Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu místostarostky o činnosti obecního úřadu;

c) zprávu o. s. Arbor ve věci návrhu instalování ochranných prvků po rekonstrukci rybníka Bašta;

d) žádost o posouzení záměru investora BYRD BUILDING & INVESTMENT na pozemcích ve vlastnictví Ř. Klofy, v k. ú. Chýně v lokalitě Pod horou – stanovisko obce k záměru bude vydáno do 30.6.2008.

B. schvaluje:

a) pronájem pozemků p. č. 531/30 o výměře 6 851 m2 a 531/2 o výměře 16 643 m2 v k. ú. Chýně o.p.s. Strahovský rybník a pověřuje starostu podpisem smlouvy - nájemné činí 2 000,- Kč ročně, nájemní smlouva se uzavírá na jeden rok s tím, že pokud druhá strana smlouvu nevypoví, automaticky se prodlužuje o další jeden rok, obec bude souhlasit se zřízením věcného břemene spočívajícím v právu přístupu a průjezdu na pozemky v případě výpovědi nájemní smlouvy;

b) prodej pozemků 185/354 o výměře 210 m2, 568/8 o výměře 7 m2, 568/9 o výměře 57 m2, 568/10 o výměře 41 m2, 568/11 o výměře 29 m2, 568/12 o výměře 3 m2, 568/13 o výměře 3 m2 v k. ú. Chýně firmě OXES, s.r.o. za cenu 1 000,- Kč/m2;

c) název nové ulice v lokalitě Na Vyhlídce – „Jižní“;

d) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění OZV č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně.

e) změnu katastrální hranice mezi obcí Chýně a městem Hostivice (katastrální území Chýně a Litovice) dle předloženého upřesněného návrhu Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Praha – západ ze dne 24.4.2008, č.j. G-109/2008;

f) změnu vlastnictví pozemků mezi obcí Chýně a městem Hostivice dle předloženého upřesněného návrhu Ministerstva zemědělství , Pozemkový úřad Praha – západ ze dne 24.4.2008, č.j. G-110/2008;

g) provozní řád dětského hřiště – snížení max. věkové hranice pro použití herních prvků na 12 let;

h) přijatá opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce Chýně za rok 2007;

C. Souhlasí, aby lokalita Hájek – Palpost byla zařazena při další změně územního plánu obce Chýně jako lokalita občanské vybavenosti.

D. Neschvaluje prodej pozemků p. č. 186/166 a 186/167 o celkové výměře 60 m2 Ing. Sýkorovi, Běloušova 1871/58, Praha 5; zastupitelstvo bude dále jednat o využití pozemku a o jeho ceně.

V Chýni dne 11.6.2008

Jiří Klem, starosta

Ing. Věra Kovářová, místostarostka

Vyvěšeno dne 13.6.2008

Sejmuto dne 28.6.2008

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz