Usnesení č. 28 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání konaného  dne 14.1.2009

 

 

 Zastupitelstvo obce

A.    bere na vědomí

a)      kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b)      zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;

c)                   vyjádření zastupitele p. Barka, že by zastupitelstvo obce nemělo mít žádné pracovní zasedání;

d)                  nárůst vodného a stočného v obci na 37,36 Kč u vodného a 19,27 Kč u stočného.   

B.  schvaluje

a)                   nákup osobního vozu pro obecní účely;

b)                   zadání vypracování pasportizace vodovodu a kanalizace v Chýni za maximální cenu 60 000,- Kč;

c)                   záměr zpracování a podání žádosti o dotaci ze SFDI na

·         realizaci chodníku a zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Chýně – ul. Ke Skále

·         projektovou dokumentaci na revitalizaci jádra obce Chýně – chodníky a návesa zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy s firmou ACCON managers & partners, s.r.o.;

d)                  zadání projektu ozelenění Višňovky.   

C. souhlasí  

a)                         se záměrem ČEZ Distribuce, a.s. postavit v obci transformovnu za podmínek, že

·         ČEZ Distribuce, a.s. dodá projektovou dokumentaci na protihlukový val, který má lemovat transformovnu včetně návrhu jeho ozelenění

·         bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ohledně závazku ČEZ Distribuce, a.s. uložit venkovní vedení v obci do chodníků

·         venkovní vedení 22 kV bude uloženo do země

·         bude uzavřena dohoda o vybudování komunikace spojující stávající přejezd ČD (ul. Ke Skále) a budoucí transformovnu včetně doprovodné zeleně

·         ČEZ Distribuce, a.s. se zaváže k vybudování komunikace spojující transformovnu a silnici na Úhonice, komunikace bude lemována zelení (stromořadím) a bude přístupná jako stezka pro pěší a cyklisty; vše je nutné konzultovat s tvůrci pozemkových úprav a dodržet plán společných zařízení dle pozemkových úprav!

·         veškeré náklady na změnu územního plánu obce Chýně ponese ČEZ Distribuce, a.s.

·         ČEZ Distribuce, a.s. splní další požadavky obce, ke kterým se zavázal svým dopisem ze dne 14.11.2008.

 

b)            s vestavbou a nástavbou tělocvičny dle žádosti p. Kuchaře.

     

D.       zamítá revokaci usnesení ze  zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.12.2008 ohledně stavby rodinného domu na pozemcích p. č. 147/21 a 147/22 k. ú. Chýně, o kterou žádala firma EUFI, s.r.o.

  

E.       pověřuje Kontrolní výbor, aby zkontroloval, za jakých podmínek a kým je udržována výpočetní technika a webové stránky obce.

   

 

 V Chýni dne 15.1.2009     

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

 místostarosta obce x)                   

Vyvěšeno dne 15.1.2009 

Sejmuto dne  30.1.2009   

x)      absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz