Přítomni: pp. Jelínek, Chyba, Novotný, Mach, pí Kovářová, pí Vrančíková

Nepřítomní: pp. Čáp, Barek, pí Bělková

Hosté: 8 občanů

Program jednání:

Zahájení
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zpráva starostky o činnosti
Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2008
Návrh rozpočtu obce na rok 2009
Rozpočtový výhled na roky 2009 – 2010
Personální obsazení OÚ Chýně v roce 2009
Poskytnutí finančních prostředků ZŠ Chýně
Žádost Václava Vladyky, Janského 2253/43, Praha 5 o odkoupení části obecního pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně
Žádost A. Ghillardi, Slepá 438, Chýně o směnu a odkoupení části obecního pozemku p. č. 156/168 k. ú. Chýně
13. Diskuse
Usnesení
Závěr.
Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla doplnit jej o následující body:

· bod 12a – pověření FV kontroloufinancování v ZŠ a MŠ dle požadavků KÚ Středočeského kraje

· bod 12b - navýšení částky na rekonstrukci ulice Okružní firmě MACHIDO, s.r.o.

· bod 12c – stanovisko obce k vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k požadavkům obce ve věci výstavby transformovny

· bod 12d – žádost firmy ALDIS o vydání povolení pro provozování 3 výherních hracích automatů v bowling baru a 2 výherních hracích automatů v restauraci U veselého kuchaře na období 1.1.2009 – 30.6.2009

· bod 12e - žádost společnosti Slunný domov, a.s. o vyjádření obce k projektu k územnímu řízení na stavbu pensionu pro seniory Mlýnský dvůr

· bod 12f - schválení nového člena školské rady za obec Chýni

· bod 12g - žádost firmy EUFI, s.r.o., K Chýni 1250, Chýně o umístění stavby na pozemku p. č. 147/22 a 147/21 k. ú. Chýně

· bod 12h - žádost Petry Horákové, Rudenská 273, Chýně, o zřízení pneuservisu

· bod 12i - záměr p. Kuchaře rozšířit stávající budovu bowling baru a restaurace o víceúčelový sál a další zařízení.

Program zastupitelstva včetně doplnění bodů 12a až 12i byl schválen všemi 6 hlasy.

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.11.2008 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí. Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 6 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 6 hlasy pí Kovářová a p. Chyba; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Místostarostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o

· tom, že osvětlení v lokalitě Za Baštou (p. Krejčí) bude zprovozněno od 18.12.2008;

· probíhající rekonstrukci ulice Hájecké; byly položeny nové povrchy, dělají se chodníky;

· tom, že p. Žák oznámil obci, že od počátku roku 2009 nebude nadále provádět správce hřiště; v té souvislosti vyzvala pí Kovářová přítomné, aby dávali své typy na nového správce;

· tom, že obec získala územní rozhodnutí na rozšíření MŠ; bohužel p. Havel se odvolal proti vydání stavebního povolení na tuto stavbu a z tohoto důvodu je ohroženo získání dotace na rekonstrukci a rozšíření MŠ; pí Kovářová přečetla odvolání p. Havla a uvedla, že důvod odvolání (smlouva mezi p. Havlem a obcí z roku 2003) není relevantní k předmětu stavebního povolení; SÚ Hostivice musí díky odvolání postoupit celý spis na KÚ Středočeského kraje, který bude celou záležitost řešit; k této záležitosti uvedla ředitelka MŠ a ZŠ pí Štrosová, že v příštím školním roce se uvolní v MŠ 15 míst, odhadem však bude rodiči požadováno 40 nových míst; otázala se, proč se p. Havel neodvolal proti smlouvě s obcí již dříve; k této záležitosti uvedl p. Havel, že nebyl dostatečně seznámen s projektem obce a dodatečně zjistil, že projekt obce je v kolizi s jeho projektem výstavby seniorského domu; pí Kovářová k vystoupení p. Havla uvedla, že p. Havel byl přítomen na všech zastupitelstvech, kde se rekonstrukce a rozšíření MŠ podrobně probíralo vč. projektové dokumentace a dalších nákresů, rovněž bylo p. Havlovi umožněno nahlížet do uvedených materiálů – skutečnosti ohledně rozšíření MŠ jsou známy již od r. 2006; pí Vrančíková dodala, že argumenty p. Havla vůči SP na MŠ jsou zcestné; p. Kovář k záležitosti sdělil, že díky odvolání p. Havla obec může přijít o dotaci a dle jeho názoru sousedství MŠ a seniorského domu je dobré a obecně je doporučováno z důvodu společenského a sociálního; p. Havel prohlásil, že žádá, aby jeho architekt jednal s architektem obce v předmětné záležitosti;

· tom, že obec obdržela dotaci na rozšíření ČOV ve výši 25 mil. Kč a do dvou měsíců by obec mohla získat SP;

· dotaci na pražský přivaděč vodovodu – z MZe může obec obdržet pouze 45% z celkových nákladů, z toho vyplývá, že obec by musela poskytnout z vlastních zdrojů cca 15 mil. Kč, což je velmi vysoká částka; výzva na dotační řízení na výstavbu vodovodu na SFŽP není v plánu.

6. V dalším bodu programu byla projednána změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2008; pí Kovářová vysvětlila důvod změny a oznámila, že FV tuto změnu odsouhlasil. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2008 byla schválena všemi 6 hlasy.

7. V bodu 7 byl projednán návrh rozpočtu obce na rok 2009. Pí Kovářová vysvětlila jednotlivé položky rozpočtu a uvedla, že daňové příjmy na rok 2009 nechává obec na úrovni roku 2008, neboť není zřejmé, jaký dopad bude mít finanční krize i na rozpočty obcí. Dále uvedla, že obec bude i v roce 2009 zatížena splátkami ČOV, kanalizace a Strahovského rybníka, splátka kanalizace se již do rozpočtu nebude promítat. FV rozpočet odsouhlasil. Rozpočet obec na rok 2009 byl schválen všemi 6 hlasy.

8. V dalším bodu byl projednán rozpočtový výhled na období 2009 – 2010; pí Kovářová zdůvodnila jednotlivé položky – rok 2009 vychází z rozpočtu 2008, rok 2010 navýšen u nedaňových příjmů o 2 % oproti roku 2009, daňové příjmy nenavýšeny v důsledku finanční krize.

9. V bodu 9 bylo projednáno personální obsazení Obecního úřadu Chýně, resp. ta skutečnost, že Ing. Pospíšilová bude z úřadu odcházet a po dobu tří měsíců předávat svoji agendu novému zaměstnanci OÚ; po tuto dobu budou vedeni 2 zaměstnanci OÚ na 1 pracovním místě. Tato personální situace byla odsouhlasena všemi 6 hlasy.

10. V dalším bodu zastupitelstvo projednalo poskytnutí finančních prostředků obcí základní škole v Chýni. Pí Kovářová uvedla, že v roce 2006 a 2007 byla finanční situace obce kritická. Zlepšila se až v roce 2008, kdy obec již je schopna poskytnout ZŠ ředitelkou školy požadované prostředky ve výši 174 tis. Kč. Tato částka byla schválena všemi 6 hlasy.

11. V dalším bodu byla projednána žádost Václava Vladyky, Janského 2253/43, Praha 5 o odkoupení části obecního pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně. Zastupitelé se vyjádřili obecně v tom smyslu, že žádosti občanů toho typu (zvětšení pozemku občanů na úkor obecního pozemku) se množí a OÚ i vedení obce s tím stráví hodně času (projednání, smlouvy, KN apod.). Zastupitelé se vyjádřili, že by se mělo zvážit, jak k těmto žádostem přistupovat do budoucna - obec potřebuje pozemky na veřejnou zeleň, umístění nádob na posyp, umístění informačních tabulí apod. P. Vladyka si nechal bez jakéhokoliv souhlasu postavit do prostoru veřejného chodníku své oplocení pozemku a nyní žádá o odkup té části pozemku, kde stojí jeho plot. Po delší diskusi zastupitelé všemi 6 hlasy zamítli žádost p. Vladyky, Janského 2253/43, Praha 5 o odkoupení části obecního pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně a požadují prošetření případu (zábor obecního pozemku) SÚ Hostivice; následně zastupitelstvo požaduje odstranění černé stavby (oplocení pozemku).

12. V bodu 12 byla projednána žádost A. Ghillardi, Slepá 438, Chýně o směnu a odkoupení části obecního pozemku p. č. 156/168 k. ú. Chýně. Žádost byla zdůvodněna tím, že bývalý starosta p. Fingerhut přislíbil věc vyřídit kladně. Zastupitelé po krátké diskusi společně dohodli, že k předmětnému rozhodnutí je nutné mít vyjádření odboru dopravy a stanovisko hasičů. Zastupitelstvo všemi 6 hlasy rozhodlo o odložení rozhodnutí do doby dodání vyjádření odboru dopravy Černošice a vyjádření hasičů, které zajistí žadatel.

12a.V dalším bodu programu zastupitelé schválili všemi 6 hlasy pověření FV kontroloufinancování ZŠ a MŠ dle požadavků KÚ Středočeského kraje.

12b. Pí Kovářová informovala o rekonstrukci místní komunikace Okružní firmou MACHIDO, s.r.o. Rekonstrukce probíhala 4 dny namísto plánovaných dvou dnů. Firma musela provést vícepráce (např. zpevnění jílu pod asfaltovým povrchem), a tudíž i dohodnutá cena je vyšší. Pí Kovářová dále uvedla, že obec byla s firmou MACHIDO, s.r.o. spokojena, a to jak s kvalitou práce, tak s celkovým přístupem. Navrhla zastupitelstvu zvýšit dohodnutou částku z 226 tis. Kč na částku 250 tis. Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi 6 hlasy částku 250 tis. Kč, a to na základě předloženého soupisu provedených víceprací.

12c. Pí Kovářová uvedla, že ČEZ Distribuce (dále jen „ČEZ“) zaslal obci Chýně své stanovisko k dopisu obce, ve kterém obec vyjádřila své požadavky k požadované výstavbě transformovny v k. ú. Chýně. Uvedla, že obec žádala ČEZ o posun stavby dále od obce (cca 600 m namísto uvažovaných 350 m. Zástupci ČEZ však uvedli, že stavbu transformovny nejde umístit jinak, než je zakresleno v ÚP VÚC, tj. stavbu nelze posunout směrem od obce – max. vzdálenost od obce tedy bude 350 m. Dále uvedla, že obec požaduje umístění transformátorů se sníženou hladinou hluku a dále transformátory s nejnovější technologií. Venkovní vedení požaduje obec uložit do kabelů do země (jedná se o částku cca 40 mil. Kč). Uložení venkovního vedení do země však znamená i zásah do fasád občanů v obci a ČEZ vše musí projednat s jednotlivými vlastníky domů. Fasády po ukončení prací budou ze strany ČEZ uvedeny do původního stavu. Dále pí Kovářová sdělila, že cesta od Úhonice směrem k transformovně bude asfaltová a lemována stromořadím. Směrem od obce Chýně bude obnovena polní cesta. K tomu uvedl p. Jelínek, že vše musí být projednáno s Pozemkovým úřadem – Ing. Gallovou. Dále pí Kovářová k tomuto bodu uvedla, že ČEZ není schopen vybudovat obcí požadovaný přejezd ČD, ale obec by namísto toho mohla požadovat vybudování pěšiny podél tratě. Závěrem pí Kovářová uvedla, že ČEZ splní všechny požadavky obce s výjimkou vzdálenosti transformovny od obce a vybudování železničního přejezdu. Všemi 6 hlasy bylo schváleno, že stanovisko obce k vyjádření ČEZ na požadavky obce Chýně bude projednáno na dalším veřejném zasedání zastupitelstva.

12d. K žádosti firmy ALDIS o vydání povolení pro provozování 3 výherních hracích automatů v bowling baru a 2 výherních hracích automatů v restauraci U veselého kuchaře na období 1.1.2009 – 30.6.2009 bylo dáno zastupiteli souhlasné stanovisko. Žádost byla schválena 5 hlasy, p. Mach se zdržel hlasování.

12e. V dalším bodu programu byla projednána žádost společnosti Slunný domov, a.s. (p. Havel) o vyjádření obce k projektu k územnímu řízení na stavbu pensionu pro seniory Mlýnský dvůr. K tomuto bodu uvedla pí Kovářová, že zatím není v územním plánu obce tato stavba zapracována a není jisté, jak změna č. 1 ÚPO Chýně, do které je tato stavby zahrnuta, dopadne (v současné době probíhá řízení). Pí Kovářová předložila zastupitelům stanovisko Stavební a dopravní komise obce – požadavek předložení modelu plánované výstavby vč. přilehlého okolí a komunikací, zachování té části hráze, která je souběžná s objektem a tvoří přirozenou hranici mezi MŠ a seniorským domem, naprosto nedostačující plánovaný počet parkovacích míst (26), šíře příjezdových komunikací nesplňují platné normy, zásobování objektu je nevhodně řešeno, nelze souhlasit s navýšením provozu v okolí MŠ, investor musí předložit návrh řešení dopravy materiálu během výstavby objektu ve stávající zástavbě obce. Zastupitelstvo schválilo všemi 6 hlasy, aby bylo použito vyjádření SDK jako odpověď na žádost společnosti Slunný domov, a.s. k projektu k územnímu řízení na stavbu pensionu pro seniory Mlýnský dvůr.

12f. K tomuto bodu uvedl p. Jelínek, že obec zřídila školskou radu, kterou tvoří zástupci rodičů, učitelů a obce. Končí volební období rady a dosud nebyl ustanoven člen rady za obec. P. Jelínek ńavrhl za obec nominovat pí Bělkovou, členku zastupitelstva obce. Pí Bělková byla schválena všemi 6 hlasy jako nový člen školské rady za obec Chýni (zřizovatele) na nové volební období (roky 2009-2011).

12g. V dalším bodu byla projednána žádost firmy EUFI, s.r.o., K Chýni 1250, Chýně o umístění stavby – rodinného domu na pozemku p. č. 147/22 a 147/21 k. ú. Chýně. Pí Kovářová uvedla, že se jedná o pozemky o celkové výměře 305 m2. Dále uvedla, že firma EUFI, s.r.o. vybudovala v obci cca 90 domů, ale z lokality Na Vyhlídce nevede chodník do obce, v dané lokalitě neexistuje veřejný prostor (parčík, pískoviště apod.). Uvedený pozemek by byl dle názoru pí Kovářové vhodný pro veřejný prostor s využitím pro občany. Dále pí Kovářová předala zastupitelům stanovisko Stavební a dopravní komise obce v dané věci – malá výměra pozemku na výstavbu RD – nesplňuje podmínky ÚPO, blízkost vysílače, absence veřejného prostranství v dané lokalitě. Stavební a dopravní komise doporučila využít daný pozemek pro zřízení veřejné zeleně, hřiště, parku apod. Zastupitelé se ztotožnili se stanoviskem Stavební a dopravní komise a zamítli všemi 6 hlasy žádost firmy EUFI, s.r.o., K Chýni 1250, Chýně o umístění stavby na pozemku p. č. 147/22 a 147/21 k. ú. Chýně.

12h. V dalším bodu programu byla projednána žádost Petry Horákové, Rudenská 273, Chýně, o zřízení pneuservisu. Proběhla diskuse na téma počtu parkovacích míst na dané adrese, místa, kde se budou odkládat použité pneumatiky apod. Závěrem diskuse zastupitelé shodně 6 hlasy konstatovali, že berou žádost na vědomí a požadují bližší specifikaci - provozní doba, parkovací místa, skladování pneu apod.

12i. V dalším bodu byl projednán záměr p. Kuchaře rozšířit stávající budovu bowling baru a restaurace U veselého kuchaře o víceúčelový sál a další zařízení. P. Kovář prezentoval studii a odpovídal na dotazy přítomných k dané problematice. P. Belza konstatoval, že Stavební a dopravní komise se nevyjadřovala k architektonickému pojetí stavby, nicméně komise konstatuje, že multifunkční sál obec velmi potřebuje a komise doporučuje realizovat předložený projekt na přístavbu multifunkčního sálu. K předloženému záměru p. Kuchaře proběhla diskuse – bylo zmíněno, že se musí pamatovat na dostatek parkovacích míst, zastupitelé se vyjádřili, že iniciativu p. Kuchaře vítají, obec potřebuje sál, kde bude možno provozovat společenské, kulturní a sportovní akce, ředitelka ZŠ a MŠ projekt podpořila s tím, že děti velice naléhavě potřebují halu na sport s nářadím. Zastupitelé vzali záměr p. Kuchaře rozšířit stávající budovu bowling baru a restaurace o víceúčelový sál, squashový kurt atd. na vědomí a konstatovali, že p. Kuchař by měl předložit písemnou žádost na vedení obce v dané záležitosti.

13. V rámci diskuse

· pí Kovářová poděkovala všem, kteří se v roce 2008 podíleli na spolupráci s obcí – zastupitelům, členům komisí, členům spolků a občanských sdružení v obci, občanům;

· pí Kovářová potvrdila, že před RD Staňkových bude instalováno zábradlí v ceně cca 20 tis. Kč;

· p. Jelínek informoval o protihlukových valech na Hájích, Kamenici a Kališti a o jednání s firmou Ekolia – firma nesplnila vše, co slíbila; zatím nebyly žádné práce obcí uhrazeny – jedná se částku 309 tis. Kč. Dále p. Jelínek navrhl řešit protisněhové zábrany v blízkosti obce; Rovněž p. Jelínek navrhl, aby pracovní porady zastupitelstva byly veřejné. K tomu uvedla pí Kovářová, že veřejnosti se vůbec nebrání, nicméně zastupitelé předtím, než předloží záležitosti veřejnosti, se potřebují v jednotlivých agendách zorientovat, poradit a učinit si vlastní názor na věc. K tématu se vyjádřila pí Vrančíková, která sdělila, že ODS odmítá pracovní porady a navrhuje 1x měsíčně veřejná zastupitelstva. Na to reagovala pí Kovářová, že zastupitelé mají k dispozici vždy na půl roku dopředu termíny pracovních porad, z nichž některé jsou pak veřejným jednáním zastupitelstva, a mohou si tak organizovat svůj čas předem. Oznámila, že první veřejné jednání zastupitelstva se bude konat dne 14.1.2009;

· p. Havel požádal, aby na schůzce Stavební a dopravní komise mohl být přítomen „jeho architekt“ spolu s architektkou Tylšovou, která ve věci rozšíření MŠ zastupuje obec.

14. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 6 hlasy.

15. Starostka obce ukončila jednání v 21,30 hod. a poděkovala přítomným za účast.

V Chýni dne 5.1.2009

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Věra Kovářová, Roman Chyba

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz