Zastupitelstvo obce
A. bere na vědomí

  1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
  2. Zprávu místostarostky o činnosti obecního úřadu
  3. Žádost MUDr. Heleny Veselé o pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Obecního úřadu Chýně za účelem provozování soukromé praxe praktického lékaře pro dospělé a deklaruje svoji vůli odsouhlasit pronájem uvedených prostor MUDr. Veselé za předpokladu splnění všech podmínek pro pronájem obecního majetku dle zákona o obcích.

B. schvaluje

  1. Finanční výpomoc ve výši 50 tis. Kč jednotce sboru dobrovolných hasičů v Chýni
  2. Strategický plán rozvoje obce Chýně
  3. Vstup obce Chýně do vznikajícího Sdružení místních samospráv s tím, že veškeré náklady obce spojené s členstvím v SMS nepřesáhnou částku 5 tis. Kč za rok po roce od vstupu obce do SMS bude zhodnocena účelnost členství.

V Chýni dne 31.1.2008

…..............................................
Jiří Klem
starosta
...................................................
Ing. Věra Kovářová, M.I.M.
místostarostka

Vyvěšeno dne 4.2.2008
Sejmuto dne 20.2.2008

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz