Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.2.2009

Přítomni: pp. Jelínek, Chyba, Mach, Čáp, pí Kovářová, pí Bělková a pí Vrančíková

Nepřítomní: pp. Barek, Novotný

Hosté: 17 občanů

Program jednání:

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 5. Zpráva starostky o činnosti

 6. Schválení zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně

 7. Žádost firmy EUFI, s.r.o., K Chýni 1250, Chýně o vyjádření ke změně  projektu na vybudování bytových jednotek pro lokalitu Hostivice - jih a vybudování autobusové zastávky na obecním pozemku Chýně

 8. Předmět využití finančního daru ČEZ Distribuce, a.s. v obci Chýně

 9. Žádost manželů Hany a Pavla Fouskových, Hlavní 18, Chýně a p. Romana Rajtory, Za Školou 49, Chýně o změnu určení pozemků p. č. 166/2 a 171/3 k. ú. Chýně dle územního plánu obce

 10. Schválení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva

 11. Přijetí daru – pozemku p. č. 166/110 k. ú. Chýně o výměře 1 169 m2

 12. Žádost Lenky a Jaroslava Kittelových, Mrázovka 1172, Praha 5 o výjimku z územního plánu obce

 13. Diskuse

 14. Usnesení

 15. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla doplnit jej o následující body:

12a – Schválení přidělení zakázky malého rozsahu – „Projektová dokumentace na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně“,

12b – Žádost p. Jaroslava Suchomela, Práčská 2672/113, 106 00 Praha 10 – Záběhlice o udělení výjimky z územního plánu obce Chýně

12c – Žádost Petry Horákové, Rudenská 273, Chýně o povolení k otevření provozovny v ulici Rudenská 273, Chýně

12d – schválení kriterií pro přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2009 - 2010

12e – pověření starostky obce jednáním s ČEZ Distribuce, a.s. o ceně za prodej obecní cesty p. č. 551/1 k. ú. Chýně.

Program zastupitelstva včetně doplnění bodů 12a až 12e byl schválen všemi 7 hlasy.

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 28 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.1.2009 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny nebo se plní; zadání projektu ozelenění Višňovky zatím neproběhlo.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 7 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 7 hlasy pí. Bělková a p. Čáp; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o tom, že obec Chýně podala dvě žádosti o dotace

o Projektová dokumentace na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně

o Zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Ke Skále a Rudenská v obci Chýně.

6. V dalším bodu programu bylo projednáno zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; pořizovatel změny č. 1 ÚPO seznámil přítomné s procesem, který předcházel vytvoření dokumentu návrh zadání změny č. 1 ÚPO a s procesem, který bude následovat; celkem bylo obesláno 56 subjektů, 17 dotčených orgánů, Krajský úřad Středočeského kraje, sousední obce a další subjekty; změna se týká celkem 12 lokalit v obci Chýně; občané ani právnické osoby nepodali žádné připomínky k dokumentu; pro některé lokality obce bude zpracován regulační plán; původním záměrem změny č. 1 ÚPO bylo vybudování zastávek ČD v obci; celý proces změny č. 1 ÚPO bude trvat minimálně do konce roku 2009; k tomuto tématu sdělil p. Mihula, že ulice Hájecká je údajně páteřní komunikací obsluhující lokalitu Kamenice, přestože dle stávajícího ÚPO je v ulici Hájecké zelený pruh, přes který by se nemělo jezdit auty; k tomu uvedla pí Kovářová, že zelený pruh zakreslil do ÚPO tvůrce stávajícího ÚPO, přestože to nemá žádnou logiku; dále uvedla, že neví nic o tom, že by Hájecká ulice byla páteřní komunikací; k tomu, aby se v obci Chýně stanovila dopravní pravidla, bude nutno provést analýzu dopravní situace poté, co budou všechny lokality obydleny a teprve poté bude nutno stanovit pravidla dopravní situace tak, aby místní komunikace byly zatíženy rovnoměrně; p. Mihula dodal, že obec při stávajícím stavu ÚPO podporuje jeho porušování; pí Kovářová tomu uvedla, že si to tak p. Mihula může vysvětlit;

Informaci pořizovatele změny č. 1 územního plánu obce o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně“ vzalo zastupitelstvo na vědomí a zadání změny č. 1 ÚPO bylo schváleno všemi 7 hlasy. Dále zastupitelstvo obce Chýně uložilo starostce obce

a) zabezpečit zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce Chýně v souladu se schváleným zadáním;

b) předat dokument „Zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně – Doklady o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení obci Chýně, výkonnému pořizovateli a projektantovi návrhu změny č. 1 územního plánu obce Chýně;

c) podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu „ZADÁNÍ“ do evidence územně plánovací činnosti.

7. V bodu 7 zastupitelstvo projednalo žádost firmy EUFI, s.r.o., K Chýni 1250, Chýně, v zastoupení firmy ARPOS, spol. s r.o., Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno, o změnu stavby před dokončením u bytového domu A3 v lokalitě Hostivice – Jih, která spočívá v úpravě počtu bytových jednotek z 36 na 51; žádost byla zamítnuta všemi 7 hlasy s odůvodněním, že rozšíření počtu bytových jednotek by znamenalo velký nárůst dopravy v dané lokalitě. Umístění autobusové zastávky v k. ú. Chýně bude řešeno až po doplnění informací žadatelem.

8. V dalším bodu zastupitelstvo projednalo předmět využití budoucího finančního daru ČEZ Distribuce, a.s. v obci Chýně; pí Kovářová uvedla, že obec Chýně požádá ČEZ Distribuce, a.s. o finanční dar, jako jednu z kompenzací za umístění transformovny v k. ú. Chýně; zastupitelstvo rozhodlo všemi 7 hlasy o rozdělení budoucího finančního daru ČEZ Distribuce, a.s. na dvě poloviny; 50% částky bude použito na vybudování hřiště a veřejné zeleně v lokalitě Kaliště a 50 % ve staré části obce; v této souvislosti uvedla pí Himlová, že obec zapomíná na starší občany v obci; dle jejího názoru by si zasloužili např. klubovnu, kde by se mohli scházet; k tomu uvedla pí Kovářová, že obec vyvinula snahu vůči starším občanům, nicméně z jejich řad nebyl zájem; setkávání starších občanů lze realizovat v případě jejich zájmu např. v zasedací místnosti OÚ Chýně.

9. V bodu 9 byla projednána žádost manželů Hany a Pavla Fouskových, Hlavní 18, Chýně a p. Romana Rajtory, Za Školou 49, Chýně o změnu určení pozemků p. č. 166/2 a 171/3 k. ú. Chýně dle územního plánu obce; zastupitelstvo konstatovalo, že žádost souvisí se změnou ÚPO (do změny č. 1 již nelze tuto žádost zařadit), a proto se jí zastupitelstvo bude zabývat až v souvislosti se změnou č. 2 ÚPO; zatím vzalo žádost na vědomí.

10. V dalším bodu byla schválena odměna neuvolněnému členu zastupitelsva p. Ondřeji Jelínkovi za výkon funkce předsedy kontrolního výboru, a to v celkové výši 1 300,- Kč měsíčně, dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb.; odměna byla schválena od 1.2.2009 6 hlasy, p. Jelínek se zdržel hlasování.

11. V dalším bodu zastupitelsvo obce projednalo přijetí daru – pozemku p. č. 166/110 k. ú. Chýně o výměře 1 169 m2 od manželů Macháčkových a manželů Šlechtových; pí Kovářová informovala přítomné, že dar byl obci věnován za účelem výstavby přechodu pro chodce na ulici Rudenské, který povede i po pozemku p. č. 166/110 k. ú. Chýně; výstavba přechodu byla konzultována s odborem dopravy, policií ČR, SÚS Kladno, dopravními inženýry; přechod bude osvětlen shora i zdola; k tomuto tématu se dotázal p. Fousek, zda obec zvažovala v daném místě kruhový objezd; pí Kovářová odpověděla kladně, nicméně konstatovala, že kruhový objezd by se na dané místo nevešel; v této souvislosti zmínila, že bylo uvažováno i o tom, že přilehlá ulice Oblouková by se mohla stát jednosměrnou; někteří občané navrhli, aby se z ulice Obloukové vyřadila doprava vůbec;

Finanční dar obci – pozemek p. č. 166/110 k. ú. Chýně byl schválen všemi 7 hlasy.

12. V bodu 12 byla projednána žádost Lenky a Jaroslava Kittelových, Mrázovka 1172, Praha 5 o výjimku z územního plánu obce spočívající ve tvaru střechy rodinného domu; zastupitelstvo schválilo výjimku z ÚPO všemi 7 hlasy.

12a. V bodu 12a bylo projednáno přidělení zakázky malého rozsahu – „Projektová dokumentace na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně“; pí Kovářová informovala přítomné o tom, že obec vypsala poptávkové řízení, ve kterém obeslala 16 subjektů; obec obdržela zpětně pouze 2 nabídky, a to firmy A.LT Architekti v.o.s., Praha 6, Břevnov, Závěrka 398/3, PSČ 169 00, IČ 27213056 a ak. arch. Michala Šrámka, Benešovská 1973/20, 101 00 Praha 10 – Vinohrady; hlavními aspekty výběru byly cena zakázky a splnění stanovených kriterií zadavatelem; z obou nabídek byla komisí doporučena nabídka firmy A.LT Architekti v.o.s., a to z toho důvodu, že tato nabídka splnila všechna stanovená kriteria a cena byla nižší, než u druhé nabídky; zastupitelstvo schválilo všemi 7 hlasy výběr firmy A.LT Architekti v.o.s., Praha 6, Břevnov, Závěrka 398/3 pro zakázku malého rozsahu výše uvedenou.

12b. V dalším bodu byla projednána žádost p. Jaroslava Suchomela, Práčská 2672/113, 106 00 Praha 10 – Záběhlice o udělení výjimky z územního plánu obce Chýně, spočívající ve tvaru střechy (plochá střecha); v této souvislosti pí Kovářová přečetla závěry stavební a dopravní komise k této žádosti a doporučila, v souladu se závěry komise, výjimku z ÚPO udělit; zároveň dala ke zvážení, jak do budoucna postupovat při udělování výjimek z ÚPO v lokalitě Kaliště; k tomu uvedl ak. arch. p. Kovář, že obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlásil ÚPO přímo nestanovuje tvar střechy, ale pouze zobecňuje to, co je uvedeno v návrhu zadání ÚPO; uvedl, že nové lokality se svou zástavbou změnily ráz obce a nutno zvažovat nikoliv formální prvky – tvar střechy apod., nýbrž širší vztahy k novému okolí, vzájemnou propojitelnost apod.; lokalita Kaliště by dle jeho názoru mohla být prostorem, kde ve větší míře by byly umístěny objekty, nevycházející z klasického typu venkovského sídla; p. Suchomel zdůvodnil svou žádost, ukázal přítomným vizualizace stavby v terénu; výjimka z ÚPO byla schválena 5 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování – pí Vrančíková a p. Chyba.

12c. V dalším bodu programu se zastupitelstvo obce zabývalo žádostí Petry Horákové, Rudenská 273, Chýně, o povolení k otevření provozovny v ulici Rudenská 273, Chýně; zastupitelé konstatovali, že nová žádost, která měla být doplněním žádosti předešlé, nesplňuje původní požadavky (upřesnění) stanovené zastupiteli; není vyřešeno parkování, odtok znečištěné vody, skladování použitých pneumatik apod.; dům žadatelky se nachází v čistě obytné zóně, kde nejsou lokality pro komerční využití; bylo konstatováno, že již dnes parkují vozy před domem žadatelky tak, že není možno projít kolem.

Zastupitelstvo zamítlo žádost pí Horákové 6 hlasy; p. Mach se zdržel hlasování;

12d. V bodu 12d byla projednána kriteria pro přijetí dítěte do MŠ Chýně pro školní rok 2009 – 2010; po krátké diskuzi bylo konstatováno, že v textu vždy za větu …“přihlíží se k věku dítěte“, bude upřesněno v závorce „(starší dítě má přednost)“; poté byla kriteria s uvedeným doplněním schválena všemi 7 hlasy; pí Kovářová dodala k tomuto bodu, že OÚ nezasahuje do řízení pro výběr dětí podle schválených kriterií – výběr je v kompetenci ředitelky MŠ; proti rozhodnutí ředitelky se však rodiče mohou odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

12e. V dalším bodu bylo projednáno pověření starostky obce jednáním s ČEZ Distribuce, a.s. o ceně za prodej části pozemku - obecní cesty p. č. 551/1 k. ú. Chýně, která v budoucnu povede od Úhonic směrem k budoucí transformovně ČEZ postavené v k. ú. Chýně; k tomuto bodu uvedla pí Kovářová, že nechce nejprve schvalovat prodej a poté jednat o ceně, nýbrž navrhuje obrácený postup a podle dojednané ceny by se pak zastupitelstvo vyjádřilo kladně či záporně k prodeji části pozemku p. č. 551/1, po provedených pozemkových úpravách p. č. 841 k. ú. Chýně; cesta by zůstala veřejná, přístupná všem; k tomu se vyjádřil p. Fousek v tom smyslu, že by obec pozemek neměla prodávat, nýbrž pouze dát souhlas k věcnému břemeni;

Zastupitelsvo schválilo 7 hlasy pověření pí Kovářové, aby jednala s ČEZ Distribuce, a.s. o ceně pozemku.

13. V rámci diskuse

· se zeptal p. Jelínek, jak to vypadá s kolaudací ČOV; k tomu uvedla pí Kovářová, že ČOV musí být nejprve uvedena do trvalého provozu; provozovatel ČOV prováděl odběry vzorků s tím, že stanoveným normám 1x nevyhověl Plzeňský pivovar a 2x firma Cajthaml; znečišťovatelům bylo oznámeno, že bude provedena příslušnými orgány veřejné správy kontrola znečištění; je možné uložit pokuty, v krajním případě znečišťovatele i odpojit s tím, že na jejich náklady musí být stanoveno náhradní řešení; firma Cajthaml slíbila nápravu; obec jedná s vodohospodářem, který na základě analýzy navrhne opatření ke zlepšení stavu ČOV;

· pí Černá uvedla, že obec nemá ukončenou splaškovou kanalizaci v ulici Potoční; z trubky vytéká dle pí Černé kal; k tomu uvedla pí Kovářová, že toto není možné a že se zřejmě jedná o dešťovou kanalizaci; obec zjistí, o co se jedná; p. Kovář k tomu uvedl, že v rámci revitalizace jádra obce se bude řešit i dešťová kanalizace;

· pí Vrančíková se otázala, zda firma Šandera má již provedenou kolaudaci stavby; pí Kovářová odpověděla, že firma má zřejmě povolení k předčasnému užívání stavby;

· na další dotaz ohledně kolaudace bytových domů na Kališti odpověděla pí Kovářová, že kolaudace těchto bytových domů ještě neproběhla; nelze napojit bytové domy na kanalizaci (ČOV);

· znovu zazněl dotaz na zelený pruh v ulici Hájecká dle stávajícího ÚPO; p Kovář sdělil, že je potřeba uvažovat v intencích celé zástavby v obci; části obce nelze napojit pouze na jednu komunikaci; nutno uvažovat tak, že Hájecká ul. bude sloužit pro obsluhu Kamenice; trávník na místní komunikaci je anomálie v ÚPO, nechápe, kdo to mohl schválit; k tomu uvedl p. Mihula, že nelze projít Hájeckou ulicí s kočárkem, kdežto ulice Ke Skále je širší; K tomu odpověděla pí Kovářová, že obec chce rovné zacházení se všemi občany; pokud by auta jezdila z Kamenice např. do Hostivice ulicí Ke Skále, musí jet přes starou část obce a tím ji zbytečně a nelogicky zatěžovat; znovu zopakovala, že dopravní situace v obci vyžaduje důkladnou analýzu po obydlení všech částí obce; musí se stanovit taková opatření, aby každý občan měl stejné podmínky; pro kočárek bude určen nově vybudovaný chodník podél ulice Ke Skále; p. Mihula se otázal, zda výstupy ze SDK jsou k dispozici a jednání komise jsou veřejná – pí Kovářová odpověděla, že ano; p. Fousek k této záležitosti sdělil, že p. Mihulu přestane problém ulice Hájecké zajímat po 3 letech, až jeho dítě odroste kočárku, nicméně lidé bydlící na Hlavní ulici, kteří jsou maximálně zatěžováni dopravou v obci a po uzavření ulice Hájecké by byli ještě více, se na celý problem dívají jinak, než p. Mihula; dále uvedl, že zelený pás na ulici Hájecké je absurdita; ulice Hájecká musí být otevřena všem, aby lidé bydlící na Kamenici mohli cestovat směr Hostivice přes Hájeckou ulici a nezatěžovali zbytečně ostatní lokality (zejména centrum obce);

· pí Vítková navrhla posunout dopravní značku s omezením rychlosti v ulici Hájecká z rohu Hájecké a Boční na začátek ulice Hájecké u OÚ Chýně;

14. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 7 hlasy.

15. Starostka obce ukončila jednání v 21,00 hod. a poděkovala přítomným za účast.

 

V Chýni dne 3.3.2009

Zapisovatel :

Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Petr Čáp

Jitka Bělková

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz