Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;

c) vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k požadavkům obce ve věci výstavby transformovny; stanovisko obce bude projednáno na dalším veřejném zasedání zastupitelstva;

d) žádost Petry Horákové, Rudenská 273, Chýně, o zřízení pneuservisu a požaduje podrobnější specifikaci (provozní doba, parkovací místa, skladování pneu apod.);

e) záměr p. Kuchaře rozšířit stávající budovu bowling baru a restaurace o víceúčelový sál, squashový kurt atd.

B. schvaluje

a) změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2008;

b) návrh rozpočtu obce na rok 2009;

c) rozpočtový výhled obce na roky 2009 - 2010;

d) skutečnost, že Ing. Pospíšilová bude po dobu tří měsíců předávat svoji agendu novému zaměstnanci OÚ; po tuto dobu budou 2 zaměstnanci OÚ na 1 pracovním místě;

e) poskytnutí finanční částky ve výši 174 tis. Kč na provozní náklady ZŠ a MŠ;

f) navýšení částky na rekonstrukci ulice Okružní firmě MACHIDO, s.r.o. z 226 tis. Kč na 250 tis. Kč, a to na základě předloženého soupisu provedených víceprací;

g) vydání povolení pro provozování 3 výherních hracích automatů v bowling baru a 2 výherních hracích automatů v restauraci U veselého kuchaře na období 1.1.2009 – 30.6.2009;

h) aby bylo použito vyjádření SDK jako odpověď na žádost společnosti Slunný domov, a.s. k projektu k územnímu řízení na stavbu pensionu pro seniory Mlýnský dvůr;

i) paní Jitku Bělkovou jako nového člena školní rady za obec Chýni; od 1.1.2009 tak pí Bělková nahradí současného člena školní rady p. Jelínka.

C. zamítá

a) žádost Václava Vladyky, Janského 2253/43, Praha 5 o odkoupení části obecního pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně a požaduje prošetření případu (zábor obecního pozemku) SÚ Hostivice; následně zastupitelstvo požaduje odstranění černé stavby (oplocení pozemku);

b) žádost firmy EUFI, s.r.o., K Chýni 1250, Chýně o umístění stavby na pozemku p. č. 147/22 a 147/21 k. ú. Chýně; jako odpověď žadateli bude použito vyjádření SDK.

D. odkládá rozhodnutí o směně a prodeji části pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně (žádost A. Ghillardi, Slepá 438, Chýně) do doby dodání vyjádření odboru dopravy Černošice a vyjádření hasičů, které zajistí žadatel.

E. pověřuje FV kontroloufinancování v ZŠ a MŠ dle požadavků KÚ Středočeského kraje.


V Chýni dne 18.12.2008

Ing. Věra Kovářová, M.I.M., staostka

místostarosta obce x)

Vyvěšeno dne 17.12.2008

Sejmuto dne 3.1.2009

x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz