Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
Zprávu místostarostky o činnosti obecního úřadu


B. schvaluje
Pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Obecního úřadu Chýně MUDr. Veselé za účelem provozování soukromé praxe praktického lékaře pro dospělé za podmínek stanovených v návrhu smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy; smlouva se uzavírá do 31.12.2015 s měsíční výší nájemného 4 000,-Kč; výpovědní lhůta bez uvedení důvodu činí pro obě strany 12 měsíců;
Realizaci obecního informačního systému za podmínek stanovených v návrhu smlouvy o spolupráci se společností Studio Metropolis, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
Uzavření čtyř trojstranných smluv (2 smlouvy o dílo o provedení sadových úprav a 2 smlouvy o dílo o údržbě zeleně) mezi obcí, firmou OXES, s.r.o. a firmou EKOLIA-zahradnická společnost, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smluv;
Uzavření mandátní smlouvy na činnost výkonného pořizovatele změny č. 1 ÚP obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
V rámci poptávkového řízení firmu PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o. Ústí nad Labem pro zakázku zpracování tendrové dokumentace k výběru zhotovitele na stavbu Chýně-napojení na pražský vodovod a stavbu Chýně-rozšíření ČOV, provedení výkonu administrace projektu vůči administrátorovi podpory SFŽP ČR; Pro stavbu Chýně-rozšíření ČOV dále pak zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení;
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Chýně pro školní rok 2008/2009 podle předloženého a upraveného návrhu ředitelky školy Mgr Štrosové;
Návrh dodatku č. 1 mezi obcí Chýně a firmou OXES, s.r.o. k Dohodě o spolupráci ze dne 27.7.2007 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku;
na základě zastupitelstvem obce dne 25.7.2007 schválené dohody o spolupráci s firmou OXES, s.r.o., aby se předmětem v současnosti připravované změny č. 1 ÚP obce stal regulativ, který doposud na pozemcích PK 281/3, PK 282/1, PK 283 a na pozemkové parcele p. č. 298/7 v k. ú. Chýně umožňuje postavit pouze rodinné domy; tento regulativ bude změněn tak, aby na uvedených pozemcích bylo možno postavit bytové domy;
Zpětvzetí vyjádření obce (odvolání) do sloučeného územního a stavebního řízení ze dne 28.1.2008 o povolení výstavby 10 bytových domů na lokalitě Chýně Kaliště III;
Měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva p. Ondřeji Jelínkovi za výkon funkce předsedy kontrolního výboru ve výši 1 240,- Kč od 1.3.2008;
název místní komunikce v lokalitě zahrádek za křižovatkou u Berger Beton směrem na Hostivice vpravo, a to název „K Palpostu“.

C. Neschvaluje žádost manželů Láznových, Habrová 2659/12, Praha 3 – Žižkov a společnosti AP – PRAHA – REALITY společnost s ručením omezeným, Praha 5, Neústupného 1831/24 o souhlas s dělením pozemku p. č. 156/60 v k. ú. Chýně.

V Chýni dne 27.2.2008

Jiří Klem
starosta
Ing. Věra Kovářová, M.I.M.
místostarostka

Vyvěšeno dne 27.2.2008

Sejmuto dne 13.3.2008

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz