Přítomni: pp. Jelínek, Klem, Barek, Čáp, Novotný, Mach, Chyba, pí Kovářová a pí Bělková

Hosté: 25 občanů

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva místostarostky o činnosti
6. Schválení Strategického plánu rozvoje obce Chýně
7. Vstup obce do Sdružení místních samospráv
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr.

Průběh zasedání:
Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta přečetl návrh programu; program byl doplněn o bod 5a – pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu MUDr. Veselé a o bod 5b – poskytnutí finanční výpomoci ve výši 50 tis. Kč jednotce sboru dobrovolných hasičů v Chýni. Před schválením programu jednání zastupitelstva namítl p. Čáp, že zastupitelstvo by mělo bod programu č. 7. - vstup obce do Sdružení místních samospráv (dále jen „SMS“) vypustit, neboť SMS nebylo ještě ustaveno. O této námitce dal starosta hlasovat – 3 zastupitelé byli pro vypuštění bodu programu, 4 byli proti a 2 zastupitelé se zdrželi hlasování. Na základě tohoto výsledku byl bod č. 7. ponechán v programu jednání.
Poté zastupitelstvo schválilo 9 hlasy návrh programu jednání.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.12.2007 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení se buď průběžně plní nebo byly splněny (uzavření dodatku ke smlouvě mezi obcí Chýně a p. Bártou, uzavření darovací smlouvy s pí Kuchařovou, realizace poptávkového řízení na projektovou dokumentaci stavby Chýně – napojení na pražský vodovod a Chýně – rozšíření ČOV apod.).
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Čáp a p Mach; jako ověřovatelé zápisu byly zvoleni pí Bělková a p. Barek; volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu byla schválena všemi 9 hlasy; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Místostarostka obce informovala o
a) nutnosti zvážit další změny v autobusové lince č. 347 – posílení dopravy v raní špičce mezi 7 a 8 hodinou, zajíždění autobusu ve 21,20 ze Zličína na Háje;
b) o požáru v obci – buňka za Pivovarským dvorem a o statečném zásahu dobrovolných hasičů v obci bez základního vybavení (viz bod 5b);
c) o komplikaci v řízení pražského přivaděče vody do obce – magistrát hl. Města Prahy požaduje předání stavby po dokončení do jeho vlastnictví – to však není možné, neboť obec by nedostala dotaci na stavbu, resp. poskytnutou dotaci by musela vrátit;
d) o nových návrzích úpravy prostoru před Pivovarským dvorem ze strany p. Hojdy;
e) o prodeji pozemků v lokalitě V roklích premonstráty novému majiteli – MS Real, v návaznosti na možnost vybudování chodníku z lokality Na Vyhlídce do centra obce;
5a. V tomto bodu programu starosta a místostarostka informovali o tom, že MUDr. Appelt hodlá ukončit nájemní smlouvu na prostory v budově Obecního úřadu Chýně používané k provozování lékařské praxe. MUDr. Veselá podala žádost na pronájem těchto prostor za stejným účelem od 1.4.2008. Zastupitelstvo deklarovalo svoji vůli odsouhlasit pronájem uvedených prostor MUDr. Veselé za předpokladu splnění všech podmínek pro pronájem obecního majetku dle zákona o obcích. Vzhledem k tomu, že dle zákona o obcích záměr obce pronajmout obecní majetek musí být vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů před rozhodnutím zastupitelstva, schválení tohoto pronájmu MUDr. Veselé za účelem provozování lékařské praxe praktického lékaře pro dospělé může být realizováno až ve druhé polovině února. V této souvislosti informoval předběžně starosta zastupitele, že v tomto termínu proběhne zastupitelstvo za účelem výše uvedeným.
5b. Starosta a místostarostka navázali na již sdělenou informaci o požáru v obci. V této souvislosti místostarostka uvedla, že dobrovolní hasičí v obci při zásahu neměli základní vybavení (oblečení, rukavice apod.) a riskovali minimálně své zdraví. Navrhuje proto zastupitelstvu poskytnout sboru dobrovolných hasičů finanční příspěvek na nákup základního vybavení – boty, přilby, rukavice, držáky na svítidla, pracovní polohovací pás apod.). Zastupitelstvo všemi 9 hlasy odsouhlasilo tuto částku na nákup potřebného vybavení JSDH.
6. Dalším bodem programu bylo schválení Strategického plánu rozvoje obce Chýně. Místostarostka uvedla, že tento dokument byl již diskutován a projednáván na minulém zastupitelstvu a i občanům byla dána možnost se k tomuto dokumentu vyjádřit (byl umístěn na webových stránkách obce)
Strategický plán rozvoje Chýně byl schválen všemi 9 hlasy.
7. Sedmým bodem programu bylo schválení vstupu obce Chýně do Sdružení místních samospráv. Úvodem tohoto bodu sdělil starosta, že na vstup do tohoto sdružení jsou ze strany zastupitelů dva názory – pro a proti vstupu. Místostarostka přítomným sdělila, jak a proč se začalo toto sdružení formovat a uvedla, že 31.1.2008 se koná ustavující sjezd SMS. Dále připomněla veřejnou diskusi na toto téma, která proběhla v obci před týdnem za účasti zástupců SMO a SMS. Iniciativa pro vznik tohoto sdružení vznikla na základě skutečnosti, že malé obce oproti velkým městům mají do svého rozpočtu na jednoho obyvatele 5x méně financí a SMO se nechtěl touto diskriminací zabývat. Zlínská iniciativa připravila smlouvu proti diskriminaci obcí, kterou její zástupci prezentovali na MF. Zlínská iniciativa v září 2007 vyústila ve sdružení podporující malé obce; v současné době se k tomuto sdružení připojilo již 900 obcí a zájem o připojení v dalších obcích stoupá; místostarostka uvedla, že je v kontaktu se starosty ostatních malých obcí, vyměňují si zkušenosti a pro obec Chýně by vstup do SMS znamenal následující:
a) přísun informací (SMS členem vyjednávacího týmu RUD)
b) obec by mohla ovlivňovat legislativu ve prospěch malých obcí.
Dále místostarostka uvedla, že v Evropě systém dvou sdružení měst a obcí již běžně funguje). K tomuto bodu se rozvinula široká diskuse:
Ing. Mihula – vznesl dotaz, jaký bude příspěvek SMS od obcí; uvedl, že na veřejné diskusi bylo řečeno, že příspěvek obce bude 1 tis. Kč za rok; obává se však, že tato výše je nereálná vzhledem k tomu, že ve stanovách SMS je uvedeno vydávání publikací, periodik, pořádání seminářů apod.; zároveň se dotázal, jak se stanoví pravidlo, kolik která obec bude přispívat. K tomuto uvedla místostarostka, že dotaz Ing. Mihuly byl před týdnem již zodpovězen – pro tvorbu a distribuci dokumentů SMS budou využívány informační a elektronické technologie – web, mail apod., takže náklady budou minimální; v SMS budou pracovat dobrovolníci bez nároku na honorář – ten kdo pracuje dobrovolně, pracuje rád a rychle; nebude se vytvářet aparát, aby nevznikaly velké náklady; k tomuto dotazu dále místostarostka uvedla, že na prosazení změn do legislativy není potřeba velký aparát - jako příklad uvedla vlastní zkušenost, kdy jednala s ministrem financí ohledně návrhů na změnu daně z nemovitosti; na nastínění a zargumentování problému stačilo několik minut a na problematice se již na MF pracuje.
p. Novotný uvedl, že před týdnem se zúčastnil veřejné diskuse v obci na téma SMS; sdělil, že starostová hájící zájmy malých obcí (SMS) jej svými argumenty přesvědčili o správnosti nastolené cesty, na rozdíl od zástupců SMO.
p. Barek sdělil, že má k dispozici analýzu stanov SMS, kterou vyhotovil právník – vyslovil obavy, že některá ustanovení stanov mohou být „tunel“ na obce, obec dnes neví, jaké stanovy budou přijaty; dále uvedl, že obec by měla vyhlásit místní referendum, zda občané chtějí či nechtějí vstup obce do SMS; p. Barek dále uvedl, že příspěvek 1 tis. Kč od obce ročně nemůže stačit na provoz SMS, vzhledem k obsahu některých ustanovení stanov.
p. P. Fousek připomněl, že na veřejné diskusi před týdnem nebyli zástupci SMO schopni odpovědět na otázku „za jak dlouho SMO dokáže snížit daňovou diskriminaci malých obcí, zatímco zástupci SMS již dali odpověď a o správnosti nastolené cesty přesvědčili většinu přítomných; obec vynaloží pouze 1 tis. Kč ročně pro toto sdružení a v případě, kdy jeho činnost nebude přínosem pro obec, může z něj obec kdykoliv vystoupit; dále uvedl, že zástupci SMO mají sídlo v bývalém paláci kultury a zajímalo by jej, jaký nájem SMO platí za tyto prostory.
p. Nývtl sdělil, že pokud bude odsouhlasen vstup obce do SMS, obec má nyní jedinečnou možnost vyslat svého zástupce do vedení SMS a být u zdroje všeho dění, neboť pí Kovářová je navržena na funkci první místopředsedkyně; k argumentu p. Barka ve věci stanov SMS uvedl, že např. družení Arbor v obci má rovněž své stanovy, které jsou pojaty „šířeji“, aby si sdružení (firma, společnost) „nezavíraly vrátka“ pro další činnosti.
p. Mihula uvedl, že SMO má roční rozpočet 28 mil. Kč a obec hradí za členství 3 500 Kč ročně; zástupce SMS p. Gazdík má však hrazeny cestovní výlohy spojené s aktivitami SMS z peněz obce.
p. Fr. Fousek uvedl, že SMO funguje 14 let a výsledky pro obec jsou minimální; občané obce nestojí o olympiádu v Praze, kterou prosazují zástupci SMO, ale o to, aby byly v obci vybudovány nové chodníky, spravené komunikace apod. Dále sdělil, že jde o to, kolik obec dostane zpět do rozpočtu z RUD, o jehož změny se zasazují zástupci SMS.
Pí Kovářová k tomu uvedla, že RUD je neměnné 10 let, ale zástupci SMS ze dne na den vytvořili tým, který bude pracovat na nové legislativě v této oblasti, a to minimálně rok; Místostarostka souhlasí s tím, aby po roce bylo zhodnoceno, zda je SMS přínosem pro obec či nikoliv.
Dále na otázku p. Vrby – proč pí Kovářová vystoupila v rámci změn daně z nemovitosti za to, aby se zvýšily daně – odpověděla místostarostka, že nehovořila o zvýšení daní z nemovitosti, ale o tom, aby se daň vztahovala i na novostavby; výjimka pro novostavby na 15 let byla schválena v roce 1992 na podporu stavby nových bytových jednotek; dnes je však jiná situace a stavebnictví je ve velkém rozmachu; připomněla, že jedině daň z nemovitosti jde celá do obecní pokladny a nezměnila se již 10 let; dle stávající legislativy by mohla obec pomocí obecně závazné vyhlášky zvýšit daň z nemovitosti, avšak pouze pro „starousedlíky“, neboť nové stavby jsou od dstávající legislativy nepřinesou do obecní poklady ani korunu; jde o to, aby obec získala více peněz díky této dani z nemovitosti, a to objektivně jak od starousedlíků, tak od občanů v novostavbách.
Pí Vítková uvedla, že podporuje vstup obce do SMS, neboť veřejná diskuse před týdnem na toto téma jí převědčila o správnosti tohoto kroku; k diskusi na téma změn daně z nemovitosti uvedla, že pokud noví stavebníci mají peníze na nové stavby, mají určitě i na to, aby hradili ihned daň z nemovitosti, která není nijak závratná.
P. Havel podpořil vstup obce do SMS s tím, že malá obec má zcela jiné starosti, než velké město.
p. P. Fousek upřesnil k diskutované dani z nemovitosti, že „novousedlíci“ platí daň z pozemku ihned, neplatí však po dobu 15 let daň z pozemku, který je zastavěn.
p. Mach vznesl dotaz, zda obec v případě, kdy vstoupí do SMS, zároveň vystoupí z SMO; odpověď místostarostky zněla, že obec zůstane i v SMO s tím, že jednou může dojít k implantaci SMS do SMO tak, aby i malé obce měly zastání v tomto sdružení. K tomuto uvedl p. Nývlt, že starosta obce Suchá Loz rovněž nechce vystupovat z SMO-nadále hodlá přicházet s novými návrhy do SMO, avšak pokud se SMO bude k malým obcím chovat jako dosud, pak je čas z SMO vystoupit.
Pí Kovářová uvedla, že snahy malé obce ovlivnit cokoliv v SMO je téměř nemožné; starostům malých obcí v SMO bylo řečeno, že se s nimi „nebude nikdo bavit“, pokud nepřijdou přímo s návrhem nového zákona; SMO odmítá spolupráci malých obcí a očerňuje navrhovatele nových změn z řad zástupců malých obcí.
Na přímý dotaz p. Barka k nekoaličním zastupitelům, jak jsou na tom se znalostí stanov organizace, do které by obec měla vstoupit, přiznali všichni, že stanovy neznají. Vyjádřil, že se prakticky opakuje situace z minulého zastupitelstva, kdy členové ODS a Arbor bojovali proti logistickému centru a tehdejší zastupitelé rovněž neznali obsah EIA..
P. P. Fousek uvedl, že konkurence SMO prostřednictvím SMS je dobrá věc a čas ukáže, kdo je lepší.
p. Čáp navrhl odsunout hlasování o vstupu obce Chýně do SMS na pozdější dobu; k tomu odvětil p. Nývlt, že teď je ta správná doba obce na vstup do SMS, neboť obec má jedinečnou šanci vyslat do vedení SMS svého zástupce (místostarostku pí Kovářovou); p. Mihula vyslovil obavu, že pí Kovářová tím však bude mít méně času na záležitosti obce; k tomu odvětila pí Kovářová, že ona, stejně jako staostové ostatních obcí, bude vykonávat aktivity v SMS ve svém volné čase; dále uvedla že její funkce v SMS může přinést obci jen pozitivní věci – infomace apod.; jednání v SMS budou vedena, stejně jako dokumenty, elektronickou formou, aby nevznikala zbytečná administrativa a náklady.
Starosta sdělil, že zástupci ODS ja OSZCH jsou proti vstupu obce do SMS; zlínská iniciativa již naplnila svůj účel; SMS jako organizace je nejasná (nejasné stanovy, náklady); jde o vymezování se jednoho subjektu proti druhému, spolupráce nepřichází v úvahu; navrhl vyhodnotit efektivitu SMS po určité době.
p. Pavel Fousek se otázal, zda má ODS zájem, aby obec získávala ze státního rozpočtu více peněz než dosud (v současné době obec dostává 5x méně než např. Praha na jednoho obyvatele); p. Barek k tomu odpověděl, že ODS má zájem, aby do obecní pokladny šlo více peněz, avšak jiným způsobem; k tomu uvedla pí Kovářová, že nikdo nezpochybňuje nárok měst na více peněz do rozpočtů, avšak jde o poměr mezi města a obcemi; občané z okolních obcí dojíždějící za prací do Prahy nechávají vytvořenou hodnotu v Praze.
Vstup obce Chýně do SMS byl schválen 6 hlasy, tři zastupitelé byli proti (pp. Klem, Barek a Čáp). Vstup byl však schválen za podmínky, že
veškeré náklady obce spojené s členstvím v SMS nepřesáhnou částku 5 tis. Kč za rok
po roce od vstupu obce do SMS bude zhodnocena účelnost členství.
8. V rámci diskuse
p. Fr. Fousek dodal k již projednanému bodu ve věci finančního příspěvku místním hasičům, že by obec rovněž měla oslovit firmy působící v obci, aby sboru dobrovolných hasičů v obci přispěly určitým finančním obnosem; k tomu dodala místostarostka, že schválený finanční příspěvek 50 tis. Kč od obce je první krok.
9. Na závěr jednání p. Čáp seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen 7 hlasy, 2 zastupitelé (p. Barek a p. Čáp) byli proti.
10. Starosta obce ukončil jednání ve 21,00 hod. a poděkoval přítomným za účast.


V Chýni dne 4.2.2008

Zapisovatel : Dagmar Musilová


Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Barek

Jitka Bělková


Jiří Klem, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz