Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.1.2009

 

Přítomni: pp. Jelínek, Chyba, Novotný, pí Kovářová, pí Bělková
Nepřítomní: pp. Čáp, Barek, Mach, pí Vrančíková
Hosté: 20 občanů
Program jednání:
 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky o činnosti
 6. Žádost firmy EUFI, s.r.o., K Chýni 1250, Chýně o umístění stavby rodinného domu na pozemku p. č. 147/22 a 147/21 k. ú. Chýně a žádost o vynětí ze ZPF
 7. Stanovisko obce k vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k požadavkům obce ve věci výstavby transformovny
 8. Stanovisko obce k záměru p. Kuchaře – restaurace U veselého kuchaře, rozšířit stávající budovu bowling baru a restaurace o víceúčelový sál, squashový kurt a další zařízení
 9. Nákup osobního vozidla pro obecní účely
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr
Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla doplnit jej o následující body:
9a – pasportizace vodovodu a kanalizace v obci Chýně
9b – pracovní porady zastupitelstva
9c – cena vodného a stočného na rok 2009 v obci Chýně
9d – schválení záměru zpracování a podání žádosti o dotaci za SFDI na
· „realizaci chodníku a zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Chýně – ul. Ke Skále“
· projektovou dokumentaci na „revitalizaci jádra obce Chýně – chodníky a náves“
firmou ACCON managers & partners, s.r.o.
9e – schválení zadání projektu ozelenění Višňovky.
Pan Jelínek navrhl doplnit program o bod 9f - pověření Kontrolního výboru. aby zkontroloval, za jakých podmínek a kým je udržována výpočetní technika a webové  stránky obce.
Program zastupitelstva včetně doplnění bodů 9a až 9f byl schválen všemi 5 hlasy.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.12.2008 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny nebo se plní.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a p. Chybu – oba byli schváleni všemi 5 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 5 hlasy pí Kovářová a pí. Bělková; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o
· prasklém vodovodním potrubí v ulici Potoční;
· statistických údajích za rok 2008 za obec – počet obyvatel, počet narozených dětí, počet nově přihlášených obyvatel apod.; v rámci tohoto bodu opětovně vyzvala občany, aby se přihlašovali k trvalému pobytu v obci a rovněž aby přihlásili sídla svých firem do obce, za účelem zvýšení objemu financí do obecní pokladny;
· změně organizace OÚ Chýně, resp. o změně struktury činností – dochází k oddělení činností – služeb pro občany od činností, kde není přímý styk s občany; služby pro občany budou poskytovány v průběhu celého týdne v provozní době OÚ Chýně; OÚ rozšíří počet známek na odpadové nádoby na 10 ks, aby si každý mohl zakoupit jejich větší počet a šetřil tak svůj čas; rovněž OÚ bude motivovat občany, aby si ze stejného důvodu zakoupili nejméně 5 plastových pytlů naráz; v této souvislosti pí Kovářová zmínila nástup nového zaměstnance do pozice investiční referent namísto odcházejícího zaměstnance; rovněž starostka oznámila, že od 2. února 2009 poskytuje Obecní úřad Chýně občanům služby CZECH POINT – výpis z KN, obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů a z registru řidičů; zkušební provoz proběhne do konce ledna 2009.
· tom, že se rozhodla, v rámci zlepšení komunikace s občany a lepší informovanosti občanů zavést setkání s občany obce dle jednotlivých lokalit v obci – původní obec, Háje, Kamenice, Kaliště, Na Vyhlídce, Za Baštou, Sluneční údolí; každá lokalita má svá specifika a problémy a tak občany z jednotlivých lokalit zajímají částečně odlišné záležitosti; oznámila, že první setkání se uskuteční s občany původní obce dne 18.2.2009 v 19 hod. na OÚ Chýně, další setkání s občany z lokality Háje, Kamenice, Kaliště pak 18.3.2009 ve stejném čase a na stejném místě; další termíny setkání starostky s občany z ostatních lokalit budou oznámeny s dostatečným předstihem;
· tom, že p. Havel se odvolal proti stavebnímu povolení na rekonstrukci a rozšíření MŠ, čímž pravděpodobně zablokoval žádost o dotaci na výstavbu MŠ; jako důvod odvolání uvedl p. Havel směnnou smlouvu, kterou uzavřel s obcí v roce 2003; smlouva je dle jeho názoru neplatná a tudíž by obec stavěla stavbu na cizím pozemku; v současné době byla záležitost postoupena na KÚ Středočeského kraje v rámci odvolacího řízení; v souvislosti s touto záležitostí uvedla pí Kovářová, že obec se dosud chovala velmi vstřícně k žádosti p. Havla na výstavbu seniorského domu, nicméně tato stavba dosud není v územním plánu obce Chýně; obec bude prioritně hájit zájmy občanů, tj. rozšíření a rekonstrukci MŠ před investorským záměrem p. Havla; k tomuto bodu navrhl p. Nývlt, nezahrnout návrh p. Havla na výstavbu domu pro seniory do změny územního plánu obce Chýně, vzhledem k chování a postojům p. Havla vůči obci;
· získané dotaci na rozšíření ČOV, o stavebním povolení vydaném SÚ na vybudování chodníku Ke Skále, o záměru obce žádat o dotaci na Višňovku a na projekt centra obce – náves, chodník;
· žádosti SOMA-ES, s.r.o., Chorvatská 7, Praha 10 o umístění trasy vedení 400 kV do katastru Chýně a dále o žádosti téže firmy na odprodej pozemku - polní cesty na pozemku p. č. 555/1 ve vlastnictví obce za účelem umístění příjezdové cesty k areálu transformovny;
· o nových webových stránkách obce Chýně; poděkovala p. Chaloupkovi za připomínky k nim a uvedla, že vzhled a struktura stránek se mohou měnit dle požadavků praxe a potřeb občanů;
Dále pí Kovářová poděkovala všem občanům, kteří se účastnili a pomáhali při realizaci kulturních, společenských a sportovních akcí v prosinci 2008 a počátkem ledna 2009 v obci Chýně.
P. Jelínek informoval o stavu valů v nových lokalitách obce – val na Hájích je hotov, na Kališti jsou určité závady (pěšinka), na Kamenici nejsou hotovy stavební práce a z tohoto důvodů se začne s výsadbou zeleně až po jejich ukončení.
6. V dalším bodu programu byla projednána žádost firmy EUFI, s.r.o., K Chýni 1250, Chýně o umístění stavby rodinného domu na pozemku p. č. 147/22 a 147/21 k. ú. Chýně; tato žádost byla již zamítnuta na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2008 a na žádost firmy byla opětovně zařazena do programu zastupitelstva obce; zástupce firmy p. Hegyi informoval o žádosti firmy – uvedený RD je součástí 54 RD, na které bylo vydáno stavební povolení SÚ, rovněž obec Chýně dala souhlas na projekt 54 RD; dle jeho názoru firma splnila procento zastavěnosti plochy v rámci 54 RD i procento veřejné zeleně; v blízkém remízku by firma chtěla vybudovat oddychovou zónu pro občany; k tomu uvedla pí Kovářová, že obec nehodlá dát souhlas s výstavbou RD na ploše cca 300 m2, dále uvedla, že v územním plánu obce je zakreslena v dané lokalitě veřejná zeleň, kterou by bylo ideální umístit právě na místo, kde firma požaduje postavit RD; p. Jelínek dodal, že zmíněný remízek je VKP a nedá se na něm nic budovat; závěrem tohoto bodu zastupitelé všemi 5 hlasy zamítli revokaci usnesení ze  zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.12.2008 ohledně stavby rodinného domu na pozemcích p. č. 147/21 a 147/22 k. ú. Chýně, o kterou žádala firma EUFI, s.r.o.
7. V bodu 7 zastupitelstvo znovu projednalo žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s. o výstavbu transformovny v obci Chýně; proběhla diskuse, na jejímž závěru bylo konstatováno, že ČEZ splnil požadavky obce, které byly dány, s výjimkou vybudování přechodu ČD a posunu stavby dále od obce (600 m); zástupce firmy p. Smola vysvětlil, že stavu nelze posunout dále směrem od obce, neboť její umístění je již zakresleno v územním plánu vyššího územního celku a žádný orgán nepovolí její posun dále od obce; k žádosti obce o vybudování přechodu ČD uvedl, že ČEZ není oprávněn budovat přejezdy (přechody) ČD; jednalo by se o velice nákladnou a složitou záležitost, kterou ČEZ není schopen vybudovat; při diskusi občané navrhovali vybudovat mimoúrovňový přechod (pod tratí) a dále zapustit stavbu transformovny do země; k zapuštění stavby uvedl p. Smola, že by na daném území pak vznikl „rybník“; závěrem zastupitelé všemi 5 hlasy odsouhlasili záměr ČEZ Distribuce, a.s. postavit v obci transformovnu za podmínek, že
· ČEZ Distribuce, a.s. dodá projektovou dokumentaci na protihlukový val, který má lemovat transformovnu včetně návrhu jeho ozelenění
· bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ohledně závazku ČEZ Distribuce, a.s. uložit venkovní vedení v obci do chodníků
· venkovní vedení 22 kV bude uloženo do země
· bude uzavřena dohoda o vybudování komunikace spojující stávající přejezd ČD (ul. Ke Skále) a budoucí transformovnu včetně doprovodné zeleně
· ČEZ Distribuce, a.s. se zaváže k vybudování komunikace spojující transformovnu a silnici na Úhonice, komunikace bude lemována zelení (stromořadím) a bude přístupná jako stezka pro pěší a cyklisty; vše je nutné konzultovat s tvůrci pozemkových úprav a dodržet plán společných zařízení dle pozemkových úprav!
· veškeré náklady na změnu územního plánu obce Chýně ponese ČEZ Distribuce, a.s.
· ČEZ Distribuce, a.s. splní další požadavky obce, ke kterým se zavázal svým dopisem ze dne 14.11.2008.
8. V dalším bodu zastupitelstvo projednalo žádost p. Kuchaře o realizaci stavby „vestavba a nástavba tělocvičny“ u stávající bowling baru na návsi obce; p. Belza přečetl stanovisko SDK, které je kladné a realizaci stavby doporučuje; stavba tohoto typu je pro obec velmi žádoucí; p. Němec se dotázal na parkovací plochy a klidovou dopravu v souvislosti se stavbou; coby soused uvažované stavby projevil obavy o to, aby prostor před jeho domem byl volný a on mohl kdykoliv vyjíždět ven; zastupitelstvo všemi 5 hlasy odsouhlasilo vestavbu a nástavbu tělocvičny dle žádosti p. Kuchaře.
9. V bodu 9 byl projednán nákup osobního vozidla obcí pro obecní účely; pí Kovářová vyjmenovala důvody, které obec vedou k požadavku nového vozidla – obec čím dál častěji potřebuje vozidlo k vyřizování agend na úřadech, k zásobování obecního úřadu potřebnými věcmi, k monitorování obce z hlediska dodržování čistoty ulic, dopravních značek a celkového dodržování pořádku v obci; obec v případě souhlasu s nákupem vozidla jej nehodlá kupovat ihned, chce počkat na nejvýhodnější ceny na trhu – např. vozidlo typu Fabia; nákup vozidla byl schválen všemi 5 hlasy.
9a. K tomuto bodu – pasportizace vodovodu a kanalizace v obci – uvedla pí Kovářová důvody, které vedou obec k provedení této pasportizace; zpracování pasportu vodovodu a kanalizace je nezbytné z hlediska provozu soustavy, komunikace s provozovatelem i s orgány státní správy; cílem je zpracování uceleného přehledu vodovodní a kanalizační sítě včetně její kapacity a provedení, vyznačení všech provozně důležitých bodů a odběrných bodů (zdrojů odpadních vod); obci pasport umožňuje jednoduše vyhodnocovat možnosti napojení dalších objektů, provádět opatření v případě poruch a havárií; rovněž se pasportem minimalizuje množství dokumentů a archivace je přehledná; zastupitelstvo schválilo všemi 5 hlasy zadání vypracování pasportizace vodovodu a kanalizace v Chýni za maximální cenu 60 000,- Kč. V ceně nejsou zahrnuty náklady na zpracování chybějící dokumentace.
9b. K tomuto bodu – pracovní porady zastupitelstva - uvedla pí Kovářová, že byl zařazen na program zastupitelstva na základě požadavku zastupitele p. Barka; přečetla část e-mailu, který p. Barek zaslal na OÚ ve věci konání pracovních porad zastupitelstva obce: „Na pracovní zasedání zastupitelstva nikdo z ODS nebude chodit, protože jsme přesvědčeni, že zastupitelstvo by žádné pracovní zasedání mít nemělo. Byli bychom rádi, kdyby se téma pracovních porad dostalo jako bod na jednání veřejného zasedání zastupitelstva.“ Pí Kovářová uvedla, že pracovní porady podporuje, neboť jsou přínosem pro zastupitele, kteří vykonávají funkci člena zastupitelstva jako neuvolnění zastupitelé bez odměny a ve svém volném čase; většina zastupitelů vítá pracovní porady jako zdroj informací, který zastupitelům umožní tříbit si názory a seznamovat se s věcmi projednávaným na veřejných zasedáních zastupitelstva obce mnohem pružněji a rychleji; poté všichni přítomní zastupitelé shodně prohlásili, že pracovní porady jsou účelné, správné a prospěšné; p. Jelínek uvedl, že by preferoval pracovní porady přístupné veřejnosti s omezením vstupů ze strany veřejnosti; k tomu podotkl p. Němec, že dává ke zvážení, zda by pracovní porady zastupitelstva měly být veřejné, neboť zastupitelé se potřebují mezi sebou poradit a vytříbit si názory; k tomuto bodu dále pí Kovářová přečetla stanovisko Ministerstva vnitra, potvrzené Nejvyšším správním soudem: „Konání neveřejných zasedání zastupitelstva obce zákon o obcích nepřipouští, to však neznamená, že by členové zastupitelstva nemohli předem na neformálních setkáních (pracovních poradách) prodiskutovat některé otázky, které mají být později projednány a rozhodnuty přímo na zasedání zastupitelstva obce; je však nutno zdůraznit, že takové pracovní porady nelze považovat za zasedání zastupitelstva obce jako orgánu obce, a proto na nich nemůže být relevantním způsobem rozhodováno.“ Zastupitelé vzali vyjádření zastupitele p. Barka, že by zastupitelstvo obce nemělo mít žádné pracovní zasedání, na vědomí.
9c. V tomto bodu seznámila pí Kovářová zastupitele s navýšením cen vodného a stočného pro Chýni v roce 2009; cena vodného je stanovena u vodného na 37,36 Kč a u stočného na 19,27 Kč; zastupitelé vzali na vědomí ceny vodného a stočného pro rok 2009.
9d.V dalším bodu programu předložila starostka obce pí Kovářová zastupitelům záměr zpracování a podání žádosti o dotaci ze SFDI na
a. realizaci chodníku a zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Chýně – ul. Ke Skále
b. projektovou dokumentaci na revitalizaci jádra obce Chýně – chodníky a náves.
Pí Kovářová uvedla, že obec by měla možnost požádat o výše uvedené dotace – ul. Ke Skále potřebuje opatření ke zvýšení bezpečnosti, rovněž náves v obci potřebuje zrevitalizovat vč. chodníků; dále uvedla, že velmi dobrou zkušenost má obec s firmou ACCON managers & partners, s.r.o., která již pro obec zajišťovala podklady pro žádosti o dotace a navrhla proto zastupitelům, aby obec s touto firmou nadále spolupracovala; zastupitelstvo schválilo všemi 5 hlasy záměr zpracování a podání žádosti o dotaci ze SFDI na výše uvedené záležitosti, a to ve spolupráci s uvedenou firmou a zmocnilo starostku k podpisu smlouvy s touto firmou.
9e.V dalším bodu pí Kovářová oznámila, že budou vypsány dotace na revitalizace míst a prostor, do kterých lze zahrnout i Višňovku (bývalá skládky); obec již má ÚR, SP není potřeba, nyní obec musí zajistit finance, aby mohla začít s revitalizací; k tomu však potřebuje projekt; zastupitelstvo schválilo všemi 5 hlasy zadání projektu ozelenění Višňovky.
9f. P. Jelínek požádal zastupitelstvo obce, aby na žádost p. Mihuly zastupitelstvo pověřilo Kontrolní výbor kontrolou, za jakých podmínek a kým je udržována výpočetní technika a webové stránky obce; tento návrh byl odsouhlasen všemi 5 hlasy.
10. V rámci diskuse
· upozornila pí Černá, že v ulici Potoční prasklo vodovodní potrubí již potřetí;
· p. Horák sdělil, že firma Elektroštika již udělala chodník od rybníčku na Bábinu;
· p. Chaloupka navrhl, aby obec zajistila monitoring lokalit v obci, kde je velká kriminalita; p. Jelínek k tomu uvedl, že obec není k tomuto oprávněna, nýbrž policie;
· p. Jelínek upozornil, že se drolí asfalt na opravené komunikaci Okružní; k tomu dodala pí Kovářová, že na KÚ Středočeského kraje je vyčleněno 500 mil. Kč na rozvoj obcí.
11. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 5 hlasy.
12. Starostka obce ukončila jednání v 21,00 hod. a poděkovala přítomným za účast.
V Chýni dne 15.1.2009
Zapisovatel : Dagmar Musilová
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Věra Kovářová
Jitka Bělková
Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz