Zastupitelstvo obce

bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva b) zprávu místostarostky o činnosti obecního úřaduc) informaci o návrzích regenerace centra Chýně – cena Petra Parléře B. rozhodlo o návrzích na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Chýně na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona takto:

a) vyhovuje se návrhům na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Chýně uvedeným pod poř. č. 10, 11, 15, 20 přílohy č. 1 tohoto usnesení;
b) vyhovuje se částečně návrhům na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Chýně uvedeným pod poř. č. 5b, 14, 17 přílohy č. 1 tohoto usnesení;
c) nevyhovuje se návrhům na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Chýně uvedeným pod poř. č. 1, 2, 3, 5a, 8, 13a, 13b, 13c, 18, 19 přílohy č. 1 tohoto usnesení;
d) vzaty na vědomí návrhy na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Chýně uvedené pod poř. č. 4, 6, 7, 9, 12, 16 přílohy č. 1 tohoto usnesení.
C. schvaluje:

a) zařazení návrhů na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Chýně, kterým bylo vyhověno nebo částečně vyhověno, do zadání změny č. 1 územního plánu obce Chýně a prověřit možnosti jejich řešení;
b) podněty obecního úřadu uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení a jejich řešení změnou č. 1 územního plánu Chýně;
c) celoroční hospodaření obce rok 2007 (závěrečný účet obce za rok 2007), a to bez výhrad;
d) pronájem objektů s nebytovými prostory v lokalitě Hájek, postavených na pozemcích st. 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 595, 596 v k. ú. Chýně ve vlastnictví obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
e) pronájem nemovitostí
· Strahovského rybníka na pozemcích p. č. 518/2, 518/8, 518/9, 531/19, 531/20, 531/28 a 531/29 o celkové výměře rybníka 35 127 m2
· pozemku p. č. 531/5 o výměře 1 213 m2
· Náveského rybníka na pozemku p. č. 22/1 o výměře 1 351 m2 o. p. s. Strahovský rybník za cenu 8 tis. Kč ročně a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
f) zpracování pasportu komunikací obce Chýně a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
g) žádost manželů Vítkových, Hájecká 144, Chýně, o rozdělení pozemku p. č. 175/46 a st. 145 v k. ú. Chýně;
h) žádost J. Reichardtové, Potoční 111, Chýně, o udělení výjimky z územního plánu obce Chýně, na pozemku p. č. 186/160 v k. ú. Chýně;
i) katastrální hranici mezi obcemi Chýně a Úhonice;
j) poplatek za zveřejnění inzerce v Chýňském zpravodaji ve výši 800,- Kč za celou stranu, 500,- Kč za polovinu strany a 300,- Kč za čtvrtinu strany;
k) provedení stavebních úprav pro rozšíření kapacity mateřské školy v obci Chýně.

D. ukládá starostovi

a) informovat o výsledku jednání zastupitelstva obce bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování dle § 47 odst. 3 stavebního zákona;
b) vést jednání s navrhovateli změn územního plánu obce Chýně uvedenými pod poř. č. 2, 3, 8, 13c, 18 přílohy č. 1 tohoto usnesení, kterým nebylo vyhověno z důvodu, že se jedná o změny územního plánu podléhající posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o možnosti jejich zařazení do změny č. 2 s podmínkou úhrady nákladů.
E. neschvaluje
a) žádost o posouzení záměru investora „Administrativní a vzdělávací centrum Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi“ na části pozemků ve vlastnictví Ř. Klofy v k. ú. Chýně v lokalitě Pod horou;
b) žádost o posouzení záměru investora – vybudování obytné zóny pro 1 tis. obyvatel ve viladomech do max. výše 12,5 m společností JKD REAL, a.s., Řehořova 37/937, Praha 3 na pozemcích ve vlastnictví Ř. Klofy, v k. ú. Chýně v lokalitě Pod horou.

Přílohy:
č. 1 – Návrhy na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Chýně
č. 2 – Podněty obecního úřadu ke změně č. 1 územního plánu obce Chýně

V Chýni dne 6.5.2008

Ing. Věra Kovářová, M.I.M. , místostarostka

Jiří Klem, starosta

Vyvěšeno dne 13.5.2008

Sejmuto dne 28.5.2008

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz