Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu místostarostky o činnosti obecního úřadu;

c) zprávu z kontroly smluv uložené kontrolnímu výboru – viz příloha k zápisu KV č. 5/2008;

B. revokuje bod C. c) usnesení zastupitelstva obce č. 20 ze dne 5.5.2008–schválení závěrečného účtu obce za rok 2007 s výrokem „bez výhrad“ a své nové stanovisko k této problematice uvádí v bodu C. h) tohoto usnesení.

C. schvaluje:

a) pokračování v jednání s investorem BYRD BUILDING & INVESTMENT, který hodlá stavět na pozemcích ve vlastnictví Řehoře Klofy, v k. ú. Chýně v lokalitě Pod horou (dle územního plánu se jedná o smíšené území); zastupitelstvo souhlasí s využitím území pro stavbu rodinných domů, bytových domů a občanské vybavenosti ve smyslu předložené studie výstavby s tím, že považuje za maximální využití území pro 800 EO, resp. přibližně 60 EO na 1 ha; výše finančního příspěvku pro obec bude stanovena na základě výpočtu částky na 1 EO; příspěvek bude vyčíslen ve lhůtě do 1 měsíce;

b) pokračování v jednání s investorem GLOBAL PROPERTY a.s., který hodlá stavět na pozemcích Královské kanonie premonstrátů v lokalitě V Roklích v k. ú. Chýně s tím, že jako maximální možné využití území je zastupitelstvem považováno množství 60 EO na 1 ha; zároveň je nutné vybudování páteřní komunikace obce (jak je uvedeno v územním plánu obce); plocha smíšeného území by měla být využita pro výstavbu rodinných domů, bytových domů a občanské vybavenosti a veřejné zeleně; s obcí bude uzavřena dohoda o finančním příspěvku na rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti obce; příspěvek bude stanoven na základě výpočtu částky na 1 EO;
c) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se mění OZV č. 3/2007, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace;

d) zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Chýně a pověřuje starostu podpisem zřizovací listiny;
e) žádost firmy ALDIS o povolení provozování 5 výherních hracích přístrojů na dobu od 1.7.2008 do 31.12.2008;
f) odprodej pozemků p. č. 186/166 a 186/167 o celkové výměře 60 m2 Ing. Janu Sýkorovi, Bellušova 1871/58, Praha 13 - Stodůlky za částku 300,- Kč/m2 s tím, že takto vypočtená cena bude snížena o částku, kterou Ing. Sýkora zaplatil za pořízení geometrického plánu;
g) podání žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky na KÚ Středočeského kraje na pokrytí nákladů spojených s přípravou realizace rozšíření ČOV a vodovodu – napojení na pražský vodovod (projektová dokumentace, administrace podkladů, povinné přílohy k žádostem apod.);
h) závěrečný účet obce za rok 2007 „s výhradou“ a zároveň přijímá opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 ze dne 9.4.2008;
i) použít vyjádření v dopisu Ing. arch. MgA Aleny Hýblové jako vyjádření obce směrem k CPP, resp. ke zpracovatelům návrhů na úpravu návsi v obci Chýně.
D. Deklaruje, že od 1.1.2009bude v obci Chýně provoz výherních hracích přístrojů postupně omezovat.

E. Neschvaluje záměr výstavby Penzionu Pivovarský dvůr Chýně.

F. Pověřuje kontrolní výbor kontrolou smluv, týkajících se pozemkových věcí, které jsou uloženy u Ing. Pospíšilové.

V Chýni dne 26.6.2008

.....................................

Jiří Klem, starosta

.....................................

Ing. Věra Kovářová, místostarostka

Vyvěšeno dne 3.7.2008

Sejmuto dne 18.7.2008

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz