Přítomni: pp. Jelínek, Chyba, Novotný, Čáp, pí Kovářová, pí Bělková

Nepřítomní: pp. Mach, Barek, pí Vrančíková

Hosté: 3 občané

Program jednání:

1. Zahájení.

2. Schválení programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

5. Zpráva starostky o činnosti.

6. Schválení žádosti o dotaci - Program obnovy venkova 2009 – dotační titul 1 - Akce místních programů obnovy venkova (veřejná zeleň – výsadba a údržba, lavičky apod.) .

7. Diskuse

8. Usnesení

9. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starostka přečetla návrh programu a navrhla doplnit jej o bod 5a – schválení Strategického plánu rozvoje obce Chýně. Program zastupitelstva včetně doplnění bodu 5a byl schválen všemi 5 hlasy (p. Novotný se dostavil po schválení programu zastupitelstva).

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.10.2008 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a p. Čápa – oba byli schváleni všemi 6 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 6 hlasy pí Bělková a p. Chyba; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o

· tom, že obec podává dne 14.11.2008 žádost o dotaci na rekonstrukci a rozšíření MŠ; žádost o dotaci zpracovala firma ACCON managers&partners, s.r.o. - cena bude 50 tis. Kč po podání žádosti a 50 tis. Kč po přidělení dotace;

· probíhající rekonstrukci ulice Hájecké; začalo se pracovat na chodnících a bylo instalováno nové osvětlení; do konce roku 2008 by místní komunikace měla být zrekonstruována;

· opravě místní komunikace Okružní – opravu provede firma MACHIDO, s.r.o. do konce roku 2008; hlavní část oprav by měla probíhat o víkendu, kdy je menší provoz;

· o společenských a kulturních akcích, které proběhnou v obci do konce roku 2008:

o výstava Jindřicha Štreita – zahájení 22.11.08 od 16.00 v galerii KAYNA na OÚ Chýně, vernisáž bude zpestřena koncertem a diskuzí s autorem
o 30.11.08 od 16.00 – rozsvěcení vánočního stromu na návsi se zpěvy adventních písní, vystoupí děti z MŠ, ZŠ a improvizovaný sbor dospělých vč. orchestru
o 13.12. od 10.00 do 18.00 – „Vánoční trhy“ – keramika, šperky, zvonečky, svícínky, perníčky výroba a prodej, paličkovaná krajka, šperky z trávy a panenky z šustí, rušně pletené šály, rukavice, čepice, polštářky, voňavé sáčky atd.; soutěž o nejlepší vaječný koňak a vánoční cukroví, zpívání koled, děti si mohou vyrobit vánoční dárek.
o 24.12.2008 - zpívání u vánočního stromu na návsi – koledy; čas bude upřesněn.
· p. Jelínek informoval o schůzce s firmou EKOLIA ohledně ozelenění valů na Hájích; obec si vyžádala kontrolní den – zahradnickou firmou byla ubezpečena, že vše proběhne dle uzavřené smlouvy (odstranění plevele, výsadba zeleně, pěšinka mezi valem a zahrádkami 1,2 m apod.).5a. V tomto bodu zastupitelstvo obce schválilo všemi 6 hlasy Strategický plán rozvoje obce Chýně; pí Kovářová uvedla, že tento dokument byl již vzat zastupitelstvem na vědomí v prosinci 2007 s tím, že dokument bude ještě podroben veřejné diskusi – každý občan měl možnost se vyjádřit a dát své připomínky, žádné však nebyly uplatněny;

6. V dalším bodu pí Kovářová informovala o možnosti obce požádat o dotaci Středočeský kraj v rámci Programu obnovy venkova 2009, a to na oživení a údržbu zeleně vč. instalace laviček; dotace se poskytuje do výše 50 % celkových nákladů obce (400 tis. Kč), tj. 200 tis. Kč; obec dostala od p. Kropáče nabídku na oživení zeleně v obci; podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 2009 na účely veřejné zeleně bylo schváleno všemi 6 hlasy.

7. V bodu „diskuse“

· p. Jelínek sdělil, že v lokalitě na Kališti kolem nových bytových domů byla již vybudována místní komunikace a bude potřeba ji pojmenovat na jednom z příštích zasedáních zastupitelstva – navrhl název „Na Kališti“;

· pí. Černá uvedla, že na hrázi rybníka Bašta je nepořádek – kolem košů jsou odpadky; pí Kovářová slíbila nepořádek odklidit zaměstnanci obce.

8. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 6 hlasy.

9. Starostka obce ukončila jednání v 18,45 hod. a poděkovala přítomným za účast.

V Chýni dne 13.11.2008

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Jitka Bělková

Roman Chyba

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz