Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Mach, Barek, Čáp, pí Kovářová, pí Bělková a pí Vrančíková

Nepřítomní: p. Chyba

Hosté: 15 občanů

Program jednání:

1. Zahájení.

2. Schválení programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

5. Zpráva starostky o činnosti.

6. Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2008.

7. Navýšení pokladního limitu v pokladně OÚ

8. Žádost manželů Šmídových, Hlavní 29, Chýně o nabytí vlastnického práva k pozemku p. č. 10/11 k. ú. Chýně vydržením.

9. Volba místostarosty.

10. Výběrové řízení na zakázku „Vypracování projektové stavební dokumentace pro investiční záměr obce Chýně“

11. Výběrové řízení na zakázku „Obec Chýně – 80 TI Chýně“

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starostka přivítala novou členku zastupitelstva Ing. Marii Vrančíkovou, která se stala členkou zastupitelstva namísto p. Klema, jenž rezignoval na mandát člena zastupitelstva. Pí Vrančíková složila slib člena zastupitelstva. Poté Pí Kovářová přečetla návrh programu a navrhla doplnit jej o bod 11a – schválení nového názvu ulice „Hostivická“; p. Barek navrhl dále doplnit bod programu o bod 11b – pověření kontrolního výboru kontrolou dokumentů dle materiálů dodaných finančním výborem; Program zastupitelstva včetně doplnění 2 nových bodů byl schválen všemi 8 hlasy.

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.7.2008 a konstatoval následující.

· V dopisu, který byl zaslán společnosti ČEZ Distribuce ve věci uvažované výstavby transformovny v k. ú. Chýně, nebylo dodrženo usnesení zastupitelstva – dopis obsahoval další 3 body, na kterých se zastupitelstvo neusneslo. K tomu uvedla starostka obce, že body navíc obsažené v dopise byly doplněny v zájmu obce. P. Kovář dodal, že v oněch třech bodech šlo pouze o upřesnění toho, na čem se usneslo zastupitelstvo. Závěr k této problematice byl následující – zastupitelstvo ponechá dopis ve znění, v jakém byl obcí zaslán společnosti ČEZ Distribuce a počká na vyjádření této společnosti.

· K bodu zahájení prací na projektu přestavby MŠ bylo konstatováno kontrolním výborem, že doporučuje pro budoucí výběrová řízení nikoliv režim oslovení několika firem, nýbrž zveřejnění výběrového řízení na veřejných elektronických tržištích.

· K dalším bodům usnesení bylo konstatováno, že jednotlivé body usnesení byly buď splněny, nebo se průběžně plní.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a p. Barka – p. Barek odmítl být členem návrhové komise. Do návrhové komise byl pak schválen p. Jelínek a pí Vrančíková všemi 8 hlasy. Jako ověřovatelé zápisu byly schváleni všemi 8 hlasy p. Novotný a p. Čáp. Zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Místostarostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o

· skupině romských občanů, která se již delší dobu pohybuje v obci a vloupala se již do několika rodinných domů; varovala občany před tím, aby nenechávali otevřená okna v místnostech, kde nejsou fyzicky přítomni a pečlivě zamykali branky a všechny dveře i pokud jsou v domě; poslední vloupání se odehrálo v úterý 30.9.2008 v ulici Za Školou – bylo o to horší, že osoba upoutaná na kolečkové křeslo byla nucena setrvat pod dohledem jednoho člena skupiny na místě a další 2 členové skupiny prohledávali dům; pí Kovářová nabádala občany, aby jakýkoliv podezřelý pohyb výše uvedených osob okamžitě hlásili policii ČR nebo přímo starostce obce;

· ustavení stavební a dopravní komise, která bude a již je obci nápomocna v záležitostech dopravy, výstavby a komunikací v obci; komise má 8 členů, předsedou byl jmenován Ing. Balšán;

· poptávkovém řízení na zaměření ulic Rudenská, Hlavní, Okružní a Květnová; jsou vypsány dotace v rámci Středočeského kraje – při žádosti o dotaci se musí jednat o vazbu na komunikace, jejichž povrch je ve vlastnictví kraje (ul. Hlavní, Rudenská);

· schválení navržených dopravních opatření obcí, odborem dopravy v Černošicích (přestože policie navrhovaná opatření neschválila) – jedná se o omezení rychlosti v ulici Ke Skále na 30 km/hod. a instalaci 2 prahů a dále úpravy křižovatky ul. Ke Skále a Rudenské – to vše za vydatné pomoci stavební a dopravní komise v návaznosti na dopravní nehodu v ulici Ke Skále;

· rozšíření MŠ o 9 míst + rekonstrukci koupelny a WC;

· přivaděči pitné vody z Hostivice – v návaznosti na doporučení rady města Hostivice vypovědět obci Chýně smlouvu na dodávku pitné vody proběhla jednání na MZe, na MěÚ Hostivice; hledá se řešení (do doby výstavby pražského přivaděče pitné vody do obce), aby občané Hostivice neměli výrazný pokles tlaku vody a obec Chýně měla dostatečnou zásobu vody pro své občany ve vodojemu; na pražský přivaděč vody již bylo vydáno stavební povolení, obec požádá o dotaci na výstavbu;

· rozšíření ČOV – bylo vydáno územní rozhodnutí a obec požádala o dotaci, o které mělo být rozhodnuto již v červenci 2008; na MŽP se však stále mění pravidla poskytnutí dotací a výsledek rozhodnutí se tak posunuje; dle získaných informací by mohlo být o dotaci rozhodnuto v listopadu 2008;

· o likvidaci havárie ul. V Pískách – podemletí vozovky; komunikace byla již opravena;Tajemnice OÚ informovala o volbách do zastupitelstva Středočeského kraje – o datu a termínu voleb, volebních lístcích apod.

6. V dalším bodu programu byl projednán návrh změny č. 1 rozpočtu obce. Člen finančního výboru p. Stoklasa uvedl důvody a částky, pro které bylo přistoupeno ke změně a sdělil, že finanční výbor nemá námitek ke schválení změny č. 1 rozpočtu obce na rok 2008. Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2008 byla schválena všemi 8 hlasy. V této souvislosti uvedl p. Stoklasa, že finanční výbor doporučuje zrušit smlouvu s firmou Elektroštika, která dle názoru FV není pro obec výhodná a navrhuje, aby zastupitelstvo obce stanovilo, jak nakládat s investicemi obce. K tomu dodala pí Kovářová, že žádá finanční a kontrolní výbor o spolupráci v této záležitosti – tato spolupráce by se v nejbližší době měla projevit spoluprací s FV na rozpočtovém výhledu obce pro roky 2009 a 2010. Dále pí Kovářová uvedla, že finance obce jsou za poslední 2 roky stabilizovány tak, aby z rozpočtu obce bylo možno řešit opravy a malé projekty pro obec.

7. Dále bylo projednáno navýšení pokladního limitu v pokladně Obecního úřadu Chýně. Pí Kovářová uvedla, že v současně době, kdy se do pokladny dostává větší obnos peněz vybraný ze správních a místních poplatků a v době výplat zaměstnanců obce i peníze na výplaty, je stávající stanovený limit peněžních prostředků v pokladně překračován. Zastupitelé dostali k dispozici informaci o stávajícím limitu prostředků v pokladně a o navrženém limitu. Z bezpečnostních důvodů nebyla výše limitů zveřejněna. Zastupitelé schválili navržený limit finančních prostředků v pokladně OÚ Chýně všemi 8 hlasy.

8. K žádosti manželů Šmídových, o nabytí vlastnického práva k pozemku p. č. 10/11 k.ú. Chýně formou vydržení bylo uvedeno, že dle občanského zákoníku je tento způsob nabytí vlastnického práva možný, avšak za splnění stanovených podmínek – musí se jednat o nepřetržitou držbu, držba pozemku musí trvat minimálně 10 let, musí jít o oprávněnou držbu, t.j. nakládání s věcí jako se svou, se zřetelem ke všem okolnostem, že držiteli patří (dobrá víra je zkoumána i v souvislosti se záznamem v KN, zde je však uvedena obec Chýně jako vlastník pozemku); dale byly uvedeny další možnosti převodu vlastnického práva k danému pozemku – úplatný převod (např. kupní smlouva) a neúplatný převod ( např. darovací smlouva); zastupitelé se po zvážení možných variant přiklonili k prodeji pozemku tak, jak to bylo v minulosti řešeno i s ostatními obyvateli v obci, kteří měli “připlocený” obecní pozemek a žádali o jeho získání do svého vlastnictví. Zastupitelstvo schválilo všemi 8 hlasy prodeje pozemku manželům Šmídovým, Hlavní 29, Chýně, za cenu 50,- Kč/m2;

9. Dalším bodem programu byla volba místostarosty obce. Pí Kovářová vyzvala zastupitele, aby podali své návrhy na osobu vhodnou pro tuto funkci. Návrhy předloženy nebyly. Pí Kovářová poté navrhla na funkci člena zastupitelstva p. Novotného, který funkci místostarosty odmítl ze zdravotních důvodů. Posléze odmítli tuto funkci všichni přítomní členové zastupitelstva (nepřítomný člen zastupitelstva p. Chyba odmítl tuto funkci na pracovní poradě zastupitelstva dne 29.9.2008). Místostarosta obce tak nemůže být zvolen. V návaznosti na tuto skutečnost navrhla pí Kovářová doplnit program zastupitelstva o další bod 9a – určení člena zastupitelstva obce Chýně, který bude vykonávat pravomoci starosty obce v případě, že starosta obce není dlouhodobě schopen vykonávat svou funkci, a to jako preventivní opatření, kdyby tato situace nastala. Zastupitelstvo schválilo všemi 8 hlasy doplnění tohoto nového bodu do programu zastupitelstva. 9a. Pí Kovářová navrhla p. Jelínka, aby v případě, kdy starosta obce není dlouhodobě schopen vykonávat svou funkci dle výše uvedeného, vykonával pravomoci starosty. Odůvodnila svůj návrh tím, že pan Jelínek nejvíce ze zastupitelů spolupracuje s obcí. P. Jelínek tento návrh odmítl, později upřesnil, že jej odmítá v daném okamžiku, aby si návrh mohl více rozmyslet. Ostatní přítomní zastupitelé rovněž odmítli návrh vykonávat pravomoci starosty v případě, kdy starosta obce není dlouhodobě schopen vykonávat svou funkci. Na návrh pí Kovářové se zastupitelé dohodli na tom, že bod programu 9a se odkládá na příští zasedání zastupitelstva.

10. V bodě 10. Pí Kovářová přednesla závěr hodnotící komise zřízené za účelem doporučení výběru firmy na zakázku „Vypracování projektové stavební dokumentace pro investiční záměr obce Chýně“ – rekonstrukce a rozšíření mateřské školy v obci. Bylo osloveno 5 firem, z toho 3 nesplnily zadaná kriteria; v rámci zbylých dvou firem byla hodnotící komisí doporučena firma APRIS 3MP s.r.o., Baarova 231/36, Praha 4, která splnila zadaná kriteria na 100% (nižší cena, větší záruka kvality, rychlejší termín předání podkladů pro žádost na SP); Dále pí Kovířová uvedla, že obec měla na výběr při řešení MŠ ze dvou možností – navázat na dřívější studii firmy APRIS 3 MP s.r.o., nebo začít stavět “na zelené louce”. Obec zvolila první úspornější variantu. P. Barek k tomu uvedl, že nezná složení hodnotící komise a investice ve výši 47 mil. Kč je pro obec velkým rizikem. K tomu odpověděla pí Kovářová, že projekt je etapizován tak, aby celková investice nemusela být vynaložena naráz. V první etapě se bude jednat o investici v částce 13 mil. Kč vynaloženou na vybudování dvou nových oddělení, ve druhé etapě bude vybudován víceúčelový sál a prostory pro mateřské centrum a ve třetí etapě se zrekonstruují stávající 2 oddělení MŠ. Náklady na projekt jsou uznatelnými náklady, které lze hradit z dotace, o kterou obec bude žádat. Dále se počítá s tím, že náklady na rekonstrukci a rozšíření MŠ budou hrazeny z částek, které obec dostane od investorů. Dále pí Kovářová uvedla, že nedostatek míst v MŠ je problémem téměř všude a obec by měla mít zájem na rozšíření počtu míst v MŠ. Rovněž starostka uvedla, že obec uvažuje o rozšíření zahrady pro MŠ – obec hodlá požádat o přilehlé pozemky Pozemkového fondu do vlastnictví obce a dále by ráda požádala p. Havla, aby přenechal pruh svého přilehlého pozemku pro potřeby MŠ. P. Havel v rámci tohoto bodu požádal o možnost účastnit se dalších jednání na dané téma, aby nedošlo ke kolizi s jeho projektem na vybudování domu seniorů, který hodlá vybudovat v těsné blízkosti MŠ. Pí Kovářová odpověděla, že projekt na MŠ je k dispozici k nahlédnutí na OÚ Chýně, P. Havel dodal, že je ochoten “se bavit” o svých pozemcích s obcí ve smyslu předchozího návrhu pí Kovářové. Zastupitelsvo schválilo výběr firmy APRIS 3MP s.r.o., Baarova 231/36, Praha 4, na zakázku „Vypracování projektové stavební dokumentace pro investiční záměr obce Chýně“ sedmi hlasy s tím, že cena za projekt bude obcí uhrazena až po přiznání dotace. P. Barek se zdržel hlasování.

11. V dalším bodě bylo projednáno doporučení hodnotící komise na výběr firmy na zakázku “Obec Chýně – 80 TI Chýně” – dodávka stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace - rozvoj infrastruktury; bylo osloveno 5 firem, jedna z firem byla vyřazena, nebot nesplnila zadávací podmínky; základním hodnotícím kriteriem byla nejnižší nabídková cena; firma ENVOS, s.r.o. předložila nejnižší cenu a byla proto hodnotící komisí doporučena k výběru; obec Chýně již obdržela dotaci na stavbu ve výši 4 mil. Kč; Výběr firmy na základě doporučení hodnotící komise byl schválen 8 hlasy.11a. V bodu 11a byl zastupitelstvem schválen nový název ulice „Hostivická“ všemi 8 hlasy. Pí Kovářová k tomu vysvětlila, že občané bydlící v lokalitě zahrádek při výjezdu z obce směrem na Hostivici u křižovatky s BERGER BETON se nemohou přihlásit v daném místě k trvalému pobytu v obci, neboť tato silnice (ulice) mezi uvedenou křižovatkou a tabulí s označením „konec obce“ nemá název. 11b. V následujícím bodu zastupitelstvo schválilo návrh p. Barka, aby byl pověřen kontrolní výbor kontrolou dokumentů dle doporučení finančního výboru, a to všemi 8 hlasy.

12. V bodu „diskuse“

· p. Jelínek navrhl sběr hliníku v obci; doporučil, aby občané v rámci třídění odpadu zvlášť odkládali hliníkový odpad (plechovky apod.) a tento hliníkový odpad by byl odvážen zaměstnanci obce spolu se svozem papíru a železa vždy každou první soboru v měsíci; pí Kovářová s tímto vyslovila souhlas;

· na dotaz p. Svobody, proč z ulice Květnová a přilehlého okolí zmizely tabule s vyznačením obytné zóny; pí Kovářová podala vysvětlení, že obec byla vyzvána policií a odborem dopravy z Černošic k sejmutí tabulí s tím, že tato lokalita nesplňuje podmínky obytné zóny;

· p. Mach upozornil na velký keř u křižovatky s BERGER BETON, který zamezuje výhledu řidičů při vjezdu do obce od Hostivice; pí Kovářová uvedla, že část keře byla již odstraněna a bude odstraněn i zbytek;

· starostka poděkovala místním rybářům za velmi dobrou organizaci rybářského dne pro děti; den se vydařil, účast byla hojná jak u dětí, tak u celých rodin a děti byly se soutěží v chytání ryb velice spokojeny;

· p. Zeman požádal, aby byl opraven místní rozhlas, aby bylo lépe slyšet hlášení zpráv; pí Kovářová slíbila, že se tím obec bude zabývat.

13. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 8 hlasy.

14. Starostka obce ukončila jednání ve 20,15 hod. a poděkovala přítomným za účast.

V Chýni dne 2.10.2008

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Petr Čáp

Josef Novotný

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz