Přítomni: pp. Jelínek, Mach, Čáp, pí Kovářová a pí Vrančíková

Nepřítomní: p. Barek, Chyba, Novotný, pí Bělková

Hosté: 2 občané

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti

6. Schválení žádosti o finanční příspěvek z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje na pořízení radarů

7. Schválení veřejnoprávní smlouvy o obecní policii uzavřené s městem Hostivice

8. Schválení Provozního řádu dětského hřiště v obci Chýně – změna správce hřiště

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla doplnit jej o bod 8a. – schválení finančního příspěvku Strahovskému rybníku o.p.s. ve výši 10 tis. Kč.Program zastupitelstva včetně doplnění bodu 8a. byl schválen všemi 5 hlasy.

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 30 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.3.2009 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny nebo se průběžně plní.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 5 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 5 hlasy pí. Kovářová a p. Čáp; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o tom, že · byla podána žádost o dotaci na rozšíření ZŠ; na KÚ Středočeského kraje by mělo být o dotaci rozhodnuto v květnu až červnu 2009; p. Kovář připravuje projekt ke stavebnímu povolení;· v pondělí, 4.5.2009 proběhne schůzka s občany ve věci svozu bioodpadu v Chýni; čím více bude zájemců, tím nižší bude cena za svoz; cena malé svozové nádoby bude cca 1 400,- Kč, velké svozové nádoby cca 1 600,- Kč; občané budou uzavírat smlouvy přímo s Rumpold; · obec nyní zvažuje koupi či pronájem úklidového stroje s variabilními přídavnými zařízeními;· rada KÚ Středočeského kraje schválila memorandum starostů ve věci vybudování zastávek ČD – dotýká se obce Chýně, Hostivice, Rudná a Jinočany; KÚ Středočeského kraje bude obce zastupovat při jednáních na Ministerstvu dopravy.

6. V dalším bodu programu pí Kovářová informovala přítomné o možnosti podat žádost o finanční příspěvek z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje na pořízení radarů do obce; některé obce sdružené ve svazku obcí Poutní cesta k Hájku se dohodly, že podají společně žádost o tento příspěvek – Chýně, Jeneč, Červený Újezd; cena jednoho radaru je cca 100 tis. Kč, obec by v případě obdržení dotace hradila cca 18 tis. Kč na jeden radar; obec Chýně hodlá požádat o dotaci na 2 radary – umístění by bylo na ulici Hlavní – cca před RD Fouskových tak, aby zejména děti přecházející ulici ze ZŠ směrem do MŠ a opačně byly více ochráněny před rychlými vozy; druhý radar by byl umístěn na ulici Rudenská cca na úrovni RD Laurýnových; pí Kovářová seznámila přítomné s technickými parametry radarů – svítící displej s nápisem „zpomal“ v případě větší rychlosti, než je povolená, dále na displeji bude zobrazována rychlost vozidla při průjezdu obcí apod.; žádost obce o finanční příspěvek na radary byla schválena všemi 5 hlasy.

7. V bodu 7 zastupitelstvo projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy o obecní policii uzavřené mezi obcí Chýně a městem Hostivice; po uzavření této smlouvy by městská policie Hostivice vykonávala v Chýni úkoly stanovené zákonem o obecní policii a zákonem o provozu na pozemních komunikacích (dohled nad bezpečností občanů, dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu apod.); celkový rozsah činností vykovávaných městskou policií Hostivice by byl 4 hod. týdně, nepravidelně ve dne i v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu; veřejnoprávní smlouva byla schválena všemi 5 hlasy.

8. V dalším bodu zastupitelstvo schválilo všemi 5 hlasy Provozní řád dětského hřiště v obci Chýně - došlo ke změně správce hřiště, ostatní ustanovení řádu se nemění;

8a. V bodu 8a. navrhla pí Kovářová odsouhlasit Strahovskému rybníku o.p.s. finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč – rybáři se vzorně starají o Strahovský rybník a přilehlé okolí, pořádají dny pro děti, 1.5.2009 chystají oslavu k 10. výročí Strahovského rybníka o.p.s.; finanční příspěvek byl schválen všemi 5 hlasy.

9. V rámci diskuse

· P. Jelínek informoval u vybudování pěšiny od silnice u zahrádek za křižovatkou s Berger Beton směrem na Břve; bude dale jednat s rybáři o vybudování pěšiny na druhé straně silnice směrem k ČOV; dále informoval o jednání s projektantem ve věci česlí na hrázi rybníka Bašta – jde o minimalizaci rizika při koupání dětí; dále připomněl aktivitu o. s. Arbor ve věci získání peněz na instalaci laviček na obecním hřišti – jde o 16 tribunových laviček; o. s. Arbor jedná s T Mobile, rovněž byla podána žádost o grant;

· P. Mach informoval o záměru TJ Sokol natřít konstrukce dětských prvků na hřišti – bylo dohodnuto, že obec nakoupí barvy a TJ Sokol dětské prvky natře; rovněž p. Mach informoval o potřebě doplnění písku na dětském hřisti a v ZŠ a MŠ; bylo dohodnuto, že p. Mach zjistí potřebné množství písku a obec jej zajistí;

· P. Ernest upozornil, že občané vodí své psy na hřbitov, ačkoliv je na tomto místě zákaz vodění psů; psi zde zanechávají psí exkrementy.

10. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 5 hlasy.

11. Starostka obce ukončila jednání v 19,30 hod. a poděkovala přítomným za účast.

V Chýni dne 30.4.2009

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Věra Kovářová

Petr Čáp

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz