Přítomni: pp. Jelínek, Klem, Chyba, Barek, Čáp, pí Kovářová a pí Bělková

Nepřítomní: pp. Novotný, Mach

Hosté: 23 občanů

Program jednání:

1. Zahájení.

2. Schválení programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

5. Zpráva místostarostky o činnosti.

6. Žádost o posouzení záměru investora BYRD BUILDING & INVESTMENT na pozemcích ve vlastnictví Ř. Klofy, v k. ú. Chýně v lokalitě Pod horou.

7. Žádost o posouzení záměru investora GLOBAL PROPERTY a.s. na pozemcích Královské kanonie premonstrátů v lokalitě V Roklích.

8. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 kterou se mění vyhláška č. 3/2007, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

9. Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Chýně

10. Žádost firmy ALDIS o povolení provozování 5 výherních hracích přístrojů na dobu od 1.7.2008 do 31.12.2008

11. Diskuse

12. Usnesení

13. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starosta přečetl návrh programu; program byl doplněn o 6 následujících bodů s tím, že body č. 11 – 13 programu se mění na body č. 17 – 19:

· bod 11 - záměr výstavby Penzionu Pivovarský dvůr Chýně p. Hojdy

· bod 12 - odprodej obecních pozemků p. č. 186/166 a 186/167 o celkové výměře 60 m2 Ing. Janu Sýkorovi

· bod 13 – schválení žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky na KÚ Středočeského kraje na pokrytí nákladů spojených s přípravou realizace rozšíření ČOV a vodovodu – napojení na pražský vodovod

· bod 14 - schválení závěrečného účtu obce za rok 2007 – revokace původního výroku a schválení nového výroku

· bod 15 – cena Petra Parléře – vyjádření obce k dalšímu postupu

· bod 16 – pověření kontrolního výboru kontrolou pozemkových smluv uložených u Ing. Pospíšilové;zastupitelstvo schválilo 6 hlasy návrh programu jednání (sedmý člen zastupitelstva p. Chyba se dostavil později).

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.6.2008 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení byly splněny.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Jelínek a p. Klem; jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pí Bělková a p. Čáp; volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu byla schválena 6 hlasy; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Místostarostka obce informovala o a) umístění dětí ZŠ Chýně na 1. místě v soutěži ve sběru papíru; děti obdržely diplom, notebook, tiskárnu, balíčky a vstupenky do ZOO;b) p. Skurka z rybářství Mariánské Lázně bude jednat s obcí ve věci instalace bezpečnostních prvků, které obec navrhla na podnět o. s. Arbor tomuto subjektu v rámci rekonstrukce rybníka Bašta a jeho hráze.

6. V dalším bodu byl projednán záměr investora BYRD BUILDING & INVESTMENT na pozemcích ve vlastnictví Ř. Klofy, v k. ú. Chýně v lokalitě Pod horou; pí Kovářová, uvedla, že zastupitelstvo se touto záležitostí zabývalo již na minulém zasedání dne 10.6.2008 spolu se záměrem investora GLOBAL PROPERTY a.s., který chce stavět na pozemcích Královské kanonie premonstrátů v lokalitě V Roklích v k. ú. Chýně; pí Kovářová sdělila, že zastupitelstvo by mělo koordinovat oba návrhy investorů tak, aby „se nestavělo dvakrát totéž“; byla diskutována otázka financí, maximálního počtu EO v dané lokalitě i otázka typu výstavby ve smíšeném území; po diskusi zastupitelstvo odsouhlasilo 7 hlasy (p. Chyba již byl přítomen) využití území pro stavbu rodinných domů, bytových domů a občanské vybavenosti ve smyslu předložené studie výstavby investora BYRD BUILDING & INVESTMENT s tím, že zastupitestvo považuje za maximální využití území pro 800 EO, resp. přibližně 60 EO na 1 ha; výše finančního příspěvku pro obec bude stanovena na základě výpočtu částky na 1 EO; příspěvek bude vyčíslen ve lhůtě do 1 měsíce; jednání s investorem budou pokračovat.

7. V bodu 7. byl řešen investorský záměr firmy GLOBAL PROPERTY a.s., která hodlá stavět na pozemcích Královské kanonie premonstrátů v lokalitě V Roklích v k. ú. Chýně; po diskusi o počtu EO v dané lokalitě, finančním příspěvku obci a vybudování páteřní komunikace zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy, že jako maximální možné využití území je zastupitelstvem považováno množství 60 EO na 1 ha; zároveň je nutné vybudování páteřní komunikace obce (jak je uvedeno v územním plánu obce); plocha smíšeného území by měla být využita pro výstavbu rodinných domů, bytových domů a občanské vybavenosti a veřejné zeleně; s obcí bude uzavřena dohoda o finančním příspěvku na rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti obce; příspěvek bude stanoven na základě výpočtu částky na 1 EO.

8. V bodě 8. zastupitelstvo projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se mění OZV č. 3/2007, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace; bylo konstatováno, že na základě této vyhlášky zůstává výše poplatků v roce 2008 stejná jako v roce 2007; OZV č. 2/2008 byla schválena 7 hlasy.

9. V dalším bodu programu zastupitelstvo schválilo 7 hlasy ustavení jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Chýně a pověřilo starostu podpisem zřizovací listiny; bylo konstatováno, že fakticky jednotka již dávno existuje, nicméně musí být zřízena oficiálně právě touto zřizovací listinou.

10. Dále zastupitelstvo projednalo žádost firmy ALDIS o povolení provozování 5 výherních hracích přístrojů na dobu od 1.7.2008 do 31.12.2008; v rámci tohoto bodu proběhla mezi zastupiteli diskuse na téma, zda do budoucna povolovat v obci provozování hracích přístrojů či nikoliv; p. Barek zastával názor, že obec by neměla povolovat tyto přístroje v obci, p. Chyba s tímto názorem nesouhlasil; p. Kovář sdělil, že obec by měla tuto „aktivitu hraní“ nahradit občanům jinou aktivitou; závěr diskuse byl takový, že zastupitelstvo schválilo 6 hlasy provozování 5 výherních hracích přístrojů na dobu od 1.7.2008 do 31.12.2008 ( 3 přístroje v bowling baru a 2 přístroje v restauraci u Veselého kuchaře); pí Kovářová se zdržela hlasování; dále zastupitelstvo deklarovalo, že od 1.1.2009bude v obci Chýně provoz výherních hracích přístrojů postupně omezovat.

11. V bodu 11 byl projednán záměr výstavby Penzionu Pivovarský dvůr Chýně, který předložil p. Hojda v zastoupení p. Lichého; oba pány byl znovu nastíněn projekt rekonstrukce Pivovarského dvora a nádvoří mezi Krčmou a Pivovarem – namísto stávajících nefunkčních objektů by měl vzniknout penzion o kapacitě 38 lůžek + společenská místnost + technické zázemí + místo, kde bude prezentována historie pivovarnictví; ve stávajícím dvoře bude vybudována klidová zóna s hřištěm pro děti, pergoly apod. a dále komunikace pro auta; průchod zůstane na stávajícím místě, vedle průchodu bude 12 parkovacích míst; na dotazy občanů bylo odpovězeno, že otevření nového objektu by mělo být na jaře 2009, ostatní staré budovy, které nebudou využity, by měly být časem prodány, nad Krčmou se počítá s bydlením, ale až ve II. etapě; dále byly diskutovány připomínky obce, které obec zaslala investorovi v únoru 2008 k uvedenému záměru:

· Požadavek obce na vnitřní schodiště nebude realizován, neboť vnější schodiště bude sloužit i jako požární schodiště – nutná podmínka hasičů;

· namísto lapolů požadovaných obcí p. Hojda již nyní používá ekologický prostředek na bázi bioenzymů TREPSAN, který mimo jiné štěpí tuky; prostředek se lije do výlevky; dle p. Hojdy provedená kontrola nezjistila žádné závady; k tomu uvedla pí Kovářová, že obec bude provádět namátkové kontroly, pokud by vše nebylo v pořádku, musel by p. Hojda přistoupit k jinému řešení; na dotaz. P. Mihuly k vypouštění vody na silnici bylo odpovězeno p. Hojdou, že voda je čistá a je vypouštěna do dešťové kanalizace;

· finanční příspěvek obci – p. Lichý k tomu uvedl, že stavba bude stat 12 mil. Kč a 38 lůžek příliš ČOV nezatíží; lůžko bude stát na jednu noc 250 – 300 Kč; p. Barek a p. Jelínek byli pro to, aby investor přispěl obci, neboť u investora jde o podnikatelský záměr a obec nemá peněz nazbyt a čekají ji nákladné investice – rozšíření ČOV, napojení na pražský vodovod apod.; pí Kovářová uvedla, že budoucí stavba bude službou pro občany a investor stavby bude stejně hradit do obecní pokladny místní poplatky za ubytovací služby; k tomu uvedl p. Jelínek, že tento poplatek je minimální a pokud by obec nepožadovala finanční příspěvek do obecní pokladny, bylo by to nespravedlivé vůči ostatním investorům; pí Kovářová navrhla zvýšit místní poplatky za ubytování a dohodnout s investorem pronájem společenského sálu pro obec zdarma; k tomu dodal p. Jelínek, že obec nepotřebuje sál, ale rozšíření ČOV;

· parkovací stání vybudovat tak, aby nebyl ohrožen provoz autobusu – p. Hojda uvedl, že zastávka autobusu je na obecním pozemku, on hodlá stavět pouze na svém pozemku, a proto tato obava není na místě;

· vybudování branky jako jednoho z přístupů do Pivovarského dvora cca na místě dnešní branky z ul. Družstevní – p. Hojda uvedl, že branka dle nového záměru je plánovaná na stejném místě jako dnes a bude přístupná; věcné břemeno s právem přístupu všech návštěvníků dvora navržené p. Jelínkem odmítl jako nepatřičné; k tomu dodal p. P. Fousek, že podmínka práva přístupu občanů brankou může být ze strany obce uvedena např. ve stavebním povolení; p. Barek k investorskému záměru uvedl, že se s ním dosud neměl možnost seznámit, na to odpověděla pí Kovářová, že všichni zastupitelé jej měli k dispozici a p. Barek se s ním neseznámil proto, že na zastupitelstvu chyběl; při hlasování pro návrh schválení projektu s tím, že obec bude dostávat poplatky dle OZV o místních poplatcích bez dalších financí pro obec ze strany investora byli 3 zastupitelé pro (pí Kovářová, pí Bělková, p. Chyba), 3 zastupitelé se zdrželi hlasování (p. Klem, p. Barek, p. Čáp), 1 zastupitel byl proti (p. Jelínek) – investorský záměr nebyl schválen;Po hlasování vyzvala pí Kovářová ty zastupitele, kteří neschválili záměr p. Hojdy, aby se vyjádřili, co je potřeba udělat pro to, aby záměr mohl být schválen; p. Klem sdělil, že chce, aby investor zaplatil finanční příspěvek jako ostatní investoři, p. Barek zopakoval, že nebyl s projektem seznámen; p. Lichý uvedl, že investor má konečný termín pro stavební povolení 10.7.2008; ze strany občanů zazněl názor, že obec Chýně je známa jen díky dobrému pivu a Pivovarskému dvoru, proč by tedy obec neměla investorský záměr podpořit; p. Jelínek uvedl, že obec by se měla chovat ke všem investorům stejně, tedy žádat finanční příspěvek a p. Hojda měl dost času řešit připomínky obce z února 2008 včetně žádosti obce o finanční příspěvek; k tomu dodala pí Kovářová, že ostatní investoři mají možnost částku uhrazenou obci zohlednit při prodeji nemovitosti; poté byl dán návrh na revokaci provedeného hlasování – při hlasování byly jen 4 zastupitelé pro revokaci ( pí Kovářová, pí Bělková, p. Klem, p. Chyba) – nelze tudíž tento bod usnesení revokovat; p. Hojda závěrem uvedl, že bude zvažovat svoje další působení v obci Chýně za těchto podmínek.

12. V dalším bodu programu byl znovu projednán odprodej pozemků p. č. 186/166 a 186/167 o celkové výměře 60 m2 Ing. Janu Sýkorovi, Bellušova 1871/58, Praha 13 – Stodůlky; pí Kovářová uvedla, že na minulém zasedání zastupitelstva nebyla tato věc schválena, neboť se zastupitelstvo nedohodlo na ceně pozemku; po diskusi zastupitelů a občanů o ceně za prodej pozemku (občané a většina zastupitelů navrhovali cenu 300,- Kč/m2, p. Barek navrhl i odpočet částky za vyhotovení geometrického plánuve výši 5 tis. Kč, p. Jelínek měl jiný názor)byla zastupitelstvem schválena cena 300,- Kč/m2 s tím, že takto vypočtená celková cena bude snížena o částku, kterou Ing. Sýkora zaplatil za pořízení geometrického plánu – bylo schváleno 6 hlasy, p. Jelínek byl proti.

13. V dalším bodu programu pí Kovářová sdělila, že KÚ Středočeského kraje reagoval na podněty obcí, které nemají finanční prostředky na administraci podkladů a přípravu projektů do té doby než obdrží na svůj záměr požadovanou dotaci; kraj proto vyhlásil program, ve kterém obce mohou požádat o bezúročnou půjčku na zpracování podkladů a projektů; půjčka jsou uznatelné náklady, které si obec pak může zahrnout do nákladů v rámci poskytnuté dotace; pro obec Chýně se jedná o částku 2,2 mil. Kč; zastupitelstvo schválilo 7 hlasy podání žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky na KÚ Středočeského kraje na pokrytí nákladů spojených s přípravou realizace rozšíření ČOV a vodovodu – napojení na pražský vodovod (projektová dokumentace, administrace podkladů, povinné přílohy k žádostem apod.).

14. V bodu 14. pí Kovářová informovala o tom, že závěrečný účet obce za rok 2007 byl zastupitelstvem schválen usnesením č. 20 ze dne 5.5.2008 „bez výhrad“; vzhledem k tomu, že obec však přijala nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků, musí být závěrečný účet obce schválen „s výhradou“; zastupitelstvo proto revokovalo bod C. c) usnesení zastupitelstva obce č. 20 ze dne 5.5.2008 7 hlasy a zároveň 7 hlasy schválilo závěrečný účet obce za rok 2007 „s výhradou“ a přijalo opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 ze dne 9.4.2008.

15. K bodu 15 bylo konstatováno, že v rámci ceny Petra Parléře a prezentace návrhů na OÚ Chýně by obec měla zaujmout stanovisko k návrhům; Ing. arch. MgA Alena Hýblová zaslala vyjádření k návrhům; pokud obec nemá k tomuto vyjádření námitky, měla by se s ním ztotožnit a dát své vyjádření najevo; p. Kovář uvedl, že zastupitelé obdrželi toto vyjádření již před časem; pí Kovářová dodala, že navrhuje spojit oba dva návrhy v jeden a dále rozhodnout, zda obec osloví oba navrhovatele, aby vypracovali studii, kterou by však obec již musela financovat; k tomu uvedl p. Mihula, že obec se „handrkuje s p. Hojdou“ a zde jde rovněž o finance obce, přičemž výsledek bude znám až někdy v budoucnu; pí Kovářová sdělila, že dotační tituly existují i na úpravu návsi v současné době, ale později být nemusí; obec hodlá rekonstruovat chodníky podél ulice Hlavní, nicméně bude muset v tom případě vyčlenit náves a místo zvané „Kačenka“, neboť nebude vědět, jak tato místa budou v budoucnu vypadat; rekonstrukce se nemusí realizovat hned, ale příprava by měla být hotova tak, aby dílo bylo možné kdykoliv začít realizovat; po další diskusi bylo 7 hlasy schváleno, že vyjádření v dopisu Ing. arch. MgA Aleny Hýblové bude použito jako vyjádření obce směrem k CPP, resp. ke zpracovatelům návrhů na úpravu návsi v obci Chýně.

16. V dalším bodu bylo schváleno 7 hlasy, aby kontrolní výbor byl pověřen kontrolou smluv, týkajících se pozemkových věcí, které jsou uloženy u Ing. Pospíšilové.

17. V rámci diskuse

· p. Havel se dotázal na změnu č. 1 ÚPO – požádal o vysvětlení slov „s výhradou“, které jsou uvedeny v dopise, jenž obdržel; dále p. Havel upozornil, že u Pivovarského dvora směrem k lokalitě V roklích se hromadí vraky aut; pí Kovářová sdělila, že obec o tom ví a věc řeší policie;

· p. Nekvasil si stěžoval na štěkot psů v nočních hodinách, a to z toho důvodu, že osoby jdoucí z restauračního zařízení U veselého kuchaře sedí po uzavírce restaurace na lavičkách před restaurací, hlučí a psi na ně reagují; k tomu uvedla pí Kovářová, že obec bude hledat řešení ve spolupráci s p. Kuchařem;

· p. Staněk si opětovně stěžoval na provoz firmy p. Šinágla v nočních hodinách; auta a provoz způsobují hluk; pí Kovářová k tomuto uvedla, že obec se v minulosti chtěla s p. Šináglem domluvit, domluva však nebyla možná; v centru obce je možná pouze zástavba, která nebude v noci rušit bytovou zástavbu; obec stanovila p. Šináglovi provozní dobu od 6,00 do 22,00 hod.; p. Šinágl se odvolal proti rozhodnutí stavebního úřadu v Hostivici a celá záležitost byla postoupena na Krajský úřad Střdočeského kraje k rozhodnutí; nyní je potřeba vyčkat.

18. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen 7 hlasy.

19. Starosta obce ukončil jednání ve 22,30 hod. a poděkoval přítomným za účast.

V Chýni dne 30.6.2008

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Petr Čáp

Jitka Bělková

Jiří Klem, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz