Přítomni: pp. Jelínek, Klem, Chyba, Mach, pí Kovářová a pí Bělková

Nepřítomní: pp. Novotný, Barek, Čáp

Hosté: 25 občanů

Program:

Program jednání:

1. Zahájení.

2. Schválení programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

5. Zpráva místostarostky o činnosti.

6. Pronájem pozemků p. č. 531/30 o výměře 6 851 m2 a 531/2 o výměře 16 643 m2 v k. ú. Chýně o.p.s. Strahovský rybník.

7. Prodej pozemků 185/354 o výměře 210 m2, 568/8 o výměře 7 m2m2, 568/12 o výměře 3 m2, 568/13 o výměře 3 m2 v k. ú. Chýně firmě OXES, s.r.o., 568/9 o výměře 57 m2, 568/10 o výměře 41 m2, 568/11 o výměře 29

8. Schválení názvu nové ulice v lokalitě Na Vyhlídce.

9. Prodej pozemků p. č. 186/166 a 186/167 o celkové výměře 60 m2 Ing. Sýkorovi, Běloušova 1871/58, Praha 5.

10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se stanovuje výčet veřejných prostranství v obci Chýně, na nichž lze vodit psy pouze na vodítku a na nichž je zakázán volný pohyb psů a pohyb drůbeže a jiného podobného hospodářského zvířectva.

11. Změna katastrální hranice mezi katastrálním územím Chýně a Litovice.

12. Žádost o posouzení záměru investora BYRD BUILDING & INVESTMENT na pozemcích ve vlastnictví Ř. Klofy, v k. ú. Chýně v lokalitě Pod horou.

13. Provozní řád dětského hřiště – snížení maximální věkové hranice pro použití herních prvků.

14. Diskuse

15. Usnesení

16. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájil v 19,15 hod. starosta obce, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starosta přečetl návrh programu; program byl doplněn o 3 body

· bod 13. a) – schválení přijatých opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2007

· bod 13. b) - změna územního plánu obce v areálu Hájek

· bod 13. c) - návrh o. s. Arbor na instalování ochranných prvků po rekonstrukci rybníka Bašta zastupitelstvo schválilo 6 hlasy návrh programu jednání.

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.5.2008 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení byly splněny.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Chyba a p. Mach; jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pí Bělková a p. Klem; volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu byla schválena 6 hlasy; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Místostarostka obce informovala o a) požáru na pozemku ve vlastnictví p. Pálffyho v ul. Boční dne 2.6.2008; v této souvislosti zmínila nefunkčnost požárního vozidla JSDH v Chýni s tím, že tito dobrovolníci mají chuť pracovat v obci a byli na místě požáru první; pokud by jejich technika byla funkční, mohli hasit požár o několik minut dříve, než profesionální sbory; proto obec požádá o příspěvek na nákup staršího požárního vozidla a bylo rovněž kontaktováno ministerstvo vnitra v této záležitosti; obec má zájem oživit JSDH v Chýni;b) rekonstrukci ulice Hájecká; firma DEBRA ASSETS nedodržela podmínky smlouvy, kterou uzavřela s obcí; firma Strabag odmítá stavět komunikaci, aniž by DEBRA ASSETS předem uhradila zálohu na stavbu, s přihlédnu ke špatným zkušenostem, které má s firmou DEBRA ASSETS; DEBRA ASSETS hledá stavebníka, který nepožaduje zálohu;c) o akci „Staročeské máje“, která proběhla dne 31.5.2008;

6. Dalším bodem programu byl pronájem pozemků p. č. 531/30 o výměře 6 851 m2 a 531/2 o výměře 16 643 m2 v k. ú. Chýně o.p.s. Strahovský rybník; zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemků a pověřilo starostu podpisem smlouvy za podmínky, že nájemné bude činit 2 tis. Kč ročně, nájemní smlouva bude uzavřena na jeden rok s tím, že pokud druhá strana smlouvu nevypoví, automaticky se prodlužuje o další jeden rok; dále bylo odsouhlaseno, že obec bude souhlasit se zřízením věcného břemene spočívajícím v právu přístupu a průjezdu na pozemky v případě výpovědi nájemní smlouvy;Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy za stanovených podmínek. V této souvislosti zmínila pí Kovářová soutěž v chytání ryb pro děti pořádanou rybáři dne 14.6.2008 a pozvala všechny děti s rodiči na plánovanou akci.

7. V bodě 7. byl projednán prodej pozemků p. č. 185/354 o výměře 210 m2, 568/8 o výměře 7 m2, 568/9 o výměře 57 m2, 568/10 o výměře 41 m2, 568/11 o výměře 29 m2, 568/12 o výměře 3 m2, 568/13 o výměře 3 m2 v k. ú. Chýně firmě OXES, s.r.o.; Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy prodej uvedených pozemků za cenu 1 tis. Kč/m2.

8. V dalším bodu programu byl projednán návrh EUROPEAN FINANCING & INVESTMENT- PROJEKT CHÝNĚ NA VYHLÍDCE s.r.o. na schválení nového názvu ulice v lokalitě Na Vyhlídce; zastupitelstvo schválilo 6 hlasy název ulice „Jižní“.
9. V bodu 9 byl projednán návrh na prodej pozemků p. č. 186/166 a 186/167 o celkové výměře 60 m2 Ing. Sýkorovi, Běloušova 1871/58, Praha 5; návrh pí Kovářové byl prodat pozemky za 300 Kč/m2; k tomu namítl p. Jelínek, že stavební parcely se v této lokalitě prodávají za cca 3 tis. Kč/m2 a navrhl cenu 1 tis. – 1,5 tis. Kč/m2; dále uvedl, že by obec měla zvážit, zda tento pozemek vůbec prodat, neboť by mohl sloužit jako „mikroparčík“ se zelení, příp. jako místo na umístění vývěsky pro občany; poté proběhla debata mezi občany na téma zda prodat pozemek a za jakou cenu, či jej ponechat jako obecní a udržovat ho obcí; zastupitelstvo učinilo závěr, že pozemek bude vyfocen a znovu projednán v zastupitelstvu s přihlédnutím k představě kupce o jeho ceně.

10. V dalším bodu zastupitelstvo schválilo 6 hlasy OZV č. 1/2008, kterou se mění OZV č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně; bylo konstatováno, že smyslem vyhlášky je aktualizace výčtu veřejných prostranství (náves, ulice apod.), kde je zákaz volného pobíhání psů a drobného zvířectva, vzhledem ke vzniku nových ulic v nových lokalitách.

11. V jedenáctém bodu programu byla projednána změna katastrální hranice mezi obcí Chýně a městem Hostivice (katastrální území Chýně a Litovice) dle předloženého upřesněného návrhu Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Praha – západ ze dne 24.4.2008, č.j. G-109/2008 a dále změna vlastnictví pozemků mezi obcí Chýně a městem Hostivice dle předloženého upřesněného návrhu Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Praha – západ ze dne 24.4.2008, č.j. G-110/2008; pí Kovářová informovala, v předchozím návrhu obec do svého katastru dostala o 12 tis. m2 méně než předtím; proběhla jednání, na základě kterých zastupitelstvo Hostivice již schválilo narovnání hranice (část silnice od Hájku směrem na Břve) tak, že obec Chýně bude mít již pouze o 1 tis. m2 méně; dále uvedla, pozemky „Poutní cesta k Hájku“ byly obcí Chýně přenechány městu Hostivice a část vozovky na chrášťanském vrchu se převádí do obvodu města Hostivice (změna vlastníka); obě změny byly schváleny 6 hlasy.
12. V dalším bodu zástupce investora BYRD BUILDING & INVESTMENT (ing. Tichý) prezentoval investorský záměr na pozemcích ve vlastnictví Ř. Klofy, v k. ú. Chýně v lokalitě Pod horou; zástupce uvedl, že investorský záměr byl upraven dle požadavků obce vyplývajících z minulých jednání a stanovisek obce; v rámci záměru by v lokalitě Pod Horou měly být vybudovány následující stavby:
· 2 polyfunkční domy, ve kterých by se nacházely obchody, služby pro občany, kancelářské plochy s pracovními místy pro občany, pracoviště mateřské školy v obci, místo pro mateřské centrum, příp. byty pro seniory – plochy v těchto domech jsou variabilní a lze je upravovat dle požadavků obce a požadavku občanů; jde o 2x 2 400 m2 ploch
· protihlukové valy oddělující tuto lokalitu od přilehlých skladů DUNI a Plzeňský prazdroj
· parkovací prostory (2 parkovací stání pro 1 byt)
· rodinné domy s parcelami o výměře 800 m2
· vícegenerační rodinné domy
· kaskádové domy kopírující výškou navážku bývalé chrášťanské skládky
· dětské hřiště
· náměstí se zelení + odpočinkové zóny u jednotlivých komunikací
· sportovní hala na míčové hry
· restaurace s ubytováním, společenský sál
· lesopark s posezením pro občany a občerstvením, příp. s letním divadélkem
· zastávka autobusu
· obchvatná komunikace mezi silnicí chrášťanskou a silnicí na Rudnou;
Bylo uvedeno, že v dané lokalitě se počítá cca s 615 EO, včetně zaměstnanců služeb pak 800 EO; na dotaz, jak by investor přispěl např. na rozšíření ČOV odpověděl investor, že je firma připravena podílet se finančně na rozšíření ČOV, pražského přivaděče vody, MŠ, ZŠ apod.; k tomu uvedla pí Kovářová, že obec bude požadovat po všech investorech finanční částky vypočtené podle celkových nákladů na uvedenou občanskou vybavenost dle počtu EO v daných lokalitách; vše musí být ošetřeno smlouvami mezi obcí a investory dříve, než se začne stavět; na dotaz p. Jelínka, zda investor uvažuje o propojení dané lokality se starou zástavbou v obci investor sdělil, že pokud bude kudy příslušnou komunikaci vést, pak ano (v dané lokalitě je zastavěná část obce a soukromé pozemky); dále byl učiněn dotaz na představení firmy BYRD BUILDING & INVESTMENT; zástupce investora uvedl, že firma je pražská, avšak kapitál na výstavbu v dané lokalitě by pocházel ze zahraničí (konsorcium investorů se zahraničním kapitálem); p. Mihula se dotázal na časový harmonogram výstavby, aby se neopakovala situace z výstavby v lokalitách Háje, Kamenice a Kaliště, kde jsou již vybudovány nové komunikace a investoři RD při jejich výstavbě tyto komunikace ničí; zástupce investora odpověděl, že výstavba by probíhala v jedné etapě tak, aby jednotlivé stavby na sebe harmonicky navazovaly a nedocházelo k poničení již vybudovaných staveb; dále investor uvedl, že v případě souhlasu obce s výstavbou investorského záměru předpokládá vyřízení veškerých dokladů k výstavbě max. do 1 roku a poté by ihned následovala výstavba záměru tzv. na klíč, tj. RD, komunikace i ostatní plánovaná výstavba v dané lokalitě by proběhla „naráz“, kompletně, aby se předešlo výše uvedeným poničením již vybudovaných staveb v ostatních nových lokalitách obce; k tomu uvedla pí Kovářová, že již před vydáním ÚR musí být s investorem uzavřena smlouva o spolupráci, aby se ošetřily finanční prostředky a další požadavky obce; na dotaz p. Stoklasy, jak budou RD vypadat investor sdělil, že se uvažuje o dvou typech RD, nicméně jde zatím pouze o studii; tím, že firma postaví všechny domy v dané lokalitě, zabrání tomu, aby na pozemcích vznikalo tzv. podnikatelské baroko; p. Kovář dodal, že obec by měla sledovat výstavbu z pohledu urbanistického a architektonického – vývoj studie; investor uvedl, že bude dále spolupracovat s architektem. P. Jelínek uvedl, že obec měla k dispozici v návrhu kromě tohoto investora i studii investora dalšího, který chce stavět v přilehlé lokalitě na pozemcích řádu premonstrátů – uvedl, že je potřeba, aby obec oba návrhy řešila současně a koordinovala; bylo dohodnuto, že obec dá investorovi stanovisko do 30.6.2008 - bude svoláno mimořádné zastupitelstvo; pí Kovářová seznámila přítomné s návrhem dalšího investora na ploše cca 22 ha mezi pozemkem p. Klofy a silnicí na Rudnou; sdělila, že investor bude pozván, aby občany seznámil s návrhem zastavovací studie; k obchvatné komunikaci plánované v těchto lokalitách dle ÚPO bylo starostou sděleno, že její výstavba investory bude podchycena ve smlouvách; dále starosta sdělil, že záměr investora na pozemcích p. Klofy je první investorský záměr, který je dobrý a vůči obci vstřícný – ostatní návrhy investorů v různých lokalitách obec v minulosti odmítla, neboť nebyly pro obec dobré;

13. Dále byl projednán návrh Provozního řádu dětského hřiště, resp. změna stávajícího řádu v tom smyslu, že hrací prvky bude umožněno používat pouze dětem do 12 let, nikoliv do 14 let, jak je uvedeno ve stávajícím provozním řádu dětského hřiště; starší děti hrací prvky používáním ničí; k tomu dodala pí Bělková, že starší děti potřebují místo, kde se mohou realizovat; k tomu sdělila pí Kovářová, že je potřeba, aby obec s mládeží pracovala, aby vymyslela ve spolupráci s mládeží program pro jejich volný čas; zastupitelstvo schválilo 6 hlasy změnu v Provozním řádu dětského hřiště, resp. vydání nového provozního řádu se změnou požívání herních prvků dětmi max. do 12 let věku.
13a.V tomto bodě byla projednána nápravná opatření, která obec přijala na základě výsledku zprávy o hospodaření obce za rok 2007 k nápravě uvedených nedostatků;
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy uvedená nápravná opatření.
13b. Zastupitelstvo projednalo návrh na změnu územního plánu v areálu Hájek (bývalý vojenský prostor); pí Kovářová uvedla, že proběhla schůzka s vlastníky pozemků v tomto areálu a bylo předběžně dohodnuto, že tato lokalita by byla při příští změně ÚPO zařazena jako lokalita občanské vybavenosti; zastupitelstvo tento záměr schválilo 6 hlasy.
13c. Dále byla projednán dopis o. s. Arbor, týkající se upozornění, že při rekonstrukci rybníka Bašta bylo vybudováno i nové vypouštěcí zařízení, které je pro okolí nebezpečné, zejména pro děti a mládež, která často nerespektuje zákazy a upozornění upevněná na zařízení; v dopise jsou uvedeny návrhy, jak danou situaci řešit – instalovat ochranné pletivové rámy doplněné symbolem přeškrtnuté postavy skákajícího plavce; při kontrolním dnu byl vystaven předběžný souhlas vlastníka objektu s dodatečným osazením navrhovaných rámů s podmínkou, že rámy bude financovat obec; o. s. Arbor žádá, aby obec učinila kroky k nápravě nebezpečné situace; p. Kovář uvedl, že se zúčastnil kolaudačního řízení za obec, kde vlastník stavby jednoznačně uvedl, že navrhované bezpečnostní prvky jsou nadstandardní a obec si jejich instalaci musí tudíž uhradit ze svých prostředků; pí Kovářová navrhla dále jednat s vlastníkem stavby a vysvětlit mu danou nebezpečnost situace; v této souvislosti navrhla pí Černá, aby obec rovněž řešila umístění patníků na hrázi rybníka – dle jejího názoru by místo patníků měla být podél silnice bílá čára; patníky byly již 2x vytrhány neznámou osobou a bílá čára by měla větší váhu pro řidiče projíždějící kolem;
14. V rámci diskuse

· p. Kovář připomněl zastupitelům cenu Petra Parléře – prezentaci návrhů, které proběhly na OÚ Chýně; sdělil, že obec dala závazek k návrhům se vyjádřit; sdělil, že zastupitelé obdrželi návrhy a na základě prostudování těchto návrhů by měli komunikovat s autory a dát za obec stanovisko k návrhům;

15. Na závěr jednání p. Chyba seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen 6 hlasy.

16. Starosta obce ukončil jednání ve 21,40 hod. a poděkoval přítomným za účast.

V Chýni dne 11.6.2008

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Klem

Jitka Bělková

Jiří Klem, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz