Přítomni: pp. Jelínek, Klem, Barek, Čáp, Chyba, Mach, pí Kovářová a pí Bělková

Nepřítomní: p. Novotný (omluven)

Hosté: 16 občanů

Program:

Program jednání:

1. Zahájení.

2. Schválení programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

5. Zpráva místostarostky o činnosti.

6. Změna č. 1 územního plánu obce Chýně.

7. Závěrečný účet obce Chýně za rok 2007.

8. Pronájem objektů s nebytovými prostory v lokalitě Hájek, postavených na pozemcích st. 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 595, 596 v k. ú. Chýně ve vlastnictví obce.

9. Pronájem nemovitostí· Strahovského rybníka na pozemcích p. č. 518/2, 518/8, 518/9, 531/19, 531/20, 531/28 a 531/29 o celkové výměře rybníka 35 127 m2· pozemku p. č. 531/5 o výměře 1 213 m2· Náveského rybníka na pozemku p. č. 22/1 o výměře 1 351 m2 Obecně prospěšné společnosti Strahovský rybník.

10. Zpracování pasportu komunikací obce Chýně (místní komunikace III: a IV. třídy a veřejné účelové komunikace).

11. Žádost manželů Vítkových, Hájecká 144, Chýně, o rozdělení pozemku p. č. 175/46 a st. 145 v k. ú. Chýně.

12. Žádost J. Reichardtové, Potoční 111, Chýně, o udělení výjimky z územního plánu obce Chýně, na pozemku p. č. 186/160 v k. ú. Chýně.

13. Žádost o posouzení záměru investora „Administrativní a vzdělávací centrum Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi“ na části pozemků ve vlastnictví Ř. Klofy v k. ú. Chýně v lokalitě Pod horou.

14. Žádost o posouzení záměru investora – vybudování obytné zóny pro 1 tis. obyvatel ve viladomech do max. výše 12,5 m společností JKD REAL, a.s. Řehořova 37/937, Praha 3 na pozemcích ve vlastnictví Ř. Klofy, v k. ú. Chýně v lokalitě Pod horou.

15. Změna katastrální hranice - k. ú. Chýně a k. ú. Úhonice.

16. Stanovení cenových podmínek pro inzerci v „Chýňském zpravodaji“.

17. Cena Petra Parléře – stanovisko obce k návrhům regenerace centra Chýně.

18. Stavební úpravy pro rozšíření kapacity MŠ v obci Chýně.

19. Diskuse

20. Usnesení

21. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájil v 18,00 hod. starosta obce, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starosta přečetl návrh programu - zastupitelstvo schválilo 8 hlasy návrh programu jednání.

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.2.2008 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení byly splněny.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Čáp a p. Mach; jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pí Bělková a p. Barek; volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu byla schválena všemi 8 hlasy; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Místostarostka obce informovala o a) postupu prací na rozšíření ČOV – byly řešeny problémy s firmou BERGER BERTON, která požaduje odškodnění za snížení hodnoty jejich přilehlého pozemku v případě rozšíření ČOV; byla podána žádost o dotaci; b) o postupu prací na realizaci stavby Chýně – napojení na pražský vodovod - problémy s vlastníky pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Litovice, přes který povede nový vodovod; již se podařilo vyřešit – uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene;c) obec obdržela dotaci na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 150 tis. Kč – bude nakoupena výzbroj a další nutné vybavení; d) SÚS Kladno opravuje výmoly na ul. Hlavní a na chrášťanském vrchu; na tomto vrchu se jedná o umístění svodidel; e) zastávky ČD – byla vypracována studie, práce postupují dále; zástupci obce s dalšími zástupci přilehlých obcí se zúčastnili schůzky na KÚ Stř. kraje – podána žádost o vydání projektu a řešeny finance na tuto stavbu;f) bude ustavena dopravní komise pro obec;g) na dětském hřišti bude vybudováno pískoviště se stříškou pro malé děti;

6. Dalším bodem programu byla změna č. 1 územního plánu obce Chýně. Pí Kovářová uvítala Ing. Vicha, zástupce firmy PRISVICH, s.r.o., který byl zastupitelstvem odsouhlasen jako výkonný pořizovatel změny č. 1 územního plánu obce Chýně. Byl zrekapitulován postup obce po rozhodnutí o změně ÚP. Ing. Vich sdělil přítomným závěry dosavadního postupu zastupitelstva – návrhy na změnu č. 1 ÚP byly rozděleny do čtyř kategorií:

· V první kategorii jsou návrhy, kterým se nevyhovuje, neboť jsou buď v rozporu s usnesením zastupitelstva č. 11 z 20.2.2007, ve kterém se zastupitelstvo usneslo nevycházet vstříc investorům, kteří by chtěli stavět mimo plochy určené stávajícím ÚP obce, nebo by mohly zakládat rámec postupu podle zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivům životní prostředí, které by zkomplikovalo (časově a cenově) pořizování změny č. 1 ostatním lokalitám (u těchto návrhů by bylo vhodné zařadit je do samostatné změny č. 2 ÚP); jedná se o bývalé území MO, které přešlo změnou katastrální hranice z území města Hostivice do území obce Chýně a v platném ÚP Hostivice bylo vedeno jako „plocha zvláštního určení“; Jedná se o návrhy pod poř. č. 1, 2, 3, 5a, 8, 13a, 13b, 13c, 18, 19 přílohy č. 1 usnesení zastupitelstva;

· Ve druhé kategorii jsou návrhy, které byly jen vzaty na vědomí, neboť vzhledem ke stávajícímu ÚP obce se o žádnou změnu ÚP nejedná – návrhy uvedené pod poř. č. 4, 6, 7, 9, 12, 16 přílohy č. 1 usnesení zastupitelstva;

· Ve třetí kategorii jsou návrhy, kterým se vyhovuje částečně, a to pouze na pozemcích, které nejsou součástí biokoridoru – návrhy uvedené pod poř. č. 5b, 14, 17 přílohy č. 1 usnesení zastupitelstva;

· Ve čtvrté kategorii jsou návrhy, kterým se vyhovuje plně – návrhy pod poř. č. 10, 11, 15, 20 přílohy č. 1 usnesení zastupitelstva;K tomuto projednávanému bodu se rozvinula diskuse – p. Fousek se otázal, kdy bude realizována změna č. 2 ÚP a uvedl, že navrhovatelé nebyli informováni o návrhu zastupitelstva; k tomu uvedla pí Kovářová, že navrhovatelé, resp. vlastníci příslušných pozemků nejevili zájem o pozemky do té doby, dokud obec sama aktivně nevyprovokovala situaci řešit tyto pozemky spolu s budovami na těchto pozemcích; uvedla, že na uvedených pozemcích byl velký nepořádek a budovy zde neoprávněně obydlily romské rodiny, které se obci podařilo vysídlit; zastupitelstvo zvažovalo velmi pečlivě, jak s pozemky na Hájku naložit, neboť rozhodnutí o změně využití těchto pozemků bude mít dosah do budoucna; vlastníky pozemků navrhovaná „drobná výroba a podnikání“ bude za několik let v blízkosti výstavby rodinných domů; p. Fingerhut uvedl, že pozemky na Hájku nemohly být v ÚP Hostivice, neboť to byl majetek armády, který byl v r. 2006 předán obci; realizace EIA je dle p. Fingerhuta nesmysl, neboť tato se zpracovává až na konkrétní investiční záměr; k tomu odpověděl Ing. Vich, že území Hájku přešlo z ÚP Hostivice do ÚP Chýně změnou katastrální hranice, nejedná se o EIA, nýbrž o SEA – posouzení vlivu na ŽP, které se dělá na základě územně plánovací dokumentace; dále Ing. Vich uvedl, že dle jeho zkušeností s ÚP v Hostivici bude lokalita Hájku podléhat souhlasu mnoha orgánů, mimo jiné „památkářů“ neboť v blízkosti se nachází památkově chráněný objekt; k tomu dodala pí Kovářová, že průmyslových ploch v obci je již dost, nové plochy tohoto typu potřebují být pečlivě zváženy a jejich využití chce dát obec k širší diskusi; k tomu uvedl starosta, že k využití ploch a budov na Hájku se nabízí okamžité řešení – pronájem občanskému sdružení Alternativa II. k provozování paintbalových aktivit; o.s. Alternativa II. se nabízí při pronájmu uklidit stávající plochy a budovy na Hájku, zajistit jejich ostrahu a monitorovat je; lokalita Hájku bude řešena změnou č. 2 ÚP obce Chýně; poté proběhlo hlasování o změně č. 1 ÚP obce s výsledkem, který potvrdil návrhy zastupitelstva uvedené v úvodu tohoto zápisu a je uveden v usnesení a jeho přílohách č. 1 a 2; pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů, jeden se zdržel hlasování.

7. V dalším bodu byl projednán závěrečný účet obce za rok 2007; člen finančního výboru Ing. Stoklasa přečetl závěrečný účet obce za rok 2007; zastupitelstvo 8 hlasy odsouhlasilo celoroční hospodaření obce bez výhrad.

8. V osmém bodu byl projednán pronájem objektů ve vlastnictví obce s nebytovými prostory v lokalitě Hájek, postavených na pozemcích st. 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 595, 596 v k. ú. Chýně; starosta seznámil přítomné s jednáními vedenými s o. s. Alternativa II, které projevilo zájem o pronájem objektů ve vlastnictví obce i o pronájem pozemků ve vlastnictví fyzických osob; obec má připraven návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor v dané lokalitě s tím, že občanské sdružení za minimální nájemné uklidí dané objekty, zajistí jejich ostrahu a jejich monitoring proti vniknutí neoprávněných subjektů; pronájem budov byl schválen 7 hlasy, jeden zastupitel se zdržel hlasování a starosta byl pověřen podpisem nájemní smlouvy;

9. Dále byl řešen pronájem nemovitostí· Strahovského rybníka na pozemcích p. č. 518/2, 518/8, 518/9, 531/19, 531/20, 531/28 a 531/29 o celkové výměře rybníka 35 127 m2· pozemku p. č. 531/5 o výměře 1 213 m2· Náveského rybníka na pozemku p. č. 22/1 o výměře 1 351 m2 . Pí Kovářová seznámila přítomné s jednáními, která proběhla mezi obcí a OPS Strahovský rybník v dané záležitosti; pronájem bude činit 8 tis. Kč ročně s tím, že další nájemní smlouva (nájemné 2 tis. ročně) bude řešit plůdkové rybníčky; nájemní smlouva se uzavírá na jeden rok s tím, že pokud ani jedna ze stran smlouvu nevypoví, smlouva se automaticky uzavírá na další rok; nájem uvedených nemovitostí byl schválen 8 hlasy.

10. Dále bylo projednáno zpracování pasportu místních komunikací a účelových komunikací v obci; Pí Kovářová sdělila důvody, proč je nutno pasportizaci provést (povinnost obce jako vlastníka vést evidenci dle zákona č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.; pasport bude předáván do centrálního registru apod.); dále sdělila cenu – 4 tis. poplatek a dále 400,- Kč za každou komunikaci; provedení pasportizace vybranou firmou bylo schváleno 8 hlasy a starosta byl pověřen podpisem smlouvy;

11. V jedenáctém bodu byla projednána žádost manželů Vítkových, Hájecká 144, Chýně, o rozdělení pozemku p. č. 175/46 a st. 145 v k. ú. Chýně; žádost odůvodňují tím, že stávají RD je pro ně příliš velký a finančně náročný; manželé Vítkovi navrhují rozdělit pozemek na dva o výměře 601 m2 a720 m2 s tím, že velký RD prodají spolu s pozemkem o výměře 601 m2 a na pozemku o výměře 720 m2 si postaví malý RD se zastavěnou plochou 80 m2; k tomuto bodu namítl člen zastupitelstva p. Barek, že tím by došlo k porušení regulativů obce a byl by to precedens pro další rozhodování o žádostech obdobného typu; k tomu uvedl arch. Kovář, že je důležité dělat rozdíly mezi regulativy pro novou zástavbu v obci a stávající zástavbou; p. Fingerhut se otázal, zda bude u menšího pozemku dodržen regulativ 30% zastavěnosti;Žádost manželů Vítkových na rozdělení výše uvedeného pozemku byla schválena 7 hlasy, jeden zastupitel se zdržel hlasování.

12. Dále byla projednána žádost J. Reichardtové, Potoční 111, Chýně, o udělení výjimky z územního plánu obce Chýně, na pozemku p. č. 186/160 v k. ú. Chýně; výjimka se týká stavby plotu na daném pozemku v místě, kde dle ÚP obce je uvedena veřejná zeleň; žádost je odůvodněna možností ochránit soukromý majetek a zabránění vstupu nepovolaných osob; pí Reichardtová sdělila, že v případě budoucích námitek proti stavbě ponese veškeré následky související s náklady na stavbu; Žádost pí Reichardtové byla schválena 8 hlasy.

13. Dalším bodem programu byla žádost o posouzení záměru investora „Administrativní a vzdělávací centrum Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi“ na části pozemků ve vlastnictví Ř. Klofy v k. ú. Chýně v lokalitě Pod horou; zastupitelé vyjádřili názor, že území p. Klofy by mělo mít jednoho vlastníka; všech osm hlasů přítomných zastupitelů bylo proti tomu, aby bylo vyhověno žádosti výše uvedené Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi.

14. Dále zastupitelstvo řešilo žádost o posouzení záměru investora – vybudování obytné zóny pro 1 tis. obyvatel ve viladomech do max. výše 12,5 m společností JKD REAL, a.s., Řehořova 37/937, Praha 3 na pozemcích ve vlastnictví Ř. Klofy, v k. ú. Chýně v lokalitě Pod horou; zastupitelé konstatovali, že návrh na výstavbu viladomů s nárůstem 1 tis. nových obyvatel je pro obec nepřijatelné, v dané lokalitě ÚP obce neumožňuje výstavbu těchto domů; návrh byl velice stručný, přestože se jedná o plochu 15 ha; všech osm hlasů přítomných zastupitelů bylo proti tomu, aby bylo vyhověno žádosti výše uvedené společnosti JKD REAL.

15. V dalším bodu programu byla řešena změna katastrální hranice mezi obcí Chýně a Úhonice; p. Procházka seznámil přítomné s problematikou – v rámci navržených pozemkových úprav došlo k tomu, že obec Chýně byla poškozena na výměře vůči k. ú. Úhonice (staré kat. mapy nejsou přesné, při zaměření nesouhlasily výměry); obec Chýně vyvinula aktivity, aby nedošlo k poškození obce Chýně na výměře ve prospěch obce Úhonice; obec díky tomu získala téměř zpět „ztracené metry“ vůči kat. hranici s Úhonicí; rovněž kat. hranice mezi Chýní a Hostivicí (kat. území Litovice) bude předmětem příštího jednání zastupitelstva; změna katastrální hranice s Úhonicí byla schválena 8 hlasy.

16. Dalším bodem programu bylo stanovení cenových podmínek pro inzerci v Chýňském zpravodaji; návrh byl stanovit poplatek za celou stranu 800,- Kč, za polovinu strany 400,- Kč a 200,- Kč za čtvrtinu strany; Ing. Mihula navrhl, aby bylo stanoveno, kolik procent plochy z jednoho výtisku časopisu může být věnováno inzerci; k tomu souhlasně sdělila pí Kovářová, že redakční rada by měla dát návrh; p. Barek upozornil, že menší prostor věnovaný inzerci není přímo úměrný menší ceně z pohledu vynaložených nákladů, a proto zastupitelstvo 8 hlasy schválilo poplatek za zveřejnění inzerce v Chýňském zpravodaji ve výši 800,- Kč za celou stranu, 500,- Kč za polovinu strany a 300,- Kč za čtvrtinu strany.

17. Dalším bodem programu byla informace o ceně Petra Parléře, které se účastnila i obec Chýně; jedná se o návrhy na nové uspořádání centra obce – návsi; návrhy se dostaly spolu s dalšími 9 návrhy do finále soutěže; na OÚ Chýně proběhla za odborného dohledu arch. Kováře prezentace dvou návrhů; obec by měla využít to, že zdarma obdržela studie; pí Kovářová sdělila, že navrhuje spojit oba týmy navrhovatelů v jeden a pracovat dále na studiích, pro jejichž realizaci je možné požádat o dotaci; rovněž bylo navrženo studie zveřejnit na webu obce; zastupitelstvo vzalo informace o dané problematice na vědomí.

18. V dalším bodu byl projednán návrh na provedení stavebních úprav pro rozšíření kapacity mateřské školy v obci Chýně; bylo konstatováno, že kapacita MŠ je velmi napjatá; je možno umístit 18-20 dětí, žádostí je celkem 31; obec navrhuje vybourat v MŠ prostory, které by mohly pomoci kapacitu MŠ rozšířit o 9 míst; orgány hygieny tímto řešením souhlasí; pí Kovářová sdělila, že nejprve však musí být vypracován statický posudek na navrhované změny; firma OXES by poskytla dar na rozšíření kapacity MŠ 120 tis. Kč a dále na poplatcích dalších 40 tis. Kč, celkem tedy 160 tis. Kč, které by umožnily změnu v MŠ realizovat, a to do 29.7.2008.Zastupitelstvo 8 hlasy schválilo rozšíření kapacity MŠ.

19. V rámci diskuse

· p. Nekvasil se dotázal na využití rybníka Bašta po rekonstrukci hráze a odbahnění; jak se budou řešit umělohmotné patníky na hrázi, které již jsou opět vytrhány? Pí Kovářová uvedla, že rekonstrukce rybníka byl zkolaudována; došlo k dohodě s majiteli rybníka o vybudování pláže na břehu vzdálenějším od obce; v současné době probíhají jednání o sponzorském daru 700 t písku na pláž s firmou BERGER BETON (cena písku je cca 150 tis. Kč); ve věci patníků obec požádala o jiný druh a jiný počet, než byl stanoven ve stavebním povolení; SÚS Kladno byl však požadavek obce zamítnut; obec by rovněž chtěla vybudovat molo a skákadlo na břehu rybníka;

· p. Jelínek informoval, že se podařilo vysadit 35 ořešáků v pokračující komunikaci Ke Skále (1 strom je ve vysázené řadě vybočen z linie – p. Jelínek uplatní reklamaci);

· arch. Kovář připomněl, že podal zastupitelstvu návrh na upřesnění „smíšeného území“ uvedeného v obecně závazné vyhlášce z roku 2004, kterou se vyhlásil ÚP obce; zastupitelstvo by se mělo na příštím zasedání zastupitelstva k tomuto návrhu vyjádřit;

· p. Staněk si opětovně stěžoval na noční provoz firmy p. Šinágla v centru obce; pí Kovářová mu sdělila, že obec stanovila firmě provozní dobu od 6 do 22 hod.; pokud p. Šinágl narušuje noční klid, je zapotřebí, aby v inkriminované době zavolal vedení obce nebo policii, či situaci vyfotil; pouze tak bude mít obec konkrétní důkaz o porušování nočního klidu;

· p. Nekvasil navrhl instalovat na budovu OÚ kameru, která by monitorovala průjezd kamionů obcí v době od 22 do 5 hod. ráno; k tomu uvedl p. Fingerhut, že kameru musí instalovat policie, nikoliv obec, aby bylo možno monitoring uskutečnit; pí Kovářová dodala, že policie v Hostivici o podobné záležitosti uvažuje.

20. Na závěr jednání p. Čáp seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen 8 hlasy.

21. Starosta obce ukončil jednání ve 21,15 hod. a poděkoval přítomným za účast.

V Chýni dne 13.5.2008

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Barek

Jitka Bělková

Jiří Klem, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz