Usnesení č. 29 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konanáho dne 25.2.2009

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;

c) informaci pořizovatele změny č. 1 územního plánu obce o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně“ uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení;

d) žádost manželů Fouskových, Hlavní 18, Chýně a p. Romana Rajtory, Za školou 49, Chýně, o změnu určení pozemků p. č. 166/2 a 171/3 k. ú. Chýně dle územního plánu obce.

B. schvaluje

a) zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení;

b) rozdělení budoucího finančního daru ČEZ Distribuce, a.s. na dvě poloviny; 50% částky bude použito na vybudování hřiště a veřejné zeleně v lokalitě Kaliště a 50 % ve staré části obce;

c) odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva panu Ondřeji Jelínkovi za výkon funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva ve výši 1 300,- Kč měsíčně, a to od 1.2.2009;

d) přijetí daru – pozemku p. č. 166/110 k. ú. Chýně o výměře 1 169 m2;

e) žádost manželů Kittelových, Mrázovka 1172, Praha 5 o výjimku z územního plánu obce Chýně ohledně tvaru střechy jejich budoucího rodinného domu;

f) přidělení zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně“, a to uchazeči A.LT Architekti v.o.s., Praha 6, Břevnov, Závěrka 398/3, PSČ 169 00, IČ 27213056;

g) udělení výjimky z územního plánu obce Chýně p. Jaroslavu Suchomelovi, Práčská 2672/113, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, ohledně ploché střechy jeho budoucího rodinného domu v lokalitě Kaliště;

h) kriteria pro přijetí dítěte do MŠ Chýně pro školní rok 2009 – 2010.

C. ukládá starostce

a) zabezpečit zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce Chýně v souladu se schváleným zadáním;

b) předat dokument „Zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně – Doklady o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení obci Chýně, výkonnému pořizovateli a projektantovi návrhu změny č. 1 územního plánu obce Chýně;

c) podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu „ZADÁNÍ“ do evidence územně plánovací činnosti.

D. zamítá

a) žádost firmy EUFI, s.r.o., K Chýni 1250, Chýně, v zastoupení firmy ARPOS, spol. s r.o., Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno, o změnu stavby před dokončením u bytového domu A3 v lokalitě Hostivice – Jih, která spočívá v úpravě počtu bytových jednotek z 36 na 51;

b) žádost Petry Horákové, Rudenská 273, Chýně, o povolení k otevření provozovny v ulici Rudenská 273, Chýně.

E. pověřuje starostku jednáním o ceně za prodej obecní cesty p. č. 551/1 k. ú. Chýně (po provedených pozemkových úpravách p. č. 841 k. ú. Chýně) od Úhonic k plánované transformovně ČEZ.

 

Přílohy usnesení:

 

č. 1. Zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně

č. 2. Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně

 

 

V Chýni dne 26.2.2009

Ing. Věra Kovářová, M.I.M.

straostka obce

místostarosta obce x)

Vyvěšeno dne 26.2.2009

Sejmuto dne 13.3.2009

x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz