Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, pí Kovářová, pí Bělková a pí Vrančíková

Nepřítomní: pp. Chyba, Mach, Barek, Čáp

Hosté: 11 občanů

Program jednání:

1. Zahájení.

2. Schválení programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

5. Zpráva starostky o činnosti.

6. Rozpočtový výhled na roky 2009 - 2010.

7. Žádost Květy Kobáskové, Dehtínská 2, Praha 5 o rozdělení pozemku p. č. 156/12

8. Zaměření ulic Okružní, Květnová, Hlavní a Rudenská

9. Oprava místní komunikace Okružní

10. Postup obce ve věci části pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně – žádost manželů Stříbrných, Novotného 1021, Hostivice

11. Posun páteřní komunikace spojující ul. Rudenskou a silnici na Chrášťany oproti zakreslení v územním plánu obce

12. Určení člena zastupitelstva, vykonávajícího pravomoci starosty v případě, kdy starosta není schopen dlouhodobě vykonávat svou funkci 13. Diskuse

14. Usnesení

15. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla doplnit jej o bod 12a – zpracování žádosti o dotaci na rozšíření MŠ a její podání do ROP Střední Čechy, o bod 12b – využití části obecního hřiště o rozloze 600 m2 jako venkovní hrací plochu pro MŠ Chýně, o bod 12c – vyjádření obce k rekonstrukci Pivovarského dvora; Program zastupitelstva včetně doplnění 3 nových bodů byl schválen všemi 5 hlasy.

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.10.2008 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly buď splněny, nebo se průběžně plní; k bodu pověření kontrolního výboru kontrolou dokumentů dle materiálů dodaných finančním výborem p. Jelínek sdělil, že úkol je splněn ze 2/3, zbývá posoudit 3 smlouvy – nájemní smlouvu s pí Štrosovou a p. Bláhou a dále smlouvu uzavřenou obcí s firmou Elektroštika.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a Ing. Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 5 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byly schváleny všemi 5 hlasy Ing. Kovářová a pí Bělková; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Místostarostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o · postupu prací na rozšíření ČOV – od března 2008 je podána žádost o dotaci na MŽP – žádost není zatím vyřízena, mění se pravidla, v nejbližších dnech by mělo být rozhodnuto; max. výše dotace může činit 75 % z celkových nákladů; · probíhající rekonstrukci ulice Hájecké; do konce roku 2008 by místní komunikace v daném úseku měla být zrekonstruována;· postupu prací na budování chodníku Ke Skále; vyjádření ke stavbě od všech orgánů obec již má, podklady postoupeny na odbor dopravy do Černošic; byla vybrána firma na instalaci dopravního značení v ulici Ke Skále; dopravní značení by mělo zklidnit dopravu na uvedené komunikaci a přispět k větší bezpečnosti chodců;· jednání s investory v obci Chýně; obec bude žádat maximum finančních prostředků na infrastrukturu a občanskou vybavenost; · tom, že byla zvolena voliči do zastupitelstva Středočeského kraje; jako členka zastupitelstva si vytyčila základní priority pro obec – v oblasti rozpočtového určení daní více peněz pro malé obce a dále dopravu občanů za prací po železnici z obce Chýně; kromě toho bude podporovat, aby finance na obchvat Chrášťan byly zahrnuty do plánu kraje.

6. V dalším bodu pí Kovářová informovala o tom, že obec bude připravovat rozpočtový výhled na roky 2009 – 2010; v této souvislosti požádala zastupitele o schválení pověření členů finančního výboru k předložení návrhu rozpočtového výhledu na uvedené období ve spolupráci s vedením obce; pověření bylo schváleno všemi 5 hlasy.

7. V bodu 7 byla projednána žádost Květy Kobáskové, Dehtínská 2, Praha 5 o rozdělení pozemku p. č. 156/12 v k.ú. Chýně o výměře 1409 m2 v lokalitě Háje na 2 pozemky o výměře 610 m2 a 799 m2 za účelem výstavby dalšího rodinného domu; p. Jelínek dodal, že tímto rozdělením by však nebyla naplněna podmínka územního plánu obce, tj. stavební parcela minimálně 800 m2; po krátké diskusi žádost pí Kobáskové nebyla schválena, všech 5 zastupitelů bylo proti schválení rozdělení pozemku ve smyslu žádosti;

8. V bodu 8 bylo projednáno zaměření ulic Hlavní, Rudenská, Okružní a Květnová; pí Kovářová sdělila, že obec provedla poptávkové řízení na firmu, která by zaměřila ulice a zanesla inženýrské sítě do dokumentace - účelem je následná rekonstrukce uvedených ulic; obec hodlá požádat o dotaci – je možno žádat podle etap, nejprve podat např. žádost o dotaci na rekonstrukci ulice Rudenské a Ke Skále, později o dotaci na ulici Hlavní a Okružní; v rámci poptávkového řízení bylo osloveno 6 firem – geodetů, z toho 5 dalo nabídku; stavební a dopravní komise provádějící hodnocení nabídek navrhuje vybrat p. Ing. Martina Appelta, Plojharova 1894/3, Praha 6, a to z důvodu ceny, termínu realizace a dobré znalosti prostředí; jedná se o zakázku v ceně cca 83 tis. Kč; zastupitelstvo schválilo všemi 5 hlasy, aby p. Appelt provedl uvedené práce za cenu maximálně 83 tis. Kč vč. DPH a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy;

9. Dále pí Kovářová informovala o záměru opravit ulici Okružní; stavební a dopravní komise zvažovala 2 možnosti – buď důkladnou rekonstrukci části komunikace za cca 1,2 mil. Kč nebo provizorní opravu za mnohem nižší cenu, do doby provedení rekonstrukce Okružní ulice (viz bod 8); stavební a dopravní komise navrhla realizovat okamžitou opravu za cca 226 tis. Kč; bylo osloveno několik firem, stavební a dopravní komise navrhuje vybrat firmu MACHIDO, s.r.o., Dolní Břežany, a to z důvodu ceny a rozsahu nabídky; oprava by mohla být hotová v listopadu 2008; k tomuto bodu se rozvinula diskuse, týkající se např. vyloučení nákladní dopravy z této komunikace a povolení vjezdu jen autobusům; bylo konstatováno, že obec hodlá zklidnit dopravu v této komunikaci I z důvodu blízkosti dětského hřiště a MŠ a dale z toho důvodu, že se jedná o ulici v obytné zástavbě; pí Kovářová dodala, že v případě schválení opravy místní komunikace Okružní by probíhaly práce o víkendech tak, aby zůstal vždy volný jeden jízdní pruh a nemusela být podnikána dopravní opatření ve smyslu uzávěry této komunikace; zastupitelstvo schválilo opravu komunikace a zadání prací firmě MACHIDO, s.r.o., Dolní Břežany za předběžnou cenu 226 tis. Kč vč. DPH a zároveň pověřilo starostku obce podpisem smlouvy;

10. V dalším bodu programu přednesla pí Kovářová žádost manželů Stříbrných, Novotného 1021, Hostivice, o odkup části pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně v majetku obce v lokalitě Kamenice; tento pozemek sousedí se stavební parcelou žadatelů, kteří by chtěli svůj stávající pozemek rozšířit; zmíněná část pozemku, o kterou žadatelé žádají, se nachází ve svahu; pokud by obec souhlasila s odkupem části pozemku, nabízejí žadatelé ponechání zeleného pásu o šíři 1 m mezi novou hranicí svého pozemku a pozemku obce, o který se budou starat; p Jelínek k tomu uvedl, že se jedná o obdobný případ jako u Ing. Sýkory, v tomto případě je však pozemek obcí lépe využitelný (zeleň, vývěska, lavička, místo na zimní posyp apod.), než v případě p. Sýkory, v nejširším místě uvedeného pozemku se jedná o 4,5 m; po kratší diskusi zastupitelstvo deklarovalo, že nemá v úmyslu jakkoliv nakládat s částí pozemku p. č. 186/7 v k. ú. Chýně a nemůže tudíž žádosti manželů Stříbrných vyhovět.

11. V bodu 11 byla projednána žádost firmy GLOBAL PROPERTY, a.s. Plzeňská 189/226, Praha 5; firma hodlá realizovat svůj investorský záměr na pozemcích Královské kanonie premonstrátů v lokalitě V Roklích; v této souvislosti firma požádala o posun páteřní komunikace spojující ulici Rudenskou a se silnicí na Chrášťany, oproti zakreslení v územním plánu obce tak, aby tato páteřní komunikace nevedla středem budoucího zastavěného území, nýbrž po jeho okraji; pí Kovářová sdělila stanovisko Stavební a dopravní komise k této žádosti – komunikace bude vedena 15 m od hrany rokle a po obou stranách budou instalovány hlukové stěny, bude zde osazena zeleň, pod komunikací budou zbudovány 2 podchody pro pěší, bude snížen sklon komunikace Za Humny, komunikace bude napojena na Rudenskou ulici a výjezd na Chrášťany v podobě kruhové křižovatky; k tomuto bodu proběhla diskuse – obavy z hluku; zastupitelstvo schválilo všemi 5 hlasy, aby bylo použito vyjádření Stavební a dopravní komise ohledně posunu páteřní komunikace spojující ulici Rudenskou a ulici K Chýni a pověřuje starostku obce, aby s firmou GLOBAL PROPERTY, a.s. Plzeňská 189/226, Praha 5 jednala v tomto duchu.

12. V dalším bodu programu apelovala pí Kovářová na členy zastupitelstva, aby některý z nich se uvolil vykonávat pravomoci starostky v případě, kdy starostka není schopna dlouhodobě vykonávat svou funkci, vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit místostarostu obce; k tomu podotkl p. Havel, že občan, který kandiduje do zastupitelstva obce by měl být připraven přijímat odpovědnost za vedení obce; po kratší diskusi sdělil p. Jelínek, že je ochoten uvedené pravomoci v době nepřítomnosti starostky obce vykonávat; zastupitelstvo schválilo všemi 5 hlasy, aby člen zastupitelstva Ondřej Jelínek vykonával pravomoci starostky v případě, kdy starostka není schopna dlouhodobě vykonávat svou funkci.

12a. K bodu 12a - zpracování žádosti o dotaci na rozšíření MŠ a její podání do ROP Střední Čechy sdělila pí Kovářová, že firma APRIS 3 MP, s.r.o., která byla zastupitelstvem vybrána pro vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ, podala žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení; SP musí být vyhotoveno s nabytím právní moci do 15.11.2008, aby obec mohla podat žádost o dotaci; termín podání žádosti se zřejmě nepodaří stihnout, nicméně tato skutečnost by mohla být kompenzována tím, že obec Chýně je v těsné blízkosti Prahy s velkým množstvím žádostí o umístění dětí do MŠ; žádost o dotaci zpracuje firma, která již realizovala výběrové řízení v akci MŠ - cena bude cca 50 tis. Kč; pokud by dotace nebyla přiznána, obec bude žádat znovu v březnu 2009; zpracování

12b. K tomuto bodu pí Kovářová uvedla, že součástí rozšíření MŠ (počtu dětí) musí být i rozšíření venkovní hrací plochy pro děti o 600 m2 – na každé dítě 30 m2; jednalo by se o rozšíření zahrady – např. o část přilehlého pozemku p. Havla nebo by mohlo být využito obecní hřiště, kde by část byla vyhrazena dětem z MŠ; vzhledem k tomu, že pro SP na rekonstrukci MŠ potřebuje mít obec rozšíření venkovní hrací plochy k dispozici okamžitě, zastupitelstvo schválilo všemi 5 hlasy využití části obecního hřiště o rozloze 600 m2 jako venkovní hrací plochu pro MŠ Chýně.

12c. V tomto bodu pí Kovářová uvedla, že obec se již před časem vyjadřovala k žádosti p. Hojdy ve věci rekonstrukce Pivovarského dvora; obec stanovila své podmínky k rekonstrukci dopisem z února 2008; k těmto podmínkám se p. Hojda dosud písemně nevyjádřil; p. Jelínek požadavky obce sdělil přítomným; pí Kovářová uvedla, že odbor ŽP Černošice rozhodně trvá na umístění lapolů v Pivovarském dvoře namísto chemických látek, které p. Hojda v současné době používá; tyto látky vytvářejí pěnu, která zabraňuje průniku kyslíku k potřebným bakteriím, které ničí škodlivé látky;

13. V bodu „diskuse“

· p. Horák uvedl, že ulice Okružní je ve špatném stavu; před domem manželů Hnátkových parkují automobily, které brání chodcům v průchodu po chodníku; zaparkované vozy někdy způsobují i špatný průjezd autobusů; pí Kovářová uvedla, že dojedná s p. Hnátkem nápravu;

· p. Staněk požádal o osazení sloupků či zábradlí před domem svého otce v ulici Okružní; v zimě odhrnutý sníh je znovu nahrnut na chodník nákladními vozy a autobusy; k této připomínce navrhl p. Belza řešit záležitost dopravním značením na dané komunikaci; pí Kovářová uvedla, že osazení zábradlí nebo sloupků musí být řešeno po dohodě s odborem dopravy v Černošicích;

· p. Ernest uvedl, že ulicí Květnovou projíždějí auta, která si krátí cestu, namísto průjezdu ulicí Hlavní; pí Kovářová sdělila, že obec již požádala o osazení dopravní ho značení v ulici Květnová;

· p. Rajtora vznesl dotaz, proč zmizelo dopravní značení obytné zóny v centru obce; pí Kovářová vysvětlila, že po několika urgencích policie a odboru dopravy byla obec nucena toto značení odinstalovat, neboť daná lokalita nesplňuje podmínky obytné zóny;

· p. Havel požádal o předložení své žádosti ve věci výstavby penzionu pro seniory na příští zastupitelstvo; k tomu uvedla pí Kovářová, že věc musí být posouzena v širších souvislostech a zřejmě na další zastupitelstvo z tohoto důvodu ještě předložena nebude;

· p. Serba přednesl návrh, aby zastupitelsvo začínalo svá zasedání v 19,00 hod., namísto současných 18,00 hod.; k tomu sdělila pí Kovářová, že starosta stejně jako někteří zaměstnanci obce, kteří se zúčastňují zastupitelstva by při posunu doby zasedání zastupitelstva měli již příliš dlouhou pracovní dobu; dále dodala, že od roku 2009 by ráda zavedla setkání s občany obce po jednotlivých lokalitách, kde by bylo možno projednávat otázky zajímající občany a zároveň jim sdělovat důležité informace;

· p. Rajtora požádal, aby ve Višňovce byla provedena stejná ochrana dřevin (bezpečnostní a zdravotní řez) jako na hrázi rybníka Bašta; k tomu dodala pí Bělková, že rovněž na pozemcích MŠ je potřeba provést prořez stromů; k tomu uvedla pí Kovářová, že obec nechala zpracovat nabídku na ošetření zeleně v obci a chce postupně provádět práce související s ošetřením zeleně v obci;

· pí Kovářová pozvala občany na kulturní akce, které proběhnou v obci do konce roku 2008 – výstava fotografií Jindřicha Štreita – zahájení proběhne dne 22.11.2008 v 16,00 hod. na Obecním úřadu Chýně; dále na první adventní neděli 30.11.2008 bude provedeno rozsvícení vánočního stromu se zpěvy, 13.12.2008 proběhne „vánoční den v Chýni“ – žáci školy zahrají a zazpívají vánoční písně, občané si budou moci zakoupit vánoční dárky ve stáncích na Obecním úřadu Chýně, proběhne soutěž s vánoční tématikou apod., k dispozici bude občerstvení; 24.12.2008 proběhne již známé zpívání u vánočního stromu na návsi.

14. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení

15. Starostka obce ukončila jednání ve 20,30 hod. a poděkovala přítomným za účast.

V Chýni dne 31.10.2008

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: Věra Kovářová

Jitka Bělková

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz