Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu

c) zprávu tajemníka OÚ Chýně o místu a datu konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje.

B. schvaluje

a) změnu č. 1 rozpočtu obce na rok 2008

b) navýšení pokladního limitu v pokladně OÚ Chýně

c) prodej pozemku p. č. 10/11 k. ú. Chýně o rozloze 189 m2 manželům Šmídovým, Hlavní 29, Chýně za cenu 50 Kč/m2

d) výběr firmy APRIS 3MP s.r.o., Baarova 231/36, Praha 4 jako zhotovitele projektové stavební dokumentace pro investiční záměr obce Chýně – rozšíření a rekonstrukce mateřské školy Chýně za podmínky, že cena za projekt bude uhrazena až po přiznání dotace

e) výběr firmy ENVOS, s.r.o., Týnská ulička 607/5, Praha 1 jako dodavatele stavebních prací na zakázku Obec Chýně – 80 TI Chýně

f) nový název ulice „Hostivická“

g) pověření kontrolního výboru kontrolou dokumentů dle materiálů dodaných finančním výborem.

C. nezvolilo místostarostu obce Chýně – žádný ze zastupitelů nebyl ochoten tuto funkci přijmout.

D. odkládá bod 9a programu zastupitelstva na příští zasedání zastupitelstva; žádný z přítomných zastupitelů není zatím ochoten vykonávat pravomoci starosty v případě, že starosta není dlouhodobě schopen vykonávat svou funkci.


V Chýni dne 2.10.2008

….............................................. …..................................... Ing. Věra Kovářová, M.I.M. místostarosta obce x) starostka obce

Vyvěšeno dne 2.10.2008

Sejmuto dne 17.10.2008

x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz