost na OÚ Chýně bude užívána i do budoucnosti;
· obec obdržela stavební povolení s nabytím právní moci na rozšíření ČOV; na MŽP je zadávací dokumentace, čeká se na její schválení, poté bude vypsáno výběrové řízení na stavební firmu;
· v obci již začal svoz bioodpadu, občané se mohou kdykoliv zapojit do tohoto svozu; zároveň pí Kovářová připomněla, že naplněné nádoby s odpadem je nutno umisťovat před domy v 6 hod. ráno v den svozu nebo večer předem;
· pracuje se na ozelenění Višňovky, probíhají zemní práce a na ně navazující zahradnické práce; proběhne výstava prací studentů FA ČVUT - 24.6.2009 budou modely ve skutečné velikosti umístěny ve Višňovce;
· probíhají aktivity ve věci zastávek ČD – bylo vyhotoveno memorandum obcí, které schválila rada Středočeského kraje, byl zaslán dopis na Ministerstvo dopravy a SŽDC – kraj se zavázal pomoci a dostat výstavbu zastávek ČD v obci do plánu investic;
· proběhl soud s p. Havlem, který podal na obec žalobu o neplatnost smlouvy, kterou podepsal s obcí v roce 2003; soudní řízení bylo zastaveno kvůli procesnímu pochybení ze strany p. Havla, resp. jeho zástupce; nelze podávat žalobu na neplatnost smlouvy, která byla zapsána do KN; p. Havel ponese veškeré náklady řízení; až obec obdrží rozhodnutí s nabytím právní moci, lze znovu otevřít stavební řízení na rozšíření MŠ;
· obecní úřad přijal nového zaměstnance na volné pracovní místo, zaměstnanec bude zastávat pozici investičního referenta;
· proběhl sněm svazu měst a obcí, na kterém bylo přijato usnesení, ve kterém se mimo jiné hovoří na téma rozpočtového určení daní pro malé obce; Ing. Vrančíková se v rámci tohoto bodu otázala, proč obec neinformovala zastupitele o tom, že hodlá vyvěšovat cedule s nápisem „daňově diskriminovaná obec“ a proč nežádala o rozhodnutí zastupitelstvo; k tomu uvedla pí Kovářová, že není o čem rozhodovat, obec je členem SMS, které mimo jiné usiluje o tom, aby malé obce dostaly do svých rozpočtů více prostředků a byla nastavena jiná pravidla pro rozdělování prostředků vybraných státem na daních; vyvěšením cedule obec pouze upozornila spolu s ostatními obcemi na tento problém; vyvěšení cedulí trvalo velmi krátce;
6. V dalším bodu programu byl předložen závěrečný účet obce Chýně za rok 2008; zástupce FV p. Stoklasa sdělil, že FV návrh závěrečného účtu prostudoval a souhlasí s ním; závěrečný účet obce za rok 2008 byl schválen všemi 7 hlasy.
7. V bodu 7 zastupitelstvo projednalo návrh změny č. 1 rozpočtu obce na rok 2009; p. Stoklasa upozornil, že rostou běžné výdaje obce v době, kdy klesají daňové příjmy obce; uvedl, že pro obec by tato situace mohla být nebezpečná; dále uvedl, že údržba veřejného osvětlení v obci je prováděna na základě smlouvy, která dle názoru FV není pro obec výhodná; dále upozornil, že kapitálové výdaje - paragraf 6171 - výstavba a rezerva by měly být rozepsány a požádal jménem FV o tento rozpis; rovněž p. Stoklasa upozornil na fakturu od KT přes 1 mil. Kč, která není v návrhu změny č. 1 a doporučil obci jednat s KT o dalším postupu; závěrem svého vystoupení p. Stoklasa sdělil, že změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2009 je formálně sestavena správně; p. Jelínek uvedl, že KV již v jednom ze svých zápisů dal požadavky ve věci smlouvy s firmou, která provozuje veřejné osvětlení v obci; je zapotřebí tuto záležitost oživit; pí Vrančíková se dotázala na položku náklady na zpravodaj ve výši 70 tis. Kč – pí Kovářová jednotlivé položky, ze kterých se skládá tato suma, vysvětlila; dále zodpověděla pí Kovářová další dotazy na jednotlivé položky rozpočtu – 400 tis. Kč na volný čas dětí, veřejná zeleň 870 tis. Kč; pí Kovářová dále uvedla ke kapitálové rezervě obce, že je potřeba ve spolupráci s FV rozhodnout, jak bude prostředky naloženo – zda je použít na rozšíření ZŠ či jinde; rovněž pí Kovářová uvedla, že daňové příjmy při ekonomické recesi pochopitelně klesají, avšak zároveň stoupá počet obyvatel v obci a tím i zákonitě stoupají výdaje obce; změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2009 byla schválena všemi 7 hlasy.
8. V dalším bodu zastupitelstvo projednalo návrh nařízení obce č. 1/2009, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu; k tomuto bodu proběhla diskuse – p. Jelínek se dotázal, proč občanská sdružení v obci nemají výjimku ze zákazu šíření reklamy jako další subjekty dle nařízení; bylo odpovězeno, že KÚ Středočeského kraje, který návrh předběžně posuzoval, dal obci připomínku, aby občanská sdružení v obci nebyla zahrnuta do výjimky, neboť by se mohlo jednat o diskriminaci ostatních občanských sdružení se sídlem mimo obec v návaznosti na jejich příp. podnikatelské aktivity; p. Fousek a další občané podotkli, že zákazem šíření reklamy formou zařízení na plotech fasádách objektů se omezují práva občanů; závěrem se zastupitelé dohodli, že sdělí své připomínky a návrhy na úpravu nařízení č. 1/2009 obce Chýně a bod programu týkající se této záležitosti byl odložen.
9. Dalším bodem programu byl návrh nařízení obce č. 2/2009, kterým se ruší nařízení obce Chýně o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích; návrh nařízení byl schválen všemi 7 hlasy s tím, že toto nařízení bude přečíslováno na nařízení obce Chýně č. 1/2009.
10. V dalším bodu programu byl projednán název nové ulice na Kališti podél bytových domů; rozvinula se diskuse, zda zůstat u názvů ulic, které v lokalitě Kaliště začaly být pro nové ulice používány – tj. názvy podle květin, či při stanovování názvů nových ulic vycházet z místních podmínek a názvosloví; po této diskusi zastupitelé schválili 7 hlasy název nové ulice „Na Kališti“.
11. V bodu 11 byla projednána žádost MUDr. Veselé o instalaci mříží do oken v přízemí budovy OÚ Chýně v pronajatých prostorách, kde MUDr. Veselá provozuje zdravotní zařízení; pí Vrančíková podotkla, že s MUDr. Veselou by měla být uzavřena smlouva o podmínkách umístění mříží na oknech; instalace mříží na oknech zdravotního zařízení byla schválena všemi 7 hlasy s tím, že instalace bude provedena na náklady žadatelky.
12. V dalším bodu byla projednána žádost o. s. Alternativa II o změnu nájemní smlouvy uzavřené s obcí – budovy na Hájku; ve své žádosti o. s. Alternativa II navrhuje uzavřít smlouvu opět na 1 rok a postupně smlouvu automaticky prodlužovat, pokud ani jedna ze stran nedá avízo druhé straně, že hodlá smlouvu ukončit; dále o. s. navrhuje nově stanovit výši nájemného a dále hodlá v pronajatých prostorách provozovat další aktivity nad rámec dosud uzavřené smlouvy; rovněž o. s. zmínilo i možný odkup budov od obce; na základě diskuse zastupitelů nad návrhy o. s. Alternativa II došli zastupitelé k závěru, že je nutno znát bližší informace k dané problematice a pověřili starostku obce jednáním s o. s. Alternativa II o možnosti prodeje dotčených obecních budov; stanovisko obce k žádosti o. s. Alternativa II tak bylo všemi 7 hlasy odloženo;
13. V bodu 13 předložila pí Kovářová zastupitelům návrhy na výběr firmy, která by realizovala dodávku multifunkčního úklidového stroje pro obec; pí Kovářová zmínila, že 2 stávající zaměstnanci obce, kteří provádějí úklid a údržbu obce, nestačí na všechny obecní prostory a to zejména v létě a v zimě – úklid sněhu, sekání trávy, udržování veřejné zeleně, úklid komunikací a chodníků apod.; pí Kovářová sdělila zastupitelům, že v rámci výběrového řízení byly osloveny 3 firmy ve věci dodání úklidového stroje BELOS, který umožňuje výměnu různých přídavných zařízení na různé typy úklidu a údržby obce – sekání, zametání, vysávání apod.; dále pí Kovářová sdělila, že firma AGROMAK, která byla obcí rovněž oslovena, nabízí obci v případě výběru zdarma valník v hodnotě 60 tis. Kč; p. Barek se dotázal, zda byla posouzena kvalita stroje, aby nedocházelo k jeho poruchovosti – pí Kovářová uvedla, že některé okolní obce stroj BELOS již zakoupily a jsou s ním maximálně spokojeny, p. Novotný sdělil, že vozidlo zná a je velmi kvalitní; pí Kovářová dále uvedla, že údržba vozidla by se odvíjela od financování stroje – možno zakoupit formou operačního leasingu, kde je záruční doba 5 let; cena vozidla je 2,2 mil. Kč; dále byly vzneseny dotazy typu jaké jsou náklady na provoz vozidla a jakým způsobem by vozidlo bylo garážováno a kde; k tomu nabídl p. Novotný možnost garážování vozidla na jeho pozemku v hale v lokalitě Na Vyhlídce; p. Barek navrhl bod programu odložit do té doby, než bude předložen rozpočet nákladů na provoz vozidla a vše, co s tím souvisí, p. Stoklasa navrhl, aby dle předložených informací byl schválen výběr firmy AGROMAK s tím, že následně bude předložena režie stroje na 1 rok; po této diskusi zastupitelé pověřili starostku obce zajištěním dodatečných informací o úklidovém komunálním stroji BELOS s následným rozhodnutím ve věci samé.
13a. V tomto bodu přednesla pí Kovářová, že Obecní úřad Chýně vypsal výběrové řízení na nového zaměstnance pro zajišťování výkonu účetních činností vzhledem k tomu, že dosavadní zaměstnankyně zajišťující dosud účetní činnosti obce hodlá pracovní poměr ukončit; vzhledem k tomu, že se nepodařilo sehnat kvalifikovaného zaměstnance pro účetnictví obce, přistoupila obec k hledání osoby, která by zajišťovala účetní práce jako OSVČ na živnostenský list; obec tímto způsobem získala kvalifikovanou pracovní sílu, která zná účetnictví obcí velmi dobře, zná systém (SW), ve kterém jsou účetní práce Chýně prováděny; tato osoba provádí smlouvou o dílo účetní práce v několika okolních obcích a dle referencí starostů velmi dobře; zastupitelé schválili všemi 7 hlasy, aby účetní práce pro obec byly zajišťovány formou o dílo s dotyčnou osobou.
13b. P. Jelínek informoval přítomné o situaci kolem valů v nových lokalitách – o jednáních s firmou OXES ve věci jejich údržby a trojstranných uzavřených smlouvách mezi obcí, firmou OXES, s.r.o. a zahradnickou firmou EKOLIA; sdělil, že zeleň na valech není vždy v pořádku – ve smlouvách je 2letá záruční lhůta na vysazenou zeleň, obec by však musela prokázat, že o valy řádně pečovala; firma EKOLIA nechce uznat reklamace obce; navrhl, aby si obec Chýně najala znalce na zeleň (některé keře byly vysázeny v únoru při teplotě – 3° C) nebo zaplatila z obecních peněz údržbu zeleně na valech a poté na firmě EKOLIA vymáhala vynaložené prostředky; rovněž p. Jelínek navrhl najmout právníka, který posoudí uzavřené smlouvy a celkovou situaci a navrhne řešení; pí Kovářová uvedla, že obec bude 5.6.2009 jednat s firmou EKOLIA, a proto navrhla vyčkat na výsledek jednání; p. Jelínek rovněž uvedl, že firma EKOLIA je připravena se o zeleň starat, avšak na základě nové smlouvy uzavřené s obcí, kde se obec zaváže za údržbu firmě platit; zastupitelé všemi 7 hlasy pověřili starostku obce, aby neprodleně oslovila právní kancelář za účelem posouzení smluv a dalšího postupu ohledně protihlukových valů Chýně.
13c. K bodu 13c. uvedla pí Kovářová, že obec obdržela od firmy OXES, s.r.o. návrh smlouvy a dodatku č. 2 ke stávající uzavřené smlouvě s OXES; obec s návrhem vyslovila nesouhlas a zaslala OXES protinávrh; v pondělí bude mít obec jednání s OXES o dalším postupu; p. Jelínek uvedl, že OXES neplní podmínky uzavřených smluv (např. vybudování točny autobusu), a proto navrhl, aby veškeré další smlouvy s firmou OXES byly uzavírány po dohodě s najatým právníkem; pí Kovářová dodala, že není sporu o finančních částkách, které má obec od OXES obdržet, jde spíše o vyjednání podmínek, za jakých budou finance obci poskytnuty; dále uvedla, že OXES bez vědomí obce předkládá věci, které mohou brzdit výstavbu v obci – např. 3 parkovací stání vedoucí přes chodník, parkovací místa zasahující do obecního pozemku nebo polyfunkční dům v lokalitě Háje, kde zastupitelstvo schválilo 14 bytových jednotek, 38 parkovacích stání, 600 m2 komerční plochy, ale OXES předložil obci podklady jen na 22 parkovacích stání a 90 m2 komerční plochy; zastupitelé všemi 7 hlasy pověřili starostku obce tím, aby neprodleně oslovila právní kancelář za účelem posouzení všech smluv uzavřených mezi obcí a firmou OXES, s.r.o. a konzultovala další postup při uzavírání smluv nových.
14. V rámci diskuse
· zazněl dotaz na bytové domy na Kališti – připojení na vodovod a kanalizaci; pí Kovářová sdělila, že napojení BD na Kamenici a na Hájích mělo být podmíněno rozšířením ČOV; došlo však k pochybení ze strany OŽP Černošice a tyto BD byly zkolaudovány, aniž by ČOV byla rozšířena; obec za stanovených podmínek povolila zahájit výstavbu BD na Kališti, zde však rovněž byla stanovena OŽP stejná podmínka ke kolaudaci - rozšíření ČOV; pí Kovářová sdělila, že na OŽP se snažila “přimluvit”, aby bylo povoleno napojení BD na Kališti na vodovod a kanalizaci; v současné době obec má schválené finanční zdroje na stavbu rozšíření ČOV, ale zatím je nemůže použít vzhledem k dalším administrativním opatřením a lhůtám, které musí předcházet; dále starostka obce uvedla, že pokud firma OXES nevěděla, že BD nelze napojit dříve, než po rozšíření ČOV, neměla uzavírat smlouvy s nájemníky s daným obsahem; obec měla zájem BD napojit; z tohoto důvodu udělila obec plnou moc Ing. Zajícovi, aby vyřídil jménem obce možnost instalace zařízení, které by stav ČOV zlepšilo a BD mohly být napojeny;
· p. Klofa – vlastník pozemků Pod Horou zmínil svoji žádost, kterou předal obci ve věci stanoviska k předložené zastavovací studii, která bude podkladem pro zahájení ÚŘ umístění stavby vodovodu a kanalizace v dané lokalitě; pí Kovářová sdělila, že smlouvy s developery musí být uzavřeny před tím, než obec dá své stanovisko; obci chybí MŠ, ZŠ, ČOV apod. a developeři se musí na těchto stavbách finančně podílet; SÚ má právo zasáhnout a požadovat plánovací dohodu před vydáním ÚR o umístění stavby;
· p. Pražan zmínil, že opravou ulice Okružní došlo k „zadělání“ uzávěru vody – je potřeba jej znovu zpřístupnit;
· p. Barek se dotázal, jak se vyvíjejí jednání s investory – pí Kovářová uvedla, že p. Klofa – vlastník pozemků v lokalitě Pod Horou předložil žádost o stanovisko obce k vydání ÚR o umístění stavby vodovodu a kanalizace na jeho pozemcích; stanovisko SDK k této žádosti je negativní; komise bude dále jednat a za týden vydefinuje další požadavky na danou lokalitu; poté by se mělo vyjádřit zastupitelstvo; celou věc je nutno řešit ve spolupráci s urbanistou; k tomu uvedl p. Klofa, že v červnu 2008 zastupitelstvo obce projednalo jeho žádost k předložené studii; v souladu se závěry zastupitelstva předložil novou studii, ke které se již kladně vyjádřila PČR, SÚ apod.; do předložené studie byla zapracována stavba zastávky BUS; p. Klofa zdůraznil, že veškeré požadavky obce v předložené studii byly splněny – MŠ, náměstí, lesopark, zastávka BUS apod.; p. Klofa zdůraznil, že je chce jednat s obcí dále a splnit její požadavky; uvedl, že v první fázi jde pouze o vyjádření obce k dokumentaci na komunikace a inženýrské sítě; k tomu uvedla pí Kovářová, že komunikace musí mít parametry v souladu s dopravním řešením obce; v současné době obec řeší nedostatečnost komunikací s OXES v nových lokalitách a nechce staré chyby opakovat; p. Klofa se otázal, proč obec nejedná s investory, kteří jsou ochotni se s obcí dohodnout; pí Kovářová uvedla, že s každým investorem bude obec jednat samostatně; p. Klofa zdůraznil, že se chce s obcí dohodnout a chce s ní jednat, nechce však diktát obce, nýbrž dohodu; pí Kovářová sdělila, že lokalita Pod Horou je místem smíšeného území dle ÚPO, komunikace v navržené studii zde nenavazují na další části obce, není zde centrální struktura dané lokality, u MŠ není dostatek parkovacích míst, navržené hřiště je malé; p. Klofa uvedl, že návrh studie vytvořil urbanista, různí urbanisté mohou mít různé názory a p. Klofa chce hledat společné řešení, žádá však, aby se obec vyjádřila k jeho žádosti; veškeré požadavky obce jemu dané v červnu 2008 předložená studie splňuje; závěrem této diskuse pí Kovářová uvedla, že SDK dá obci své vyjádření a zastupitelé dají stanovisko; k dotazu p. Barka pí Kovářová ještě dodala, že s firmou Oakland Trade obec zatím nejedná, neboť stále probíhá soudní spor o pozemky; o třetím investorovi nemá obec žádné zprávy;
· pí Vrančíková se dotázala, jak to vypadá s vybudováním pražského vodovodního přivaděče – pí Kovářová uvedla, že obec čeká na vypsání dotačního titulu; zatím jsou vypsány pouze dotační tituly na vodovod a kanalizaci společně, avšak obec již kanalizaci má vybudovanou;
· p. Jelínek se dotázal na situaci kolem chodníku ve Višňovce – pí Kovářová sdělila, že obec zatím nemá vyjádření o dotaci; dále se p. jelínek dotázal na smlouvu o obecní policii – KÚ Středočeského kraje vydal rozhodnutí jako nutnou podmínku platnosti smlouvy – čeká se na nabytí právní moci rozhodnutí; p. Jelínek rovněž připomněl pozemkové úpravy – do 20.6.2009 obec musí zodpovědět dotazy a poslat informace; konečně p. Jelínek uvedl, že oplocení pozemku na Kamenici, které postavil stavebník bez vědomí obce na obecním pozemku, bylo odstraněno;
· p. Pražan navrhl, aby obecní policie, která bude působit v obci na základě smlouvy s městem Hostivicí, ohlídala hráz rybníka Bašta před jejím znehodnocením kamionovou dopravou.
15. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 7 hlasy.
16. Starostka obce ukončila jednání v 22,30 hod. a poděkovala přítomným za účast.
V Chýni dne 15.6.2009

Zapisovatel : Dagmar Musilová
Ověřovatelé zápisu: Jitka Bělková
Petr Čáp
Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz