Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.3.2009

Přítomni:         pp. Jelínek, Chyba, Mach, Čáp, Novotný, pí Kovářová, Bělková a Vrančíková
Nepřítomní: p. Barek,
Hosté: 2 občanéProgram jednání:

1.  Zahájení
2.  Schválení programu
3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání
4.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5.  Zpráva starostky o činnosti
6.  Zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně – revokace usnesení č. 29 ze dne 25.2.2009
7.  Schválení veřejnoprávní smlouvy o obecní policii uzavřené s městem Hostivice
8.  Schválení podání Žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government
v obcích – Czech POINT“ a Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
9.  Schválení podání žádosti do Programu rozvoje obcí a měst na rozšíření kapacity ZŠ Chýně
10. Ukončení  nájemní smlouvy s firmou Oakland Trade, a.s. Londýnská 41, Praha 2
11. Schválení žádosti obce o nájem pozemku p. č. 185/229 o výměře 231 m2 od PF ČR
12. Schválení žádosti obce o převod do vlastnictví obce pozemku p. č. 185/229 o výměře 231 m2 od PF ČR
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr.


Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila,
že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla
· vypustit z programu bod č. 7 – schválení veřejnoprávní smlouvy o obecní policii s městem
Hostivice, a to z toho důvodu, že zastupitelstvo města Hostivice tuto smlouvu zatím
neschválilo a vyžádalo si další podklady týkající se nákladů a zároveň navrhla vypuštěním
bodu upravit číslování zbylých bodů programu (bod 8. se stane bodem 7. atd.)
· doplnit do programu dva nové body, a to dle nového číslování, body
11a – pověření starostky přípravou výběrového řízení na nákup víceúčelového úklidového stroje
11b – pověření starostky přípravou výběrového řízení na projektovou dokumentaci
„Revitalizace Višňovky“.
Program zastupitelstva včetně vypuštění bodu 7. a doplnění bodů 11a. a 11b. byl schválen všemi 8 hlasy.  

3. P. Jelínek provedl  kontrolu usnesení č. 29 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.2.2009
a konstatoval  že jednotlivé body usnesení byly splněny.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka
a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 8 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 8
hlasy pí. Bělková a p. Chyba; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o tom, že
· zaměstnanec OÚ Chýně p. Kauer ukončil ve zkušební době pracovní poměr a obec opět hledá nového
zaměstnance na pozici investiční referent; rovněž bylo řečeno, že obec hledá dalšího zaměstnance
na pozici účetní, neboť stávající účetní hodlá ke konci roku ukončit pracovní poměr s obcí.
Přítomní byli požádáni, pokud by měli nějaké typy na nové zaměstnance, aby je sdělili OÚ;
· proběhlo na KÚ Středočeského kraje další jednání ve věci zastávek ČD v obci; jednání
se zúčastnila starostka obce Chýně, která zároveň zastupovala obce Hostivice, Rudná a Jinočany,
dále zástupci ROPID a ČD; KÚ slíbil pomoc na Ministerstvu dopravy v tom smyslu, aby ministerstvo
zahrnulo zastávky do svého finančního plánu; Správa dopravní a železniční cesty by měla zajistit
projekt; celá záležitost se tímto posunula o krok dopředu;
· obec se rozhodla zkultivovat prostředí za OÚ Chýně – došlo k vyčištění prostranství od odpadků,
vyklučení křovin; obec hodlá na vyčištěné a ozeleněné místo umístit lavičky s herním prvkem
pro děti;
dle dendrologického posudku, který obec nechala vypracovat na dřeviny za OÚ Chýně se jedná
o náletové dřeviny a s místem by se mělo zacházet jako s veřejným prostranstvím uprostřed obce; 
všechny náletové dřeviny by se měly kolem OÚ Chýně vyklučit;
k tomu však obec nechce přikročit, nicméně stávající kultivace prostředí byla nutná;
kolem ulice Hájecké by měl vzniknout prostor pro zaparkování aut v případě potřeby;
· p. Kropáč po dohodě s obcí provádí v současné době ve vsi zdravotní a bezpečnostní řezy stromů. 

6. V dalším bodu programu bylo znovu projednáno zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně podle § 47 odst.
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů; bylo konstatováno, že navrhovatel změny ÚPO v lokalitě Z1 – 11  - změna č. 1 územního plánu
obce Chýně, nesplnil podmínku obce, a to částečnou úhradu nákladů podle § 45, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; z tohoto důvodu bylo
zastupitelstvem zrušeno usnesení č. 29 ze dne 25.2.2009 v části B pod písm. a), kterým bylo schváleno
zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně  a zároveň zastupitelstvo obce schválilo všemi 8 hlasy,
aby lokalita Z1 – 11 byla vypustěna ze  zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně a zadání změny
č. 1 ÚPO bylo schváleno s touto změnou.

7. V bodu 7 zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci na upgrade Czech POINT v návaznosti na datové schránky,
které bude obec s účinností od 1.7.2009 používat dle zákona o informačním systému veřejné správy, včetně
Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace; po krátké informaci o datových schránkách zastupitelstvo
schválilo všemi 8 hlasy Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního systému
pro období 2007 – 2013 na typový projekt – Czech POINT – upgrade Kontaktního místa a přijetí dotace
na Czech POINT – upgrade Kontaktního místa a uložilo starostce obce k realizaci v termínu do 31.3.2009.

8. V dalším bodu zastupitelstvo projednalo podání žádosti do Programu rozvoje obcí a měst na rozšíření
kapacity základní školy Chýně; obec má možnostt v rámci tohoto programu požádat o finance na rozšíření
MŠ v obci; žádost musí být podána do 16.4.2009; její součástí musí být i studie proveditelnosti;
výše dotace je až 10 mil. Kč, vlastní zdroje obce jsou pouze 5 %; p. architekt Kovář jako sponzorský
dar obci vypracoval studii a bude realizovat i projekt; v červnu 2009 by měly být žádosti obcí
projednány na KÚ Středočeského kraje; poté musí následovat smlouva, jejíž součástí musí již být
stavební povolení a smlouva o dílo s firmou, která bude stavbu realizovat; rovněž proto souběžně
musí proběhnout i výběrové řízení na firmu, která dílo provede; k podání žádosti na KÚ je zapotřebí
souhlasu zastupitelstva obce; p. Kovář doplnil, že se jedná o rozšíření budovy ZŠ směrem do dvora
do ulice Květnové; rozšíření budovy by umožnilo vybudování dalších 4 tříd + zázemí pro učitele;
byt, který obývá pí Štrosová zůstane, avšak zmenší se jeho plocha; zastupitelstvo schválilo všemi
8 hlasy podání žádosti do Programu rozvoje obcí a měst na rozšíření kapacity základní školy Chýně.

9. V bodu 9 byla projednána žádost  firmy Oakland Trade, a.s. o ukončení nájemní smlouvy spolu
se vzájemným vypořádáním obou smluvních stran; tato firma uzavřela v roce 2006 s obcí nájemní
smlouvu na pronájem nebytových prostor; na základě této smlouvy hradila firma dohodnutý měsíční
nájem až do počátku roku 2008; posléze oznámila obci Chýni, že dává výpověď z nájemní smlouvy
a žádá obec, aby jí vrátila celkové uhrazené  nájemné z důvodu, že obec nezajistila prostory
v takovém stavu, aby byly obyvatelné; obec na tento dopis a výpověď reagovala tak že vyzvala firmu,
aby naopak doplatila dlužné nájemné vzhledem k tomu, že nikdy nebyla firmou písemně upozorněna
na domnělou neobyvatelnost pronajatých prostor; v návaznosti na tuto reakci firma pak obci předložila
návrh dodatku k nájemní smlouvě, na základě kterého bude tato smlouva ukončena a obě smluvní
strany prohlásí, že jedna druhé nic nedluží a jsou spokojeny se stávajícím stavem;
zastupitelstvo obce schválilo všemi 8 hlasy ukončení nájemní smlouvy s firmou Oakland Trade,
a.s. dle předloženého návrhu ke dni 27.3.2009.

10. K dalšímu bodu jednání, resp. k bodům 10. a 11. programu – schválení žádosti o nájem a převod
pozemku p. č. 185/229 o výměře 231 m2 k. ú. Chýně od PF ČR uvedla pí Kovářová, že obec dostala
nabídku od Giga Sport umístit na svůj pozemek o minimální velikosti 60 m2 dětskou hrací sestavu;
obec však tento pozemek nemá, a přesto by ráda nabídky využila; proto navrhuje, na základě jednání
s PF ČR, požádat tento fond o pronájem uvedeného pozemku (dle informací z PF by převod pozemku
do vlastnictví obce trval déle než pronájem) a návazně na to požádat o převod tohoto pozemku
do vlastnictví obce;  tím obec získá poměrně rychle pozemek na umístění sestavy Giga Sport
(pozemek se nachází na Kališti vedle bytových domů) a obyvatelé obce s dětmi budou moci toto
zařízení využívat; zastupitelsvo schválilo všemi 8 hlasy žádost obce o nájem pozemku
p. č. 185/229 k. ú. Chýně o výměře 231 m2 od PF ČR a dále žádost obce o převod pozemku  
p. č. 185/229 k. ú. Chýně o výměře 231 m2 od PF ČR do vlastnictví obce Chýně.

11. V dalším bodu pí Kovářová informovala přítomné o tom, že úklid a údržbu obce zvládají
dva zaměstnanci  obce dosti obtížně, neboť mnoho věcí zajišťují prakticky ručně; navrhla
proto zastupitelům schválit nákup víceúčelového úklidového vozidla, které umožňuje připojit
k základnímu vozidlu celou řadu přídavných zařízení pro různé druhy úklidu a údržby obce;
zastupitelstvo obce všemi 8 hlasy pověřilo starostku přípravou výběrového řízení na nákup
víceúčelového úklidového stroje pro obec Chýně.

12. V dalším bodu byla projednána žádost o pověření starostky obce přípravou výběrového řízení
na projektovou dokumentaci „Revitalizace Višňovky“; starostka úvodem sdělila, že obec již
podala žádosti na dotace ohledně Višňovky – chodník a osvětlení; nyní firma Šandera bude
provádět úpravu povrchu Višňovky; obec hodlá na jaře Višňovku ozelenit – zatravnit;
hodlá použít finance z penále, které obec vyčíslila firmě za nedodržení předání díla ve věci
valů – cca 35 tis. Kč; v rámci podpory regenerace urbanizované krajiny bude možnost na podzim
2009 získat ze zdrojů EU finance ve výši 2 mil. Kč; je nutné již teď zahájit přípravu – VŘ firmy,
projekt apod; zastupitelstvo obce všemi 8 hlasy pověřilo starostku obce přípravou výběrového řízení
na projektovou dokumentaci „Revitalizace Višňovky“; k tomuto bodu dodal architekt Kovář,
že nyní pracuje se svými studenty na Višňovce; bude provedena výstava modelů drobné architektury
na OÚ Chýně a díla ve skutečné velikosti (230 cm x 230 cm) budou umístěna přímo ve Višňovce;
bude vypsáno VŘ na projekt Višňovky – konkrétní zadání obce se bude odvíjet od výsledků veřejné diskuse.

13. V rámci diskuse
· P. Kovář  předložil studii rozšíření ZŠ a vysvětlil základní postupy
a principy – dojde k rozšíření o 4 učebny; jedna z učeben by měla sloužit
i jako herna pro děti – záleží  však na vyjádření orgánu hygieny;
k tomu dodal p. Mach, že by měl být majitel sousedního pozemku p. Fingerhut
informován o zamýšlené stavbě;
· P. Čáp požádal o změnu dopravního značení v lokalitě Kamenice a Kaliště;
v esovité zatáčce mezi ulicemi Buková a Hájecká navrhuje změnu  ve značení
silnic hlavní a vedlejší - nyní je hlavní Hájecká a vedlejší Buková - p. Čáp
navrhuje opak; dále navrhuje v esovité zatáčce doplnit značkou v obou směrech
přednosti vozidel – dvě vozidla se do zatáčky nevejdou; dále p. Čáp navrhuje
změnit ulici Růžovou před křižovatkou s ulicí Ke Skále na hlavní a vedlejší udělat
z ulice Ke Skále od přejezdu ČD až ke křižovatce – v současné době je to naopak;
návrh zdůvodňuje tím, že v zimním období  při dávání přednosti v jízdě v kopci
ulice Růžové před křižovatkou s ulicí Ke Skále, se vozidla nemohou rozjet;

14. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva;
návrh usnesení byl schválen všemi 8 hlasy.

15. Starostka obce ukončila jednání ve 20,00 hod. a poděkovala přítomným za účast.

V Chýni dne 27.3.2009

Zapisovatel :
Dagmar  Musilová
Ověřovatelé zápisu:
Roman Chyba                              
Jitka Bělková
Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz