Přítomni: pp. Jelínek, Klem, Barek, Čáp, Novotný, Mach, pí Kovářová a pí Bělková

Omluven: p. Chyba

Hosté: 17 občanů

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva místostarostky o činnosti
 6. Schválení OZV č. 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 7. Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2007
 8. Rozpočet obce na rok 2008
 9. Stanovení výše nájemného p. Bártovi - smlouva o nájmu nebytových prostor
 10. Schválení přijetí daru obcí od p. Lince – pozemek p. č. 186/162 a od pí Kuchařové – pozemek p. č. 186/161 v k. ú. Chýně
 11. Schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 tis. Kč TJ Sokol Chýně
 12. Schválení výkonného pořizovatele a zpracovatele územního plánu pro změnu č. 1 územního plánu obce Chýně
 13. Návrh firmy OXES, s.r.o. na směnu pozemků mezi obcí a firmou OXES - části pozemku p. č. 568/2 o výměrách 55m2, 48 m2 2 m2, 138 m2, 17 m2, 3 m2, části pozemku p. č. 298/7 o výměře 105 m2, a pozemku PK 284 o výměře 255 m2
 14. Schválení Strategického plánu rozvoje obce
 15. Žádost firmy ALDIS o povolení provozování 5 výherních hracích přístrojů na dobu od 1.1.2008 do 30.6.2008
 16. Žádost firmy Berger Beton o zřízení nadzemní nádrže PHM
 17. Návrh zástavby firmy Oakland Trade v lokalitě Dušnicko
 18. Zahájení poptávkového řízení na výběr firmy pro zakázku Chýně-rozšíření ČOV a Chýně – napojení na pražský vodovod.
 19. Diskuse
 20. Usnesení
 21. Závěr.

Průběh zasedání:

 1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 2. Starosta přečetl návrh programu; program byl doplněn o bod 14a - udělení výjimky z územního plánu obce p. Nedvědovi, týkající se sklonu a tvaru střechy jeho rodinného domu v lokalitě Háje. Zastupitelstvo schválilo 8 hlasy návrh programu jednání.
 3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.10.2007 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení se buď průběžně plní nebo byly splněny; dále p. Jelínek seznámil přítomné se zápisy z kontrolního výboru ve věci zjištěním stavu sběrného místa vedle hřbitova a kontroly systému evidence smluv na OÚ Chýně.
 4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Jelínek a pí Bělková; jako ověřovatelé zápisu byly zvoleni p Mach a p. Barek; volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu byla schválena všemi 8 hlasy; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
 5. Místostarostka obce informovala o
  a) analýze stavu finanční prostředků za období od zvolení nového zastupitelstva; konstatovala, že stav se výrazně zlepšil oproti konci roku 2006, kdy obec měla celkovou zadluženost několika mil. Kč; dále uvedla, že půjčka formou směnky od firmy FISA byla již splacena; platby související se stavbou - vodovod II. etapa ve výši 3 mil. Kč byly uhrazeny; byla provedena investice do rekonstrukce jídelny v MŠ ve výši 450 tis. Kč;
  b) o výstavbě místní komunikace Hájecká – firma Debra Assets působící v obci Chýně slíbila vybudovat novou komunikaci na své náklady; pí Kovářová se omluvila občanům bydlícím v této ulici za počáteční zmatky a velmi špatný stav komunikace po odebrání panelů z cesty; v současné době je komunikace zpevněná a suchá – v roce 2008 se bude pokračovat ve výstavbě.
 6. Dalším bodem programu bylo schválení OZV č. 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace; k tomuto bodu pí Kovářová vysvětlila, proč obec připravila tuto vyhlášku, co z toho vyplývá pro obyvatele obce a jaký to bude mít přínos pro obec; uvedla, že vyhláška je dosti složitá a občané v prvním čtvrtletí roku 2008 obdrží informaci, kde se obec pokusí srozumitelnou a jednodušší formou občany seznámit s obsahem této vyhlášky. 
  Vyhláška byla schválena všemi 8 hlasy.
 7. Sedmým bodem programu bylo schválení změny č. 3 rozpočtu obce na rok 2007; p. Stoklasa seznámil přítomné s důvodem změny - přesun 120 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů (školní jídelna).
  Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2007 byla schválena všemi 8 hlasy.
 8. V dalším bodu programu p. Stoklasa seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2008; uvedl, které skutečnosti byly do rozpočtu na rok 2008 zakalkulovány a připomněl, že se jedná o první návrh rozpočtu na rok 2008, který bude určitě v průběhu roku měněn dle nastavených pravidel; k tomuto bodu dodala pí Kovářová, že společné zdanění manželů se projevuje negativně do rozpočtu obce – obec přijde cca o půl milionu korun ročně;
  Rozpočet obce na rok 2008 byl schválen všemi 8 hlasy.
 9. V dalším bodu programu zastupitelstvo projednávalo výši nájemného za bývalou mlékárnu pro rok 2008 – nájemce p. Bárta;
  Zastupitelstvo schválilo všemi 8 hlasy nájemné pro p. Bártu ve výši 500,- Kč měsíčně; v případě, že nájemce p. Bárta odmítne podepsat dodatek ke smlouvě, ve kterém bude zrušeno předkupní právo, bude mu nájemní smlouva vypovězena.
 10. V dalším bodu programu pí Kovářová seznámila přítomné s pozemky p. Lince - pozemek p. č. 186/162 a pí Kuchařové - pozemek p. č. 186/161 v k. ú. Chýně; p. Linc a pí Kuchařová souhlasí s tím, že pozemky darují obci na výstavbu místní komunikace Hájecká;
  Zastupitelstvo schválilo všemi 8 hlasy dar od p. Lince a pí Kuchařové.
 11. V dalším bodu programu schválilo zastupitelstvo 8 hlasy poskytnutí peněžitého daru TJ Sokol Chýně ve výši 10 tis. Kč s tím, že peníze budou použity pro potřeby fotbalového oddílu.
 12. V dalším bodu programu zastupitelstvo schválilo všemi 8 hlasy Ing. Ladislava Vicha jako výkonného pořizovatele a Ing. Stanislava Zemana jako zpracovatele změny č. 1 územního plánu obce; k tomuto bodu pí Kovářová uvedla, že zastupitelstvo na minulém zasedání odsouhlasilo pořízení změny č. 1 územního plánu obce a nyní je potřeba schválit další skutečnosti dle stavebního zákona; seznámila přítomné s oběma navrženými kandidáty s tím, že p. Vich provádí obdobné práce v okolních obcích a obce jsou s jeho prací spokojeny; p. Zeman prováděl pro obec práce při pořizování nového územního plánu v roce 2004 a má veškeré podklady k dispozici pro realizaci změny územního plánu; cena za práce související s výkonným pořizovatele bude cca 150 tis. Kč.
 13. Dalším bodem programu byl návrh firmy OXES na směnu pozemků mezi obcí a firmou OXES, s.r.o. - části pozemku p. č. 568/2 o výměrách 55m2, 48 m2 2 m2, 138 m2, 17 m2, 3 m2, části pozemku p. č. 298/7 o výměře 105 m2, a pozemku PK 284 o výměře 255 m2; zastupitelstvo zamítlo všemi 8 hlasy návrh firmy OXES s tím, že směna pozemků navrhovaná firmou OXES není pro obec výhodná a obec nabídne předmětné pozemky k odpodeji; obec vstoupí do jednání o odprodeji.
 14. Dalším bodem programu bylo schválení Strategického plánu rozvoje obce; pí Kovářová informovala přítomné, že obce, které mají nad 50 tis. obyvatel, jsou povinny mít investiční plány rozvoje – jde o podmínku pro žádost o dotaci; obce do 5 tis. obyvatel nemusí mít vytvořen a schválen Strategický plán rozvoje obce, nicméně pokud jej vytvoří a schválí, mají „body navíc“ při uplatňování žádosti o dotace; zastupitelé vzali dokument všemi 8 hlasy na vědomí a dohodli se, že návrh Strategického plánu rozvoje obce bude umístěn na webové stránky obce, aby se s ním mohli seznámit i občané a případně dát své návrhy a připomínky k tomuto dokumentu.
  14a. Dalším bodem programu bylo udělení výjimky z územního plánu obce p. Nedvědovi, týkající se sklonu a tvaru střechy jeho rodinného domu v lokalitě Háje; zastupitelstvo opětovně posoudilo žádost p. Nedvěda, proběhla diskuse, která nastínila stanoviska pro i proti schválení návrhu; nakonec zastupitelstvo schválilo výjimku z územního plánu p. Nedvědovi, týkající se sklonu a tvaru střechy jeho rodinného domu v lokalitě Háje 6 hlasy, p. Mach byl proti, p. Jelínek se zdržel hlasování.
 15. V dalším bodu programu zastupitelstvo schválilo 6 hlasy žádost firmy ALDIS o povolení provozování 5 výherních hracích přístrojů na dobu od 1.1.2008 do 30.6.2008; p. Mach byl proti, pí Kovářová se zdržela hlasování.
 16. Dalším bodem programu byla žádost firmy Berger Beton o zřízení nadzemní nádrže PHM; zástupce firmy p. Veselý zdůvodnil předložení žádosti – dosud firma čerpala naftu od sousední firmy O. K. Trans, nyní chce firma vybudovat svoji vlastní dvouplášťovou nádrž; k tomuto bodu vyslovili někteří občané obavy, aby v případě velkých dešťů nedošlo k úniku nafty do okolí, neboť v minulosti již byla tato lokalita zaplavena vodou; po diskusi a zodpovězení dotazů p. Veselým zastupitelstvo schválilo všemi 8 hlasy žádost firmy Begreg Beton o zřízení nadzemní nádrže PHM za následujících podmínek:
  - nádrž bude používána pouze pro potřeby firmy Berger Beton
  - nádrž PHM včetně záchytné jímky bude v bezpečné výši nad stávajícím terénem pro případ záplav
  - firma Berger Beton daruje obci 150 tis. Kč do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení.
  Dále bylo dohodnuto, že firma Berger Beton předloží na Obecní úřad Chýně doklad o provedení stanovených sadových úprav v areálu firmy, resp. zápis z provedené kontroly příslušného orgánu životního prostředí.
 17. V dalším bodu programu pí Kovářová přednesla návrh firmy Oakland Trade ve věci zastavovací studie v lokalitě Na Dušnicku; bylo konstatováno, že návrh firmy oproti původním stanoveným podmínkám (1 300 obyvatel) počítá s počtem 2 000 obyvatel v dané lokalitě na úkor veřejné zelené plochy; v navržené studii není uvedena točna autobusu; pí Kovářová uvedla, že firma Oakland Trade navrhuje v lokalitě Dušnicko vybudovat „malé městečko“ se 2 tis. obyvateli bez jakéhokoliv centra; dále uvedla, že obec by měla trvat na rozloze pozemku pro výstavbu rodinného domu 800 m2; k tomuto bodu proběhla diskuse, kde bylo konstatováno, že již v současné době jsou problémy s průjezdností silnic z obce směrem na Prahu, další takto rozsáhlý příliv obyvatel by silnice na Prahu ve špičce zneprůjezdnil; bylo konstatováno, že rozsáhlá výstavba v obci, povolená v minulosti, vyvolá obrovské investice do infrastruktury obce, největším problémem však budou komunikace; autor územního plánu v době jeho tvorby měl zastupitelstvo upozornit na problémy vyplývající z rozsáhlé výstavby v obci; pí Kovářová k tomu uvedla, že existuje návrh obchvatu obce Chášťany, avšak tato komunikace by vedla paralelně s dálnicí a stála by velké peníze – navíc jsou zde problémy s některými vlastníky pozemků, po kterých by obchvatná komunikace měla vést; po ukončení diskuse zastupitelstvo všemi 8 hlasy odmítlo (neschválilo) návrh zastavovací studie firmy Oakland Trade.
 18. Dalším bodem programu bylo zahájení poptávkového řízení na výběr firmy pro zakázku Chýně-rozšíření ČOV a Chýně – napojení na pražský vodovod; pí Kovářová informovala přítomné o stavu přípravy stavby – Chýně – napojení na pražský vodovod – chystá se vydání stavebního povolení (po vyřešení problémů s věcným břemenem na jednom z pozemků); obec by základní podklady měla mít vyhotoveny v březnu 2008 – jde o zpracování žádosti a výběr společnosti, která bude pro obec stanovené práce vykonávat; pokud obec vybere firmu v rámci poptávkového řízení, náklady obce spojené s touto firmou mohou být začleněny do uznatelných nákladů v rámci dotace. Zastupitelstvo schválilo všemi 8 hlasy, že v rámci poptávkového řízení budou osloveny firmy PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem, SIGOS s.r.o. Kladno a KUBÝ s.r.o. Praha 2;
 19. V rámci diskuse
  p. Hecht požádal o výstavbu nové silnice v ulici Sluneční na prostoru bývalého prasečáku; k tomu uvedla pí Kovářová, že obec nemá finance na novou komunikaci, nicméně obec by mohla získat od firmy EUFI, která bude drtit stavební materiál z bourané stavby, drť, která by mohla být použita na úpravu uvedené komunikace;
  p. Fr. Fousek podotkl k uvažované rekonstrukci ulice Hlavní, že lépe je věc neuspěchat a rekonstrukci pak udělat v plném rozsahu a pečlivě;
  p. Nekvasil se otázal, zda KT CZ je partnerem Chýně; uvedl že tato firma nefunguje tak, jak slíbila občanům užívajícím kabelovou televizi a internet; pí Kovářová jej odkázala na pí Bucharovou – zástupkyni firmy KT CZ v obci;
  p. Havel se otázal, zda při změně ÚP se bude řešit i změna katastrální hranice obce; k tomu uvedla pí Kovářová, že v žádném případě.
 20. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi 8 hlasy;
 21. Starosta obce ukončil jednání ve 22,00 hod. a poděkoval přítomným za účast.

V Chýni dne 2.1.2008

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Barek, Josef Mach

Jiří Klem, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz