Usnesení č. 30 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 26.3.2009

Zastupitelstvo obce

A. Bere na vědomí

    a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
    b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu.

B. Ruší

    a) usnesení č. 29 ze dne 25.2.2009 v části B pod písm. a), kterým bylo schváleno zadání změny
         č. 1 územního plánu obce Chýně.


C. Schvaluje

    a) vypuštění lokality Z1 – 11 ze zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně z důvodu, že její
       navrhovatel nesplnil podmínku obce částečné úhrady nákladů podle § 45, odst. 4 zákona
       č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;


    b) Zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně podle § 47, odst. 5 stavebního zákona, uvedené
       v příloze č. 1 tohoto usnesení, s jeho úpravou podle předchozího bodu;


    c) Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního systému pro období 2007 – 2013
       na typový projekt – Czech POINT – upgrade Kontaktního místa; v rámci tohoto programu zastupitelstvo
       obce schvaluje přijetí dotace na Czech POINT – upgrade Kontaktního místa a ukládá starostce obce
       k realizaci v termínu do 31.3.2009;


    d) Podání žádosti do Programu rozvoje obcí a měst na rozšíření kapacity základní školy Chýně;


    e) Ukončení nájemní smlouvy s firmou Oakland Trade, a.s. dle předloženého návrhu ke dni 27.3.2009;


    f) Žádost obce o nájem pozemku p. č. 185/229 k. ú. Chýně o výměře 231 m2 od PF ČR;


    g) Žádost obce o převod pozemku p. č. 185/229 k. ú. Chýně o výměře 231 m2 od PF ČR.


D. Pověřuje starostku

    a) Přípravou výběrového řízení na nákup víceúčelového úklidového stroje;
    b) Přípravou výběrového řízení na projektovou dokumentaci „Revitalizace Višňovky“.

E. Ukládá starostce

    a) Zabezpečit zpracování zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně v souladu
       s výrokem o jeho schválení a před předáním projektantovi návrhu změny č. 1
       územního plánu obce Chýně.


Přílohy usnesení:

č. 1. Zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně   


 
  V Chýni dne 27.3.2009
  Ing. Věra Kovářová, M.I.M., starostka obce                                                    
  místostarosta obce x)   

                                                                                   
  Vyvěšeno dne 3.4.2009    
  Sejmuto dne 18.4.2009

x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena
   (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz