Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu.

B. schvaluje

a) závěrečný účet obce za rok 2008 „s výhradami“ a zároveň přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 ze dne 10.3.2009

b) změnu č. 1 rozpočtu obce Chýně na rok 2009

c) nařízení obce Chýně č. 1/2009, kterým se ruší nařízení obce Chýně č. 1/2006 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

d) název nové ulice v lokalitě Kaliště – „Na Kališti“

e) žádost MUDr. Veselé o instalaci mříží do oken v pronajatých místnostech v přízemí budovy Obecního úřadu Chýně na vlastní náklady žadatelky

f) výkon účetních činností obce formou smlouvy o dílo.

C. odkládá

a) schválení nařízení obce, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

b) stanovisko obce k žádosti o. s. Alternativa II o změnu nájemní smlouvy uzavřené s obcí Chýně – budovy na Hájku a pověřuje starostku obce jednáním s o. s. Alternativa II o možnosti prodeje dotčených obecních budov.

D. pověřuje starostku obce

a) zajištěním dodatečných informací o úklidovém komunálním stroji BELOS

b) aby neprodleně oslovila právní kancelář za účelem posouzení smluv a dalšího postupu ohledně protihlukových valů Chýně

c) aby neprodleně oslovila právní kancelář za účelem posouzení všech smluv uzavřených mez obcí a firmou OXES, s.r.o. a konzultovala další postup při uzavírání smluv nových.

V Chýni dne 4.6.2009

Ing. Věra Kovářová, M.I.M., starostka obce

místostarosta obce x)

Vyvěšeno dne 4.6.2009

Sejmuto dne 19.6.2009

x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz