Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;

c) že bude od p. Hojdy požadováno písemné vyjádření k podmínkám obce uvedeným v dopisu ze dne 21.2.2008 ve věci Penzion - Pivovarský dvůr.

B. schvaluje

a) zaměření ulic Okružní, Květnová, Hlavní a Rudenská s tím, že práce bude na základě doporučení Stavební a dopravní komise zadána Ing. Martinu Appeltovi, Plojharova 1894/3, Praha 6, za cenu maximálně 83 tis. Kč vč. DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy;

b) opravu místní komunikace Okružní; práce bude zadána na základě doporučení Stavební a dopravní komise firmě MACHIDO, s.r.o., Dolní Břežany za předběžnou cenu 226 tis. Kč vč. DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy;

c) aby bylo použito vyjádření Stavební a dopravní komise ohledně posunu páteřní komunikace spojující ulici Rudenskou a ulici K Chýni a pověřuje starostku obce, aby s firmou GLOBAL PROPERTY, a.s. Plzeňská 189/226, Praha 5 jednala v tomto duchu;

d) aby člen zastupitelstva Ondřej Jelínek vykonával pravomoci starostky v případě, kdy starostka není schopna dlouhodobě vykonávat svou funkci;

e) zpracování žádosti o dotaci na rozšíření MŠ a její podání do ROP Střední Čechy;

f) aby byla v případě potřeby poskytnuta část pozemku - obecní hřiště o rozloze 600 m2 jako venkovní hrací plocha pro MŠ Chýně.

C. pověřuje finanční výbor, aby ve spolupráci s vedením obce předložil návrh rozpočtového výhledu na roky 2009 – 2010.

D. neschvaluje žádost Květy Kobáskové, Dehtínská 2, Praha 5 o rozdělení pozemku p. č. 156/12 v k.ú. Chýně.

E. Deklaruje, že nemá v úmyslu jakkoliv nakládat s částí pozemku p. č. 186/7 v k. ú. Chýně.


V Chýni dne 30.10.2008

 Ing. Věra Kovářová, M.I.M, starostka obce


místostarosta obce x)


Vyvěšeno dne 30.10.2008

Sejmuto dne 14.11.2008

x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz