Usnesení č. 23 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva  konaného dne 29.7.2008

Zastupitelstvo obce

A.  bere na vědomí

    a)  kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva včetně zápisu kontrolního výboru z kontroly smluv;

    b)  zprávu místostarostky o činnosti obecního úřadu;

    c)  zprávu zástupců společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 894/8, Děčín 4 ohledně záměru stavby nové transformovny na pozemcích p.č. 312/1 a 312/2 k. ú. Chýně s tím, že obec Chýně bude nadále jednat a jako podmínky k povolení stavby bude požadovat následující:

        a.  transformovna se nebude dále rozšiřovat (max. 2 transformátory)

        b.  venkovní vedení v obci bude uloženo do země - při rekonstrukci chodníků

        c.  venkovní vedení 22 kV bude uloženo do země

        d.  přístupová komunikace podél větrolamu od Úhonic bude propojena s polní cestou vedoucí od obce a bude sloužit jako stezka pro pěší a cyklisty

        e.  přístupová cesta od Úhonic i nově obnovená cesta od obce budou lemovány stromořadím

        f.  bude vysazena ochranná pohledová zeleň kolem stavby

        g.  sponzorství ČEZ - obnovení polní cesty směrem od obce, vybudování přejezdu ČD, výsadba stromů podél komunikací;

        obec do jednoho týdne zašle ČEZ Distribuci, a.s. oficiální vyjádření v tomto duchu;

    d)  informaci místrostarostky o činnosti Sdružení místních samospráv.

B. souhlasí

    a)  s tím, že se zahájí práce na projektu přestavby mateřské školy dle upravené studie z roku 2006;

    b)  s tím, aby byl příspěvek investorů obci vypočítán podle předložené tabulky, tj. cca 52 tis. Kč na jednoho EO; obec vypracuje metodiku, podle které se budou vybírat příspěvky od drobných investorů a od investroů, kteří budou rozšiřovat své provozovny, případně od dalších investorů, kteří nejsou v tabulce podchyceni;

    c)  s udělením výjimky z počtu dětí v MŠ Chýně; první oddělení bude navýšeno o 3 děti, tj. na 27 dětí.

C. odvolalo pana Jiřího Klema, Lomená 211, Chýně, z funkce starosty obce.

D. zvolilo do funkce starosty obce Chýně Ing. Věru Kovářovou, M.I.M., Hájecká 218, Chýně (uvolněný člen zastupitelstva)

E. odsunulo volbu místostarosty obce na příští zasedání zastupitelstva obce; jako jediný kandidát na tuto funkci byl navržen Jiří Klem, Lomená 211, Chýně.

F. deklaruje záměr vstřícného postoje vůči žádosti firmy Šandera, s.r.o., Strojírenská 260, Praha 5 - Zličín ohledně stavby oplocení pozemku po schválení pozemkových úprav.

V Chýni dne 30.7.2008¨

Ing. Věra Kovářová, M.I.M. - starostka obce

Ondřej Jelínek - člen zastupitelstva obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz