Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Mach, Barek, Čáp, pí Kovářová a pí Bělková

Nepřítomní: pp. Chyba, Klem

Hosté: 21 občanů

Program jednání:

1. Zahájení.

2. Schválení programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

5. Zpráva místostarostky o činnosti.

6. Stanovisko obce k záměru ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 894/8, Děčín 4 – výstavba rozvodny TR – Chýně 110/22 kV na pozemcích p. č. 312/1, 312/2 k. ú. Chýně

7. Rozvoj mateřské školy v obci Chýně.

8. Stanovisko obce k žádosti firmy Šandera, s.r.o., Strojírenská 260, Praha 5 – Zličín - výstavba oplocení na pozemku obce po pozemkových úpravách

9. Finanční příspěvky investorů obci

10. Diskuse

11. Usnesení

12. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. místostarostka obce, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Místostarostka přečetla návrh programu;a) místostarostka bezprostředně poté navrhla doplnit bod programu o žádost ředitelky ZŠ a MŠ o udělení výjimky z počtu dětí v I. oddělení MŠb) p. Barek navrhl doplnit program o informaci místostarostky o činnosti SMSc) p. Jelínek navrhl doplnit program o bodyca) odvolání starosty obce z funkce, cb) zvolení nového starosty – navrhl dosavadní místostarostku na funkci starostky cc) zvolení nového místostarosty.Zastupitelstvo hlasovalo o zařazení návrhu pod bodem 2 a) do programu – návrh byl schválen 7 hlasy. Zastupitelstvo hlasovalo o zařazení návrhu pod bodem 2 b) do programu – návrh byl schválen 7 hlasy. Zastupitelstvo hlasovalo o zařazení návrhu pod bodem 2 c) ca) do programu – návrh byl schválen 5 hlasy, proti byl p. Barek a p. Čáp. Zastupitelstvo hlasovalo o zařazení návrhu pod bodem 2 c) cb) do programu – návrh byl schválen 5 hlasy, proti byl p. Barek a p. Čáp. Zastupitelstvo hlasovalo o zařazení návrhu pod bodem 2 c) cc) do programu – návrh byl schválen 5 hlasy, proti byl p. Barek a p. Čáp. Na základě předchozího výsledku hlasování byly návrhy pod body 2 a), 2 b), 2 c) ca), 2 c) cb), 2c) cc) zařazeny do programu zasedání jako body 10. – 14. a body 10. – 13. programu zasedání zastupitelstva se posunuly jako body 15. – 17. Program zastupitelstva byl schválen 5 hlasy, proti byl p. Barek a p. Čáp.

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 22 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.6.2008 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení byly buď splněny, nebo se průběžně plní. Zároveň p. Jelínek přečetl zápis z kontroly smluv provedené kontrolním výborem dne 14.7.2008. Dále p. Jelínek uvedl, že kontrolní výbor spolu s tajemníkem OÚ Chýně udělají závěry z kontrol uzavřených smluv obcí Chýně ve smyslu stanovení pravidel pro jejich uzavírání, evidenci apod. .

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Jelínek a pí Bělková; jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni p. Novotný a p. Čáp; volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu byla schválena 7 hlasy; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Místostarostka obce informovala o a) sponzorském zajištění písku pro pláž u rybníka Bašta b) proběhlé kolaudaci MŠ na rozšíření její kapacity o 9 dětí; při této příležitosti poděkovala p. Kovářovi a pí Štrosové za aktivity, které věnovali dané problematice.

6. V dalším bodu byla projednána žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 894/8, Děčín 4 o výstavbu transformovny TR – Chýně 110/22 kV na pozemcích p. č. 312/1, 312/2 k. ú. Chýně. Pí Kovářová názorně ukázala občanům pozemek včetně fotografie transformovny, která je umístěna u obce Lipany u Říčan, která by měla být téměř totožná s transformovnou plánovanou v obci. Na stavbu u obce Lipany se byla podívat. Dále pí Kovářová uvedla, že žádost ČEZ Distribuce byla již projednávána v rámci změny č. 1 ÚPO a byla doporučena k řešení v rámci změny č. 2 ÚPO Chýně. Rovněž sdělila, že v rámci pozemkových úprav, které ještě nejsou v platnosti, se posune hranice katastru Chýně směrem dále od stávající bytové zástavby v lokalitě, kde ČEZ Distribuce plánuje stavbu transformovny. Dále uvedla, že stavba by znehodnotila pozemky pro bytovou výstavbu v okolí a jedná se o stavbu, která produkuje hluk (cca 50 decibelů na místě stavby). Rovněž pí Kovářová sdělila, že v první fázi projednávání vedení obce žádost firmy ČEZ Distribuce odmítlo, ve druhé fázi zvažovalo své stanovisko z pohledu hlediska hlučnosti a hlediska estetického. K tomu uvedl zástupce ČEZ Distribuce Ing. Smola, že o výstavbě transformovny bylo jednáno již s bývalým vedením obce a v ÚP VÚC se s ní počítá. Bez souhlasu obce však společnost neobdrží potřebné souhlasy a rozhodnutí v rámci územního řízení. Stavba je uvažována těsně pod stávajícím el. vedením – pozemky pod ním jsou již dnes znehodnoceny a navíc kolem stavby je ze zákona ochranné pásmo. Po provedených pozemkových úpravách by transformovna mohla být umístěna ne cca ve vzdálenosti 350 m od bytové výstavby, nýbrž cca 560 m od bytové výstavby. Dle Ing. Smoly je již dnes nedostatek el. energie v okolních obcích, které by transformovna rovněž zásobovala a čeká se na výstavbu transformovny – stavba by měla být hotova v roce 2010 – 2011. Rovněž Ing. Smola uvedl, že plánovaný projekt by byl oproti původní představě zrcadlově otočen, aby směrem k bytové zástavbě byla umístěna budova, nikoliv zařízení. Na dotaz p. Chadimy, proč se nepostaví transformovna dále od obce sdělil Ing. Smola, že pak by se jednalo o stavbu na jiném katastru, což by ze strany ČEZ Distribuce znamenalo mnoho dalších jednání a souhlasů, což by znamenalo oddálení stavby cca o 5 let. Z řad občanů zazněly dotazy, co by v případě souhlasu obce se stavbou ČEZ Distribuce nabídl obci, jako kompenzaci za vzniklou stavbu. K tomu uvedl Ing. Smola, že již bylo s obcí jednáno v tom smyslu, že by jejich firma etapově umístila současné nadzemní vedení v obci pod zem při rekonstrukci chodníků a rovněž nové vedení u transformovny by bylo uloženo kabelem pod zem. Rovněž bylo již s obcí jednáno o osazení zeleně kolem stavby a příp. vybudování protihlukových valů. K tomu dodal, že součástí projektu je i hluková studie a výsledky měření orgánů hygieny, na základě kterých jsou stanovena opatření pro investora. Dle jeho zkušeností cca 300 m od stavby již není slyšen žádný hluk. P. Chadima uvedl, že obec si při zvažování záměru výstavby transformovny v Chýni protiřečí, neboť dříve ti samí lidé bojovali proti výstavbě logistického centra a dnes zvažují výstavbu transformovny. K tomu uvedla pí Kovářové, že stavby nelze vůbec srovnávat, jak z pohledu hluku, tak dopravního a jiného zatížení obce. Dále byl vznesen návrh, aby ČEZ Distribuce obnovil v případě výstavby polní cestu v dané lokalitě, která by se dala využít jako cyklostezka a dále aby ČEZ Distribuce vysázel podél cesty stromořadí. Pí Kovářová dále dodala, že obec by v případě umožnění stavby požadovala po ČEZ Distribuce instalaci nejnovější technologie tak, aby došlo k její minimalizaci jak z hlediska velikosti, tak hluku. K tomu uvedl Ing. Smola, že ČEZ Distribuce má zájem v tomto obci vyhovět a dnes při nových stavbách transformoven se používá pouze nejnovější technologie. Dále na dotaz pí Fišerové, zda by stavba negativně neovlivnila PC a internet občanů odpověděl Ing. Smola, že nikoliv, naopak by to odběratelům pomohlo zvýšit příkon. Závěrem tohoto bodu se zastupitelstvo dohodlo, že bude vůči ČEZ Distribuce definovat požadavky, bez jejichž záruky na splnění souhlas s výstavbou transformovny nedá. Zejména jde o následující požadavky obce:a. transformovna se nebude dále rozšiřovat (max. 2 transformátory)b. venkovní vedení v obci bude uloženo do země – při rekonstrukci chodníků c. venkovní vedení 22 kV bude uloženo do zeměd. přístupová komunikace podél větrolamu od Úhonic bude propojena s polní cestou vedoucí od obce a bude sloužit jako stezka pro pěší a cyklistye. přístupová cesta od Úhonic i nově obnovená cesta od obce budou lemovány stromořadímf. bude vysazena ochranná pohledová zeleň kolem stavbyg. sponzorství od ČEZ – obnovení polní cesty směrem od obce, vybudování přejezdu ČD, výsadba stromů podél komunikací.Obec do jednoho týdne zašle ČEZ Distribuci, a.s. oficiální vyjádření ve smyslu výše uvedeném. Ke stanovisku obce uvedl Ing. Smola, že požadavky obce je nutno rozdělit na požadavky, jejichž splnění je v pravomoci ČEZ Distribuce a na požadavky, jejichž splnění je v pravomoci ČEZ jako mateřské organizace. P. Barek dodal k výše uvedenému stanovisku obce, že obec by v tom případě míchala za dané situace „hrušky s jablky“ a nelze požadovat po ČEZ Distribuce záležitosti, které nejsou v jeho pravomoci. Tomuto názoru p. Barka oponovala pí Kovářová v tom smyslu, že obec by za situace, kterou navrhuje p. Barek, dala souhlas ke stavbě transformovny a neměla přitom žádné záruky od ČEZ, že splní požadavky obce.

7. V dalším bodu byla řešena žádost firmy Šandera, Strojírenská 260, Praha 5 – Zličín s.r.o. ve věci výstavby oplocení jejich pozemku po pozemkových úpravách. Pí Kovářová uvedla, že v současné době oplocení pozemku PK 89 k. ú. Chýně je budováno na pozemku firmy, po realizaci pozemkových úprav bude však oplocení stát na pozemku obce. Po následné diskusi na téma, že po provedení pozemkových úprav se jeví jako možnost řešení prodej části obecního pozemku firmě (zřízení věcného břemene na pozemku obce není vhodnou variantou), zastupitelstvo deklarovalo záměr vstřícného postoje při budoucím řešení oplocení pozemku firmy Šandera po provedení pozemkových úprav.

8. Dalším bodem bylo projednání rozvoje MŠ v obci Chýně. Pí Kovářová uvedla, že stávající rozšíření kapacity MŠ na 44 dětí není dostačující a musí dojít k dalšímu rozšíření kapacity. Navrhla pro rozvoj MŠ použít upravenou studii z roku 2006, dle které by se záměr rozšíření MŠ řešil etapově:a) výstavba dvou nových odděleníb) výstavba víceúčelového sálu a prostor pro MCc) rekonstrukce stávajících prostord) rekonstrukce kuchyně a jejího zázemí.Celkové náklady rekonstrukce ve výši cca 40 mil. Kč je pro obec „velké sousto“. Obec bude žádat o dotaci, přesto však musí mít vlastní zdroje cca 8 mil. Kč. Časový horizont výstavby je uvažován následovně – do podzimu 2008 získat stavební povolení, počátek stavby podzim 2008 – zima 2008 -2009. Na dotaz p. Mihuly, zda vedení obec počítá s demografickým stárnutím obyvatel, odpověděla pí Kovářová, že pokud by v delším časovém horizontu nebyla kapacita MŠ zcela využita, prostory se dají využít na jiné účely v obci. K tomu uvedla pí Štrosová – ředitelka MŠ, že 4 oddělení do budoucna nebudou stačit v horizontu 5 let, až opadne největší boom, bude kapacita 4 oddělení přesně to, co obec potřebuje. Pí Vrančíková upozornila na to, že je nutno uvažovat i o parkovišti u MŠ. P. Havel navrhl, aby došlo ke spolupráci při rozšíření MŠ a výstavbě penzionu pro seniory např. v oblasti vaření jídel. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy zahájení prací na projektu přestavby MŠ dle upravené studie z r. 2006.

9. V bodě 9. byly řešeny příspěvky investorů obci. Pí Kovářová předložila zastupitelům tabulku s výpočtem částek pro jednotlivé investory a vysvětlila způsob výpočtu těchto částek. Jedná se o příspěvky na výstavbu rozšíření ČOV, výstavbu pražského přivaděče vody do obce a vodojemu, rozšíření a rekonstrukci stávající MŠ a výstavbu nové ZŠ v obci. Výpočet se odvíjí od výše investice na stavbu rozšíření ČOV, která je plánovaná pro 4 tis. obyvatel. Podílem výše této investice a počtu obyvatel pro které je plánována, se stanoví částka pro jednoho EO. Tato částka je pak použita pro výpočet celkové částky pro jednotlivé investory, a to jako násobek této částky a počtu uvažovaných EO v lokalitách investorů. Pí Kovářová dále uvedla, že celkovou vypočtenou částku od investorů dle tabulky cca ve výši 209 mil. Kč by obec měla po investorech požadovat i tehdy, pokud obec dostane dotaci na výše uvedené stavby – je zapotřebí vybudovat komunikace, chodníky, financovat dopravu, odpadové hospodářství apod. související s přílivem nových občanů do obce. K tomu uvedl p. Kraus, že tento návrh obce velmi podporuje jako návrh dobrý a smysluplný. P. Jelínek dodal, že rovněž s návrhem souhlasí, je však zapotřebí definovat rozdíl mezi velkým a malým investorem – definovat hranici a podle toho nastavit finanční příspěvky obci. P. Havel se dotázal, zda bude platit obci i on, coby investor penzionu pro seniory v obci. Po krátké diskusi na toto téma se zastupitelstvo dohodlo, že bude obcí vypracována metodika, podle které se budou vybírat příspěvky od drobných investorů a od investorů, kteří budou rozšiřovat své provozovny, případně od dalších investorů, kteří nejsou v tabulce podchyceni. Zastupitelé schválili 7 hlasy, aby byl příspěvek investorů obci vypočítán podle předložené tabulky, tj. cca 52 tis. Kč na jednoho EO a byla vypracována výše uvedená metodika.

10. V bodě 10. byl projednán požadavek ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Štrosové na udělení výjimky z počtu žáků v prvním oddělení MŠ – navýšení o 3 žáky na počet 27. Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo udělení výjimky.

11. V dalším bodu informovala pí Kovářová o činnosti Sdružení místních samospráv. Uvedla, že více než tisíc malých obcí jsou členy tohoto sdružení. Připomněla, že SMS vzniklo zejména v návaznosti na · rozpočtové určení daní (RUD), kdy malé obce dostávají až 5x méně financí, než velká města. Na MF vznikla pracovní skupina, zabývající se problematikou RUD. Zástupci SMS dochází na jednání této skupiny – v současné době probíhá analýza RUD, cca v říjnu 2008 dojde k vyjednávání pro stanovení koeficientu pro malé obce a velká města (poměr mezi nimi); · zástupci SMS jsou zváni do dalších pracovních skupin při tvorbě nových zákonů – např. na MŠ se připravuje legislativa v tom smyslu, aby obce si samy rozhodovaly podle své finanční situace o tom, zda chtějí či nechtějí školu v obci a dále o počtu dětí bez toho, aby v případě menšího počtu dětí muselo být žádáno o výjimku;· dále se zástupci SMS podílí na řešení otázek obecní policie- měření rychlosti v obci pomocí radarů; nedávno bylo toto téma řešeno v senátu, výsledkem bude novela zákona;· rovněž se zástupci SMS angažují v otázce daně z nemovitosti – narovnání výjimek z daně a specifikace funkce daně z nemovitosti.P. Mihula se dotázal, kde jsou tyto informace k dosažení – na webových stránkách SMS nejsou uvedeny. Pí Kovářová odpověděla, že starostové obcí dostávají pravidelně informace o dění v SMS.

12. V bodu 12 byl projednán návrh na odvolání starosty obce p. Klema z funkce. P Jelínek uvedl, že p. Klem o tomto návrhu byl již před časem informován, takže přesto, že není přítomen, nejedná se o čin nemorální, který by byl činěn „za jeho zády“, jak namítli zastupitelé p. Barek a p. Čáp a dále p. Mihula. Dále p. Jelínek uvedl, že funkci starosty již delší dobu fakticky vykonává místostarostka pí Kovářová a nyní jde o to, aby pí Kovářová vykonávala funkci starosty i „de iure“. Pí Kovářová vede jednání za obec, řeší problémy v obci, ale nosné dokumenty vyplývající z těchto činností formálně podepisuje p. Klem. Pí Kovářová uvedla, že v některých situacích je nucena podepisovat dokumenty místo p. Klema coby starosty, protože p. Klem není přítomen a je nutno neodkladně konat (např. žádost o dotaci“) – není to však dobrá situace, nosné dokumenty by měl podepisovat starosta. Pí Kovářová k tomu dodala, že s p. Klemem telefonicky před zasedáním hovořila a on ji sdělil, aby zastupitelstvo konalo, jak je třeba a dodala, že se domnívá, že p. Klem nechce být přítomen při projednávání tohoto bodu. P. Kovář k tomu dodal, že návrh na odvolání starosty bez jeho přítomnosti není nemorální a účelový, jak to uvedl p. Barek, nýbrž věcný - p. Barek zaměňuje pojem morálky a věcnosti. Zastupitelstvo hlasovalo o odvolání stávajícího starosty p. Klema z jeho funkce – odvolání p. Klema z funkce starosty bylo schváleno 5 hlasy, p. Barek a p. Čáp byli proti.

13. V dalším bodu programu byl projednán návrh na zvolení nového starosty v obci. P. Jelínek sdělil, že navrhuje do funkce starosty obce dosavadní místostarostku pí Kovářovou a zeptal se ostatních zastupitelů, zda mají další návrhy. Jiné návrhy nebyly vzneseny, a proto zastupitelstvo přistoupilo k hlasování – pí Kovářová byla zvolena starostkou obce 5 hlasy, p. Barek a p. Čáp byli proti.

14. V bodu 14 byl projednán návrh na zvolení nového místostarosty – p. Jelínek navrhl p. Klema. K tomu uvedla pí Kovářová, že p. Klem jí před zasedáním telefonicky sdělil, že není rozhodnut funkci místostarosty přijmout. K tomu dodal p. Stoklasa, že se domnívá, že p. Klem nechce funkci místostarosty vykonávat. Po kratší diskusi se zastupitelé dohodli, že volbu místostarosty ponechají na příští zasedání zastupitelstva, až bude přítomen p. Klem.

15. V rámci diskuse· p. Kraus se dotázal na výstavbu nové komunikace – ulice Hájecká. Pí Kovářová odpověděla, že příští týden by měl být znám termín, kdy se začne stavět;· na dotaz p. Jelínka, kdy se bude řešit částečné propadnutí komunikace V Pískách odpověděla pí Kovářová, že ve čtvrtek, 31.8.2008 je schůzka s firmou Aquastav na místě, která bude záležitost řešit.

16. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen 5 hlasy, p. Barek a p. Čáp se zdrželi hlasování.

17. Starostka obce ukončila jednání ve 21,15 hod. a poděkovala přítomným za účast.

V Chýni dne 1.8.2008

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Petr Čáp

Josef Novotný

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz