Přítomni: pp. Jelínek, Klem, Mach, pí Kovářová a pí Bělková

Nepřítomní: pp. Barek, Čáp, Novotný, Chyba.

Hosté: 12 občanů

Program:

Zahájení
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zpráva místostarostky o činnosti
Pronájem nebytových prostor MUDr. Veselé za účelem provozování soukromé praxe praktického lékaře pro dospělé v budově Obecního úřadu Chýně
Realizace obecního informačního systému – smlouva o spolupráci se společností Studio Metropolis, s.r.o.
Trojstranná smlouva mezi obcí, firmou OXES, s.r.o. a firmou EKOLIA- zahradnická společnost, s.r.o. - výsadba a udržování zeleně na obecním hřišti a komunikaci Ke Skále
Smlouva o realizaci činností výkonného pořizovatele - změna č. 1 územního plánu obce
Výběr firmy v rámci poptávkového řízení pro zakázku Chýně-rozšíření ČOV a Chýně – napojení na pražský vodovod.
Žádost o souhlas s dělením pozemku p. č. 156/60 k. ú. Chýně o výměře 841 m2 manželů Láznových a společnosti AP – PRAHA – REALITY
Diskuse
Usnesení
Závěr.

Průběh zasedání:
Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta přečetl návrh programu - stávající body programu č. 12. - 14. se mění na body č. 16. - 18. a program byl doplněn o body l2. - 15.; bod 12 – kritéria přijetí žáků do MŠ na školní rok 2008/2009, bod 13 – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi obcí a firmou OXES dne 27.7.2007, bod č. 14. - schválení měsíční odměny neuvolněnému členu zastupitelstva p. Jelínkovi, bod č. 15 – schválení nového názvu ulice v lokalitě zahrádek u křižovatky Berger Beton. Poté zastupitelstvo schválilo 5 hlasy návrh programu jednání.
P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.1.2008 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení byly splněny ( finanční výpomoc jednotce sboru dobrovolných hasičů ve výši 50 tis. Kč je připravena a bude uvolňována na základě předložených faktur).
Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Jelínek a p Mach; jako ověřovatelé zápisu byly zvoleni pí Bělková a p. Klem; volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu byla schválena všemi 5 hlasy; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
Místostarostka obce informovala o
a) tom, že obci se podařilo vydobýt pohledávku ve výši 62 tis. Kč od firmy Agrosa;

b) o postupu prací na realizaci stavby Chýně – vodovod - pražský přivaděč (obec je před vydáním SP);
c) o realizaci opatření za účelem zlepšení stavu ČOV (p. Ivanovovi byly obcí uloženy úkoly na základě místního šetření) ; vyzvala občany aby nepoužívali drtiče odpadů a použitý olej z domácností dávali před domy vždy první sobotu v měsíci při svozu papírového odpadu nebo třetí sobotu v měsíci donesli do myslivny v době od 9 do 11 hod.);
d) o postupu prací na vybudování chodníku podél komunikace Ke Skále – probíhá vynětí ze ZPF, obec bude žádat o dotaci; Středočeský kraj však jako jediný v roce 2008 neposkytuje dotace na chodníky;
e) od 3.3.2008 zajíždí autobus do lokality Háje u spoje ve 21,20 ze Zličína (tato zajížďka stojí obec v tomto jednom spoji ročně 20 – 25 tis. Kč; v současné době platí za rok více než 400 tis. Kč za dopravu autobusem č. 347; zvažuje se nový spoj z lokality Háje na Zličín v 7,30 hod. - obec by to stálo cca 100 tis. Kč ročně;
f) o odpadovém hospodářství v obci - za odpadové hospodářství platí obec ročně více než 500 tis. Kč; dostává však finance pouze na 850 obyvatel v rámci stávajícího systému, přestože v obci je již hlášeno k trvalému pobytu téměř 1 300 obyvatel + další obyvatelé, kteří se ještě k trvalému pobytu nepřihlásili;
g) o budování hráze rybníka Bašta – proběhl kontrolní den, hráz je upravená, řeší se ještě možnost pěšiny po hrázi po levé straně směrem z obce – pěšina bude za instalovaným zábradlým u silnice; obec požadovala osazení svodidel podél silnice u rybníka, svodidla však není kam osadit;
h) o postupu prací na vybudování železniční dráhy v obci, která by umožnila občanům cestovat do Prahy po železnici – je vypracována studie; zástupci obcí Chýně, Rudná, Hostivice a Jinočany se dohodli na jednání se zástupci Stř. kraje v této záležitosti;
i) obec hodlá ustanovit dopravní a stavební komisi jako orgán, který by pomáhal řešit záležitosti obce v těchto oblastech;
j) o návrhu místních rodičů na zřízení pískoviště pro děti na obecním hřišti – obec tento návrh podporuje;
k) o obnově zeleně na návsi – úprava dřevin – prostřih, tvarování, úprava kolem pomníku padlých; dotázala se přítomných, zda by někdo něvěděl o bezplatném zapůjčení plošiny na stříhání zeleně;
k) obec vyzývá mládež, aby se zapojila do Staročeských májí; 1.3.2008 ve 14 hod začíná nácvik;
l) pro občany bude distribuován leták o odpadech v obci (informace, kontakty, svoz apod.)
m) o dalších aktivitách SMS – zúčastnila se 31.1.2008 ustavující schůze SMS (v té době se stalo členy na 1 200 obcí a další se stále přidávají); pí Kovářová byla zvolena 1. místopředsedkyní, předsedou byl zvolen p. Pijáček; předsednictvo SMS začalo hned aktivně pracovat ve spolupráci s MF na rozpočtovém určení daní – bylo navrženo, aby část tzv. nenárokových dotací byla rozpuštěna přímo do rozpočtů obcí, neboť tak obce „lépe dosáhnou na peníze“ a mohou lépe kontrolovat jak je s nimi naloženo; pí Kovářová informovala, že byla nominována do komise, která se bude zabývat návrhy a prosazením změn v oblasti daně z nemovitosti – v případě zrušení výjimky na osvobození nových stavebníků po dobu 15 let by toto přineslo obci Chýně do rozpočtu minimálně 200 tis. Kč ročně, což je při stávají výši rozpočtu pro obec nezanedbatelná částka;
n) o místě CZECH POINT na úřadech územních samosprávných celků, kde je možno získat výpis z rejstříku trestů, z katastrtu nemovitostí, z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku;
6. Dalším bodem programu bylo schválení pronájmu nebytových prostor MUDr. Veselé za účelem provozování soukromé praxe praktického lékaře pro dospělé v přízemí budovy Obecního úřadu Chýně; pronájem prostor byl schválen na dobu do 31.12.2015 s měsíčním nájemným ve výši 4 tis. Kč (v částce je zahrnuto i vodné a stočné a úhrada za vytápění pronajatých místností) a možností vypovězení nájemní smlouvy bez uvedení důvodu s 12 měsíční výpovědní lhůtou;
uzavření nájemní smlouvy bylo schváleno všemi 5 hlasy a starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
7. Sedmým bodem programu bylo schválení smlouvy o spolupráci se společností Studio Metropolis, s.r.o. na realizaci obecního informačního systému; realizace systému umožní občanům i ostatním osobám lépe se v obci orientovat; navigační systém instaluje pro obec firma zdarma a obec za to umožní firmě provozovat komerční informační systém s tím, že určitá procentní část zisku půjde do obecní pokladny;
zastupitelsvo schválilo uzavření smlouvy všemi 5 hlasy a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
8. Dalším bodem programu bylo schválení trojstranné smlouvy mezi obcí, firmou OXES, s.r.o. a zahradnickou firmou EKOLIA o výsadbě a následné údržbě dřevin na obecním hřišti a podél komunikace Ke Skále; firma OXES dle této smlouvy bude hradit veškeré náklady spojené s výsadbou a údržbou dřevin, kterou provede firma EKOLIA ve prospěch obce; jde o náhradní výsadbu za pokácené stromy firmou OXES;
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy všemi 5 hlasy a pověřilo starostu podpisem smlouvy;
9. V dalším bodu programu zastupitelstvo obce schválilo všemi 5 hlasy uzavření smlouvy s výkonným pořizovatelem p. Vichem na činnosti spojené se změnou č. 1 ÚP obce; starosta byl pověřen podpisem smlouvy; pí Kovářová informovala o tom, jaké činnosti budou výkonným pořizovatelem prováděny; navrhovatelé budou hradit alikvotní část nákladů spojených s pořízením změny č. 1 ÚP;
10. Dalším bodem programu byl výběr firmy v rámci poptávkového řízení pro zakázku Chýně-rozšíření ČOV a Chýně – napojení na pražský vodovod; výběrová komise doporučila zastupitelsvu firmu PROVOD, s.r.o., která dle stanovených kriterií byla firmou nejlepší a zároveň (obcí);
zastupitelsvo schválilo všemi 5 hlasy firmu PROVOD, s.r.o. pro realizaci zakázky - zpracování tendrové dokumentacek výběru zhotovitele na stavbu Chýně – napojení na pražský vodovod a stavbu - Chýně rozšíření ČOV a dále na provedení výkonu administrace projektu vůči administrátorovi podpory SFŽP ČR a zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení pro stavbu - Chýně rozšíření ČOV;
11. V dalším bodu programu zastupitelstvo obce projednávalo žádost manželů Láznových z Prahy 2 a firmy AP-PRAHA-REALITY, s.r.o. z Prahy 5 na rozdělení pozemku p. č. 156/60; bylo konstatováno, že schválení žádosti by bylo porušením územního plánu obce a proto žádost nebyla schválena; všech pět zastupitelů bylo proti schválení žádosti;
12. Dále byla diskutována kritéria pro přijímání dětí do MŠ v obci Chýně na školní rok 2008/2009, předložená ředitelkou ZŠ a MŠ Mgr. Štrosovou; po krátké diskusi a doplnění návrhu o podmínku trvalého bydliště v obci všech přijímaných dětí, byla kritéria schválena všemi 5 hlasy; každý rodič dostane k dispozici tato kritéria a písemně se zaváže je plnit; v této souvislosti informovala pí Kovářová o tom, že obec zvažuje rozšíření kapacity stávající MŠ o 9 míst, vzhledem k velkému zájmu rodičů o umístění svých dětí do MŠ; na toto rozšíření by byly použity finanční prostředky od firmy Berger Beton, která za schválení nadzemní nádrže pohonných hmot poskytne obci částku 150 tis. Kč;
13. Dalším bodem programu bylo schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřenou dne 27.7.2007 mezi obcí a firmou OXES; v dodatku jsou zpřesněny podmínky, termíny a financování úpravy a ozelenění valů v nových lokalitách, dále připojovací poplatky, které firma uhradí obci za bytové domy, pozemek pro veřejnou zeleň, zpětvzetí stanoviska obce k výstavbě nových bytových domů v lokalitě Kaliště a další;
dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen všemi 5 hlasy a starosta byl pověřen jeho podpisem.
14. V dalším bodu zastupitelsvo obce schválilo všemi 5 hlasy navrženou měsíční odměnu p. Jelínkovi – neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce předsedy kontrolního výboru ve výši 1 240,- Kč;
15. Dalším bodem programu bylo schválení nového názvu místní komunikace v lokalitě zahrádek za křižovatkou u Berger Beton směrem na Hostivice vpravo; z navrhovaných názvů „K zahrádkám“, „Ševítova“, „Polní“, „Ke Břvům“ a „K Palpostu“ byl zvolen a všemi 5 hlasy schválen název „K Palpostu“;
16. V rámci diskuse
pí Kovářová informovala o obci předloženém návrhu na úpravu Pivovarského dvora, který zároveň prezentovala; jedná se o úpravu vlastního dvora, kde mají být dle návrhu vybudovány prostory pro posezení a občerstvení, prostory pro dětské hřiště, prostory pro zábavu návštěvníků a dále o úpravu přilehlé budovy, kde by měla být vybudovány prostory pro ubytování (cca 35 osob);
pí Bělková se dotázala, proč obyvatelé obce, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu v obci neplatí známku na popelnici ve stejné hodnotě jako ti, kteří mají trvalý pobyt v obci – odpověď pí Kovářové – platí známku ve stejné hodnotě jako obyvatelé přihlášení k trvalému pobytu;
pí Černá se dotázala, kdo spravuje odpad umístěný směrem na Úhonice – odpověď pí Kovářové – daná lokalita nepatří do katastru Chýně, nýbrž katastru Úhonic;
pí Kovářová informovala o zprávě starosty Úhonic ve věci nebezpečných psů na trase Chýně – Úhonice; záležitost řeší přestupková komise; pro psy se buduje přístřešek; p. P. Fousek k tomu uvedl, že jeden bílý pes stále pobíhá po silnici a napadá kolemjdoucí a kolemjedoucí;
17. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen 5 hlasy.
18. Starosta obce ukončil jednání ve 21,00 hod. a poděkoval přítomným za účast.


V Chýni dne 3.3.2008

Zapisovatel : Dagmar Musilová


Ověřovatelé zápisu:

Jiří Klem

Jitka Bělková


Jiří Klem, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz